Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
แก๊ส
แก๊ด
แก๊ด
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
แก๊ส 
แก๊ส 
¯kaēt = ¯kaēs
[แก๊ด = แก๊ส]
 gas
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Science
 • Energy
 • Royal Institute Dictionary (2011)

2
แก 
แก 
-kaē
 you
Word class:Pronoun (pr.)
Frequency:6283
Context:
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)

3
แก 
แก 
-kaē
[แก]
 house crow ; Corvus splendens
Word class:Noun (n.)
Frequency:6283
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
 • (THA)

4
แก 
แก 
-kaē
 he ; she ; him ; her
Word class:Pronoun (pr.)
Frequency:6283

5
แก๊สธรรมชาติ 
แก๊สธรรมชาติ 
¯kaēt -tham¯ma^chāt = ¯kaēs -tham¯ma^chāt
 natural gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Energy
 • Environment

6
OK
 
 
_ka
[กะ]
 [syllable]
Frequency:9500
Revision:

7
แก๊สพิษ 
แก๊สพิษ 
¯kaēt ¯phit
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

8
แก๊สแท้ 
แก๊สแท้ 
¯kaēt ¯thaē
 ideal gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

9
เตาแก๊ส 
เตาแก๊ส 
-tao ¯kaēt
[เตา-แก๊ด = เตา-แก๊ส]
 gas stove ; gas oven ; gas range

10
ถังแก๊ส 
ถังแก๊ส 
/thang ¯kaēt
 gas cylinder ; gas cartridge
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

11
หัวแก๊ส  
หัวแก๊ส  
/hūa¯kaēt
 burner

12
OK
แก๊สมัสตาร์ด 
แก๊สมัสตาร์ด 
¯kaēt ¯mat_sa_tāt = ¯kaēs ¯mat_sa_tāt
[แก๊ด มัด-สะ-ตาด = แก๊ส มัด-สะ-ตาด]
 sulfur mustard; mustard gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Science

13
แก๊สโซฮอล์ = แก๊สโซฮอลล์ 
แก๊สโซฮอล์ = แก๊สโซฮอลล์ 
kaētsōhø
 gasohol
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Loanword

14
แก๊สจริง 
แก๊สจริง 
¯kaēt -jing
 real gas ; real gases [pl]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

15
แก๊สเน่า 
แก๊สเน่า 
¯kaēt ^nao
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

16
แก๊สโซลีน = แกโซลีน 
แก๊สโซลีน = แกโซลีน 
kaētsōlīn
 gasoline ; gasolene
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Loanword

17
กฎของแก๊ส 
กฎของแก๊ส 
_kot /khøng ¯kaēt
 the gas laws
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

18
แก๊สนีออน 
แก๊สนีออน 
¯kaēt -nī-øn
 neon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

19
แก๊สน้ำตา 
แก๊สน้ำตา 
¯kaēt¯nām-tā = ¯kaēs¯nām-tā
[แก๊ด-น้ำ-ตา = แก๊ส-น้ำ-ตา]
 tear gas
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

20
ปล่อยแก๊ส 
ปล่อยแก๊ส 
_plǿi ¯kaēs
 break wind ; pass wind ; fart (vulg.)
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

21
สถานะแก๊ส 
สถานะแก๊ส 
_sa/thā¯na ¯kaēt
 gaseous state

22
กังหันแก๊ส 
กังหันแก๊ส 
-kang/han ¯kaēt
[กัง-หัน ...]
 gas turbine
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

23
แก๊สชีวภาพ 
แก๊สชีวภาพ 
¯kaēt-chī¯wa^phāp
[แก๊ด-ชี-วะ-พาบ = แก๊ส-ชี-วะ-พาบ]
 biogas
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

24
แก๊สเฉื่อย 
แก๊สเฉื่อย 
¯kaēt_cheūay
[แก๊ด-เฉื่อย = แก๊ส-เฉื่อย]
 inert gas ; noble gas
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

25
แก๊สหุงต้ม 
แก๊สหุงต้ม 
¯kaēt/hung^tom
[แก๊ด-หุง-ต้ม = แก๊ส-หุง-ต้ม]
 cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Royal Institute Dictionary (2011)

26
มีแก๊สรั่ว 
มีแก๊สรั่ว 
-mī ¯kaēt ^rūa
[มี ...]

27
แก๊สหนาแน่น 
แก๊สหนาแน่น 
¯kaēt /nā^naen
 dense gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

28
แก๊สถ่านหิน 
แก๊สถ่านหิน 
¯kaēt _thān/hin
 coal gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

29
แก๊สอุดมคติ 
แก๊สอุดมคติ 
¯kaēt _u-dom¯kha_ti = ¯kaēt _u-dom¯ma¯kha_ti
[… อุ-ดม-คะ-ติ ; … อุ-ดม-มะ-คะ-ติ]
 ideal gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

30
แก๊สสมบูรณ์ 
แก๊สสมบูรณ์ 
¯kaēt /som-būn
 perfect gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

31
แก๊สอาร์กอน 
แก๊สอาร์กอน 
¯kaēt -ā^kǿn
 argon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

