Vocabulary: ทวีป (continent)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ทวีป       tá-wêēp
 continent
Noun
  • Geography
ทวีปยุโรป       tá-wêēp yú-ròūhp
 Europe
Proper noun
  • Geography
ทวีปออสเตรเลีย       tá-wêēp áāwt-dtraēy-liā
 Australia
Proper noun
  • Geography
ทวีปอเมริกาเหนือ       tá-wêēp à-maēy-rí-gaā nĕūa
 North America
Proper noun
  • Geography
ทวีปอเมริกาใต้       tá-wêēp à-maēy-rí-gaā dtâāi
 South America
Proper noun
  • Geography
ทวีปเอเชีย       tá-wêēp aēy-chiā
 Asia
Proper noun
  • Geography
ทวีปเอเซีย       tá-wêēp aēy-siā
 Asia
Proper noun
  • Geography
ทวีปแอนตาร์กติกา       tá-wêēp aāen-dtàāk-dtì-gaā
 Antartica
Proper noun
  • Country
  • Geography
ทวีปแอฟริกา       tá-wêēp àāev-rí-gaā
 Africa
Proper noun
  • Geography