Vocabulary: จุดทิศหลัก (cardinal points)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
จุดทิศหลัก       zhùt tít làk
 cardinal points
Noun
 • Spacial
 • Transportation
ทิศตะวันตก       tít dtà-wan-dtòk
 west
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Spacial
 • Transportation
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       tít-dtà-wan-dtòk chĭāng nĕūa
 northwest
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Spacial
 • Transportation
ทิศตะวันตกเฉียงใต้       tít-dtà-wan-dtòk chĭāng dtâāi
 southwest
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Spacial
 • Transportation
ทิศตะวันออก       tít dtà-wan-àāwk
 east
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Spacial
 • Transportation
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ       tít-dtà-wan-àāwk chĭāng nĕūa
 northeast
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Spacial
 • Transportation
ทิศตะวันออกเฉียงใต้       tít-dtà-wan-àāwk chĭāng dtâāi
 southeast
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Spacial
 • Transportation
ทิศเหนือ       tít nĕūa
 north
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Transportation
ทิศใต้       tít dtâāi
 south
Noun
 • Climate
 • Geography
 • Geology
 • Spacial
 • Transportation
ใต้       dtâāi
 south
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ใต้       dtâāi
 south
Adjective
 • Astronomy
 • Climate
 • Geography
 • RIG