คำ-สับ

ดู-เพิ่ม
 
 
 

หัว-ข้อ-เรื่อง
ทับ-สับ
English
Français
贛語(繁體)
赣语(简体)
จำ-นวน คำ
บอ-ริ-บด
รูบ-พาบ
การติดเชื้อ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān-dtìt-chéūa
 infection
 infection
 感染
 感染
5
 • แพด-สาด
การทักทาย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān ták-taāi
 greeting
 salutations
 問候
 问候
9
 • GREETING
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
การประชุม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān bprà-chum
 meeting
 réunion
 會議
 会议
7
 • กด-หฺมาย
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • เสด-ถะ-กิด
การวัด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān-wát
 measurement
 mesure
 度量
 度量
6
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
การสื่อสาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān-sèū-săān
 communication
 communication
 溝通
 沟通
5
กิจกรรม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gìt-zhà-gam
 activity
 activité
 活動
 活动
7
ของเหลว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kăāwng-lăīu
 liquid
 liquide
 液體
 液体
8
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ข้อมูล  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kâāw-moōn
 data
 donnée
 資料
 资料
9
 • TG
 • กด-หฺมาย
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
ข้าว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kâāo
 rice
 riz
 
 
7
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • สิน-ค้า
 • อา-หาน
 • เสด-ถะ-กิด
ความรู้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kwaām-róō
 knowledge
 connaissance
 知識
 知识
7
ความรู้สึก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kwaām róō-sèuk
 feeling
 sentiment
 感覺
 感觉
52
 • จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • แพด-สาด
คำกริยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kam grì-yaā
 verb
 verbe
 動詞
 动词
14
 • ไว-ยา-กอน
จักรราศี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
zhàk-grà-raā-sĕē
 zodiac
 zodiaque
 黃道帶
 黄道带
28
 • ดา-รา สาด
 • สาด-สะ-หฺนา
จังหวัด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
zhang-wàt
 province
 province
 
 
78
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • กาน-เมือง
 • พู-มิ-สาด
 • อา-เซี่ยน
จำนวน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
zham-nuūan
 amount
 nombre
 數量
 数量
6
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เสด-ถะ-กิด
จุดทิศหลัก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
zhùt tít làk
 cardinal points
 points cardinaux
 羅盤方位
 罗盘方位
10
 • กาน ขน-ส่ง
 • ปะ-ริ-พูม
ชนิดของคำ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chá-nít kăāwng kam
 part of speech
 nature du mot
 詞類
 词类
11
 • พา-สา-สาด
 • ไว-ยา-กอน
ชั้นดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
8
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
ชาว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chaāo
 people
 peuple
 人民
 人民
6
 • DEMOG
 • ETHNO
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
ชีวนิเวศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
cheē-wá-ní-wâēyt
 biome
 biome
 生物群系
 生物群系
13
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พะ-ลัง-งาน
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ช่วงชั้นดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chûūang-chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
7
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา
ช้อนส้อม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
cháāwn sâāwm
 cutlery
 couverts de table
 餐具
 餐具
6
 • อา-หาน
ดอก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
dàāwk
 flower
 fleur
 
 
5
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ดอก
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
ดาวฤกษ์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
daāo-rêērk
 star
 étoile
 恆星
 恒星
5
 • ดา-รา สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ดาวเคราะห์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
daāo-kráw
 planet
 planète
 行星
 行星
10
 • ดา-รา สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
din
 soil
 sol
 土壤
 土壤
9
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ต้นไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
dtôn-máī
 tree
 arbre
 
 
14
 • กาน ป่า-ไม้
 • ทำ-มะ-ชาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ถนน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tà-nŏn
 street
 rue
 
 
7
 • TRAFFIC
 • กาน ขน-ส่ง
ทฤษฎี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
trít-sà-deē
 theory
 théorie
 理論
 理论
6
 • กาน สึก-สา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ทวีป  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tá-wêēp
 continent
 continent
 
 
8
 • พู-มิ-สาด
ทาง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
taāng
 way
 moyen
 
