Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
อ่าว
อ่าว
อ่าว
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
2
อ่า 
อ่า 
[อ่า]
 decorated ; adorned ; beautified ; embellished

3
อ่า 
อ่า 
[อ่า]
 decorate
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

4
OK
อ่าวเบงกอล 
อ่าวเบงกอล 
_āo -bēng-køn = _āo -bēng-køl
[อ่าว เบง-กอน = อ่าว เบง-กอล]
 Bay of Bengal
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Geography
 • (ASI)
Type of:

5
OK
อ่าวฮัดสัน 
อ่าวฮัดสัน 
_āo ¯hat/san
[อ่าว ฮัด-สัน]
 Hudson Bay
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Geography
 • (AME)
Type of:

6
OK
อ่าวเม็กซิโก 
อ่าวเม็กซิโก 
_āo ¯mek¯si-kō
[อ่าว เม็ก-ซิ-โก]
 Gulf of Mexico
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Geography
 • (AME)
Type of:

7
OK
อ่าวเปอร์เซีย 
อ่าวเปอร์เซีย 
_āo -poē-sīe
[อ่าว เปอ-เซีย]
 Persian Gulf
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Geography
 • (ASI)
Type of:

8
OK
อ่าวไทย 
อ่าวไทย 
_āo -thai
[อ่าว ไท]
 Gulf of Thailand
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Type of:
Context:
 • ASEAN
 • Climate
 • Geography
 • Tourism
 • (SEA)
 • (THA)

9
OK
อ่าวนาง 
อ่าวนาง 
_āo -nāng
[อ่าว นาง]
 Ao Nang
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Place
 • Tourism
 • (THA)
 • Administrative area

10
ปากอ่าว 
ปากอ่าว 
_pāk_āo
[ปาก-อ่าว]
 estuary ; mouth of a river ; mouth of a bay ; mouth of a bight

11
OK
อ่าวจอดเรือ 
อ่าวจอดเรือ 
_āo_jøt-reūa
[อ่าว-จอด-เรือ]
 harbour ; harbor ; haven

12
อ่าวลึก ; อำเภออ่าวลึก = อ.อ่าวลึก 
อ่าวลึก ; อำเภออ่าวลึก = อ.อ่าวลึก 
_Āo ¯Leuk ; -Am-phoē _Āo ¯Leuk
 Ao Luek ; Ao Luek District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

13
อ่าวกินี 
อ่าวกินี 
_Āo _Ki-nī
 Gulf of Guinea

14
อ่าวบางปอ 
อ่าวบางปอ 
_Āo -Bāng -Pø
[อ่าว ...]
 Ao Bang Po
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (THA)

15
อ่าวพังงา 
อ่าวพังงา 
_Āo -Phang-ngā
 Ao Phang Nga ; Phang Nga Bay

16
อ่าวบางเทา 
อ่าวบางเทา 
_Āo -Bāng -Thao
[อ่าว ...]
 Ao Bang Thao
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (THA)

17
ล่มปากอ่าว 
ล่มปากอ่าว 
^lom _pāk_āo
[ล่ม ปาก-อ่าว]
 have a premature ejaculation
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

18
อ่าวอลาสก้า 
อ่าวอลาสก้า 
_Āo -A¯lāt^kā
[อ่าว ...]
 Gulf of Alaska
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Geography
 • (AME)

19
อ่าวโฉลกหลำ 
อ่าวโฉลกหลำ 
_Āo _Cha_lōk
[อ่าว ...]
 Chaloklum Bay
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (THA)

20
อ่าวตะเกียบ 
อ่าวตะเกียบ 
_Āo _Ta_kīep
 Ao Takiap

21
อ่าวท้องยาง 
อ่าวท้องยาง 
_Āo ¯thøng -Yāng
 Ao Thong Yang ; Coral Cove

22
โรคล่มปากอ่าว 
โรคล่มปากอ่าว 
^rōk ^lom _pāk_āo
[โรก ล่ม ปาก-อ่าว]
 premature ejaculation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

23
อ่าวคุ้งกระเบน 
อ่าวคุ้งกระเบน 
Āo Khung Krabēn
 Kung Krabaen Bay
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

24
ภาวะล่มปากอ่าว 
ภาวะล่มปากอ่าว 
-phā¯wa ^lom _pāk_āo
[พา-วะ ล่ม ปาก-อ่าว]
 premature ejaculation

25
เรือล่มปากอ่าว 
เรือล่มปากอ่าว 
-reūa ^lom _pāk_āo
[เรือ ล่ม ปาก-อ่าว]
 premature ejaculation

26
อ่าวท้องตะเคียน 
อ่าวท้องตะเคียน 
_Āo ¯thøng _Ta-khīen
 Ao Thong Ta Khian

27
อาการล่มปากอ่าว 
อาการล่มปากอ่าว 
-ā-kān ^lom _pāk_āo
[อา-กาน ล่ม ปาก-อ่าว]
 premature ejaculation

28
คลื่นอ่าวจอดเรือ 
คลื่นอ่าวจอดเรือ 
^khleūn _āo _jøt -reūa
 harbour wave ; tsunami

29
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
_Ut¯tha-yān_haeng^chāt _Āo -Phang-ngā
[อุด-ทะ-ยาน-แห่ง-ชาด ...]
 Ao Phang Nga National Park
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment
 • Nature
 • Tourism
 • (THA)