Vocabulary: ธาตุ (element)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
คริปทอน       kríp-taāwn
 krypton
Noun
 • Gas
 • Loanword
 • MATERIA
 • Science
 • Symbol
คาร์บอน       kaā-baāwn
 carbon
Noun
 • MATERIA
 • Science
ทอง       taāwng
 gold
Noun
 • Economy
 • Fashion
 • Industry
 • MATERIA
 • Technology
 • Topography
ธาตุ       tâāt
 element
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
ปรอท       bpà-ràāwt
 mercury
Noun
 • Liquid
 • MATERIA
 • METAL
 • Science
 • Symbol
พอลิแซ็กคาไรด์       paāw-lí-sáek-kaā-rai
 polysaccharide
Noun
 • Science
ฟลูออรีน       floō-aāw-reēn
 fluorine
Noun
 • MATERIA
 • Science
 • Symbol
อลูมินัม = อะลูมิเนี่ยม = อลูมิเนียม       à-loō-mí-nam
 aluminium
Noun
 • MATERIA
 • METAL
 • Science
 • Solid
 • Symbol
อะลูมิเนียม       à-loō-mí-niām
 aluminium
Noun
 • MATERIA
 • METAL
 • Science
 • Solid
 • Symbol
เกลือแร่       gleūa-râāe
 dietary minerals
Noun
 • Medicine
เงิน       ngen
 silver
Noun
 • MATERIA
 • Science
 • Solid
 • Symbol
เหล็ก       lèk
 iron
Noun
 • MATERIA
 • METAL
 • Medicine
 • Science
 • Solid
 • Symbol
แพลทินัม       plaāe-tí-nâm
 platinum
Noun
 • MATERIA
 • METAL
 • Science
 • Solid
 • Symbol
โพแทสเซียม = โพแท้สเซี่ยม = โปแตสเซียม = โปตัสเซียม       poūh-táet-sîām
 potassium
Noun
 • MATERIA
 • Medicine
 • Science
 • Symbol
ไฮโดรเจน       hai-droūh-zhaēyn
 hydrogen
Noun
 • Energy
 • Gas
 • MATERIA
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • Symbol