 
8
 • ปฺรัด-ยา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • สาด-สะ-หฺนา
ทิศทาง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tít taāng
 direction
 direction
 方向
 方向
6
 • ปะ-ริ-พูม
 • พู-มิ-สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ธรณีสัณฐาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
 modelé
 地形
 地形
46
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
ธัญพืช  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tan-yá-pêūt
 cereal
 céréale
 穀物
 谷物
5
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
ธาตุ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tâāt
 element
 élément
 元素
 元素
14
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
นก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nók
 bird
 oiseau
 
 
27
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
บริษัท  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
baāw-rí-sàt
 company
 compagnie
 公司
 公司
6
 • อา-คาน
 • เสด-ถะ-กิด
ปรัชญา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpràt-yaā
 philosophy
 philosophie
 哲學
 哲学
7
 • กาน สึก-สา
 • ปฺรัด-ยา
ปลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bplaā
 fish
 poisson
 
 
18
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปลา
 • สะ-มุด-ทฺระ-สาด
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิน-ค้า
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
 • อา-หาน
ปี่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpèē
 pi
 pi
 篳管
 筚管
7
 • MUSIC
 • วัด-ทะ-นะ-ทำ
 • สิน-ค้า
ปืน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpeūn
 gun
 arme
 
 
7
 • กาน-ทะ-หาน
 • สิน-ค้า
ป่าไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpàā-máī
 forest
 forêt
 森林
 森林
9
 • กาน ป่า-ไม้
 • ทำ-มะ-ชาด
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • พู-มิ-สาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ป้าย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpâāi
 sign
 panneau
 標誌
 标志
7
 • กาน ขน-ส่ง
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • สิน-ค้า
ผลไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pŏn-lá-máī
 fruit
 fruit
 水果
 水果
26
 • ผน-ละ-ไม้
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • อา-หาน
ผัก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pàk
 vegetable
 légume
 蔬菜
 蔬菜
58
 • ผัก
 • อา-หาน
ผ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pâā
 textile
 textile
 
 
6
 • ผ้า
พาหนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 車輛
 车辆
20
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • เสด-ถะ-กิด
พี่น้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pêē-náāwng
 brothers and sisters
 frères et soeurs
 兄弟姐妹
 兄弟姐妹
5
 • คฺรอบ-คฺรัว
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • ไม่ เป็น ทาง-กาน
พืช  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pêūt
 plant
 plante
 植物
 植物
57
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
พืชดอก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pêūt-dàāwk
 flowering plant
 angiosperm
 被子植物
 被子植物
32
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
พืชบก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pêūt-bòk
 land plant
 embryophyte
 有胚植物
 有胚植物
5
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
พื้นที่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
péūn-têē
 area
 superficie
 面積
 面积
18
 • คะ-นิด-ตะ-สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ภาชนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
paā-chá-ná
 container
 récipient
 容器
 容器
30
 • สิน-ค้า
 • เสด-ถะ-กิด
ภาษาคน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
paā-săā kon
 human speech
 langage humain
 人類語言
 人类语言
19
 • พา-สา-สาด
ภูมิภาค  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
poō-mí-pâāk
 provinces
 provinces
 鄉下
 乡下
15
 • พู-มิ-สาด
มหาวิทยาลัย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
má-hăā-wít-tá-yaā-lai
 university
 université
 大學
 大学
5
 • กด-หฺมาย
 • กาน สึก-สา
 • กาน-เมือง
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
ยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
yaā
 medicine
 médicament
 
 
13
 • สิน-ค้า
 • แพด-สาด
ยานพาหนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
yaān-paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 載具
 载具
34
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ยาน-พา-หะ-นะ
 • เสด-ถะ-กิด
รถ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rót
 vehicle
 véhicule
 汽車
 汽车
21
 • กน-ละ-สาด
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
รสชาติ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rót-châāt
 taste
 saveur
 味道
 味道
7
 • อา-หาน
ระบบ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rá-bòp
 system
 système
 系統
 系统
8
 • ค็อม-พิว-เต้อ
 • พะ-ลัง-งาน
 • พา-นิด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • สื่อ
รัฐบาล  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rát-tà-baān
 government
 gouvernement
 政府
 政府
8
 • กด-หฺมาย
 • กาน-เมือง
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
ราชอาณาจักร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
râāt-chá-aā-naā-zhàk
 kingdom
 royaume
 王國
 王国
5
ร้าน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
ráān
 shop
 magasin
 
