Vocabulary: การประชุม (meeting)

see also
 
 
 

Word
Phonetic
English
Word class
Context
Picture
การประชุม       gaān bprà-chum
 meeting
Noun
 • Economy
 • Law
 • Sociology
การประชุมทางวิชาการ       gaān-bprà-chum taāng-wí-chaā-gaān
 academic conference
 • Education
 • Sociology
การประชุมปรึกษาหารือ       gaān-bprà-chum bprèuk-săā hăā-reū
 conference
 • Economy
 • Education
 • Sociology
การประชุมสุดยอด       gaān-bprà-chum sùt-yâāwt
 summit
Noun
 • Economy
 • Politics
การประชุมเชิงปฏิบัติการ       gaān-bprà-chum cheērng bpà-dtì-bàt-gaān
 workshop
Noun
 • Economy
 • Education
 • Sociology
การประชุมใหญ่       gaān-bprà-chum yài
 convention
Noun
 • Economy
 • Education
 • Law
 • Politics
 • Sociology
การอภิปรายสาธารณะ       gaān-à-pí-bpraāi săā-taā-rá-ná
 public forum
Noun
 • Law
 • Politics
 • Sociology
สัมมนา       săm-má-naā
 seminar
Noun
 • Economy
 • Education
 • Sociology