Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
เวลา
เว-ลา
เว-ลา
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
เวลา 
เวลา
-wē-lā
[เว-ลา]
 time ; period ; hour
Word class:Noun (n.)
Frequency:1263
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Science
 • Tourism

2
OK
เวลา 
เวลา
-wē-lā
[เว-ลา]
 when
Word class:conj.
Frequency:9934
Revision:

 
3
OK
ลา 
ลา
-lā
[ลา]
 say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu
Word class:Verb (v.)
Frequency:5396
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

4
OK
ลา 
ลา
-lā
[ลา]
 donkey ; ass
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Mammals
 • Zoology
 • Agriculture

5
กาลเวลา 
กาลเวลา
-kān -wē-lā
[กาน เว-ลา]
 time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7413

6
ทันเวลา 
ทันเวลา
-than -wē-lā
[ทัน เว-ลา]
 in time
Word class:abv.
Frequency:7750

7
ทำเวลา 
ทำเวลา
-tham -wē-lā
[ทำ เว-ลา]
 make time ; make good time ; make up for lost time ; make up time ; catch up
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

8
OK
เวลาว่าง 
เวลาว่าง
-wē-lā ^wāng
[เว-ลา ว่าง]
 free time ; leisure time ; recreational time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Revision:

9
OK
เขตเวลา 
เขตเวลา
_khēt -wē-lā
[เขด เว-ลา]
 time zone
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:เขต
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Geography
Type of:

10
ระยะเวลา 
ระยะเวลา
¯ra¯ya -wē-lā
[ระ-ยะ เว-ลา]
 period ; period of time ; duration ; space of time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750

11
ยืดเวลา 
ยืดเวลา
^yeūt -wē-lā
 prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

Example:
 TH: ยืดเวลา และวันเวลาของลูกหลานมนุษย์ถูกยืดออกไป
 RO: yʉ̂ʉdweelaa lɛ́ʔ wanweelaa khɔ̌ɔŋ lûuglǎan manúd thùug yʉ̂ʉd ʔɔ̀ɔg
 EN: prolong And the days of the children of men were prolonged.
12
OK
ไม่ทันเวลา 
ไม่ทันเวลา
^mai-than -wē-lā
[ไม่-ทัน เว-ลา]
 be late ; not in time ; be tardy
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Revision:

13
OK
ในเวลานั้น 
ในเวลานั้น
-nai -wē-lā ¯nan
[ไน เว-ลา นั้น]
 at that time ; at the time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:

14
ช่วงเวลา 
ช่วงเวลา
^chūang -wē-lā
[ช่วง ...]
 period ; span ; duration ; time ; period of time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Calendar

15
เต็มเวลา 
เต็มเวลา
-tem -wē-lā
[เต็ม ...]
 full-time ; permanently ; the whole time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8875

16
ตารางเวลา 
ตารางเวลา
-tā-rāng -wē-lā
[ตา-ราง ...]
 timetable ; schedule (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy
 • Tourism
 • Transportation

17
เวลากำหนด 
เวลากำหนด
-wē-lā -kam_not
[เว-ลา ...]
 date ; deadline
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

Example:
 TH: เวลากำหนด เขารีบเพื่อให้ทันเวลากำหนดไว้
 RO: weelaakamnòd kháw rîib phʉ̂a hây than weelaakamnòd wáy
 EN: deadline They hurried to make their deadline.
18
เลื่อนเวลา 
เลื่อนเวลา
^leūan -wē-lā
[เลื่อน เว-ลา]
 postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

19
ตรงต่อเวลา 
ตรงต่อเวลา
-trong _tø -wē-lā
[ตฺรง ต่อ เว-ลา]
 on time ; punctual ; accurate
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8875

Example:
 TH: ตรงต่อเวลา การตรงต่อเวลาจะให้เกิดระเบียบ
 RO: troŋtɔ̀ɔweelaa kaantroŋtɔ̀ɔweelaa càʔ hây kə̀əd rabìab
 EN: punctual Punctuality is conducive to orderliness.
20
เวลาตอบสนอง 
เวลาตอบสนอง
-wē-lā _tøp_sa/nøng
 response time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • TECHNIC

21
OK
ใช้เวลา 
ใช้เวลา
¯chai-wē-lā
[ไช้-เว-ลา]
 spend time ; take time; take (+ length of time); span
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