 
15
 • พา-นิด
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • เสด-ถะ-กิด
ฤดูกาล  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
réu-doō-gaān
 season
 saison
 季節
 季节
6
 • ปะ-ติ-ทิน
วัตถุทางดาราศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wát-tù taāng daā-raā-sàāt
 astronomical object
 objet céleste
 天體
 天体
24
 • ดา-รา สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วัน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wan
 day
 jour
 
 
21
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
วันที่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wan-têē
 date
 date
 日期
 日期
5
 • ปะ-ติ-ทิน
วันในสัปดาห์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wan nai sàp-daā
 days of the week
 jours de la semaine
 星期中的日子
 星期中的日子
8
 • ปะ-ติ-ทิน
วิทยาศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wít-tá-yaā-sàāt
 science
 science
 科學
 科学
15
 • กาน สึก-สา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วิธีวิทยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wí-teē wít-tá-yaā
 methodology
 méthodologie
 方法學
 方法学
5
 • ปฺรัด-ยา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ศัลยศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
săn-yá-sàāt
 surgery
 chirurgie
 外科學
 外科学
8
 • กาน สึก-สา
 • แพด-สาด
ศาสนสถาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàāt-sà-ná-sà-tăān
 religious place
 lieu de culte
 宗教場所
 宗教场所
5
 • สาด-สะ-หฺนา
สถานที่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-tăān-têē
 place
 lieu
 地方
 地方
52
 • ปะ-ริ-พูม
 • พู-มิ-สาด
สภาพ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-pâāp
 nature
 
 
 
5
สภาพอากาศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-pâāp aā-gàāt
 weather
 climat
 天氣
 天气
13
 • พู-มิ-อา-กาด
สมาชิกในครอบครัว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa
 family members
 membres de la famille
 家人
 家人
27
 • คฺรอบ-คฺรัว
สัตว์ขาปล้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt-kăā-bplâāwng
 arthropod
 arthropode
 節肢動物
 节肢动物
7
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt
 vertebrate
 vertébré
 脊柱動物
 脊椎动物
6
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt líāng-lôōk dûay nŏm
 mammal
 mammifère
 哺乳動物
 哺乳动物
20
 • สัด เลี้ยง-ลูก ด้วย หฺนม
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt líāng-lôōk dûay náām-nom
 mammal
 mammifère
 哺乳動物
 哺乳动物
28
 • สัด เลี้ยง-ลูก ด้วย หฺนม
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สัตว์เลื้อยคลาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt lúāi-klaān
 reptile
 reptile
 爬行動物
 爬行动物
7
 • สัด เลื้อย-คฺลาน
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt mâi-meē grà-dòōk-săn-lăng
 invertebrate
 invertébré
 無脊椎動物
 无脊椎动物
6
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
săān
 substance
 matière
 實質
 实质
5
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • แพด-สาด
สารสนเทศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
săā-rá-sŏn-tâēyt
 information
 information
 信息
 信息
7
สารอาหาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
săān aā-hăān
 nutrient
 élément nutritif
 養分
 养分
6
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กี-ลา
 • แพด-สาด
สิ่งก่อสร้าง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sìng-gàāw-sâāng
 structure
 construction
 建築物
 建筑物
9
 • กาน ก่อ-ส้าง
สี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sĕē
 colour
 couleur
 
 
16
 • สิน-ละ-ปะ
 • สี
ส่วนผสม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sùūan-pà-sŏm
 ingredient
 ingrédient
 配料
 配料
5
 • อา-หาน
หญ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
yâā
 grass
 herbe
 
