Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
โรค
โรก
โรก
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
โรค 
โรค
^rōk
[โรก]
 disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity
Word class:Noun (n.)
Classifier:โรค
Frequency:3287
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

2
โรค ... 
โรค ...
^rōk ...
[โรก]
 illness of ...
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Medicine

 
3
OK
วัณโรค 
วัณโรค
-wan¯na^rōk
[วัน-นะ-โรก]
 tuberculosis ; TB
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Medicine

4
OK
โรคระบาด 
โรคระบาด
^rōk ¯ra_bāt
[โรก ระ-บาด]
 epidemic ; plague ; pestilence ; scourge
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Medicine
 • Science

Example:
 TH: โรคระบาด อียิปต์ปลดปล่อยชาวอิสราเอลหลังจากที่ได้ทนกับโรคระบาดหลายอย่าง
 RO: rôograbàad ʔiiyìb plòdplɔ̀ɔy chaawʔisraaʔeel lǎŋcàag thîi dây thon
 EN: plague Egypt freed the Israelites after suffering many plagues.
5
OK
อหิวาตกโรค 
อหิวาตกโรค
_a_hi-wā_ta_ka^rōk
[อะ-หิ-วา-ตะ-กะ-โรก]
 cholera
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Medicine

6
เชื้อโรค 
เชื้อโรค
¯cheūa^rōk
[เชื้อ-โรก]
 bacteria ; germ
Word class:Noun (n.)
Frequency:7646
Context:
 • Medicine

Example:
 TH: เชื้อโรค เขาใช้น้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค
 RO: chʉ́arôog kháw cháy námyaa phʉ̂a khâa chʉ́arôog
 EN: germ He uses the solution to kill the germs.
7
โรคบิด 
โรคบิด
^rōk _bit
[โรก บิด]
 dysentery
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Medicine

8
โรคประสาท 
โรคประสาท
^rōk _pra_sāt
[โรก ...]
 neurosis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Education
 • Medicine

Example:
 TH: โรคประสาท ผมคิดว่าเขาเป็นโรคประสาท
 RO: rôogprasàad phǒm khíd wâa kháw pen rôogprasàad
 EN: insane I think that he’s insane.
9
โรคตับอักเสบ 
โรคตับอักเสบ
^rōk _tap _ak_sēp
[โรก ...]
 hepatitis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Medicine

10
OK
โรคเอดส์ 
โรคเอดส์
^rōk _ēt
[โรก เอด]
 AIDS
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

11
OK
โรคหัวใจ 
โรคหัวใจ
^rōk /hūa-jai
[โรก หัว-ไจ]
 heart disease ; heart condition
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

12
OK
โรคมะเร็ง 
โรคมะเร็ง
^rōk ¯ma-reng
[โรก มะ-เร็ง]
 cancer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

13
OK
โรคภูมิแพ้ 
โรคภูมิแพ้
^rōk-phūm¯phaē
[โรก-พูม-แพ้]
 allergy
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:โรก
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

14
OK
โรคติดเชื้อ 
โรคติดเชื้อ
^rōk_tit¯cheūa
[โรก-ติด-เชื้อ]
 infectious disease
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

15
OK
โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคพิษสุนัขบ้า
^rōk ¯phit_su¯nak^bā
[โรก พิด-สุ-นัก-บ้า]
 rabies ; hydrophobia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

16
OK
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคความดันโลหิตสูง
^rōk -khwām-dan-lō_hit /sūng
[โรก คฺวาม-ดัน-โล-หิด สูง]
 hypertension
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:โรค
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

17
กามโรค 
กามโรค
-kām¯ma^rōk
[กาม-มะ-โรก]
 venereal disease (V.D.) ; sexually transmitted disease (STD)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

18
โรคหืด 
โรคหืด
^rōk _heūt
[โรก หืด]
 asthma
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

19
โรคหัด 
โรคหัด
^rōk _hat
[โรก ...]
 measles
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

20
โรคหิด 
โรคหิด
^rōk _hit
[โรก ...]
 scabies ; dermatological itch-mite affliction
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

21
โรคชรา 
โรคชรา
^rōk ¯cha-rā
 disease associated with old age
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

Example:
 TH: โรคชรา บราเดอร์เอเป็นโรคชรา
 RO: rôog charaa braadə̂ə ʔee pen rôog charaa
 EN: senile Brother A suffers from senility.
22
โรคจิต 
โรคจิต
^rōk _jit
[โรก ...]
 mental disorder ; neurosis
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

23
โรคกลัว 
โรคกลัว
^rōk -klūa
[โรก กฺลัว]
 phobia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

24
โรคอ้วน 
โรคอ้วน
^rōk ^ūan
[โรก อ้วน]
 obesity
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

25
โรคหวัด  
โรคหวัด
^rōk _wat
[โรก ...]
 common cold ; cold
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

26
โรคเกาต์ 
โรคเกาต์
^rōk ¯kao
[โรก ...]
 gout
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

27
โรคคอพอก 
โรคคอพอก
^rōk -khø^phøk
[โรก คอ-พอก]
 goiter
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

28
โรคดีซ่าน 
โรคดีซ่าน
^rōk -dī^sān
[โรก ...]
 jaundice
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

29
โรคโปลิโอ 
โรคโปลิโอ
^rōk -pō-liō
[โรก ...]
 polio
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

30
โรคจิตเภท 
โรคจิตเภท
^rōk _jit
[โรก ...]
 schizophrenia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

31
โรคเบาหวาน 
โรคเบาหวาน
^rōk -bao/wān
[โรก เบา-หฺวาน]
 diabetes
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

32
โรคผิวหนัง 
โรคผิวหนัง
^rōk /phiū/nang
[โรก ...]
 skin disease
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

33
โรคออทิซึม 
โรคออทิซึม
^rōk
[โรก ...]
 autism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

34
อาการของโรค 
อาการของโรค
-ā-kān /khøng ^rōk
[อา-กาน ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

35
ฆ่าเชื้อโรค 
ฆ่าเชื้อโรค
^khā ¯cheūa^rōk
 disinfect ; kill germs
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875
Context:
 • Hygiene
 • Medicine

Example:
 TH: ฆ่าเชื้อโรค เราต้องฆ่าเชื้อโรคในห้องน้ำ
 RO: khâa chʉ́arôog raw tɔ̂ɔŋ khâa chʉ́arôog nay hɔ̂ɔŋnáam
 EN: disinfect We need to disinfect the bathroom.
36
การรักษาโรค 
การรักษาโรค
-kān ¯rak/sā ^rōk
[กาน รัก-สา ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

37
โรคบาดทะยัก 
โรคบาดทะยัก
^rōk _bāt¯tha¯yak
[โรก บาด-ทะ-ยัก]
 tetanus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

38
โรคเนื้องอก 
โรคเนื้องอก
^rōk ¯neūa^ngøk
[โรก ...]
 tumor ; polyp ; neoplasm ; morbid growth
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

39
โรคขาดอาหาร 
โรคขาดอาหาร
^rōk _khāt -ā/hān
[โรก ...]
 malnutrition ; undernourishment
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

40
โรคเหงาหลับ 
โรคเหงาหลับ
^rōk /ngao _lap
[โรก เหฺงา หฺลับ]
 sleeping sickness ; African trypanosomiasis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

41
การควบคุมโรค 
การควบคุมโรค
-kān ^khūap-khum ^rōk
[กาน ควบ-คุม ...]
 disease control
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

42
โรคข้อเสื่อม 
โรคข้อเสื่อม
^rōk ^khø _seūam
[โรก ...]
 arthrosis ; osteoarthritis (OA)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

43
โรคข้ออักเสบ 
โรคข้ออักเสบ
^rōk ^khø _ak_sēp
[โรก ข้อ อัก-เสบ]
 arthritis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

44
การป้องกันโรค 
การป้องกันโรค
-kān ^pǿng-kan ^rōk
 prevention of disease ; prophylaxis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Fish

45
โรคหัดเยอรมัน 
โรคหัดเยอรมัน
^rōk _hat -Yoē¯ra-man
[โรก ...]
 German measles ; rubella
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

46
โรคระบบประสาท 
โรคระบบประสาท
^rōk ¯ra_bop _pra_sāt
[โรก ...]
 neuropathy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

47
โรคนิวคาสเซิล 
โรคนิวคาสเซิล
rōk Niukhāssoēl
[โรก ...]
 Newcastle disease
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agronomy

48
โรคภัยไข้เจ็บ 
โรคภัยไข้เจ็บ
^rōk -phai ^khai _jep
[โรก ...]
 illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

