Vocabulary: ธรณีสัณฐาน (landform)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ดอย       doī
 mount
Noun
 • Geography
 • Geology
 • Nature
ถ้ำ       tâm
 cave
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Point of interest
 • Topography
 • Tourism
ทะเล       tá-laēy
 sea
Noun
 • Climate
 • Fish
 • Geography
 • Nature
 • Oceanography
 • Topography
 • Tourism
ทะเลทราย       tá-laēy-saāi
 desert
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ทะเลสาบ       tá-laēy-sàāp
 lake
Noun
 • Environment
 • Fish
 • Geography
 • Topography
 • Tourism
ที่ราบ       têē-râāp
 plain
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Nature
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Topography
ที่ราบลุ่ม       têē-râāp lûm
 low land
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ที่ลุ่ม       têē-lûm
 lowland
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ธรณีสัณฐาน       taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
Noun
 • Topography
ธารน้ำแข็ง       taān náām-kăeng
 glacier
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Geology
 • Topography
น้ำซับ       náām-sáp
 spring
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
น้ำตก       náām-dtòk
 waterfall
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Point of interest
 • Topography
 • Tourism
น้ำพุร้อน       náām-pú-ráāwn
 hot spring
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
บีช       bèēt
 beach
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ปากปล่องภูเขาไฟ       bpàāk bplàāwng poō kău fai
 crater
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Science
 • Topography
ป่า       bpàā
 forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าชายหาด       bpàā chaāi-hàāt
 beach forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าชายเลน       bpàā chaāi-laēyn
 mangrove swamp
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าดิบชื้น       bpàā-dìp-chéūn
 tropical rain forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าดิบเมืองร้อน       bpàā-dìp meūang-ráāwn
 tropical evergreen forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าดิบแล้ง       bpàā dìp-láāeng
 dry evergreen forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าสน       bpàā-sŏn
 pine forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าสัก       bpàā-sàk
 teak forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม่ผลัดใบ       bpàā-mâi plàt-bai
 evergreen forest
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม้       bpàā-máī
 forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม้ผลัดใบ       bpàā-máī plàt-bai
 deciduous forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ป่าไม้ไม่ผลัดใบ       bpàā-máī mâi-plàt-bai
 evergreen forest
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Environment
 • Forestry
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ฝั่ง       fàng
 bank
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
พนัง       pá-nang
 dyke
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
พรุ       prú
 bog
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ภูเขา       poō-kău
 mountain
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Nature
 • Point of interest
 • Topography
ภูเขาไฟ       poō-kău-fai
 volcano
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
มหาสมุทร       má-hăā-sà-mùt
 ocean
Noun
 • Fish
 • Geography
 • Oceanography
 • Topography
ร่องน้ำ       râāwng náām
 channel
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ลุ่มน้ำ       lûm-náām
 river basin
Noun
 • Agriculture
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
สันดอน       săn-daāwn
 sand bar
Noun
 • Birds (ornithology)
 • Geography
 • Nature
 • Topography
หน้าผา       nâā-păā
 cliff
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
 • Tourism
อะทอลล์       à-taāwn
 atoll
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
เกาะ       gàw
 island
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
 • Tourism
เนิน       neērn
 hill
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
เนินทราย       neērn-saāi
 dune
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
เนินทะเลทราย       neērn-tá-laēy-saāi
 desert dune
Noun
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
เนินเขา       neērn kău
 hill
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
 • Tourism
แม่น้ำ       mâāe-náām
 river
Noun
 • Climate
 • Environment
 • Fish
 • Geography
 • Nature
 • Topography
 • Tourism
แม่น้ำป่าสัก       mâāe-náām bpàā-sàk
 Pa Sak River
Proper noun
 • Agriculture
 • Environment
 • Geography
 • Nature
 • Topography
แอ่งที่ราบ       àeng têē-râāp
 basin
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
ไกเซอร์       gai-sêēr
 geyser
Noun
 • Geography
 • Nature
 • Topography
 • Tourism