Search results

Advanced Search
เรือ
เรือ
เรือ
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
เรือ 
เรือ
-reūa
[เรือ]
 boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ, ตัว
Frequency:554
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation
Type of:

Example:
 TH: เรือ โนอาห์ต่อเรือ
 RO: rʉa nooʔaa tɔ̀ɔ rʉa
 EN: ark Noah built an ark.
 
2
เรือน 
เรือน
-reūan
[เรือน]
 house ; building ; domicile ; dwelling ; structure
Word class:Noun (n.)
Classifier:เรือน ; หลัง ; หลังคา
Frequency:5251

3
เรือน 
เรือน
-reūan
[เรือน]
 [numerical classifier for watches and clocks]
Word class:Classifier (classif. (n.))
Classifier:หลัง ; หลังคา
Frequency:5251
Context:
 • Classifiers

4
ท่าเรือ 
ท่าเรือ
^thā-reūa
[ท่า-เรือ]
 port ; harbour ; harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing
Word class:Noun (n.)
Classifier:ที่ ; แห่ง
Frequency:5055
Context:
 • ASEAN
 • Economy
 • Industry
 • Tourism
 • Transportation

5
เรือด 
เรือด
^reūat
[เรือด]
 bedbug
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

6
OK
เรือใบ 
เรือใบ
-reūa-bai
[เรือ-ไบ]
 sailboat ; sail boat ; schooner ; yacht ; sailing boat ; sailing vessel ; sailing ship
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

7
ลงเรือ 
ลงเรือ
-long -reūa
 embark ; get on a boat ; board a ship
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

8
เรือรบ 
เรือรบ
-reūa¯rop
[เรือ-รบ]
 warship ; war vessel ; naval vessel ; man-of-war
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Military

9
เรือง 
เรือง
-reūang
 shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9090

10
เรือง 
เรือง
-reūang
 glow ; shine
Word class:Verb (v.)
Frequency:9090

11
รุ่งเรือง 
รุ่งเรือง
^rung-reūang
 brilliant ; glorious ; prosperous ; flourishing ; thriving
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6932

Example:
 TH: รุ่งเรือง ความรุ่งเรืองของเมืองกำลังเสื่อมถอย
 RO: rûŋrʉaŋ khwaamrûŋrʉaŋ khɔ̌ɔŋ mʉaŋ kamlaŋ sʉ̀amthɔ̌y
 EN: prosperous The prosperity of the town is waning.
12
รุ่งเรือง 
รุ่งเรือง
^rung-reūang
 shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous
Word class:Verb (v.)
Frequency:6932

Example:
 TH: รุ่งเรือง ความรุ่งเรืองของเมืองกำลังเสื่อมถอย
 RO: rûŋrʉaŋ khwaamrûŋrʉaŋ khɔ̌ɔŋ mʉaŋ kamlaŋ sʉ̀amthɔ̌y
 EN: prosperous The prosperity of the town is waning.
13
พลเรือเอก 
พลเรือเอก
-phon -reūa _ēk
[พน เรือ เอก]
 admiral ; four-star admiral
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7000
Context:
 • Military

14
เครื่องเรือน 
เครื่องเรือน
^khreūang-reūan
[เคฺรื่อง-เรือน]
 furniture ; household furnishings
Word class:Noun (n.)
Frequency:7000
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

15
ครัวเรือน 
ครัวเรือน
-khrūa-reū-oen
 household ; family
Word class:Noun (n.)
Frequency:7237
Context:
 • Economy

16
แจวเรือ 
แจวเรือ
-jaēo -reūa
[แจว เรือ]
 row ; scull
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

17
เรือขุด 
เรือขุด
-reūa_khut
[เรือ-ขุด]
 dredger ; dugout
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

18
บ้านเรือน 
บ้านเรือน
^bān-reū-oen
[บ้าน-เรือน]
 houses ; dwellings ; buildings ; homes
Word class:Noun (n.)
Frequency:7884

