คำ-สับ

หัว-ข้อ-เรื่อง
Search หัว-ข้อ-เรื่อง
ทับ-สับ
Search ทับ-สับ
English
Search English
Français
Search Français
贛語(繁體)
Search 贛語(繁體)
赣语(简体)
Search 赣语(简体)
กาน นับ จำ-นวน คำ
Search กาน นับ จำ-นวน คำ
บอ-ริ-บด
Search บอ-ริ-บด
รูบ-พาบ
Search รูบ-พาบ
อาหาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān
 food
 nourriture
 食物
 食物
85
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • แพด-สาด
 • โรง-แรม
อาคาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-kaān
 building
 immeuble
 建築物
 建筑物
30
 • สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
อารมณ์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-rom
 mood
 humeur
 感情
 感情
10
 • จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • แพด-สาด
อาหารจีน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān zheēn
 Chinese food
 cuisine chinoise
 中菜
 中菜
7
 • อา-หาน
อัญมณี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
an-yá-má-neē
 gem
 gemme
 寶石
 宝石
7
 • ของ-แข็ง
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิน-ค้า
อวัยวะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
à-wai-yá-wá
 body part
 partie du corps
 身體部位
 身体部位
31
 • แพด-สาด
อาวุธ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-wút
 weapon
 arme
 武器
 武器
6
 • SECURIT
 • กด-หฺมาย
 • กาน-ทะ-หาน
อาหารไทย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān tai
 Thai food
 cuisine thaïe
 泰國飲食
 泰国饮食
33
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • อา-เซี่ยน
อะตอม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
à-dtawm
 atom
 atome
 原子
 原子
12
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
อาชญากรรม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àāt-yaā-gam
 crime
 crime
 犯罪
 犯罪
13
 • กด-หฺมาย
 • ตำ-หฺรวด
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
อาหารคาว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān-kaāo
 Thai rice side dish
 plat d'accompagnement de riz thaïlandais
 泰式配菜
 泰式配菜
7
 • อา-หาน
อาหารเสริม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-hăān sĕērm
 dietary supplement
 complément alimentaire
 營養補充品
 营养补充品
5
 • แพด-สาด
อาชีพ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
aā-chêēp
 profession
 profession
 工作
 工作
42
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • กาน สึก-สา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • อา-ชีบ
ชาว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chaāo
 people
 peuple
 人民
 人民
6
 • DEMOG
 • ETHNO
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
ชีวนิเวศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
cheē-wá-ní-wâēyt
 biome
 biome
 生物群系
 生物群系
13
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พะ-ลัง-งาน
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ชั้นดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
8
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
ชนิดของคำ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chá-nít kăāwng kam
 part of speech
 nature du mot
 詞類
 词类
9
 • พา-สา-สาด
 • ไว-ยา-กอน
ช้อนส้อม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
cháāwn sâāwm
 cutlery
 couverts de table
 餐具
 餐具
6
 • อา-หาน
เดือน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
deūan
 month
 mois
 
 
27
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
 • เดือน
ดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
din
 soil
 sol
 土壤
 土壤
9
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
เอกสาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àēyk-gà-săān
 document
 document
 文件
 文件
9
 • กด-หฺมาย
 • กาน ปก-คฺรอง
 • กาน สึก-สา
 • พา-นิด
 • เสด-ถะ-กิด
เอกสารราชการ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àēyk-gà-săān-râāt-chá-gaān
 official document
 document officiel
 
 
5
 • กด-หฺมาย
 • กาน ปก-คฺรอง
หิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
hĭn
 rock
 roche
 石頭
 石头
16
 • ของ-แข็ง
 • ทำ-มะ-ชาด
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • สิน-ค้า
ห้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
hâāwng
 room
 chambre
 
 
11
 • ROOM
 • ปะ-ริ-พูม
 • สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ
จังหวัด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
zhang-wàt
 province
 province
 
 
78
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • กาน-เมือง
 • พู-มิ-สาด
 • อา-เซี่ยน
จักรราศี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
zhàk-grà-raā-sĕē
 zodiac
 zodiaque
 黃道帶
 黄道带
28
 • ดา-รา สาด
 • สาด-สะ-หฺนา
จุดทิศหลัก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
zhùt tít làk
 cardinal points
 points cardinaux
 羅盤方位
 罗盘方位
10
 • กาน ขน-ส่ง
 • ปะ-ริ-พูม
แก๊ส  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gáāet
 gas
 gaz
 
