Vocabulary: ถนน (street)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ถนน 4 ช่องจราจร       tà-nŏn sèē châwng zhà-raā-zhaāwn
 four-lane road
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
ถนน       tà-nŏn
 street
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TRAFFIC
 • Transportation
ทางตัน       taāng dtan
 dead end
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
สะพาน       sà-paān
 bridge
Noun
 • Architecture
 • Point of interest
 • Transportation
สามแยก       săām yâāek
 T-junction
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
สี่แยก       sèē yâāek
 crossroads
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
สี่แยกไฟแดง       sèē yâāek fai daāeng
 four-way traffic light
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation
เดินรถทางเดียว       deērn-rót taāng diōw
 one way
Noun
 • TRAFFIC
 • Transportation