Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
โลหะ
โล-หะ
โล-หะ
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
โลหะ 
โลหะ 
-lō_ha
[โล-หะ]
 metal ; iron
Word class:Noun (n.)
Frequency:5859
Revision:
Context:
 • Industry
 • Science

2
อโลหะ 
อโลหะ 
_a-lō_ha
[อะ-โล-หะ]
 non-metal
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

3
โลหะผสม 
โลหะผสม 
-lō_ha _pha/som
 alloy

4
เศษโลหะ 
เศษโลหะ 
_sēt -lō_ha
 scrap metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • ASEAN
 • Product

5
โลหะเจือ 
โลหะเจือ 
-lō_ha
 alloy

6
โลหะหนัก 
โลหะหนัก 
-lō_ha _nak
 heavy metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Environment
 • Science

7
โลหะวิทยา 
โลหะวิทยา 
-lō_ha¯wit¯tha-yā
 metallurgy
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education

8
พันธะโลหะ 
พันธะโลหะ 
-lō_ha
 metallic bond
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Science

9
โลหะแอลคาไล 
โลหะแอลคาไล 
-lō_ha
 alkali metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Science

10
ธาตุกึ่งโลหะ 
ธาตุกึ่งโลหะ 
-lō_ha
 metalloid
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Science
 • phys)

11
หะ 
หะ 
_ha
[หะ]
 [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group]

12
โล 
โล 
-lō
 kilogram
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

13
โล 
โล 
-lō
 kilometre ; kilometer (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

14
OK
เครื่องตรวจจับโลหะ 
เครื่องตรวจจับโลหะ 
^khreūang _trūat_jap -lō_ha
[เคฺรื่อง ตฺรวด-จับ โล-หะ]
 metal detector
 

15
ขี้โลหะ 
ขี้โลหะ 
^khī -lō_ha
 filings ; dross

16
โลหะขาว 
โลหะขาว 
-lō_ha /khāo
 nickel

17
แร่โลหะ 
แร่โลหะ 
^raē -lō_ha
 metallic mineral

18
ยุคโลหะ 
ยุคโลหะ 
¯Yuk -Lō_ha
 Metal Age
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

19
OK
ถลุงโลหะ 
ถลุงโลหะ 
_tha/lung -lō_ha
[ถะ-หฺลุง โล-หะ]
 smelt metal
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Industry

20
โลหกรรม ; โลหะกรรม 
โลหกรรม ; โลหะกรรม 
lōhakam
 metallurgical
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

21
ช่างโลหะ 
ช่างโลหะ 
^chang -lō_ha
 metal worker ; metalsmith
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Industry
 • Profession

22
กึ่งโลหะ 
กึ่งโลหะ 
_keung -lō_ha
 metalloid
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

23
โลหะเหลว 
โลหะเหลว 
-lō_ha /lēo
 liquid metal

24
หลอมโลหะ 
หลอมโลหะ 
/løm -lō_ha
 smelt ore
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

25
ปลอกโลหะ 
ปลอกโลหะ 
_pløk -lō_ha
 sheath
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

26
ธาตุอโลหะ 
ธาตุอโลหะ 
-lō_ha
 non-metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

27
โลหะปราสาท 
โลหะปราสาท 
-lō_ha _prā_sāt
 metallic castle

28
นักโลหกรรม ; นักโลหะกรรม 
นักโลหกรรม ; นักโลหะกรรม 
nak lōhakam
[นัก …]
 metallurgist

29
นายช่างโลหะ 
นายช่างโลหะ 
-nāi ^chāng -lō_ha
[นาย ช่าง ...]
 metal work technician

30
โรคกลัวโลหะ 
โรคกลัวโลหะ 
^rōk -klūa -lō_ha
[โรก กฺลัว ...]
 metallophobia ; fear of metal ; distrust of metals or objects made of metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

31
เตาหลอมโลหะ 
เตาหลอมโลหะ 
-tao /løm -lō_ha
 furnace
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Industry

32
กัดกร่อนโลหะ 
กัดกร่อนโลหะ 
_kat_krǿn -lō_ha
 attack metal

33
โลหะที่เปราะ 
โลหะที่เปราะ 
-lō_ha ^thī _prǿ
 brittle metal

34
โลหะทรานซิชัน 
โลหะทรานซิชัน 
-lō_ha
 transition metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

35
งานเชื่อมโลหะ 
งานเชื่อมโลหะ 
-ngān ^cheūam -lō_ha
[งาน ...]
 metal welding
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education

36
ช่างเชื่อมโลหะ 
ช่างเชื่อมโลหะ 
^chang ^cheūam -lō_ha
 welder
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Profession

37
ชาฤาษีโลหะโมลี 
ชาฤาษีโลหะโมลี 
-chā -reū/sī -lō_ha -mō-lī
[ชา … โล-หะ โม-ลี]
 Paraboea glabrisepala
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

38
เครื่องขัดโลหะ 
เครื่องขัดโลหะ 
^khreūang _khat -lō_ha
 burnisher

39
การรีไซเคิลโลหะ 
การรีไซเคิลโลหะ 
-lō_ha
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Environment

40
โครงสร้างของโลหะ 
โครงสร้างของโลหะ 
-khrōng^sāng /khøng -lō_ha
[โคฺรง-ส้าง]
 metal structure
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

41
เลื่อยมือตัดโลหะ 
เลื่อยมือตัดโลหะ 
^leūay -meū _tat -lō_ha
 hacksaw

42
เครื่องตรวจหาโลหะ 
เครื่องตรวจหาโลหะ 
^khreūang _trūat /hā -lō_ha
[เคฺรื่อง ...]
 metal detector

43
การผุกร่อนของโลหะ 
การผุกร่อนของโลหะ 
-kān _phu_krǿn /khøng -lō_ha
 corrosion of metals

44
โลหะหลังทรานซิชัน 
โลหะหลังทรานซิชัน 
-lō_ha
 post-transition metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

45
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท 
โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท 
-lō_ha
 alkaline earth metal

46
แสงจันทร์ ลิ่มโลหะกุล 
แสงจันทร์ ลิ่มโลหะกุล 
/Saēng-jan
[แสง-จัน …]
 Saengjun Limlohakul
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Art
 • People
 • (THA)