Vocabulary: ชนิดของคำ (part of speech)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
คำกริยา       kam grì-yaā
 verb
Noun
 • Grammar
คำกริยาวิเศษณ์       kam grì-yaā-wí-sàēyt
 adverb
Noun
 • Grammar
คำคุณศัพท์       kam kun-ná-sàp
 adjective
Noun
 • Grammar
คำนาม       kam naām
 noun
Noun
 • Grammar
คำบุพบท       bùp-pá-bòt
 preposition
Noun
 • Grammar
คำวิสามานยนาม       kam wí-săā-maān-yá-naām
 proper noun
Noun
 • Grammar
คำวิเศษณ์       kam wí-sàēyt
 modifier
Noun
 • Grammar
คำอนุภาค       kam à-nú-pâāk
 particle
Noun
 • Grammar
 • Linguistics
คำอนุภาคท้าย       kam-à-nú-pâāk táāi
 ending particle
Noun
 • Grammar
 • Linguistics
ชนิดของคำ       chá-nít kăāwng kam
 part of speech
Noun
 • Grammar
 • Linguistics
ลักษณนาม       lák-sà-nà naām
 classifier
Noun
 • Grammar
 • Linguistics
วิสามานยนาม       wí-săā-maān-yá-naām
 proper noun
Noun
 • Grammar