Vocabulary: ความรู้สึก (feeling)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กลุ้มใจ       glûm zhai
 gloomy
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
กลุ้มใจ       glûm zhai
 feel gloomy
Verb
 • Medicine
 • Psychology
 • Sociology
กังวล       gang-won
 worry
Verb
 • Informal
 • Psychology
 • Sociology
ขี้เกียจ       kêē-gìāt
 lazy
Adjective
 • Modifier
ขี้เกียจ       kêē-gìāt
 feel lazy
Verb
ความปิติยินดี       kwaām bpì-dtì yin-deē
 delight
Noun
ความรู้สึก       kwaām róō-sèuk
 feeling
Noun
 • Medicine
 • Psychology
 • Sociology
ความเสียใจ       kwaām sĭā-zhai
 sorrow
Noun
 • Law
 • Medicine
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
จริงใจ       zhing-zhai
 sincere
Adjective
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
ฉงนใจ       chà-ngŏn-zhai
 doubt
Verb
 • Psychology
ดีใจ       deē-zhai
 be glad
Verb
 • Psychology
ดีใจ       deē-zhai
 glad
Adjective
 • Psychology
ตกใจ       dtòk-zhai
 be startled
Verb
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ตกใจ       dtòk-zhai
 startled
Adjective
 • Psychology
ตกใจ       dtòk-zhai
 startled
Adjective
 • Psychology
ตื่นเต้น       dtèūn-dtên
 exciting
Adjective
 • Psychology
น้อยใจ       nóī-zhai
 feel slighted
X
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
น้อยใจ       nóī-zhai
 offended
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
ประทับใจ       bprà-táp-zhai
 be impressed
Verb
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
ประทับใจ       bprà-táp-zhai
 impressive
Adjective
 • Psychology
ปลาบปลื้มใจ       bplàāp-bplêūm-zhai
 ecstatic
Verb
ปลื้มใจ       bplêūm-zhai
 appreciate
Verb
ปลื้มใจ       bplêūm zhai
 grateful
Adjective
มีความสุข       meē kwaām sùk
 [to] be happy
Verb
 • Psychology
 • Sociology
รสชาติ       rót-châāt
 taste
Noun
 • Food
สนุก       sà-nùk
 enjoy
Verb
 • Psychology
 • Sociology
 • Tourism
สนใจ       sŏn-zhai
 be interested
Verb
 • Psychology
 • Sociology
สบาย       sà-baāi
 comfortable
Adjective
 • Informal
 • Psychology
 • Sociology
สบาย       sà-baāi
 feel comfortable
Verb
 • Informal
 • Psychology
 • Sociology
สบายใจ       sà-baāi-zhai
 be happy
Verb
 • Medicine
 • Psychology
สบายใจ       sà-baāi-zhai
 contented
Adjective
 • Medicine
 • Psychology
หงุดหงิด       ngùt-ngìt
 irritable
Adjective
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
อิจฉา       ìt-chăā
 envy
Verb
 • Psychology
 • Sociology
อึดอัดใจ       èut-àt zhai
 frustrate
Verb
 • Psychology
อึดอัดใจ       èut-àt zhai
 awkward
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
เกรียงใจ       griāng zhai
 unworthy
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
เกลียด       glìāt
 hate
Verb
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Verb
เกลียดชัง       glìāt chang
 loathe
Verb
เซ็ง       seng
 be bored
Verb
 • Psychology
 • Sociology
เซ็ง       seng
 bored
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
เบิกบานใจ       bèērk-baān-zhai
 exhilarating
Adjective
เศร้า       sâu
 sad
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
เสียดาย       sĭā-daāi
 regret
Verb
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
เสียใจ       sĭā-zhai
 feel sorry
Verb
 • Psychology
 • Sociology
เสียใจ       sĭā-zhai
 sad
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
เหงา       ngău
 lonely
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
เหนื่อย       nùāi
 tired
Adjective
 • Medicine
 • Psychology
เหนื่อย       nùāi
 bored
Adjective
 • Psychology
 • Sociology
แปลกใจ       bplàāek-zhai
 be surprised
Verb
 • Psychology
แปลกใจ       bplàāek-zhai
 surprised
Adjective
 • Psychology
โกรธ       gròūht
 be angry
Verb
 • Psychology
 • Sociology
ใจกล้า       zhai glâā
 brave
Adjective
 • Psychology
ใจร้าย       zhai-ráāi
 evil-minded
Adjective
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology