Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
วันที่
วัน-ที่
วัน-ที่
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
วันที่ 
วันที่ 
-wan^thī
[วัน-ที่]
 date
Word class:Noun (n.)
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Calendar

2
OK
วัน 
วัน 
-wan
[วัน]
 day ; date
 

3
OK
ที่ 
ที่ 
^thī
[ที่]
 at ; to ; in

4
OK
ที 
ที#
-thī
[ที]
 time
Word class:Classifier (classif. (n.))
Frequency:4983
Revision:
Context:
 • Classifiers

5
OK
ที่ 
ที่ 
^thī
[ที่]
 that ; who ; where

6
OK
ที่ 
ที่ 
^thī
[ที่]
 who is ; that is ; who are ; that are
Word class:Pronoun (pr.)
Frequency:8336
Revision:

7
OK
ที่ 
ที่ 
^thī
[ที่]
 place ; spot ; location ; locality ; site ; space ; position
Word class:Noun (n.)
Frequency:8336
Revision:

8
OK
วันที่ออก 
วันที่ออก 
-wan^thī _øk
[วัน-ที่ ออก]
 date of issue
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Administration
Type of:

9
OK
ที่ 
ที่ 
^thī
[ที่]
 land ; soil ; real estate
Word class:Noun (n.)
Frequency:9336
Revision:

10
OK
วัน 
วัน 
-wan
[วัน]
 one
Word class:
 • Adjective (adj.)
 • Noun (n.)
Frequency:9361
Revision:

11
ณ วันที่ 
ณ วันที่ 
¯na -wan^thī
 as at
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Economy

12
ลงวันที่  
ลงวันที่  
-long -wan^thī
 date ; put a date on ; assign a date to
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

13
ลงวันที่  
ลงวันที่  
-long -wan^thī
 dated
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

14
นที 
นที 
¯na-thī
[นะ-ที]
 stream ; river
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

15
OK
วันที่ผลิต 
วันที่ผลิต 
-wan^thī _pha_lit
[วัน-ที่ ผะ-หฺลิด]
 manufacture date ; date of manufacture ; manufacturing date
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Commerce
 • Economy
Type of:

16
นท 
นท 
not
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

17
ที 
ที 
-thī
[ที]
 turn ; innings ; trick ; step ; move
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

18
ที 
ที 
-thī
[ที]
 chance ; opportunity ; situation ; break

19
ฉบับวันที่ 
ฉบับวันที่ 
_cha_bap -wan ^thī …
[ฉะ-บับ ...]

20
วันที่เกิด 
วันที่เกิด 
-wan^thī _koēt
 date of birth

21
เกิดวันที่  
เกิดวันที่  
_koēt -wan^thī
[เกิด ...]
 date of birth

22
ระบุวันที่  
ระบุวันที่  
¯ra_bu -wan^thī
[ระ-บุ ...]
 date

23
 
 
¯na
[นะ]

24
วันที่ระลึก 
วันที่ระลึก 
-wan ^thī¯ra¯leuk
 memorial day
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FEST

25
วันที่หนึ่ง  
วันที่หนึ่ง  
-wan ^thī _neung
 on the first day

26
สามวันที่แล้ว = 3 วันที่แล้ว 
สามวันที่แล้ว = 3 วันที่แล้ว 
/sām -wan ^thī ¯laēo
 three days ago ; 3 days ago

27
วันที่ 1 ม.ค. ; วันที่ 1 มกราคม 
วันที่ 1 ม.ค. ; วันที่ 1 มกราคม 
-wan ^thī _neung ¯mok_ka-rā-khom
 1 Jan ; Jan. 1 ; 1 January

28
สามวันที่ผ่านมา = 3 วันที่ผ่านมา 
สามวันที่ผ่านมา = 3 วันที่ผ่านมา 
/sām -wan ^thī_phān-mā
 three days ago ; 3 days ago

29
วันที่เท่าไร 
วันที่เท่าไร 
-wan^thī ^thao-rai
[วัน-ที่ เท่า-ไร]
 What date?

30
เมื่อวันที่ … 
เมื่อวันที่ … 
^meūa -wan ^thī ...
 on … (+ past date)

31
งวดวันที่ ... 
งวดวันที่ ... 
^ngūat -wan^thī …

32
ระหว่างวันที่ 
ระหว่างวันที่ 
¯ra_wāng -wan^thī ... ...
[ระ-หฺว่าง ...]

33
วันที่เดินทาง 
วันที่เดินทาง 
-wan^thī -doēn-thāng

34
ภายในวันที่ 10 
ภายในวันที่ 10 
-phāi-nai -wan^thī _sip
[พาย-ไน ...]
 by the tenth

35
เส้นวันที่สากล 
เส้นวันที่สากล 
^sen -wan^thī /sā-kon
 International Date Line (IDL)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Geography

36
วันที่เกิดเหตุ 
วันที่เกิดเหตุ 
-wan^thī _koēt _hēt
 time of occurrence

37
วันที่เป็นสมาชิก 
วันที่เป็นสมาชิก 
-wan^thī -pen _sa-mā¯chik
 membership date

38
ไม่มีวันที่จะหมดไป 
ไม่มีวันที่จะหมดไป 
^mai -mī -wan ^thī _ja _mot -pai
[ไม่ มี ...]

39
วันนี้วันที่เท่าไร 
วันนี้วันที่เท่าไร 
-wan ¯nī -wan ^thī ^thao-rai
[วัน นี้ ...]
 What's the date today ?

40
ให้ไว้ ณ วันที่ ... 
ให้ไว้ ณ วันที่ ... 
^hai ¯wai ¯na -wan^thī …
[ไห้ ...]
 Given on the … (+ date)

41
เกิดเมื่อวันที่ ... 
เกิดเมื่อวันที่ ... 
_koēt ^meūa -wan^thī ...
 born on ...

42
ผู้ที่เกิดวันที่ ... 
ผู้ที่เกิดวันที่ ... 
^phū ^thī _koēt -wan^thī …
[ผู้ ...]

43
วันที่แย่ที่สุดในชีวิต 
วันที่แย่ที่สุดในชีวิต 
-wan ^thī ^yaē ^thī _sut -nai -chī¯wit

44
วันที่ระลึกกองทัพอากาศ 
วันที่ระลึกกองทัพอากาศ 
-Wan ^Thī¯ra¯leuk -Køng¯thap -Ā_kāt
 Royal Thai Air Force Commemoration Day
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Calendar
 • Military

45
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 
-wan^thī -pen _sa-mā¯chik -Ā^SĪEN

46
ในช่วงวันที่ 15-18 มีนาคม (มี.ค.) 
ในช่วงวันที่ 15-18 มีนาคม (มี.ค.) 
-nai ^chūang -wan^thī _sip ^hā /theung _sip_paēt -mī-nā-khom
[ไน ช่วง ...]

47
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ 
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ 
-kam_not -cham¯ra -ngoen _sip -wan _jāk -wan^thī _song /khøng
 payable within 10 days after delivery