Vocabulary: คำกริยา (verb)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กินอาหาร       gin aā-hăān
 eat food
Verb
 • Food
คำกริยา       kam grì-yaā
 verb
Noun
 • Grammar
ซักผ้า       sák pâā
 wash
Verb
 • Home
 • Hygiene
 • Verb
ถ่ายรูป       tàāi-rôōp
 photograph
Verb
 • Art
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Verb
ทำความสะอาด       tam kwaām sà-àāt
 clean
Verb
 • Home
 • Hygiene
 • Verb
ทำงาน       tam-ngaān
 work
Verb
 • Commerce
 • Economy
ทำอาหาร       tam aā-hăān
 cook
Verb
 • Food
รีดผ้า       rêēt pâā
 iron
Verb
 • Clothing
 • Fashion
ล้างจาน       láāng zhaān
 wash the dishes
Verb
 • Food
ว่ายน้ำ       wâāi náām
 swim
Verb
 • Sports
 • Tourism
ออกกำลังกาย       àāwk-gam-lang-gaāi
 exercise
Verb
 • Medicine
 • Sports
 • Verb
อาบน้ำ       àāp-náām
 take a bath
Verb
 • Hygiene
เล่นกีฬา       lên geē-laā
 play sports
Verb
 • Sports
โทรศัพท์       toūh-rá-sàp
 phone
Verb
 • Information technology
 • Sociology
 • TELECOM
 • Verb
ได้ยิน       dâī-yin
 hear
Verb
 • Medicine