Search results

Advanced Search
เดือน
เดือน
เดือน
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
เดือน 
เดือน
-deūan
[เดือน]
 month
Word class:Noun (n.)
Classifier:เดือน
Frequency:3966
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Tourism
 • Unit
 • Science
 • Month

2
OK
เดือน 
เดือน
-deūan
[เดือน]
 moon
Word class:Noun (n.)
Classifier:ดวง
Frequency:7727
Revision:
Context:
 • Astronomy

3
เดือน 
เดือน
-deūan
[เดือน]
 Deuan
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9977
Context:
 • Names
 • (THA)
Type of:

 
4
OK
เงินเดือน 
เงินเดือน
-ngoen-deūan
[เงิน-เดือน]
 monthly salary ; salary ; pay ; payroll
Word class:Noun (n.)
Classifier:บาท
Frequency:4405
Revision:
Context:
 • Economy

Example:
 TH: เงินเดือน คุณได้เงินเดือนเท่าไร
 RO: ŋəndʉan khun dây ŋəndʉan thâwray
 EN: salary What is your salary?
5
OK
เดือนนี้ 
เดือนนี้
-deūan ¯nī
[เดือน นี้]
 this month
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Calendar
Type of:

6
กลางเดือน 
กลางเดือน
-klāng -deūan
[กฺลาง เดือน]
 middle of the month
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

7
สิ้นเดือน 
สิ้นเดือน
^sin -deūoen
 at the end of
Word class:X
Frequency:8875
Context:
 • Tourism

8
OK
รายเดือน 
รายเดือน
-rāi -deūan
[ราย เดือน]
 monthly ; every month ; once a month
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Context:
 • Calendar

9
OK
ไส้เดือน 
ไส้เดือน
^sai-deūan
[ไส้-เดือน]
 earthworm ; angleworm ; dewworm ; nightwalker
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Insects (entomology)
 • Zoology
 • Birds (ornithology)

10
OK
เดือนหน้า 
เดือนหน้า
-deūan ^nā
[เดือน น่า]
 next month
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Tourism
Type of:

11
OK
เดือนเมษายน = เดือนเมษา 
เดือนเมษายน = เดือนเมษา
-deūan -mē/sā-yon = -deūan -mē/sā
[เดือน เม-สา-ยน = เดือน เม-สา]
 Month of April
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

12
OK
เดือนมีนาคม = เดือนมีนา 
เดือนมีนาคม = เดือนมีนา
-deūan -mī-nā-khom = -deūan -mī-nā
[เดือน มี-นา-คม = เดือน มี-นา]
 Month of March
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

13
OK
เดือนมกราคม = เดือนมกรา 
เดือนมกราคม = เดือนมกรา
-deūan ¯mok_ka-rā-khom = -deūan ¯ma_ka-rā-khom = -deūan ¯mok_ka-rā = -deūan ¯ma_ka-rā
[เดือน มก-กะ-รา-คม = เดือน มะ-กะ-รา-คม = เดือน มก-กะ-รา = เดือน มะ-กะ-รา]
 Month of January
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

14
OK
เดือนตุลาคม = เดือนตุลา 
เดือนตุลาคม = เดือนตุลา
-deūan _tu-lā-khom = -deūan _tu-lā
[เดือน ตุ-ลา-คม = เดือน ตุ-ลา]
 Month of October
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

15
OK
เดือนกันยายน = เดือนกันยา 
เดือนกันยายน = เดือนกันยา
-deūan -kan-yā-yon = -deūan -kan-yā
[เดือน กัน-ยา-ยน = เดือน กัน-ยา]
 Month of September
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

16
OK
เดือนกรกฎาคม = เดือนกรกฎา 
เดือนกรกฎาคม = เดือนกรกฎา
-deūan _ka¯ra_ka-dā-khom = -deūan _ka¯rak_ka-dā-khom = -deūan _ka¯ra_ka-dā = -deūan _ka¯rak_ka-dā
[เดือน กะ-ระ-กะ-ดา-คม = เดือน กะ-รัก-กะ-ดา-คม = เดือน กะ-ระ-กะ-ดา = เดือน กะ-รัก-กะ-ดา]
 Month of July
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

17
OK
เดือนพฤษภาคม = เดือนพฤษภา 
เดือนพฤษภาคม = เดือนพฤษภา
-deūan ¯phreut_sa-phā-khom = -deūan ¯phreut_sa-phā
[เดือน พฺรึด-สะ-พา-คม = เดือน พฺรึด-สะ-พา]
 Month of May
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

18
OK
เดือนสิงหาคม = เดือนสิงหา 
เดือนสิงหาคม = เดือนสิงหา
-deūan /sing/hā-khom = -deūan /sing/hā
[เดือน สิง-หา-คม = เดือน สิง-หา]
 Month of August
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

19
OK
เดือนธันวาคม = เดือนธันวา 
เดือนธันวาคม = เดือนธันวา
-deūan -than-wā-khom = -deūan -than-wā
[เดือน ทัน-วา-คม = เดือน ทัน-วา]
 Month of December
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

20
OK
เดือนมิถุนายน = เดือนมิถุนา 
เดือนมิถุนายน = เดือนมิถุนา
-deūan ¯mi_thu-nā-yon = -deūan ¯mi_thu-nā
[เดือน มิ-ถุ-นา-ยน = เดือน มิ-ถุ-นา]
 Month of June
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

21
OK
เดือนกุมภาพันธ์ = เดือนกุมภา 
เดือนกุมภาพันธ์ = เดือนกุมภา
-deūan -kum-phā-phan = -deūan -kum-phā
[เดือน กุม-พา-พัน = เดือน กุม-พา]
 Month of February
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

22
OK
เดือนพฤศจิกายน = เดือนพฤศจิกา 
เดือนพฤศจิกายน = เดือนพฤศจิกา
-deūan ¯phreut_sa_ji-kā-yon = -deūan ¯phreut_sa_ji-kā
[เดือน พฺรึด-สะ-จิ-กา-ยน = เดือน พฺรึด-สะ-จิ-กา]
 Month of November
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

23
OK
ประจำเดือน 
ประจำเดือน
_pra-jam -deūan
[ปฺระ-จำ เดือน]
 monthly
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Context:
 • Calendar

24
OK
ประจำเดือน 
ประจำเดือน
_pra-jam -deūan
[ปฺระ-จำ เดือน]
 period ; menstruation ; menses
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Medicine
Made of:

25
OK
ประจำเดือน 
ประจำเดือน
_pra-jam -deūan
[ปฺระ-จำ เดือน]
 monthly
Word class:Adverb (adv.)
Revision:
Context:
 • Calendar

26
OK
เดือนที่แล้ว 
เดือนที่แล้ว
-deūan ^thī ¯laēo
[เดือน ที่ แล้ว]
 last month
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Calendar
 • Tourism

27
OK
มีประจำเดือน 
มีประจำเดือน
-mī _pra-jam-deūan
[มี ปฺระ-จำ-เดือน]
 have one's period
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

28
OK
ในเดือนมีนาคม 
ในเดือนมีนาคม
-nai -deūan -mī-nā-khom
[ไน เดือน มี-นา-คม]
 in March
Word class:X
Revision:

29
OK
ค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าตอบแทนรายเดือน
^khā _tøp -thaēn -rāi-deūan
[ค่า ตอบ แทน ราย-เดือน]
 monthly compensation
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Economy
 • Sociology
 • Calendar

30
OK
ได้เงินเดือนละ ... 
ได้เงินเดือนละ ...
^dāi-ngoen -deūan ¯la ...
[ได้-เงิน เดือน ละ ...]
 earn ... (+ amount) a month
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Economy

