Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
เวลา
เว-ลา
เว-ลา
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
เวลา 
เวลา 
-wē-lā
[เว-ลา]
 time ; period ; hour
Word class:Noun (n.)
Frequency:1138
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Science
 • Tourism

2
OK
เวลา 
เวลา 
-wē-lā
[เว-ลา]
 when
Word class:conj.
Frequency:9434
Revision:

 
3
OK
ลา 
ลา 
-lā
[ลา]
 say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu
Word class:Verb (v.)
Frequency:5021
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

4
OK
ลา 
ลา 
-lā
[ลา]
 donkey ; ass
 

5
กาลเวลา 
กาลเวลา 
-kān -wē-lā
[กาน เว-ลา]
 time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6913

6
ทันเวลา 
ทันเวลา 
-than -wē-lā
[ทัน เว-ลา]
 in time

7
ทำเวลา 
ทำเวลา 
-tham -wē-lā
[ทำ เว-ลา]
 make time ; make good time ; make up for lost time ; make up time ; catch up
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

8
OK
เขตเวลา 
เขตเวลา 
_khēt -wē-lā
[เขด เว-ลา]
 time zone
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:เขต
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Geography
Type of:

9
ยืดเวลา 
ยืดเวลา 
^yeūt -wē-lā
 prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

10
OK
เวลาว่าง 
เวลาว่าง 
-wē-lā ^wāng
[เว-ลา ว่าง]
 free time ; leisure time ; recreational time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Revision:

11
ระยะเวลา 
ระยะเวลา 
¯ra¯ya -wē-lā
[ระ-ยะ เว-ลา]
 period ; period of time ; duration ; space of time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500

12
OK
ไม่ทันเวลา 
ไม่ทันเวลา 
^mai-than -wē-lā
[ไม่-ทัน เว-ลา]
 be late ; not in time ; be tardy
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500
Revision:

13
OK
ในเวลานั้น 
ในเวลานั้น 
-nai -wē-lā ¯nan
[ไน เว-ลา นั้น]
 at that time ; at the time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:

14
ช่วงเวลา 
ช่วงเวลา 
^chūang -wē-lā
[ช่วง ...]
 period ; span ; duration ; time ; period of time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Calendar

15
เต็มเวลา 
เต็มเวลา 
-tem -wē-lā
[เต็ม ...]
 full-time ; permanently ; the whole time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8500

16
ตารางเวลา 
ตารางเวลา 
-tā-rāng -wē-lā
[ตา-ราง ...]
 timetable ; schedule (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy
 • Tourism
 • Transportation

17
เวลากำหนด 
เวลากำหนด 
-wē-lā -kam_not
[เว-ลา ...]
 date ; deadline
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

18
เลื่อนเวลา 
เลื่อนเวลา 
^leūan -wē-lā
[เลื่อน เว-ลา]
 postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer

19
ตรงต่อเวลา 
ตรงต่อเวลา 
-trong _tø -wē-lā
[ตฺรง ต่อ เว-ลา]
 on time ; punctual ; accurate

20
เวลาตอบสนอง 
เวลาตอบสนอง 
-wē-lā _tøp_sa/nøng
 response time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • TECHNIC

21
ลา 
ลา 
-lā
[ลา]
 times
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

22
ดูเวลา 
ดูเวลา 
-dū -wē-lā
 look at the time

23
หาเวลา 
หาเวลา 
/hā -wē-lā

24
ทดเวลา 
ทดเวลา 
¯thot -wē-lā
[ทด เว-ลา]
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Sports

25
เวลาใด 
เวลาใด 
-wē-lā -dai
[เว-ลา ...]
 what time ; when

26
OK
ใช้เวลา 
ใช้เวลา 
¯chai-wē-lā
[ไช้-เว-ลา]
 spend time ; take time; take (+ length of time); span
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

27
OK
ให้เวลา 
ให้เวลา 
^hai -wē-lā
[ไห้ เว-ลา]
 give time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:

28
บอกเวลา 
บอกเวลา 
_bøk -wē-lā
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

29
บางเวลา 
บางเวลา 
-bāng -wē-lā
 sometimes ; occasionally
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

30
จวนเวลา 
จวนเวลา 
-jūan -wē-lā
 it is almost time

31
จับเวลา 
จับเวลา 
_jap-wē-lā
[จับ-เว-ลา]
 reckon time ; count time ; check the time
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

32
การเวลา 
การเวลา 
-kān -wē-lā
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

33
กินเวลา 
กินเวลา 
-kin-wē-lā
[กิน-เว-ลา]
 take time ; take up time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time ; last
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

34
ฆ่าเวลา 
ฆ่าเวลา 
^khā -wē-lā
 kill time

35
เลยเวลา 
เลยเวลา 
-loēi -wē-lā
 after hours ; late ; overdue

36
หมดเวลา 
หมดเวลา 
_mot -wē-lā
[หฺมด เว-ลา]
 be up ; be over ; run out of time ; have no more time ; time is up
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

37
หมดเวลา 
หมดเวลา 
_mot -wē-lā
[หฺมด เว-ลา]

38
นอกเวลา 
นอกเวลา 
^nøk -wē-lā
[นอก เว-ลา]
 overtime ; outside working hours
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

39
ออกเวลา 
ออกเวลา 
_øk -wē-lā
[ออก ...]
 departure time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

40
ผิดเวลา 
ผิดเวลา 
_phit -wē-lā
 mistime 
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

41
ผิดเวลา 
ผิดเวลา 
_phit -wē-lā
 not on time ; at the wrong time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

42
สละเวลา 
สละเวลา 
_sa_la -wē-lā
 devote time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

43
ถึงเวลา 
ถึงเวลา 
/theung -wē-lā
[ถึง เว-ลา]
 it's time

44
ตามเวลา 
ตามเวลา 
-tām -wē-lā
 punctually ; on time ; according to scheduled time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

45
ทุกเวลา 
ทุกเวลา 
¯thuk -wē-lā
 at all times ; at any time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

46
ถูกเวลา 
ถูกเวลา 
_thūk -wē-lā
 right time

47
ต่อเวลา 
ต่อเวลา 
_tø -wē-lā
 extend the period (for) ; extend the time (for)

48
ตรงเวลา 
ตรงเวลา 
-trong -wē-lā
 punctual ; on time ; on the dot ; accurate

49
ถามเวลา 
ถามเวลา 
/thām -wē-lā
[ถาม เว-ลา]
 ask the time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

50
เวลาพัก 
เวลาพัก 
-wē-lā ¯phak
[เว-ลา ...]
 recess ; break
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

51
เวลาบิน 
เวลาบิน 
-wē-lā -bin
[เว-ลา ...]
 flight time ; flying time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Aeronautics
 • Tourism
 • TG
 • Transportation

52
เวลาถึง 
เวลาถึง 
-wē-lā /theung
[เว-ลา ถึง]
 arrival time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

53
เวลาตาย 
เวลาตาย 
-wē-lā -tāi
[เว-ลา ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

54
เวลานัด 
เวลานัด 
-wē-lā ¯nat
[เว-ลา ...]
 appointment
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

55
เวลาปิด 
เวลาปิด 
-wē-lā _pit
[เว-ลา ...]
 closing time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce

56
เวลานาน 
เวลานาน 
-wē-lā -nān
[เว-ลา ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

57
เวลานี้ 
เวลานี้ 
-wē-lā ¯nī
[เว-ลา ...]

58
ย่นเวลา 
ย่นเวลา 
^wela -wē-lā
 reduce time ; shorten time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

59
เวลานอน  
เวลานอน  
-wē-lā -nøn
[เว-ลา ...]
 bedtime
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

60
OK
เป็นเวลา 
เป็นเวลา 
-pen -wē-lā
[เป็น เว-ลา]
 is ... time for ; for ... ; since …
Word class:Preposition (prep.)
Frequency:9500
Revision:

61
OK
เสียเวลา 
เสียเวลา 
/sīe-wē-lā
[เสีย-เว-ลา]
 lose time ; waste time ; be a waste of time
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Economy
 • Sociology

62
OK
เวลาเดิม 
เวลาเดิม 
-wē-lā -doēm
[เว-ลา เดิม]
 same time
Word class:X
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar

63
OK
หน่วยเวลา 
หน่วยเวลา 
_nuay -wē-lā
[หฺน่วย เว-ลา]
 unit of time
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หน่วย
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Unit
 • Calendar
 • Science

64
OK
อนุกรมเวลา 
อนุกรมเวลา 
_a¯nu-krom -wē-lā
[อะ-นุ-กฺรม เว-ลา]
 time series
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Science
 • stat)

65
OK
เวลาเท่าไร 
เวลาเท่าไร 
-wē-lā ^thao-rai
[เว-ลา เท่า-ไร]
 What time is it? ; At what time?
Word class:xp
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Calendar

66
OK
ได้เวลาแล้ว 
ได้เวลาแล้ว 
^dāi -wē-lā ¯laēo
[ได้ เว-ลา แล้ว]
 it's time ; it's now time (to) ; the time has come (to)
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar

67
OK
ในเวลากลางคืน 
ในเวลากลางคืน 
-nai -wē-lā -klāng-kheūn
[ไน เว-ลา กฺลาง-คืน]
 in the middle of the night
Word class:X
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar

68
OK
ในเวลาเดียวกัน 
ในเวลาเดียวกัน 
-nai -wē-lā -dīo-kan
[ไน เว-ลา เดียว-กัน]
 at the same time ; simultaneously
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar

Example:
 ทานเม็ดต่อๆไปในเวลาเดียวกันของทุกวันจนหมดแผง
ทาน เม็ด ต่อ ต่อ ไป ไน เว-ลา เดียว-กัน ของ ทุก วัน จน หฺมด แผง
 Continue taking tablets at the same time every day until the pack is empty.
69
OK
เวลาในแต่ละวัน 
เวลาในแต่ละวัน 
-wē-lā -nai_taē¯la-wan
[เว-ลา ไน-แต่-ละ-วัน]
 time of day

70
OK
ที่เก่าเวลาเดิม 
ที่เก่าเวลาเดิม 
^thī _kao -wē-lā -doēm
[ที่ เก่า เว-ลา เดิม]
 same place same time
Word class:xp
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar

71
OK
เวลามาตรฐานสากล 
เวลามาตรฐานสากล 
-wē-lā ^māt_tra/thān /sā-kon
[เว-ลา มาด-ตฺระ-ถาน สา-กน]
 Universal Time (UT)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Geography

72
OK
เวลาสากลเชิงพิกัด 
เวลาสากลเชิงพิกัด 
-wē-lā /sā-kon -choēng ¯phi_kat
[เว-ลา สา-กน เชิง พิ-กัด]
 Coordinated Universal Time ; UTC
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Geography
Type of:

73
OK
ไม่คุ้มค่าเสียเวลา 
ไม่คุ้มค่าเสียเวลา 
^mai ¯khum^khā /sīe-wē-lā
[ไม่ คุ้ม-ค่า เสีย-เว-ลา]
 not worth wasting time

74
มีเวลาสั้น ๆ = มีเวลาสั้นๆ 
มีเวลาสั้น ๆ = มีเวลาสั้นๆ 
-mī -wē-lā ^san^san
[มี ...]

75
ในเวลาสั้น ๆ = ในเวลาสั้นๆ 
ในเวลาสั้น ๆ = ในเวลาสั้นๆ 
-nai -wē-lā ^san^san
[ไน เว-ลา ...]
 briefly

76
ถึงเวลาแล้ว ; ถึงเวลา...แล้ว 
ถึงเวลาแล้ว ; ถึงเวลา...แล้ว 
/theung -wē-lā ¯laēo ; /theung -wē-lā … ¯laēo

77
ระยะเวลาสั้น ๆ = ระยะเวลาสั้นๆ 
ระยะเวลาสั้น ๆ = ระยะเวลาสั้นๆ 
¯ra¯ya -wē-lā ^san^san
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 brief

78
ในเวลา 24 ชม. = ในเวลา 24 ชั่วโมง 
ในเวลา 24 ชม. = ในเวลา 24 ชั่วโมง 
-nai -wē-lā ^yī_sip_sī ^chūa-mōng
[ไน เว-ลา ...]

79
แบ่งเวลา 
แบ่งเวลา 
_baeng -wē-lā
 allocate
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

80
ขโมยเวลา 
ขโมยเวลา 
_kha-mōi -wē-lā
[ขะ-โมย ...]
 waste sb's time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

81
ก่อนเวลา 
ก่อนเวลา 
_køn -wē-lā
 early ; ahead of schedule ; ahead of time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500
Context:
 • Calendar

82
ขยายเวลา 
ขยายเวลา 
_kha/yāi -wē-lā
[ขะ-หฺยาย ...]
 extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Law

83
ล่วงเวลา 
ล่วงเวลา 
^lūang-wē-lā
[ล่วง-เว-ลา]
 overtime
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

84
ล่วงเวลา 
ล่วงเวลา 
^lūang-wē-lā
[ล่วง-เว-ลา]
 out of time

85
พร่าเวลา 
พร่าเวลา 
^phrā -wē-lā
 waste time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

86
ปลีกเวลา 
ปลีกเวลา 
_plīk -wē-lā

87
เป็นเวลา 
เป็นเวลา 
-pen -wē-lā
[เป็น เว-ลา]
 on time ; according to schedule
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