32
แก๊สฮีเลียม 
แก๊สฮีเลียม 
¯kaēt -hī-līem
 helium
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

33
แก๊สไข่เน่า 
แก๊สไข่เน่า 
kaētkhainao = kaēskhainao
[แก๊ด-ไข่-เน่า = แก๊ส-ไข่-เน่า]
 hydrogen sulphide ; hydrogen sulfide (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

34
ตะเกียงแก๊ส 
ตะเกียงแก๊ส 
_ta-kīeng ¯kaēt
[ตะ-เกียง ...]
 acetylene lamp ; gas lantern

35
ดาวแก๊สยักษ์ 
ดาวแก๊สยักษ์ 
-dāo ¯kaēt ¯yak
 gas giant

36
แก๊สไนโตรเจน 
แก๊สไนโตรเจน 
¯kaēt
 nitrogen
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

37
แก๊สออกซิเจน 
แก๊สออกซิเจน 
¯kaēt _ǿk_si-jēn
 oxygen
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

38
แก๊สมีตระกูล 
แก๊สมีตระกูล 
¯kaēt
 noble gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

39
ได้กลิ่นแก๊ส ; ได้กลิ่นก๊าซ 
ได้กลิ่นแก๊ส ; ได้กลิ่นก๊าซ 
^dāi _klin ¯kaēt ; ^dāi _klin ¯kāt

40
กฎแก๊สสมบูรณ์ 
กฎแก๊สสมบูรณ์ 
_kot ¯kaēt /som-būn
 ideal gas law
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

41
แก๊สหลายอะตอม 
แก๊สหลายอะตอม 
¯kaēt /lāi _a-tǿm
 polyatomic gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

42
ดาวเคราะห์แก๊ส 
ดาวเคราะห์แก๊ส 
-dāo¯khrǿ ¯kaēt
 gas planet

43
การแพร่ของแก๊ส 
การแพร่ของแก๊ส 
-kān ^phraē /khøng ¯kaēt
 diffusion of gases
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

44
แก๊สเรือนกระจก 
แก๊สเรือนกระจก 
¯kaēt -reū-oen _kra_jok
 greenhouse gas
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Climate
 • Environment
 • Science

45
ค่าคงตัวของแก๊ส 
ค่าคงตัวของแก๊ส 
^khā -khong-tūa /khøng ¯kaēt
 gas constant ; molar gas constant ; universal gas constant ; ideal gas constant,
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

46
แก๊สธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) 
แก๊สธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) 
¯kaēt -tham¯ma^chāt _at
 compressed natural gas (CNG)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

47
สมการแก๊สอุดมคติ 
สมการแก๊สอุดมคติ 
_sa¯ma-kān ¯kaēt _u-dom¯kha_ti = _sa¯ma-kān ¯kaēt _u-dom¯ma¯kha_ti
[… อุ-ดม-คะ-ติ ; … อุ-ดม-มะ-คะ-ติ
 ideal gas equation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

48
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
¯thrit_sa-dī -jon /khøng ¯kaēt
[ทฺริด-สะ-ดี ...]
 kinetic theory of gases
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

49
วัฏจักรกำลังแก๊ส 
วัฏจักรกำลังแก๊ส 
¯wat_ta_jak -kam-lang ¯kaēt
[วัด-ตะ-จัก ...]
 gas power cycle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

50
แก๊สธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 
แก๊สธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 
¯kaēt -tham¯ma^chāt /lēo
 liquefied natural gas (LNG) ; LNG
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

51
แก๊สโซลีนธรรมชาติ 
แก๊สโซลีนธรรมชาติ 
-tham¯ma^chāt
 natural gasoline

52
แก๊สจากการเผาไหม้ 
แก๊สจากการเผาไหม้ 
¯kaēt _jāk -kān /phao^mai
 combustion gas

53
วัฏจักรกังหันแก๊ส 
วัฏจักรกังหันแก๊ส 
¯wat_ta_jak -kang/han ¯kaēt
[วัด-ตะ-จัก ...]
 gas turbine cycle

54
เครื่องตรวจจับแก๊ส 
เครื่องตรวจจับแก๊ส 
^khreūang _trūat_jap ¯kaēt
[เคฺรื่อง ...]
 gas detector

55
การแปรสภาพเป็นแก๊ส 
การแปรสภาพเป็นแก๊ส 
-kān -praē _sa^phāp -pen ¯kaēt
 gasification

56
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ 
ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ 
-dāo¯khrǿ ¯kaēt ¯yak
 gas giant

57
หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ 
หัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ 
/hūa _prap ¯kaēt -raeng-dan _tam

58
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
¯kaēt -khā^bǿn -dai¯ǿk-sāi
 carbon dioxide

59
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส 
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส 
^khreūang-yon -kang/han ¯kaēt
[เคฺรื่อง-ยน …]
 gas turbine engine

60
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
kaēt sanfoē-daiǿksai
 sulfur dioxide ; sulphur dioxide

61
การแปรสภาพถ่านหินเป็นแก๊ส 
การแปรสภาพถ่านหินเป็นแก๊ส 
-kān -praē _sa^phāp _thān/hin -pen ¯kaēt
 coal gasification