31
OK
อัญมณีประจำเดือนเกิด 
อัญมณีประจำเดือนเกิด
-an¯ya¯ma-nī _pra-jam-deūan _koēt
[อัน-ยะ-มะ-นี ปฺระ-จำ-เดือน เกิด]
 birthstone
Classifier:เม็ด
Revision:
Type of:
Context:
 • Merchandise
 • Culture
 • MYSTIC
 • MYTHO

32
วงเดือน 
วงเดือน
-wong-deūan
[วง-เดือน]
 circular saw
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

33
ดวงเดือน 
ดวงเดือน
-dūang-deūan
[ดวง-เดือน]
 moon
Word class:Noun (n.)
Classifier:ดวง
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

34
เดือนดับ 
เดือนดับ
-deūan _dap
[เดือน ดับ]
 moonset ; setting moon
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Astronomy
 • Calendar

35
เดือนขาด 
เดือนขาด
-deūoen _khāt
[เดือน ...]
 lunar month with only 29 days
Word class:Noun (n. exp.)

36
เดือนคู่ 
เดือนคู่
-deūan ^khū
[เดือน คู่]
 month of even number
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Calendar

37
เดือนมืด 
เดือนมืด
-deūoen ^meūt
[เดือน ...]
 waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night
Word class:Noun (n. exp.)

38
ขี้เดือน 
ขี้เดือน
^khī-deūoen
 Dischidia rafflesiana
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

39
ค่ำเดือน 
ค่ำเดือน
kham deūoen
 day of the lunar month
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Calendar

40
ปุดเดือน 
ปุดเดือน
_put -deūan
[ปุด เดือน]
 Hedychium longicornutum
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

41
รอบเดือน 
รอบเดือน
^røp-deūan
[รอบ-เดือน]
 menses ; menstruation
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

42
แสงเดือน 
แสงเดือน
/saēng-deūan
[แสง-เดือน]
 moonlight
Word class:Noun (n. exp.)

43
ต้นเดือน 
ต้นเดือน
^ton -deūoen
 at the beginning of this month ; early this month
Word class:X
Context:
 • Calendar

44
ต่อเดือน 
ต่อเดือน
_tø -deūoen
 per month ; a month ; monthly
Word class:Adjective (adj.)

45
เดือนคี่  
เดือนคี่
-deūoen ^khī
[เดือน ...]
 month of odd number
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Calendar

46
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

47
เดือนเพ็ญ 
เดือนเพ็ญ
-deūoen -phen
[เดือน ...]
 full moon
Word class:Noun (n. exp.)

48
เดือนเพ็ญ 
เดือนเพ็ญ
-Deūoen-phen
 Daunpen
Word class:Proper noun (n. prop.)
Context:
 • Names
 • (THA)

49
เดือนก่อน 
เดือนก่อน
-deūoen _køn
[เดือน ...]
 last month ; previous month
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Calendar

50
เดือนอ้าย 
เดือนอ้าย
-deūan^āi
[เดือน-อ้าย]
 first lunar month ; first month of the lunar calendar
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Calendar

51
เดือนขึ้น 
เดือนขึ้น
-deūoen ^kheun
[เดือน ...]
 crescent moon
Word class:Noun (n. exp.)

52
เดือนหงาย 
เดือนหงาย
-deūoen /ngāi
[เดือน ...]
 waxing moon ; moonlit night
Word class:Noun (n. exp.)

53
เดือนร้อน 
เดือนร้อน
-deūoen ¯røn
 summer
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Calendar

54
เดือนเต็ม 
เดือนเต็ม
-deūoen -tem
[เดือน ...]
 full moon
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Astronomy
 • Calendar

55
เดือนเย็น 
เดือนเย็น
-deūoen -yen
[เดือน ...]
 winter
Word class:Proper noun (n. prop.)
Context:
 • Calendar

56
ปลายเดือน 
ปลายเดือน
-plāi -deūan
[ปฺลาย เดือน]
 end of a month ; monthend
Word class:Noun (n. exp.)

57
ตั๋วเดือน 
ตั๋วเดือน
/tūa -deūoen
Word class:Noun (n. exp.)