88
พลาดเวลา 
พลาดเวลา 
^phlāt -wē-lā
 miss the time

89
ตลอดเวลา 
ตลอดเวลา 
_ta_løt -wē-lā
[ตะ-หฺลอด เว-ลา]
 all the time ; always ; the whole time ; constantly ; incessantly
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

90
ถ่วงเวลา 
ถ่วงเวลา 
_thūang -wē-lā
 stall for time ; play for time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

91
ทุ่มเวลา 
ทุ่มเวลา 
^thum -wē-lā
 spend much time ; lavish time (on)
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

92
ตั้งเวลา 
ตั้งเวลา 
^tang -wē-lā
 set the time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

93
แท่งเวลา 
แท่งเวลา 
^thaeng -wē-lā
 block
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

94
ทุ่นเวลา 
ทุ่นเวลา 
^thun -wē-lā
 save time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

95
เวลาเช้า 
เวลาเช้า 
-wē-lā ¯chāo
[เว-ลา ...]
 morning ; in the morning
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Calendar

96
เวลาเกิด 
เวลาเกิด 
-wē-lā _koēt
[เว-ลา ...]
 time of delivery ; origin time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

97
เวลาบ่าย 
เวลาบ่าย 
-wē-lā _bāi
[เว-ลา ...]
 afternoon ; in the afternoon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

98
เวลานั้น 
เวลานั้น 
-wē-lā ¯nan
[เว-ลา ...]
 at that time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

99
เวลาสากล 
เวลาสากล 
-wē-lā /sā-kon
[เว-ลา ...]
 Universal Time (UT)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Geography

100
เวลาเปิด 
เวลาเปิด 
-wē-lā _poēt
[เว-ลา ...]
 opening hours ; business hours ; opening time ; banking hours ; office hours ; working hours
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce

101
เวลาจริง 
เวลาจริง 
-wē-lā -jing
[เว-ลา ...]
 real time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

102
เวลาเย็น 
เวลาเย็น 
-wē-lā -yen
[เว-ลา ...]
 evening ; twilight ; dusk ; gloaming
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

103
อัตราเวลา 
อัตราเวลา 
_at-trā -wē-lā
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

104
กำหนดเวลา 
กำหนดเวลา 
-kam_not -wē-lā
[กำ-หฺนด ...]
 time limit ; schedule
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

105
กำหนดเวลา 
กำหนดเวลา 
-kam_not -wē-lā
[กำ-หฺนด ...]
 fix a date
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

106
ครึ่งเวลา 
ครึ่งเวลา 
^khreung -wē-lā
[คฺรึ่ง ...]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

107
ไม่มีเวลา 
ไม่มีเวลา 
^mai -mī -wē-lā
[ไม่ มี เว-ลา]
 have no time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

108
ในเวลานี้ 
ในเวลานี้ 
-nai -wē-lā ¯nī
[ไน เว-ลา ...]
 at this time ; now ; meanwhile
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

109
หน่วงเวลา 
หน่วงเวลา 
_nūang -wē-lā
 delay ; put off ; postpone
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

110
ภายในเวลา 
ภายในเวลา 
-phāi-nai -wē-lā
[พาย-ไน ...]

111
รักษาเวลา 
รักษาเวลา 
¯rak/sā -wē-lā
[รัก-สา …]
 keep time ; keep to the time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

112
รักษาเวลา 
รักษาเวลา 
¯rak/sā -wē-lā
[รัก-สา …]
 punctual
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

113
เวลาพิเศษ 
เวลาพิเศษ 
-wē-lā ¯phi_sēt
[เว-ลา ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

114
เวลาจำกัด 
เวลาจำกัด 
-wē-lā -jam_kat
[เว-ลา ...]
 time limit
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

115
เวลารถออก 
เวลารถออก 
-wē-lā ¯rot _øk
[เว-ลา ...]
 departure time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

116
เวลาต่อมา 
เวลาต่อมา 
-wē-lā _tø -mā
[เว-ลา ...]
 later
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

117
เวลาเหลือ 
เวลาเหลือ 
-wē-lā /leūa
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

118
เวลาอาหาร 
เวลาอาหาร 
-wē-lā -ā/hān
[เว-ลา ...]
 meal time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Hotel

119
เวลาเรียน 
เวลาเรียน 
-wē-lā -rīen
[เว-ลา ...]
 school hours ; studying time ; time in school
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education

120
เวลาเริ่ม 
เวลาเริ่ม 
-wē-lā ^roēm
[เว-ลา ...]
 beginning time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

121
เวลาทำการ 
เวลาทำการ 
-wē-lā -tham-kān
[เว-ลา ...]
 office hours
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

122
เวลาทำงาน 
เวลาทำงาน 
-wē-lā -tham-ngān
[เว-ลา ...]
 office hours ; working hours
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

123
เวลาตกฟาก 
เวลาตกฟาก 
-wē-lā
[เว-ลา ...]
 time of delivery ; birth time ; time of birth
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

124
ใช้เวลานาน 
ใช้เวลานาน 
¯chai -wē-lā -nān

125
ช่วงทดเวลา 
ช่วงทดเวลา 
^chūang ¯thot -wē-lā
[ช่วง ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

126
จัดสรรเวลา 
จัดสรรเวลา 
_jat/san -wē-lā
[จัด-สัน …]
 try to make time

127
กินเวลามาก 
กินเวลามาก 
-kin-wē-lā ^māk
[กิน-เว-ลา]
 time-consuming
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

128
กินเวลานาน 
กินเวลานาน 
-kin-wē-lā -nān

129
กินเวลานาน 
กินเวลานาน 
-kin-wē-lā -nān
 long-term

130
การต่อเวลา 
การต่อเวลา 
-kān _tø -wē-lā
 extension

131
การยืดเวลา 
การยืดเวลา 
-kān ^yeūt -wē-lā
[กาน …]
 deferral ; prolongation ; postponement ; extension
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Law

132
มีเวลาว่าง 
มีเวลาว่าง 
-mī -wē-lā ^wāng
[มี ...]
 have free time ; be free

133
งานนอกเวลา 
งานนอกเวลา 
-ngān ^nøk -wē-lā
[งาน ...]
 part-time job
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

134
เปลืองเวลา 
เปลืองเวลา 
-pleūang -wē-lā
[เปฺลือง ...]
 waste time ; take much time ; lose time

135
ประวิงเวลา 
ประวิงเวลา 
_pra-wing -wē-lā
 delay ; put off ; stall ; temporize ; procrastinate

136
ประจวบเวลา 
ประจวบเวลา 
_pra_jūap -wē-lā
 reach the time

137
ประมาณเวลา 
ประมาณเวลา 
_pra-mān -wē-lā
[ปฺระ-มาน ...]
 estimated time

138
ระเบิดเวลา 
ระเบิดเวลา 
¯ra_boēt -wē-lā
[ระ-เบิด ...]
 time bomb

139
สัญญาณเวลา 
สัญญาณเวลา 
/san-yān -wē-lā
[สัน-ยาน ...]
 time signal

140
ถึงเวลา... 
ถึงเวลา... 
/theung -wē-lā …
[ถึง เว-ลา]
 it's time to …

141
เวลาสัมผัส 
เวลาสัมผัส 
-wē-lā /sam_phat
[เว-ลา ...]
 exposure time

142
เวลาราชการ 
เวลาราชการ 
-wē-lā ^rāt ¯cha-kān
[เว-ลา ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Calendar
 • Politics

143
เวลาย่ำค่ำ 
เวลาย่ำค่ำ 
-wē-lā
[เว-ลา ...]
 dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening

144
เวลาตัดสิน 
เวลาตัดสิน 
-wē-lā _tat /sin
[เว-ลา ...]

145
เวลาผ่านไป 
เวลาผ่านไป 
-wē-lā _phān -pai
[เว-ลา ...]

146
เวลาเยี่ยม 
เวลาเยี่ยม 
-wē-lā ^yīem
[เว-ลา ...]
 visiting hours

147
เวลาเที่ยง  
เวลาเที่ยง  
-wē-lā ^thīeng
[เว-ลา ...]
 at noon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Calendar

148
แบบเต็มเวลา 
แบบเต็มเวลา 
_baēp -tem -wē-lā
[แบบ ...]
 full-time

149
ช่วงต่อเวลา 
ช่วงต่อเวลา 
^chūang _tø -wē-lā
[ช่วง ...]
 overtime ; extra time

150
เชิงกาลเวลา 
เชิงกาลเวลา 
-choēng -kān-wē-lā
[เชิง ...]
 temporal

151
ช่วงเวลานี้ 
ช่วงเวลานี้ 
^chūang -wē-lā ¯nī
[ช่วง ...]

152
ใช้เวลาว่าง 
ใช้เวลาว่าง 
¯chai -wē-lā ^wāng

153
ช่วงชิงเวลา 
ช่วงชิงเวลา 
^chūang-ching -wē-lā
 race against time

154
ได้เวลา ... 
ได้เวลา ... 
^dāi -wē-lā ...
 it's time to ...

155
ค่าล่วงเวลา 
ค่าล่วงเวลา 
^khā ^lūang-wē-lā
 overtime premium ; overtime

156
การถ่วงเวลา 
การถ่วงเวลา 
-kān _thūang -wē-lā
 time wasting
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

157
การขยายเวลา 
การขยายเวลา 
-kān _kha/yāi -wē-lā
 prolongation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Law

158
การเสียเวลา 
การเสียเวลา 
-kān /sīa -wē-lā
 waste of time ; delay
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

159
ลงเวลาทำงาน 
ลงเวลาทำงาน 
-long -wē-lā -tham-ngān
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

160
ไม่เต็มเวลา 
ไม่เต็มเวลา 
^mai -tem -wē-lā
 part time ; part-time

161
งานล่วงเวลา 
งานล่วงเวลา 
-ngān ^lūang -wē-lā
[งาน ...]
 overtime
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

162
ในเวลาทำงาน 
ในเวลาทำงาน 
-nai -wē-lā -tham -ngān
[ไน เว-ลา ทำ งาน]

163
ประหยัดเวลา 
ประหยัดเวลา 
_pra_yat -wē-lā
[ปฺระ-หฺยัด ...]
 timesaving

164
เป็นเวลานาน 
เป็นเวลานาน 
-pen -wē-lā -nān
[เป็น เว-ลา นาน]
 for a long time

165
ผ่อนผันเวลา 
ผ่อนผันเวลา 
_phǿn/phan -wē-lā
 extend the deadline

166
โรคกลัวเวลา 
โรคกลัวเวลา 
^rōk -klūa -wē-lā
[โรก กฺลัว ...]
 chronophobia ; fear of time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

167
ระหว่างเวลา 
ระหว่างเวลา 
¯ra_wāng -wē-lā
[ระ-หฺว่าง ...]
 while ; during

168
สูญเสียเวลา 
สูญเสียเวลา 
/sūn/sīa -wē-lā
[สูน-เสีย ...]
 lose time ; waste time

169
ทุกช่วงเวลา 
ทุกช่วงเวลา 
¯thuk ^chūang -wē-lā

170
เวลาหยุดพัก 
เวลาหยุดพัก 
-wē-lā _yut ¯phak
[เว-ลา ...]
 vacation
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Sociology

171
เวลาบาดเจ็บ 
เวลาบาดเจ็บ 
-wē-lā _bāt_jep
[เว-ลา ...]
 injury time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

172
เวลาเดินช้า 
เวลาเดินช้า 
-wē-lā -doēn ¯chā
[เว-ลา เดิน ช้า]

173
เวลาบินจริง 
เวลาบินจริง 
-wē-lā -bin -jing
[เว-ลา ...]
 flight time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Aeronautics
 • Transportation

174
เวลากลางวัน 
เวลากลางวัน 
-wē-lā -klāng-wan
[เว-ลา ...]
 daytime

175
เวลามาตรฐาน 
เวลามาตรฐาน 
-wē-lā ^māt_tra/thān
[เว-ลา ...]
 standard time ; Universal Time (UT) ; Coordinated Universal Time (UTC)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Geography
 • TG

176
เวลานัดหมาย 
เวลานัดหมาย 
-wē-lā ¯nat/māi
[เว-ลา ...]
 appointed time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce
 • Economy

177
เวลาพักผ่อน 
เวลาพักผ่อน 
-wē-lā ¯phak_phǿn
[เว-ลา ...]
 rest time

178
เวลาย่ำรุ่ง 
เวลาย่ำรุ่ง 
-wē-lā
[เว-ลา ...]

179
เวลาอุบาทว์ 
เวลาอุบาทว์ 
-wē-lā _u_bāt
[เว-ลา ...]
 inauspicious time

180
เวลาเข้านอน  
เวลาเข้านอน  
-wē-lā ^khao -nøn
[เว-ลา ...]
 bedtime
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Calendar

181
ด้วยเวลา ... 
ด้วยเวลา ... 
^dūay -wē-lā ...
[ด้วย …]

182
จัตตารางเวลา 
จัตตารางเวลา 
_jat -tā-rāng -wē-lā
 schedule

183
ก่อนเวลาปกติ 
ก่อนเวลาปกติ 
_køn -wē-lā _pa_ka_ti = _køn -wē-lā _pok_ka_ti
 earlier than usual

184
การกำหนดเวลา 
การกำหนดเวลา 
-kān -kam_not -wē-lā
[กาน กำ-หฺนด …]
 time allocation

185
ครึ่งเวลาแรก 
ครึ่งเวลาแรก 
^khreung -wē-lā ^raēk
[คฺรึ่ง เว-ลา แรก]
 first half
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

186
กำหนดเวลาให้ 
กำหนดเวลาให้ 
-kam_not -wē-lā ^hai
[กำ-หฺนด ...]
 set a deadline
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

187
เมื่อถึงเวลา 
เมื่อถึงเวลา 
^meūa /theung -wē-lā

188
ไม่ว่าเวลาใด 
ไม่ว่าเวลาใด 
^mai^wā -wē-lā -dai
 at any time

189
นอกเวลาทำงาน 
นอกเวลาทำงาน 
^nøk -wē-lā -tham -ngān
[นอก เว-ลา ทำ งาน]

190
ผู้รักษาเวลา 
ผู้รักษาเวลา 
^phū ¯rak/sā -wē-lā
[ผู้ รัก-สา …]
 timekeeper

191
ระยะเวลา ... 
ระยะเวลา ... 
¯ra¯ya -wē-lā
[ระ-ยะ เว-ลา]
 for a period of … ; during the time … ; during the period ...
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

192
สมควรแก่เวลา 
สมควรแก่เวลา 
/som-khūan _kaē -wē-lā
[สม-ควน ...]
 the time has come to ; enough said

193
ตามลำดับเวลา 
ตามลำดับเวลา 
-tām -lam_dap -wē-lā
[ตาม ลำ-ดับ เว-ลา]

194
ตั้งเวลาปลุก 
ตั้งเวลาปลุก 
^tang -wē-lā _pluk
 set an alarm clock

195
ตามตารางเวลา 
ตามตารางเวลา 
-tām -tā-rāng -wē-lā
 according to the schedule

196
ตามตารางเวลา 
ตามตารางเวลา 
-tām -tā-rāng -wē-lā
 scheduled

197
ทำงานนอกเวลา 
ทำงานนอกเวลา 
-tham -ngān ^nøk -wē-lā
[ทำ งาน ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

198
เวลาท้องถิ่น 
เวลาท้องถิ่น 
-wē-lā ¯thøng_thin
[เว-ลา ท้อง-ถิ่น]
 local time

199
เวลาที่กำหนด 
เวลาที่กำหนด 
-wē-lā ^thī -kam_not
[เว-ลา ...]
 date ; deadline
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

200
เวลาปัจจุบัน 
เวลาปัจจุบัน 
-wē-lā _pat_ju-ban
[เว-ลา ...]

201
เวลาเดียวกัน 
เวลาเดียวกัน 
-wē-lā -dīo-kan
[เว-ลา ...]

202
ยืดเวลาออกไป 
ยืดเวลาออกไป 
^yeūt -wē-lā _øk -pai
 prolonged

203
อยู่เป็นเวลา 
อยู่เป็นเวลา 
_yū -pen -wē-lā ...
 stay for ...

204
ใบลงเวลาทำงาน 
ใบลงเวลาทำงาน 
-bai -long -wē-lā -tham-ngān
 job sheet

205
ชั่วเวลาเดียว 
ชั่วเวลาเดียว 
^chūa -wē-lā -dīo
 just a moment

206
จำกัดระยะเวลา 
จำกัดระยะเวลา 
-jam_kat ¯ra¯ya -wē-lā
[จำ-กัด ...]
 limited period

207
การตรงต่อเวลา 
การตรงต่อเวลา 
-kān -trong _tø -wē-lā
[กาน ตฺรง ต่อ เว-ลา]

208
การบริหารเวลา 
การบริหารเวลา 
-kān -bø-ri/hān -wē-lā
[กาน บอ-ริ-หาน ...]
 time management
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

209
เกี่ยวกับเวลา 
เกี่ยวกับเวลา 
_kīo _kap -wē-lā
[เกี่ยว กับ ...]
 temporal
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Calendar

210
ครึ่งเวลาหลัง 
ครึ่งเวลาหลัง 
^khreung -wē-lā /lang
[คฺรึ่ง เว-ลา หฺลัง]
 second half
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

211
เกินกำหนดเวลา 
เกินกำหนดเวลา 
-koēn -kam_not -wē-lā
[เกิน ...]
 exceed the deadline
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Law

212
เมื่อเวลา ... 
เมื่อเวลา ... 
^meūa -wē-lā ...
[เมื่อ เว-ลา]
 at ... (+time)

213
นาฬิกาจับเวลา 
นาฬิกาจับเวลา 
-nā¯li-kā _jap-wē-lā
[นา-ลิ-กา ...]
 stopwatch ; digital timer

214
ในเวลากลางวัน 
ในเวลากลางวัน 
-nai -wē-lā -klāng-wan
[ไน เว-ลา ...]
 in the daytime

215
ในเวลาเร่งรีบ 
ในเวลาเร่งรีบ 
-nai -wē-lā ^reng ^rīp
[ไน เว-ลา ...]
 during rush hour

216
ผลของระยะเวลา 
ผลของระยะเวลา 
/phon /khøng ¯ra¯ya wē-lā
[ผน ...]
 period effect

217
เริ่มเวลา ... 
เริ่มเวลา ... 
^roēm -wē-lā ...

218
ระยะเวลารอคอย 
ระยะเวลารอคอย 
¯ra¯ya -wē-lā -rø-khøi
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 lead time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

219
ระยะเวลาสัญญา 
ระยะเวลาสัญญา 
¯ra¯ya -wē-lā /san-yā
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 duration of contract
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

220
ระยะเวลาจำคุก 
ระยะเวลาจำคุก 
¯ra¯ya -wē-lā -jam¯khuk
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 period of imprisonment
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

221
ระยะเวลาสิบปี 
ระยะเวลาสิบปี 
¯ra¯ya -wē-lā _sip -pī
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 decade

222
ตารางเวลารถไฟ 
ตารางเวลารถไฟ 
-tā-rāng -wē-lā ¯rot-fai
[ตา-ราง ...]
 railroad timetable
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • Transportation

223
ทำงานล่วงเวลา 
ทำงานล่วงเวลา 
-tham -ngān ^lūang-wē-lā
[ทำ งาน ล่วง-เว-ลา]
 work overtime ; work extra time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

224
ทำงานตลอดเวลา 
ทำงานตลอดเวลา 
-tham -ngān _ta_løt -wē-lā
[ทำ งาน ...]
 work all hours

225
ทำงานเต็มเวลา 
ทำงานเต็มเวลา 
-tham -ngān -tem -wē-lā
[ทำ งาน ...]
 have a full-time job

226
ทำให้เสียเวลา 
ทำให้เสียเวลา 
-tham^hai /sīa -wē-lā
[ทำ-ไห้ ...]
 delay

227
ทุกที่ทุกเวลา 
ทุกที่ทุกเวลา 
¯thuk ^thī ¯thuk -wē-lā
[ทุก ที่ ทุก เว-ลา]

228
เวลาโดยประมาณ 
เวลาโดยประมาณ 
-wē-lā -døi _pra-mān
[เว-ลา โดย ปฺระ-มาน]
 approximate time

229
เวลาเลิกเรียน 
เวลาเลิกเรียน 
-wē-lā ^loēk -rīen
[เว-ลา ...]
 recess

230
เวลาเยี่ยมไข้ 
เวลาเยี่ยมไข้ 
-wē-lā ^yīem ^khai
[เว-ลา ...]
 visiting hours
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

231
เวลาเข้าเรียน 
เวลาเข้าเรียน 
-wē-lā ^khao -rīen
[เว-ลา ...]
 school hours
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education

232
เวลาเข้าทำงาน 
เวลาเข้าทำงาน 
-wē-lā ^khao -tham-ngān
[เว-ลา ...]
 office hours

233
การประหยัดเวลา 
การประหยัดเวลา 
-kān _pra_yat -wē-lā
[กาน ปฺระ-หฺยัด เว-ลา]
 time saving
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

234
การร่วมใช้เวลา 
การร่วมใช้เวลา 
-kān ^ruam ¯chai -wē-lā
 time-sharing
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

235
การลงเวลาทำงาน 
การลงเวลาทำงาน 
-kān -long -wē-lā -tham-ngān
[กาน ลง ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

236
ไม่มีกำหนดเวลา 
ไม่มีกำหนดเวลา 
^mai -mī -kam_not -wē-lā
[ไม่ มี ...]
 indefinite period

237
ในเวลา 10 นาที 
ในเวลา 10 นาที 
-nai -wē-lā _sip -nā-thī
[ไน เว-ลา ...]

238
ในเวลาอันสมควร 
ในเวลาอันสมควร 
-nai -wē-lā -an /som-khūan
[ไน เว-ลา ...]
 in due time

239
ภายในกำหนดเวลา 
ภายในกำหนดเวลา 
-phāi-nai -kam_not -wē-lā
 in due time

240
ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุน 
¯ra¯ya -wē-lā -kheūn -thun
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 payback period
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

241
ระยะเวลายาวนาน 
ระยะเวลายาวนาน 
¯ra¯ya -wē-lā -yāo-nān
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 cycle

242
ตารางกำหนดเวลา 
ตารางกำหนดเวลา 
-tā-rāng -kam_not -wē-lā
[ตา-ราง ...]
 schedule

243
เวลาเพิ่มพิเศษ 
เวลาเพิ่มพิเศษ 
-wē-lā ^phoēm ¯phi_sēt
[เว-ลา ...]
 extended time

244
เวลาถึงปลายทาง 
เวลาถึงปลายทาง 
-wē-lā /theung -plāi-thāng
[เว-ลา ถึง ...]
 arrival time ; time of arrival

245
เวลากระชั้นชิด 
เวลากระชั้นชิด 
-wē-lā _kra¯chan ¯chit
[เว-ลา ...]
 time is short

246
เวลาที่ปลายทาง 
เวลาที่ปลายทาง 
-wē-lā ^thī -plāi-thāng
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • TG

247
เวลาเครื่องออก 
เวลาเครื่องออก 
-wē-lā ^khreūang _øk
[เว-ลา เคฺรื่อง ออก]
 flight time ; departure time

248
เวลาเปิดบริการ 
เวลาเปิดบริการ 
-wē-lā _poēt -bø¯ri-kān
[เว-ลา ...]
 opening hours ; opening time

249
บัตรลงเวลาทำงาน 
บัตรลงเวลาทำงาน 
_bat -long -wē-lā -tham-ngān
 clocking-in card ; time card
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

250
ใช้เวลาตัดสินใจ 
ใช้เวลาตัดสินใจ 
¯chai-wē-lā _tat/sin-jai

251
โดยไม่จำกัดเวลา 
โดยไม่จำกัดเวลา 
-dōi ^mai -jam_kat -wē-lā
[โดย ไม่ ...]
 for an indefinite period of time

252
ความต่างของเวลา 
ความต่างของเวลา 
-khwām _tāng /khøng -wē-lā
[คฺวาม ...]
 time difference

253
การพักครึ่งเวลา 
การพักครึ่งเวลา 
-kān ¯phak ^khreung -wē-lā
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

254
การกำหนดเวลาให้ 
การกำหนดเวลาให้ 
-kān -kam_not -wē-lā ^hai
[กาน กำ-หฺนด …]
 setting a deadline

255
เมื่อเวลาผ่านไป 
เมื่อเวลาผ่านไป 
^meūa -wē-lā _phān -pai
[เมื่อ เว-ลา ...]
 with time

256
ในเวลา ... นาที 
ในเวลา ... นาที 
-nai -wē-lā ... -nā-thī
[ไน เว-ลา ...]

257
เป็นบางช่วงเวลา 
เป็นบางช่วงเวลา 
-pen -bāng ^chūang -wē-lā

258
ระหว่างเวลา ... 
ระหว่างเวลา ... 
¯ra_wāng -wē-lā ...
[ระ-หฺว่าง ...]

259
ตารางเวลาเดินรถ 
ตารางเวลาเดินรถ 
-tā-rāng -wē-lā -doēn ¯rot
[ตา-ราง ...]
 timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

260
ตอนพักครึ่งเวลา 
ตอนพักครึ่งเวลา 
-tøn ¯phak ^khreung -wē-lā
 intermission

261
เวลาแข่งขันจริง 
เวลาแข่งขันจริง 
-wē-lā _khaeng/khan -jing
[เว-ลา ...]
 actual playing time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

262
เวลาทำงานธุรกิจ 
เวลาทำงานธุรกิจ 
-wē-lā -tham-ngān ¯thu¯ra_kit
[เว-ลา ...]
 office hours
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

263
เวลาประมาณ … ม. 
เวลาประมาณ … ม. 
-wē-lā _pra-mān ... -mōng
[เว-ลา ปฺระ-มาน … โมง]
 around ... (+ time)

264
เวลาขึ้นเครื่อง 
เวลาขึ้นเครื่อง 
-wē-lā ^kheun ^khreūang
 boarding time

265
เวลาบินตามตาราง 
เวลาบินตามตาราง 
-wē-lā -bin -tām -tā-rāng
[เว-ลา ...]
 schedule time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Aeronautics
 • Transportation

266
ช่วงเวลาการทำงาน 
ช่วงเวลาการทำงาน 
^chūang -wē-lā -kān -tham-ngān
[ช่วง ...]
 shift

267
ช่วงเวลาเร่งด่วน 
ช่วงเวลาเร่งด่วน 
^chūang -wē-lā ^reng_duan
[ช่วง ...]
 rush hour

268
ช่วงเวลาฮันนีมูน 
ช่วงเวลาฮันนีมูน 
^chūang -wē-lā
[ช่วง ...]
 honeymoon period

269
จัตตารางเวลาใหม่ 
จัตตารางเวลาใหม่ 
_jat -tā-rāng -wē-lā _mai
 reschedule

270
ข้อมูลอนุกรมเวลา 
ข้อมูลอนุกรมเวลา 
^khø-mūn _a¯nu-krom -wē-lā
[ข้อ-มูน …]
 time series data
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

271
การยืดออกของเวลา 
การยืดออกของเวลา 
-kān ^yeūt _øk /khøng -wē-lā
[กาน …]
 time dilation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

272
การทำงานล่วงเวลา 
การทำงานล่วงเวลา 
-kān -tham -ngān ^lūang -wē-lā
[กาน ทำ งาน ...]
 overtime
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

273
ไม่จำกัดระยะเวลา 
ไม่จำกัดระยะเวลา 
^mai -jam_kat ¯ra¯ya -wē-lā
[ไม่ ...]

274
นักศึกษาเต็มเวลา 
นักศึกษาเต็มเวลา 
¯nak_seuk/sā -tem -wē-lā
[นัก-สึก-สา ...]
 full– time equivalent student (FTES)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education

275
เป็นเวลาหนึ่งวัน 
เป็นเวลาหนึ่งวัน 
-pen -wē-lā _neung
[เป็น เว-ลา ...]
 for a day

276
เปลี่ยนเวลานัดพบ 
เปลี่ยนเวลานัดพบ 
_plīen -wē-lā ¯nat¯phop
 make a new appointment

277
ระยะเวลาชำระเงิน 
ระยะเวลาชำระเงิน 
¯ra¯ya -wē-lā -cham¯ra -ngoen
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 term of payment
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

278
ระยะเวลาปลอดหนี้ 
ระยะเวลาปลอดหนี้ 
¯ra¯ya -wē-lā _pløt ^nī
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 grace period
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

279
รอบระยะเวลาบัญชี 
รอบระยะเวลาบัญชี 
^røp ¯ra¯ya wē-lā -ban-chī
 accounting period
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

280
ทำงานไม่เต็มเวลา 
ทำงานไม่เต็มเวลา 
-tham -ngān ^mai -tem -wē-lā
[ทำ งาน ...]
 work part-time
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

281
เวลามัชฌิมกรีนิช 
เวลามัชฌิมกรีนิช 
-wē-lā ¯mat¯chi¯ma
[เว-ลา ...]
 Greenwich Mean Time (GMT)

282
เวลาหนึ่งชั่วโมง 
เวลาหนึ่งชั่วโมง 
-wē-lā _neung ^chūa-mōng
[เว-ลา ...]
 for an hour

283
การยืดของช่วงเวลา 
การยืดของช่วงเวลา 
-kān ^yeūt /khøng ^chūang -wē-lā
[กาน …]
 time dilation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science
 • phys)

284
กรมธรรม์กำหนดเวลา 
กรมธรรม์กำหนดเวลา 
-krom¯ma-than -kam_not -wē-lā
[กฺรม-มะ-ทัน กำ-หฺนด เว-ลา]
 time policy ; time insurance
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Law

285
หมดเวลาการแข่งขัน 
หมดเวลาการแข่งขัน 
_mot -wē-lā -kān _khaeng/khan
[หฺมด เว-ลา กาน แข่ง-ขัน]
 full time

286
ระยะเวลารับประกัน 
ระยะเวลารับประกัน 
¯ra¯ya -wē-lā ¯rap_pra-kan
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 period of guarantee
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

287
เวลามาตรฐานกรีนิช 
เวลามาตรฐานกรีนิช 
-wē-lā ^māt_tra/thān
[เว-ลา ...]
 Greenwich Mean Time (GMT)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Geography

288
เวลานัดหมายคาบกัน 
เวลานัดหมายคาบกัน 
-wē-lā ¯nat/māi ^khāp -kan
[เว-ลา ...]
 appointments overlap
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

289
ใช้เวลานานเท่าไหร่ 
ใช้เวลานานเท่าไหร่ 
¯chai -wē-lā -nān ^thao_rai
 how long ?

290
ใช้เวลากับครอบครัว 
ใช้เวลากับครอบครัว 
¯chai-wē-lā _kap ^khrøp-khrūa
 spend time with one's family

291
เครื่องลงเวลาทำงาน 
เครื่องลงเวลาทำงาน 
^khreūang -long -wē-lā -tham-ngān

292
กำหนดเวลาขบวนรถออก 
กำหนดเวลาขบวนรถออก 
-kam_not -wē-lā -kha-būan ¯rot _øk
[กำ-หฺนด ...]
 departure time

293
เหลือเวลาอีกไม่นาน 
เหลือเวลาอีกไม่นาน 
/leūa -wē-lā _īk ^mai -nān

294
เมื่อเวลา 14.40 น. 
เมื่อเวลา 14.40 น. 
^meūa -wē-lā _sip _sī -nā¯li-kā _sī_sip -nā-thī
[เมื่อ เว-ลา ...]

295
เป็นเวลากว่า 10 ปี 
เป็นเวลากว่า 10 ปี 
-pen -wē-lā _kwā _sip-pī
[เป็น เว-ลา กฺว่า สิบ ปี]

296
เปิดทุกวัน ทุกเวลา 
เปิดทุกวัน ทุกเวลา 
_poēt ¯thuk -wan ¯thuk -wē-lā
[เปิด ...]
 open 24/7

297
ต่อเวลาราชการ 1 ปี 
ต่อเวลาราชการ 1 ปี 
_tø -wē-lā ^rāt ¯cha-kān _neung -pī
 extend government service by one year

298
กำหนดเวลาขบวนรถเข้า 
กำหนดเวลาขบวนรถเข้า 
-kam_not -wē-lā -kha-būan ¯rot ^khao
[กำ-หฺนด ...]
 arrival time

299
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
_koēt ^kheun ^dāi _ta_løt -wē-lā
[เกิด ขึ้น ...]

300
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
_koēt ^kheun ^dāi _ta_løt -wē-lā
[เกิด ขึ้น ...]
 ever-present

301
การบริหารจัดการเวลา 
การบริหารจัดการเวลา 
-kān -bø-ri/hān _jat-kān -wē-lā
[กาน บอ-ริ-หาน ...]
 time management

302
การยืดกำหนดระยะเวลา 
การยืดกำหนดระยะเวลา 
-kān ^yeūt -kam_not ¯ra¯ya wē-lā
[กาน …]
 prolongation

303
เมื่อเวลาประมาณ ... 
เมื่อเวลาประมาณ ... 
^meūa -wē-lā _pra-mān ...
[เมื่อ เว-ลา ...]
 around ... (+ time)

304
มีเวลาค่อนข้างจำกัด 
มีเวลาค่อนข้างจำกัด 
-mī -wē-lā ^khǿn^khāng -jam_kat
[มี ...]