19
OK
เรือประมง 
เรือประมง
-reūa _pra-mong
[เรือ ปฺระ-มง]
 fishing steamer ; fishing vessel ; fishing boat; trawler
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ลำ
Frequency:8500
Revision:

20
OK
กองทัพเรือ 
กองทัพเรือ
-køng¯thap-reūa
[กอง-ทับ-เรือ]
 navy ; naval fleet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Military

21
พลเรือน 
พลเรือน
-phon¯la-reūan
[พน-ละ-เรือน]
 civil ; civilian ; noncombatant
Word class:Noun (n.)
Frequency:9094

22
เรืองแสง 
เรืองแสง
-reūang/saēng
 fluorescent
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500

23
เรือเล็ก 
เรือเล็ก
-reūa ¯lek
[เรือ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

24
โรงเรือน 
โรงเรือน
-rōng-reū-oen
[โรง-เรือน]
 building ; structure ; hall ; greenhouse ; house ; tenement
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Agriculture

25
ทหารเรือ 
ทหารเรือ
¯tha/hān -reūa
[ทะ-หาน เรือ]
 sailor ; naval officer ; seaman in the navy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Military

26
เรือพิฆาต 
เรือพิฆาต
-reūa ¯phi^khāt
 destroyer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

27
แมงคาเรือง 
แมงคาเรือง
-maēng-khā-reūang
[แมง-คา-เรือง]
 luminous woodlouse
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

28
เรือบรรทุก 
เรือบรรทุก
-reūa -ban¯thuk
[เรือ ...]
 tanker ; carrier
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

29
การเรืองแสง 
การเรืองแสง
-kān -reūang/saēng
 phosphorescence
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

30
การเดินเรือ 
การเดินเรือ
-kān -doēn -reūa
[กาน เดิน ...]
 navigation ; shipping
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy

31
เรือกอนโดลา 
เรือกอนโดลา
-reūa
[เรือ ...]
 gondola
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Tourism
 • (ITA)

32
ความรุ่งเรือง 
ความรุ่งเรือง
-khwām ^rung-reūang
 ascent ; flame
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

33
เรือลาดตระเวน 
เรือลาดตระเวน
-reūa^lāt_tra-wēn
[เรือ-ลาด-ตฺระ-เวน]
 cruiser
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

34
เรือประจัญบาน 
เรือประจัญบาน
-reūa _pra-jan-bān
 battleship
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

35
ก๊าซเรือนกระจก 
ก๊าซเรือนกระจก
¯kāt -reū-oen _kra_jok
 greenhouse gas (GHG)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Climate
 • Environment

36
ดาวเรืองฝรั่งเศส 
ดาวเรืองฝรั่งเศส
-dāo-reūang _Fa_rang_sēt
[ดาว-เรือง ฝะ-หฺรั่ง-เสด]
 French marigold
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • ARBUSTUM

37
เรือบรรทุกอากาศยาน 
เรือบรรทุกอากาศยาน
-reūa -ban¯thuk -ā_kāt_sa-yān
[เรือ ...]
 aircraft carrier
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

38
อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
_ut/sā_ha-kam -nai -khrūa-reū-oen
[อุด-สา-หะ-กำ …]
 cottage industry
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

39
OK
เรือบด 
เรือบด
-reūa_bot
[เรือ-บด]
 canoe ; clinker-built canoe ; small boat
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ลำ
Revision:
Context:
 • Transportation
Type of:

40
OK
ร เรือ 
ร เรือ
-rø -reūa
[รอ เรือ]
 [thirty-fifth letter of the Thai alphabet]
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Alphabets
 • (THA)
Type of:

41
OK
เรือแจว 
เรือแจว
-reūa -jaēo
[เรือ แจว]
 gondola ; paddle boat ; paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ลำ
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

42
OK
เรือพาย 
เรือพาย
-reūa -phāi
[เรือ พาย]
 rowboat ; row boat ; rowing boat ; paddle boat ; dinghy
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ลำ
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

43
เรือก 
เรือก
^reūak
[เรือก]
 floor mat ; floor of matting

44
OK
เรือตังเก 
เรือตังเก
-reūa -tang-kē
[เรือ ตัง-เก]
 fishing boat; seagoing trawler ; tangkak boat ; tangke boat
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ลำ
Revision:
Context:
 • Economy

45
OK
เรือหางยาว 
เรือหางยาว
-reūa/hāng-yāo
[เรือ-หาง-ยาว]
 long-tail boat ; long-tailed boat ; longtail boat
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ
Revision:
Context:
 • Informal
 • Product
 • Tourism
 • Transportation

46
OK
หลอดเรืองแสง 
หลอดเรืองแสง
_løt-reūang/saēng
[หฺลอด-เรือง-แสง]
 fluorescent lamp ; flourescent tube
Word class:Noun (n.)
Classifier:หลอด, ดวง
Revision:
Context:
 • Electricity
 • Energy
 • Merchandise

47
OK
ผู้คุมเรือนจำ 
ผู้คุมเรือนจำ
^phū ¯khu -mø -reūan-jam
[ผู้ คุ มอ เรือน-จำ]
 prison guard ; jailer ; warder ; gaoler
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Revision:
Context:
 • Police
 • SECURIT
Type of:

48
OK
กลุ่มดาวใบเรือ 
กลุ่มดาวใบเรือ
_klum-dāo -bai -reūa
[กฺลุ่ม-ดาว ไบ เรือ]
 Vela
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:กลุ่ม
Revision:
Context:
 • Astronomy
 • History
 • Culture
 • FOLK

49
OK
กลุ่มดาวท้ายเรือ 
กลุ่มดาวท้ายเรือ
_klum-dāo ¯thāi -reūa
[กฺลุ่ม-ดาว ท้าย เรือ]
 Puppis
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:กลุ่ม
Revision:
Context:
 • Astronomy
 • History
 • Culture
 • FOLK

50
OK
กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ 
กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ
_klum-dāo _kra_dūk-ngū-reūa
[กฺลุ่ม-ดาว กฺระ-ดูก-งู-เรือ]
 Carina
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:กลุ่ม
Revision:
Context:
 • Astronomy
 • History
 • Culture
 • FOLK

51
เรือนจำ 
เรือนจำ
-reūan-jam
[เรือน-จำ]
 prison ; jail ; penitentiary
Word class:Noun (n.)
Classifier:แห่ง
Frequency:9873
Context:
 • Law

52
บนเรือ 
บนเรือ
-bon -reūa
 aboard ship ; aboard
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Transportation
 • Tourism

53
ใบเรือ 
ใบเรือ
-bai -reūa
 canvas ?
Word class:Noun (n. exp.)

54
ใบเรือ 
ใบเรือ
-bai -reūa
 sail (of a sailboat)
Word class:Noun (n. exp.)

55
ภูเรือ 
ภูเรือ
-Phū -Reūa
 Phu Reua
Word class:Proper noun (n. prop.)
Context:
 • Tourism
 • (THA)

56
พลเรือ 
พลเรือ
-phon -reūa
[พน เรือ]
 rear admiral
Word class:Noun (n. exp.)

57
เรือธง 
เรือธง
-reūa-thong
[เรือ-ทง]
 flagship
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

58
เรือไฟ 
เรือไฟ
-reūa -fai
[เรือ ...]
 steamboat
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Transportation

59
เรือไอ 
เรือไอ
-reūa-ai
[เรือ-ไอ]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

60
เรือธง 
เรือธง
-reūa-thong
[เรือ-ทง]
 flagship
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Economy

61
ตาเรือ 
ตาเรือ
-tā-reūa
[ตา-เรือ]

62
ตกเรือ 
ตกเรือ
_tok -reūa
Word class:Verb (v. exp.)

63
ตกเรือ 
ตกเรือ
_tok -reūa
Word class:Verb (v. exp.)

64
เรือมอ 
เรือมอ
 kind of large cargo boat propelled by oars; kind of double-oared boat
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ

65
ชาวเรือ 
ชาวเรือ
-chāo -reūa
 mariner
Word class:Noun (n. exp.)

66
หัวเรือ 
หัวเรือ
/hūa -reūa
 prow of a ship ; forward of a ship
Word class:Noun (n. exp.)

67
จอดเรือ 
จอดเรือ
_jøt -reūa
 berth
Word class:Verb (v. exp.)

68
กักเรือ 
กักเรือ
_kak -reūa
 put a ship under quarantine
Word class:Verb (v. exp.)

69
ขับเรือ 
ขับเรือ
_khap -reūa
Word class:Verb (v. exp.)

70
ขืนเรือ 
ขืนเรือ
/kheūn -reūa
 steady a boat
Word class:Verb (v. exp.)

71
ขุดเรือ 
ขุดเรือ
_khut -reūa
 make a boat by hollowing out a log ; make a dugout
Word class:Verb (v. exp.)

72
คานเรือ 
คานเรือ
-khān -reūa
 cradle ; drydock
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:โรง

73
กองเรือ 
กองเรือ
-køng-reūa
 fleet
Word class:Noun (n.)
Classifier:กอง
Context:
 • Transportation

74
กู้เรือ 
กู้เรือ
^kū -reūa
 salvage a ship
Word class:Verb (v. exp.)

75
ลูกเรือ 
ลูกเรือ
^lūk|-reūa
 sailor ; crew ; crewman ; crew member ; staff
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Context:
 • Military
 • Oceanography
 • Profession
 • Transportation

76
ลูกเรือ 
ลูกเรือ
^lūk|-reūa
 cabin crew
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Context:
 • TG

77
มีเรือน 
มีเรือน
-mī-reūan
[มี-เรือน]
 married
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

78
ออกเรือ 
ออกเรือ
_øk -reūa
 departure from the port
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Transportation

79
ปากเรือ 
ปากเรือ
_pāk-reūa
 deck

80
พายเรือ 
พายเรือ
-phāi -reūa
 paddle a boat
Word class:Verb (v. exp.)

81
ผีเรือน 
ผีเรือน
/phī -reū-oen
 guardian spirit of the house ; household spirit ; household god
Word class:Noun (n.)
Classifier:ton (ตน) ; tūa (ตัว)
Context:
 • Religion

82
เรือนหอ 
เรือนหอ
-reūan/hō
[เรือน-หอ]
 home for newly wedding couple ; bridal house

83
เรือโบต 
เรือโบต
-reūa _bōt
[เรือ ...]
 clinker-built canoe
Word class:Noun (n. exp.)

84
เรือนไฟ 
เรือนไฟ
-reūoen-fai
 lamp ; lantern
Word class:Noun (n.)
Classifier:โรง

85
เรือนไฟ 
เรือนไฟ
-reūoen-fai
 building for ceremony of fire
Word class:Noun (n.)
Classifier:โรง

86
เรือนแพ 
เรือนแพ
-reūan-phaē
[เรือน-แพ]
 houseboat ; floating house

87
เรือนผม 
เรือนผม
-reūoen /phom
Word class:Noun (n. exp.)

88
เรือยาง 
เรือยาง
-reūa -yāng
 rubber boat ; rubber dinghy
Word class:Noun (n. exp.)

89
เรือล่ม 
เรือล่ม
-reūa ^lom
[เรือ ล่ม]
 sink
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Transportation

90
เรือจูง 
เรือจูง
-reūa -jūng
[เรือ ...]
 tugboat
Word class:Noun (n. exp.)

