Vocabulary: ต้นไม้ (tree)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
ตาล       dtaān
 palmyra palm
Noun
 • ARBOR
 • Species
 • Vegetables
ต้นบีช       dtôn-bèēt
 beach tree
Noun
 • Forestry
 • Species
ต้นโอ๊ก       dtôn-óūhk
 oak tree
Noun
 • Forestry
 • Species
ต้นไม้       dtôn-máī
 tree
Noun
 • Environment
 • Forestry
 • Nature
 • Royal Institute Dictionary (2011)
พระศรีมหาโพธิ์       prá-sĕē má-hăā poūh
 Sacred Fig Tree
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Religion
 • Species
ยางพารา       yaāng-paā-raā
 rubber tree
Noun
 • Agriculture
 • Economy
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
ยูคาลิปตัส       yoō-kaā-líp-dtàt
 eucalyptus
Noun
 • Agriculture
 • Forestry
 • Plants (botany)
ยูคาลิปตัสสีรุ้ง       yoō-kaā-líp-dtàt sĕē-rúng
 rainbow eucalyptus
Noun
 • Forestry
 • Plants (botany)
ลำพู       lam-poō
 mangrove apple
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
หางนกยูงฝรั่ง       hăāng-nók-yoōng-fà-ràng
 flame tree
Noun
 • ARBUSTUM
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
อัลมอนด์       an-mâwn
 almond
Noun
 • Food
 • Merchandise
เสม็ด       sà-mèt
 cajuput tree
Noun
 • Flowers
 • Plants (botany)
 • Species
โพ       poūh
 bodhi
Noun
 • Plants (botany)
 • Species
โพธิ์       poūh
 bodhi
Noun
 • Religion
ไม้ผล       máī-pŏn
 fruit tree
Noun