305
ภายในเวลาประมาณ ... 
ภายในเวลาประมาณ ... 
-phāi-nai -wē-lā _pra-mān ...
[พาย-ไน …]

306
ปฏิบัติตามตารางเวลา 
ปฏิบัติตามตารางเวลา 
_pa_ti_bat -tām -tā-rāng -wē-lā
[ปะ-ติ-บัด ...]
 adhere to the schedule

307
เป็นระยะเวลา … นาที 
เป็นระยะเวลา … นาที 
-pen ¯ra¯ya -wē-lā ... -nā-thī
[เป็น ระ-ยะ ...]

308
เวลามาตรฐานท้องถิ่น 
เวลามาตรฐานท้องถิ่น 
-wē-lā ^māt_tra/thān ¯thøng_thin
[เว-ลา ...]
 local standard time ; local time

309
เวลาเป็นเงินเป็นทอง 
เวลาเป็นเงินเป็นทอง 
-wē-lā -pen-ngoen-pen-thøng
 time is money

310
ช่วงเวลาที่ครองราชย์ 
ช่วงเวลาที่ครองราชย์ 
^chūang -wē-lā ^thī -khrøng^rāt
[ช่วง ...]
 reign

311
ความยืดหยุ่นด้านเวลา 
ความยืดหยุ่นด้านเวลา 
-khwām ^yeūt_yun ^dān -wē-lā
[คฺวาม ยืด-หฺยุ่น ...]
 time flexibility

312
เหลือเวลาอีก 10 นาที 
เหลือเวลาอีก 10 นาที 
/leūa -wē-lā _īk _sip -nā-thī
 it's 10 minutes left

313
เหลือเวลาอีกเล็กน้อย 
เหลือเวลาอีกเล็กน้อย 
/leūa -wē-lā _īk ¯lek¯nøi

314
เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ 
เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ 
/leūa -wē-lā _īk ^thao_rai

315
ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง 
ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง 
^mai -wē-lā -dai ^kø -wē-lā _neung
 some time or other

316
ประวัติย่อของกาลเวลา 
ประวัติย่อของกาลเวลา 
_pra_wat ^yø /khøng -kān-wē-lā
 a brief history of time

317
ประมาณเวลาถึงปลายทาง 
ประมาณเวลาถึงปลายทาง 
_pra-mān -wē-lā /theung -plāi-thāng
[ปฺระ-มาน ...]
 estimated time of arrival (ETA, ETOA)

318
สัญลักษณ์แห่งกาลเวลา 
สัญลักษณ์แห่งกาลเวลา 
/san¯ya¯lak _haeng -kān-wē-lā
[สัน-ยะ-ลัก ...]
 sign of the times

319
เวลามาตรฐานประเทศไทย 
เวลามาตรฐานประเทศไทย 
-wē-lā ^māt_tra/thān _Pra^thēt -Thai
[เว-ลา ...]
 Thailand standard time ; Thailand time

320
การขับรถในเวลากลางคืน 
การขับรถในเวลากลางคืน 
-kān _khap¯rot -nai -wē-lā -klāng-kheūn
[กาน ขับ รด …]

321
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
^khreūang ¯khǿ /san-yān -wē-lā
 ticker tape timer

322
การยืดเวลาการชำระหนี้ 
การยืดเวลาการชำระหนี้ 
-kān ^yeūt -wē-lā -kān -cham¯ra ^nī
[กาน …]
 deferral of payment

323
ตรรกศาสตร์เชิงกาลเวลา 
ตรรกศาสตร์เชิงกาลเวลา 
_tak_ka_sāt -choēng -kān-wē-lā
[ตัก-กะ-สาด ...]
 temporal logic

324
เวลาถึงจุดหมายปลายทาง 
เวลาถึงจุดหมายปลายทาง 
-wē-lā /theung _jut/māi-plāi-thāng
[เว-ลา ถึง ...]

325
ช่วงเวลาที่พบมากที่สุด 
ช่วงเวลาที่พบมากที่สุด 
^chūang -wē-lā ^thī ¯phop ^māk ^thī_sut
[ช่วง ...]
 peak

326
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
-kān ¯wi¯khrǿ _a¯nu-krom -wē-lā
[กาน วิ-เคฺราะ …]
 time series analysis

327
เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว 
เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว 
-pen -wē-lā _kwā _sip-pī ¯laēo
[เป็น เว-ลา กฺว่า สิบ ปี แล้ว]

328
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 
¯ra¯ya -wē-lā -kān ^hai /sin^cheūa
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 credit period

329
ระยะเวลาที่ใช้ในการบิน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการบิน 
¯ra¯ya -wē-lā ^thī ¯chai -nai -kān-bin
[ระ-ยะ เว-ลา ...]
 flight time
Word class:xp
Frequency:9500
Context:
 • Aeronautics
 • Tourism
 • Transportation

330
เวลาเร็วกว่า … ชั่วโมง 
เวลาเร็วกว่า … ชั่วโมง 
-wē-lā -reo _kwā ... ^chūa-mōng
[เว-ลา ...]

331
เวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมง 
เวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมง 
-wē-lā _neung /reū /søng ^chūa-mōng
[เว-ลา ...]
 for an hour or two

332
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
¯chai -wē-lā -pai -dōi _plao _pra_yōt
 while away the time ; waste time

333
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ 
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ 
^røp ¯ra¯ya wē-lā -ban-chī ^thī _trūat_søp
 audit period

334
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 
ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 
¯ra_wāng -wē-lā ^kāo /theung _sip _hok -nā¯li-kā
[ระ-หฺว่าง ...]

335
สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา ... 
สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา ... 
/san-yān _tø -pai ¯nī -pen -wē-lā …
[สัน-ยาน ต่อ ไป นี้ เป็น เว-ลา]

336
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง... 
คลุมช่วงเวลาตั้งแต่...ถึง... 
-khlum ^chūang -wē-lā ^tang_taē … /theung ...
 cover the period from ... to ...

337
การฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา 
การฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลา 
-kān _fāk _fāk -ngoen -dōi -mī -kam_not ¯ra¯ya wē-lā
 term deposit

338
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน 
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน 
-kān ^hām
 curfew

339
เร็วกว่าเวลาประเทศไทย … ชั่วโมง 
เร็วกว่าเวลาประเทศไทย … ชั่วโมง 
-reo _kwā -wē-lā _Pra^thēt -Thai ... ^chūa-mōng

340
เวลาเร็วกว่าประเทศไทย … ชั่วโมง 
เวลาเร็วกว่าประเทศไทย … ชั่วโมง 
-wē-lā -reo _kwā _Pra^thēt -Thai ... ^chūa-mōng
[เว-ลา ...]