Vocabulary: กิจกรรม (activity)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
กิจกรรม       gìt-zhà-gam
 activity
Noun
 • Royal Institute Dictionary (2011)
กีฬา       geē-laā
 sport
Noun
 • Sports
ตกปลา       dtòk bplaā
 fish
Verb
 • Agriculture
 • Fish
 • Sports
 • Tourism
ประเพณี       bprà-paēy-neē
 tradition
Noun
 • DEMOG
 • FOLK
 • History
 • MYTHO
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology
ยกน้ำหนัก       yók náām-nàk
 weightlifting
Noun
 • Sports
ล่องแพ       lâāwng paāe
 raft
Verb
 • Fish
 • Sports
 • Tourism
 • Transportation
สะสม       sà-sŏm
 collect
Verb
ออกกำลังกาย       àāwk-gam-lang-gaāi
 exercise
Verb
 • Medicine
 • Sports
 • Verb