22
OK
ให้เวลา 
ให้เวลา
^hai -wē-lā
[ไห้ เว-ลา]
 give time
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:

23
OK
เป็นเวลา 
เป็นเวลา
-pen -wē-lā
[เป็น เว-ลา]
 is ... time for ; for ... ; since …
Word class:Preposition (prep.)
Revision:

24
OK
เสียเวลา 
เสียเวลา
/sīe-wē-lā
[เสีย-เว-ลา]
 lose time ; waste time ; be a waste of time
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Economy
 • Sociology

25
OK
เวลาเดิม 
เวลาเดิม
-wē-lā -doēm
[เว-ลา เดิม]
 same time
Word class:X
Revision:
Context:
 • Calendar

26
OK
หน่วยเวลา 
หน่วยเวลา
_nuay -wē-lā
[หฺน่วย เว-ลา]
 unit of time
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หน่วย
Revision:
Context:
 • Unit
 • Calendar
 • Science

27
OK
อนุกรมเวลา 
อนุกรมเวลา
_a¯nu-krom -wē-lā
[อะ-นุ-กฺรม เว-ลา]
 time series
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Science
 • stat)

28
OK
เวลาเท่าไร 
เวลาเท่าไร
-wē-lā ^thao-rai
[เว-ลา เท่า-ไร]
 What time is it? ; At what time?
Word class:xp
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Calendar

29
OK
ได้เวลาแล้ว 
ได้เวลาแล้ว
^dāi -wē-lā ¯laēo
[ได้ เว-ลา แล้ว]
 it's time ; it's now time (to) ; the time has come (to)
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Calendar

30
OK
ในเวลากลางคืน 
ในเวลากลางคืน
-nai -wē-lā -klāng-kheūn
[ไน เว-ลา กฺลาง-คืน]
 in the middle of the night
Word class:X
Revision:
Context:
 • Calendar

31
OK
ในเวลาเดียวกัน 
ในเวลาเดียวกัน
-nai -wē-lā -dīo-kan
[ไน เว-ลา เดียว-กัน]
 at the same time ; simultaneously
Word class:Adverb (adv.)
Revision:
Context:
 • Calendar

Example:
 ทานเม็ดต่อๆไปในเวลาเดียวกันของทุกวันจนหมดแผง
ทาน เม็ด ต่อ ต่อ ไป ไน เว-ลา เดียว-กัน ของ ทุก วัน จน หฺมด แผง
 Continue taking tablets at the same time every day until the pack is empty.
32
OK
ที่เก่าเวลาเดิม 
ที่เก่าเวลาเดิม
^thī _kao -wē-lā -doēm
[ที่ เก่า เว-ลา เดิม]
 same place same time
Word class:xp
Revision:
Context:
 • Calendar

33
OK
เวลามาตรฐานสากล 
เวลามาตรฐานสากล
-wē-lā ^māt_tra/thān /sā-kon
[เว-ลา มาด-ตฺระ-ถาน สา-กน]
 Universal Time (UT)
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Geography

34
OK
เวลาสากลเชิงพิกัด 
เวลาสากลเชิงพิกัด
-wē-lā /sā-kon -choēng ¯phi_kat
[เว-ลา สา-กน เชิง พิ-กัด]
 Coordinated Universal Time ; UTC
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Geography

35
OK
ไม่คุ้มค่าเสียเวลา 
ไม่คุ้มค่าเสียเวลา
^mai ¯khum^khā /sīe-wē-lā
[ไม่ คุ้ม-ค่า เสีย-เว-ลา]
 not worth wasting time
Revision:
Context:
 • Chat

36
ลา 
ลา
-lā
[ลา]
 times
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

37
ดูเวลา 
ดูเวลา
-dū -wē-lā
 look at the time
Word class:Verb (v. exp.)

38
หาเวลา 
หาเวลา
/hā -wē-lā
Word class:Verb (v. exp.)

39
ทดเวลา 
ทดเวลา
¯thot -wē-lā
[ทด เว-ลา]
Word class:X
Context:
 • Sports

40
เวลาใด 
เวลาใด
-wē-lā -dai
[เว-ลา ...]
 what time ; when

41
บอกเวลา 
บอกเวลา
_bøk -wē-lā
Word class:Verb (v. exp.)

42
บางเวลา 
บางเวลา
-bāng -wē-lā
 sometimes ; occasionally
Word class:Adverb (adv.)

43
จวนเวลา 
จวนเวลา
-jūan -wē-lā
 it is almost time

44
จับเวลา 
จับเวลา
_jap-wē-lā
[จับ-เว-ลา]
 reckon time ; count time ; check the time
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

45
การเวลา 
การเวลา
-kān -wē-lā

46
กินเวลา 
กินเวลา
-kin-wē-lā
[กิน-เว-ลา]
 take time ; take up time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time ; last
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

47
ฆ่าเวลา 
ฆ่าเวลา
^khā -wē-lā
 kill time
Word class:Noun (n. exp.)

48
เลยเวลา 
เลยเวลา
-loēi -wē-lā
 after hours ; late ; overdue

49
หมดเวลา 
หมดเวลา
_mot -wē-lā
[หฺมด เว-ลา]
 be up ; be over ; run out of time ; have no more time ; time is up

50
หมดเวลา 
หมดเวลา
_mot -wē-lā
[หฺมด เว-ลา]

51
นอกเวลา 
นอกเวลา
^nøk -wē-lā
[นอก เว-ลา]
 overtime ; outside working hours
Word class:Adverb (adv.)

52
ออกเวลา 
ออกเวลา
_øk -wē-lā
[ออก ...]
 departure time
Word class:Verb (v. exp.)
Context:
 • Transportation

53
ผิดเวลา 
ผิดเวลา
_phit -wē-lā
 mistime 
Word class:Verb (v. exp.)

54
ผิดเวลา 
ผิดเวลา
_phit -wē-lā
 not on time ; at the wrong time
Word class:Adverb (adv.)

55
สละเวลา 
สละเวลา
_sa_la -wē-lā
 devote time
Word class:Verb (v. exp.)

56
ถึงเวลา 
ถึงเวลา
/theung -wē-lā
[ถึง เว-ลา]
 it's time

57
ตามเวลา 
ตามเวลา
-tām -wē-lā
 punctually ; on time ; according to scheduled time
Word class:Adverb (adv.)

58
ทุกเวลา 
ทุกเวลา
¯thuk -wē-lā
 at all times ; at any time
Word class:Adverb (adv.)

59
ถูกเวลา 
ถูกเวลา
_thūk -wē-lā
 right time

60
ต่อเวลา 
ต่อเวลา
_tø -wē-lā
 extend the period (for) ; extend the time (for)
Word class:Verb (v. exp.)

61
ตรงเวลา 
ตรงเวลา
-trong -wē-lā
 punctual ; on time ; on the dot ; accurate
Word class:Adverb (adv.)

62
ถามเวลา 
ถามเวลา
/thām -wē-lā
[ถาม เว-ลา]
 ask the time
Word class:Verb (v. exp.)

63
เวลาพัก 
เวลาพัก
-wē-lā ¯phak
[เว-ลา ...]
 recess ; break
Word class:Noun (n. exp.)

64
เวลาบิน 
เวลาบิน
-wē-lā -bin
[เว-ลา ...]
 flight time ; flying time
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Aeronautics
 • Tourism
 • TG
 • Transportation

65
เวลาถึง 
เวลาถึง
-wē-lā /theung
[เว-ลา ถึง]
 arrival time
Word class:Noun (n. exp.)

66
เวลาตาย 
เวลาตาย
-wē-lā -tāi
[เว-ลา ...]
Word class:Noun (n. exp.)

67
เวลานัด 
เวลานัด
-wē-lā ¯nat
[เว-ลา ...]
 appointment
Word class:Noun (n. exp.)

68
เวลาปิด 
เวลาปิด
-wē-lā _pit
[เว-ลา ...]
 closing time
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Commerce

69
เวลานาน 
เวลานาน
-wē-lā -nān
[เว-ลา ...]
Word class:Noun (n. exp.)

70
เวลานี้ 
เวลานี้
-wē-lā ¯nī
[เว-ลา ...]

71
ย่นเวลา 
ย่นเวลา
^wela -wē-lā
 reduce time ; shorten time
Word class:Verb (v. exp.)

72
เวลานอน  
เวลานอน
-wē-lā -nøn
[เว-ลา ...]
 bedtime
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Medicine