 
10
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ป่า-ไม้
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
หน่วย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nùay
 unit
 unité
 單位
 单位
15
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
หน่วยวัด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nùay wát
 unit of measure
 unité de mesure
 计量单位
 计量单位
5
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
หน่วยวัดความยาว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nùay wát kwaām yaāo
 unit of length
 unité de longueur
 長度單位
 长度单位
8
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
หน่วยเวลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nùay waēy-laā
 unit of time
 unité de temps
 時間單位
 时间单位
9
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
หอมใหญ่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
hăāwm-yài
 onion
 oignon
 洋蔥
 洋葱
5
 • ผัก
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • อา-หาน
หิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
hĭn
 rock
 roche
 石頭
 石头
19
 • ของ-แข็ง
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิน-ค้า
ห้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
hâāwng
 room
 chambre
 
 
13
 • ROOM
 • ปะ-ริ-พูม
 • สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ
อวัยวะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
à-wai-yá-wá
 body part
 partie du corps
 身體部位
 身体部位
38
 • แพด-สาด
อะตอม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
à-dtawm
 atom
 atome
 原子
 原子
13
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
อัญมณี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
an-yá-má-neē
 gem
 gemme
 寶石
 宝石
9
 • ของ-แข็ง
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิน-ค้า
อาคาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-kaān
 building
 immeuble
 建築物
 建筑物
31
 • สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
อาชญากรรม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àāt-yaā-gam
 crime
 crime
 犯罪
 犯罪
13
 • กด-หฺมาย
 • ตำ-หฺรวด
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
อาชีพ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-chêēp
 profession
 profession
 工作
 工作
44
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • กาน สึก-สา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • อา-ชีบ
อารมณ์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-rom
 mood
 humeur
 感情
 感情
10
 • จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • แพด-สาด
อาวุธ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-wút
 weapon
 arme
 武器
 武器
6
 • SECURIT
 • กด-หฺมาย
 • กาน-ทะ-หาน
อาหารคาว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
 plat d'accompagnement de riz thaïlandais
 泰式配菜
 泰式配菜
7
 • อา-หาน
อาหารจีน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān zheēn
 Chinese food
 cuisine chinoise
 中菜
 中菜
8
 • อา-หาน
อาหารหลัก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān làk
 staple food
 aliment de base
 主食
 主食
7
 • อา-หาน
อาหารเสริม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān sĕērm
 dietary supplement
 complément alimentaire
 營養補充品
 营养补充品
6
 • แพด-สาด
อาหารเอเชีย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān aēy-chiā
 Asian cuisine
 cuisine asiatique
 亞洲美食
 亚洲美食
5
 • อา-หาน
อาหารไทย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān tai
 Thai food
 cuisine thaïe
 泰國飲食
 泰国饮食
34
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • อา-เซี่ยน
อุปกรณ์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
ùp-bpà-gaāwn
 equipment
 équipement
 設備
 设备
11
 • TECHNIC
อ่าว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àāo
 bay
 baie
 
 
6
 • พู-มิ-สาด
 • สะ-มุด-ทฺระ-สาด
เครื่อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang
 engine
 moteur
 發動機
 发动机
61
 • กน-ละ-สาด
 • อุด-สา-หะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
เครื่องจักร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-zhàk
 machinery
 machine
 機器
 机器
7
 • กน-ละ-สาด
 • เสด-ถะ-กิด
เครื่องดนตรี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-don-dtreē
 musical instrument
 instrument de musique
 樂器
 乐器
15
 • วัด-ทะ-นะ-ทำ
เครื่องดื่ม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-dèūm
 beverage
 boisson
 飲料
 饮料
20
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • เคฺรื่อง-ดื่ม
 • โรง-แรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-dèūm aāen-gaāw-haāw
 alcoholic beverages
 boisson alcoolisée
 酒精飲料
 酒精饮料
7
 • อา-หาน
 • เคฺรื่อง-ดื่ม
เครื่องมือ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-meū
 tool
 outil
 工具
 工具
56
 • กน-ละ-สาด
 • กาน สึก-สา
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
เครื่องสำอาง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-săm-aāng
 cosmetics
 produit de beauté
 化妝品
 化妆品
9
 • แพด-สาด
 • แฟ-ชั่น
เครื่องหมาย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-măāi
 symbol
 symbole
 符號
 符号
8
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • ไว-ยา-กอน
เครื่องหมายจราจร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-măāi
 road sign
 signal routier
 道路交通標誌
 道路交通標誌
7
เครื่องเขียน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang kĭān
 stationery
 article de papeterie
 文具
 文具
14
 • กาน สึก-สา
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
 appareil électrique
 家用電器
 陋用电器
17
 • บ้าน
 • สิน-ค้า
 • เสด-ถะ-กิด
 • ไฟ-ฟ้า
เงินตรา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
ngen-dtraā
 money
 devise
 貨幣
 货币
7
 • พา-นิด
 • อา-เซี่ยน
 • เสด-ถะ-กิด
เดือน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
deūan
 month
 mois
 