 
7
 • พะ-ลัง-งาน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ขนาด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kà-nàāt
 size
 taille
 尺寸
 尺寸
20
 • คอล-เลค-ชั่น
 • ดา-รา สาด
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • ผ้า
 • พู-มิ-อา-กาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เสด-ถะ-กิด
 • เสื้อ-ผ้า
โครงสร้าง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kroūhng-sâāng
 structure
 structure
 結構
 結構
10
 • กาน ก่อ-ส้าง
 • สะ-ถา-ปัด-ตะ-ยะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
กิจกรรม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gìt-zhà-gam
 activity
 activité
 活動
 活动
7
เครื่องจักร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-zhàk
 machinery
 machine
 機器
 机器
7
 • กน-ละ-สาด
 • เสด-ถะ-กิด
ของเหลว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kăāwng-lăīu
 liquid
 liquide
 液體
 液体
7
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-dèūm aāen-gaāw-haāw
 alcohol
 alcool
 
 
7
 • อา-หาน
 • เคฺรื่อง-ดื่ม
 • โรง-แรม
การสื่อสาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
 communication
 communication
 通訊
 通讯
5
 • เสด-ถะ-กิด
การวัด  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān-wát
 measurement
 mesure
 度量
 度量
6
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
เครื่องหมาย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-măāi
 symbol
 symbole
 符號
 符号
8
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • ไว-ยา-กอน
เครื่องมือ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-meū
 tool
 outil
 工具
 工具
50
 • กน-ละ-สาด
 • กาน สึก-สา
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
ความรู้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kwaām-róō
 knowledge
 connaissance
 知識
 知识
7
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-chái-fai-fáā
 electric appliances
 appareil électrique
 家用電器
 陋用电器
16
 • บ้าน
 • สิน-ค้า
 • เสด-ถะ-กิด
 • ไฟ-ฟ้า
การทักทาย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān ták-taāi
 greeting
 salutations
 問候
 问候
9
 • GREETING
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
เครื่องหมายจราจร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-măāi
 road sign
 signal routier
 道路交通標誌
 道路交通標誌
7
เครื่องสำอาง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-săm-aāng
 cosmetics
 produit de beauté
 化妝品
 化妆品
9
 • แพด-สาด
 • แฟ-ชั่น
ความรู้สึก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kwaām róō-sèuk
 feeling
 sentiment
 感覺
 感觉
45
 • จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • แพด-สาด
เครื่องเขียน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang kĭān
 stationery
 article de papeterie
 文具
 文具
13
 • กาน สึก-สา
เครื่อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang
 engine
 moteur
 發動機
 发动机
59
 • กน-ละ-สาด
 • อุด-สา-หะ-กำ
 • เสด-ถะ-กิด
การติดเชื้อ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
gaān dtìt
 infection
 infection
 性染
 感染
5
 • ปลา
 • แพด-สาด
คำกริยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kam grì-yaā
 verb
 verbe
 動詞
 动词
14
 • ไว-ยา-กอน
ข้อมูล  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
kâāw-moōn
 data
 donnée
 數據
 数据
7
 • TG
 • กด-หฺมาย
 • กาน ปก-คฺรอง
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
 • เสด-ถะ-กิด
เครื่องดื่ม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
krêūang-dèūm
 beverage
 boisson
 飲料
 饮料
20
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • อา-หาน
 • เคฺรื่อง-ดื่ม
 • โรง-แรม
เหล้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
lâu
 alcohol
 alcool
 
 
5
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • สิน-ค้า
 • อา-หาน
 • เคฺรื่อง-ดื่ม
 • โรง-แรม
โลหะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
loūh-hà
 metal
 métal
 金屬
 金属
7
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • อุด-สา-หะ-กำ
เลขคณิต  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
lâēyk-ká-nít
 arithmetic
 arithmétique
 算術
 算术
8
 • กาน สึก-สา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
แหล่งน้ำ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
làeng náām
 water source
 eau [f]; source [f] ; point d
 水的來源
 水的来源
7
 • ทำ-มะ-ชาด
 • ปลา
 • พู-มิ-สาด
แมลง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
má-laāeng
 insect
 insecte
 昆蟲
 昆虫
19
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • มะ-แลง (กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ไม้ล้มลุก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
máī-lóm-lúk
 herbaceous plant
 plante herbacée
 草本植物
 草本植物
9
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
ไม้พุ่ม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
máī-pûm
 shrub
 arbuste
 灌木
 灌木
10
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ป่า-ไม้
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
นก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nók
 bird
 oiseau
 