91
เรือมาด 
เรือมาด
-reūa ^māt
[เรือ ...]
 dugout
Word class:Noun (n. exp.)

92
เรือปืน 
เรือปืน
-reūa -peūn
 gun boat
Word class:Noun (n. exp.)

93
เรือแตก 
เรือแตก
-reūa _taēk
 shipwreck
Word class:Noun (n. exp.)

94
เรือโยง 
เรือโยง
-reūa-yōng
 tugboat ; towboat
Word class:Noun (n. exp.)

95
เรืองไร 
เรืองไร
-reūang-rai
[เรือง-ไร]
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

96
เรือช้า 
เรือช้า
-reūa ¯chā
[เรือ ...]
 slow boat
Word class:Noun (n. exp.)

97
เรือบิน 
เรือบิน
-reūa -bin
[เรือ ...]
 plane ; aircraft ; aeroplane ; airplane ; airship ; seaplane
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ลำ

98
เรือกัน 
เรือกัน
-reūa-kan
[เรือ-กัน]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

99
ไรเรือง 
ไรเรือง
-rai-reūang
[ไร-เรือง]
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

100
เรือโล้ 
เรือโล้
-reūa¯lō
[เรือ-โล้]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

101
เรือหมู 
เรือหมู
-reūa/mū
[เรือ-หฺมู]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

102
เรือโอ่ 
เรือโอ่
-reūa_ō
[เรือ-โอ่]
 small boat ; light boat
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

103
เรือส่ง 
เรือส่ง
-reūa_song
[เรือ-ส่ง]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

104
ซากเรือ 
ซากเรือ
^sāk -reūa
Word class:Noun (n. exp.)

105
สละเรือ 
สละเรือ
_sa_la -reūa
 abandon ship
Word class:Verb (v. exp.)

106
สมอเรือ 
สมอเรือ
_sa/mø -reūa
[สะ-หฺมอ เรือ]
 anchor
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Sports
 • Transportation

107
ถอยเรือ 
ถอยเรือ
/thøi-reūa
[ถอย-เรือ]
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

108
ตู๊เรือ 
ตู๊เรือ
-reūa
[...-เรือ]
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

109
ต้นเรือ 
ต้นเรือ
^ton-reūa
[ต้น-เรือ]
 chief officer (of a ship)
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)

110
ทัพเรือ 
ทัพเรือ
¯thap -reūa
 navy ; fleet
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Military

111
ทางเรือ 
ทางเรือ
-thāng -reūa
[ทาง ...]
 by boat
Word class:X
Context:
 • Transportation

112
ต่อเรือ 
ต่อเรือ
_tø -reūa
 build a boat
Word class:Verb (v. exp.)

113
อู่เรือ 
อู่เรือ
_ū -reūa
 dock ; dockyard ; shipyard ; boatyard ; boathouse
Word class:Noun (n. exp.)

114
เสาเรือ 
เสาเรือ
 mast (of a ship)
Word class:Noun (n.)
Classifier:ต้น

115
เรือต่อ 
เรือต่อ
 a constructed boat (as opposed to a dugout)
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ

116
ภูเรือ ; อำเภอภูเรือ = อ.ภูเรือ 
ภูเรือ ; อำเภอภูเรือ = อ.ภูเรือ
-Phū -Reūa ; -Am-phoē -Phū -Reūa
 Phu Ruea ; Phu Ruea District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Context:
 • (THA)

117
ใช้เรือ ; ชายเรือ 
ใช้เรือ ; ชายเรือ
¯chai-reūa ; -chāi-reūa
[ไช้-เรือ]
 [Thai song]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

118
ท่าเรือ ; อำเภอ = อ. 
ท่าเรือ ; อำเภอ = อ.
^Thā -Reūa ; -Am-phoē ^Thā -Reūa
 Tha Ruea ; Tha Ruea District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Context:
 • (THA)