Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
โลหะ
โล-หะ
โล-หะ
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
โลหะ 
โลหะ
-lō_ha
[โล-หะ]
 metal ; iron
Word class:Noun (n.)
Frequency:6109
Revision:
Context:
 • Industry
 • Science

 
2
อโลหะ 
อโลหะ
_a-lō_ha
[อะ-โล-หะ]
 non-metal
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

3
โลหะผสม 
โลหะผสม
-lō_ha _pha/som
 alloy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Industry
 • Science

4
เศษโลหะ 
เศษโลหะ
_sēt -lō_ha
 scrap metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • ASEAN
 • Product

5
โลหะเจือ 
โลหะเจือ
-lō_ha
 alloy
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

6
โลหะหนัก 
โลหะหนัก
-lō_ha _nak
 heavy metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Environment
 • Science

7
โลหะวิทยา 
โลหะวิทยา
-lō_ha¯wit¯tha-yā
 metallurgy
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education

8
พันธะโลหะ 
พันธะโลหะ
-lō_ha
 metallic bond
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Science

9
โลหะแอลคาไล 
โลหะแอลคาไล
-lō_ha
 alkali metal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Science

10
ธาตุกึ่งโลหะ 
ธาตุกึ่งโลหะ
-lō_ha
 metalloid
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Science
 • phys)

11
OK
ถลุงโลหะ 
ถลุงโลหะ
_tha/lung -lō_ha
[ถะ-หฺลุง โล-หะ]
 smelt metal
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Industry

12
หะ 
หะ
_ha
[หะ]
 [vocal sound used to coordinate physical exertion in a group]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

13
โล 
โล
-lō
 kilogram

14
โล 
โล
-lō
 kilometre ; kilometer (Am.)
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Mechanics

15
ขี้โลหะ 
ขี้โลหะ
^khī -lō_ha
 filings ; dross

16
โลหะขาว 
โลหะขาว
-lō_ha /khāo
 nickel
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Topography

17
แร่โลหะ 
แร่โลหะ
^raē -lō_ha
 metallic mineral
Word class:Noun (n. exp.)

18
ยุคโลหะ 
ยุคโลหะ
¯Yuk -Lō_ha
 Metal Age
Word class:Proper noun (n. prop.)