49
โรคสมองเสื่อม 
โรคสมองเสื่อม
^rōk_sa/møng _seūam
[โรก-สะ-หฺมอง เสื่อม]
 dementia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

50
โรคสะเก็ดเงิน 
โรคสะเก็ดเงิน
^rōk _sa_ket -ngoen
[โรก สะ-เก็ด เงิน]
 psoriasis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

51
การระบาดของโรค 
การระบาดของโรค
-kān ¯ra_bāt /khøng ^rōk
 disease outbreak
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Environment
 • Medicine

52
การวินิจฉัยโรค 
การวินิจฉัยโรค
-kān ¯wi¯nit/chai ^rōk
 diagnosis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

53
โรคอุจจาระร่วง 
โรคอุจจาระร่วง
^rōk _ut-jā ¯ra ^rūang
[โรก ...]
 diarrhoeal disease
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

54
โรคหลอดลมอักเสบ 
โรคหลอดลมอักเสบ
^rōk _løt-lom _ak_sēp
[โรก ...]
 bronchitis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

55
โรคกรวยไตอักเสบ 
โรคกรวยไตอักเสบ
^rōk -kruay -tai _ak_sēp
[โรก กฺรวย ไต อัก-เสบ]
 pyelonephritis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

56
โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหลอดเลือดสมอง
^rōk _løt^leūat _sa/møng
 stroke
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

57
โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคพิษสุราเรื้อรัง
^rōk ¯phit_su-rā¯reūa-rang
[โรก ...]
 alcoholism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

58
OK
โรควัวบ้า 
โรควัวบ้า
^rōk -wūa^bā
[โรก วัว-บ้า]
 mad cow disease
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Agronomy
 • Politics
 • Economy

59
OK
โรคเพลียความร้อน 
โรคเพลียความร้อน
^rōk-phlīe-khwām¯røn
[โรก-เพฺลีย-คฺวาม-ร้อน]
 heat exhaustion
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

60
OK
โรคปอด 
โรคปอด
^rōk _pøt
[โรก ปอด]
 lung trouble ; pulmonary disease
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

61
OK
โรคเรื้อน 
โรคเรื้อน
^rōk¯reūan
[โรก-เรื้อน]
 leprosy
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

62
OK
โรคฉี่หนู 
โรคฉี่หนู
^rōk _chī/nū
[โรก ฉี่-หฺนู]
 leptospirosis

63
OK
โรคปอดบวม 
โรคปอดบวม
^rōk _pøt-būam
[โรก ปอด-บวม]
 pneumonia
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

64
OK
หมอเฉพาะโรค 
หมอเฉพาะโรค
/mø _cha¯phǿ ^rōk
[หฺมอ ฉะ-เพาะ โรก]
 medical specialist
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Profession

65
OK
โรคใคร่เด็ก 
โรคใคร่เด็ก
^rōk ^khrai_dek
[โรก ไคฺร่-เด็ก]
 pedophilia ; paedophilia
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Psychology

66
OK
โรคไบโพลาร์ 
โรคไบโพลาร์
^rōk -bai-phō-lā
[โรก ไบ-โพ-ลา]
 bipolar disorder

67
OK
โรคลมเหตุร้อน 
โรคลมเหตุร้อน
^rōk-lom_hēt¯røn
[โรก-ลม-เหด-ร้อน]
 heat stroke ; sunstroke
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

68
OK
โรคมือเท้าปาก 
โรคมือเท้าปาก
^rōk -meū ¯thāo _pāk
[โรก มือ เท้า ปาก]
 Hand foot and mouth disease ; HFMD
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

69
OK
โรคอารมณ์สองขั้ว 
โรคอารมณ์สองขั้ว
^rōk -ā-rom /søng^khūa
[โรก อา-รม สอง-คั่ว]
 bipolar disorder

70
OK
โรคมือเท้าและปาก 
โรคมือเท้าและปาก
^rōk -meū ¯thāo ¯lae _pāk
[โรก มือ เท้า และ ปาก]
 Hand foot and mouth disease ; HFMD
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

71
โรคา 
โรคา
-rō-khā
[โร-คา]
 sickness ; illness ; disease
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Medicine

72
โคโรค 
โคโรค
khōrōk
[โค-โรก]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

73
อมโรค 
อมโรค
-om^rōk
[อม-โรก]
 sickly ; prone to sickness
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

74
วิโรค 
วิโรค
wirōk
[วิ-โรก]
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)