 
16
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
เงินตรา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
ngen-dtraā
 money
 devise
 貨幣
 货币
6
 • พา-นิด
 • อา-เซี่ยน
 • เสด-ถะ-กิด
หน่วย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nùay
 unit
 unité
 單位
 单位
15
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
หน่วยเวลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
nùay waēy-laā
 unit of time
 unité de temps
 時間單位
 时间单位
9
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
องค์การ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
ong-gaān
 organization
 organisation
 組織
 组织
13
 • กด-หฺมาย
 • กาน สึก-สา
 • กาน-เมือง
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • เสด-ถะ-กิด
องค์กร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
ong-gaāwn
 organ
 organisation
 機構
 机构
6
 • กด-หฺมาย
 • เสด-ถะ-กิด
ป้าย  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpâāi
 sign
 panneau
 標誌
 标志
7
 • กาน ขน-ส่ง
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • สิน-ค้า
ป่าไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpàā-máī
 forest
 forêt
 森林
 森林
9
 • กาน ป่า-ไม้
 • ทำ-มะ-ชาด
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • พู-มิ-สาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ปืน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpeūn
 gun
 arme
 
 
7
 • กาน-ทะ-หาน
 • สิน-ค้า
ผัก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pàk
 vegetable
 légume
 蔬菜
 蔬菜
49
 • ผัก
 • อา-หาน
พืช  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pêūt
 plant
 plante
 植物
 植物
42
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ผ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pâā
 textile
 textile
 
 
6
 • ผ้า
ผลไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pŏn-lá-máī
 fruit
 fruit
 水果
 水果
23
 • ผน-ละ-ไม้
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
 • อา-หาน
ปลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bplaā
 fish
 poisson
 
 
13
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปลา
 • สะ-มุด-ทฺระ-สาด
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
 • สิน-ค้า
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
 • อา-หาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr
 computer program
 programme informatique
 計算機程序
 计算机程序
5
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • เท็ก-โน-โล-ยี สา-ระ-สน-เทด
ภาษาคน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
paā-săā kon
 human speech
 langage humain
 人類語言
 人类语言
18
 • พา-สา-สาด
พี่น้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pêē-náāwng
 brothers and sisters
 frères et soeurs
 兄弟姐妹
 兄弟姐妹
5
 • คฺรอบ-คฺรัว
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • ไม่ เป็น ทาง-กาน
ภาชนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
paā-chá-ná
 container
 récipient
 容器
 容器
20
 • สิน-ค้า
 • เสด-ถะ-กิด
พาหนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 車輛
 车辆
20
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • เสด-ถะ-กิด
ภูมิภาค  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
poō-mí-pâāk
 provinces
 provinces
 鄉下
 乡下
13
 • พู-มิ-สาด
ปรัชญา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
bpràt-yaā
 philosophy
 philosophie
 哲學
 哲学
6
 • กาน สึก-สา
 • ปฺรัด-ยา
พืชดอก  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
pêūt-dàāwk
 flowering plant
 angiosperm
 被子植物
 被子植物
22
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
พื้นที่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
péūn-têē
 area
 superficie
 面積
 面积
12
 • คะ-นิด-ตะ-สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ระบบ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rá-bòp
 system
 système
 系統
 系统
5
 • ค็อม-พิว-เต้อ
 • พะ-ลัง-งาน
 • พา-นิด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • สื่อ
ร้าน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
ráān
 shop
 magasin
 
 
15
 • พา-นิด
 • สัง-คม-วิด-ทะ-ยา
 • เสด-ถะ-กิด
เรือ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
reūa
 boat
 bateau
 
 
7
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ยาน-พา-หะ-นะ
รถ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rót
 vehicle
 véhicule
 汽車
 汽车
18
 • กน-ละ-สาด
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
รสชาติ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rót-châāt
 taste
 saveur
 味道
 味道
7
 • อา-หาน
แร่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
râāe
 mineral
 minéral
 礦石
 矿石
6
 • ของ-แข็ง
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
 • อุด-สา-หะ-กำ
โรค  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
rôūhk
 disease
 maladie
 疾病
 疾病
24
 • แพด-สาด
ฤดูกาล  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
réu-doō-gaān
 season
 saison
 季節
 季节
6
 • ปะ-ติ-ทิน
สัตว์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt
 animal
 animal
 動物
 动物
92
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สารอาหาร  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
săān aā-hăān
 nutrient
 élément nutritif
 養分
 养分
6
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กี-ลา
 • แพด-สาด
เสื้อผ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sêūa-pâā
 clothing
 vêtement
 服裝
 服装
30
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ผ้า
 • เสื้อ-ผ้า
สี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sĕē
 colour
 couleur
 
 
16
 • สิน-ละ-ปะ
 • สี
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt líāng-lôōk dûay náām-nom
 mammal
 mammifère
 哺乳動物
 哺乳动物
26
 • สัด เลี้ยง-ลูก ด้วย หฺนม
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
ศาสนสถาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàāt-sà-ná-sà-tăān
 religious place
 lieu de culte
 