 
27
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
 • เดือน
เมล็ด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
má-lét
 seed
 graine
 種子
 种子
6
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • ผน-ละ-ไม้
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • ลัก-สะ-หฺนะ นาม
 • อา-หาน
เรือ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
reūa
 boat
 bateau
 
 
7
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ยาน-พา-หะ-นะ
เลขคณิต  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
lâēyk-ká-nít
 arithmetic
 arithmétique
 算術
 算术
8
 • กาน สึก-สา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
เวลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
waēy-laā
 time
 temps
 時間
 时间
29
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
เวลาในแต่ละวัน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
waēy-laā nai-dtàāe-lá-wan
 time of day
 heure du jour
 天中的時間
 天中的时间
37
เสื้อผ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sêūa-pâā
 clothing
 vêtement
 服裝
 服装
30
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ผ้า
 • เสื้อ-ผ้า
เหล้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
lâu
 alcohol
 alcool
 
 
5
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • สิน-ค้า
 • อา-หาน
 • เคฺรื่อง-ดื่ม
 • โรง-แรม
เอกสาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àēyk-gà-săān
 document
 document
 文件
 文件
9
 • กด-หฺมาย
 • กาน ปก-คฺรอง
 • กาน สึก-สา
 • พา-นิด
 • เสด-ถะ-กิด
เอกสารราชการ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àēyk-gà-săān-râāt-chá-gaān
 official document
 document officiel
 官方文件
 官方文件
5
 • กด-หฺมาย
 • กาน ปก-คฺรอง
เอกสารแสดงตน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àēyk-gà-săān sà-daāeng dton
 identity document
 identité [f] ; papier d
 證明文件
 证明文件
5
 • กด-หฺมาย
 • กาน ท่อง-เที่ยว
แก๊ส  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gáāet
 gas
 gaz
 
 
7
 • พะ-ลัง-งาน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
แมลง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
má-laāeng
 insect
 insecte
 昆蟲
 昆虫
20
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • มะ-แลง (กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
แร่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
râāe
 mineral
 minéral
 礦石
 矿石
9
 • ของ-แข็ง
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • อุด-สา-หะ-กำ
แหล่งน้ำ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
làeng náām
 water source
 eau [f]; source [f] ; point d
 水的來源
 水的来源
8
 • ทำ-มะ-ชาด
 • ปลา
 • พู-มิ-สาด
โครงสร้าง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kroūhng-sâāng
 structure
 structure
 結構
 結構
10
 • กาน ก่อ-ส้าง
 • สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr
 computer program
 programme informatique
 計算機程序
 计算机程序
5
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
โรค  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rôūhk
 disease
 maladie
 疾病
 疾病
31
 • แพด-สาด
โรคติดเชื้อ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rôūhk-dtìt-chéūa
 infectious disease
 maladie infectieuse
 傳染病
 传染病
8
 • แพด-สาด
โลหะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
loūh-hà
 metal
 métal
 金屬
 金属
7
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • อุด-สา-หะ-กำ
ไก่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gài
 chicken
 poulet
 
 
5
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิน-ค้า
 • อา-หาน
 • ไม่ เป็น ทาง-กาน
ไม้ต้น  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
máī dtôn
 tree
 arbre
 
 
5
 • กาน ป่า-ไม้
ไม้พุ่ม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
máī-pûm
 shrub
 arbuste
 灌木
 灌木
11
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ป่า-ไม้
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
ไม้ล้มลุก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
 plante herbacée
 草本植物
 草本植物
9
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)