 
5
 • สาด-สะ-หฺนา
สารสนเทศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
săā-rá-sŏn-tâēyt
 information
 information
 信息
 信息
6
สภาพอากาศ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-pâāp aā-gàāt
 weather
 climat
 天氣
 天气
13
 • พู-มิ-อา-กาด
สมาชิกในครอบครัว  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa
 family members
 membres de la famille
 家人
 家人
27
 • คฺรอบ-คฺรัว
ศัลยศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
săn-yá-sàāt
 surgery
 chirurgie
 外科學
 外科学
8
 • กาน สึก-สา
 • แพด-สาด
สิ่งก่อสร้าง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sìng-gàāw-sâāng
 structure
 construction
 建築物
 建筑物
6
 • กาน ก่อ-ส้าง
สภาพ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-pâāp
 state
 état
 
 
5
 • แพด-สาด
สัตว์เลื้อยคลาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt lúāi-klaān
 reptile
 reptile
 爬行動物
 爬行动物
7
 • สัด เลื้อย-คฺลาน
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
สถานที่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sà-tăān-têē
 place
 lieu
 地方
 地方
43
 • พู-มิ-สาด
ถนน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tà-nŏn
 street
 rue
 
 
7
 • TRAFFIC
 • กาน ขน-ส่ง
ทวีป  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tá-wêēp
 continent
 continent
 
 
8
 • พู-มิ-สาด
ทาง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
taāng
 way
 moyen
 
 
8
 • ปฺรัด-ยา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • สาด-สะ-หฺนา
ธาตุ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tâāt
 element
 élément
 元素
 元素
10
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ต้นไม้  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
dtôn-máī
 tree
 arbre
 
 
11
 • กาน ป่า-ไม้
 • ทำ-มะ-ชาด
 • สิ่ง-แวด-ล้อม
ทิศทาง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
tít taāng
 direction
 direction
 方向
 方向
6
 • ปะ-ริ-พูม
 • พู-มิ-สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ธรณีสัณฐาน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
taāw-rá-neē săn-tăān
 landform
 modelé
 地形
 地形
45
 • พู-มิ-ปฺระ-เทด
ทฤษฎี  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
trít-sà-deē
 theory
 théorie
 理論
 理论
6
 • กาน สึก-สา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วัน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wan
 day
 jour
 
 
20
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
 • หฺน่วย
วันที่  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wan-têē
 date
 date
 日期
 日期
5
 • ปะ-ติ-ทิน
เวลา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
waēy-laā
 time
 temps
 時間
 时间
29
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ปะ-ติ-ทิน
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วิทยาศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wít-tá-yaā-sàāt
 science
 science
 科學
 科学
14
 • กาน สึก-สา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วิธีวิทยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wí-teē wít-tá-yaā
 methodology
 méthodologie
 方法學
 方法学
5
 • ปฺรัด-ยา
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
ยา  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
yaā
 medicine
 médicament
 
 
10
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • แพด-สาด
หญ้า  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
yâā
 grass
 herbe
 
 
6
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • กะ-เสด-ตฺระ-สาด
 • กาน ป่า-ไม้
 • นก (ปัก-สี วิด-ทะ-ยา)
 • พืด (พฺรึก-สะ-สาด)
ยานพาหนะ  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
yaān-paā-hà-ná
 vehicle
 véhicule
 載具
 载具
33
 • กาน ขน-ส่ง
 • กาน ท่อง-เที่ยว
 • ยาน-พา-หะ-นะ
 • เสด-ถะ-กิด
สัตว์ขาปล้อง  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
sàt-kăā-bplâāwng
 arthropod
 arthropode
 節肢動物
 节肢动物
7
 • สัด-ตะ-วะ-วิด-ทะ-ยา
เอกสารแสดงตน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
àēyk-gà-săān sà-daāeng dton
 identity document
 identité [f] ; papier d
 證明文件
 证明文件
5
 • กด-หฺมาย
 • กาน ท่อง-เที่ยว
ช่วงชั้นดิน  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
chûūang-chán-din
 soil horizon
 horizon
 土層
 土层
7
 • กะ-เสด-ตฺระ-กำ
 • ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา
วัตถุทางดาราศาสตร์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wát-tù taāng daā-raā-sàāt
 astronomical object
 objet céleste
 天體
 天体
9
 • ดา-รา สาด
 • วิด-ทะ-ยา-สาด
วันในสัปดาห์  
ดู ราย-ละ-เอียด ของ คำ
บัน-ทึก ลง ไน ราย-กาน คำ ของ ฉัน
wan nai sàp-daā
 days of the week
 jours de la semaine
 星期中的日子
 星期中的日子
8
 • ปะ-ติ-ทิน