Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ระบบ
ระ-บบ
ระ-บบ
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ระบบ 
ระบบ 
¯ra_bop
[ระ-บบ]
 system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme

2
OK
เข้าสู่ระบบ 
เข้าสู่ระบบ 
^khao_sū¯ra_bop
[เข้า-สู่-ระ-บบ]
 log in ; logs in ; log on ; logs on ; logs into ; login ; logon
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Information technology

3
ระบบย่อย 
ระบบย่อย 
¯ra_bop ^yøi
[ระ-บบ ...]
 subsystem
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

4
ระบบสังคม 
ระบบสังคม 
¯ra_bop /sang-khom
[ระ-บบ ...]
 social system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy

5
ระบบบัญชี 
ระบบบัญชี 
¯ra_bop -ban-chī
[ระ-บบ ...]
 accounting system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy

6
ระบบควบคุม 
ระบบควบคุม 
¯ra_bop ^khūap-khum
[ระ-บบ ...]
 control system

7
ระบบลิมบิก 
ระบบลิมบิก 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 limbic system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

8
ระบบประสาท 
ระบบประสาท 
¯ra_bop -pra_sāt
[ระ-บบ ...]
 nervous system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Medicine

9
ระบบทุนนิยม 
ระบบทุนนิยม 
¯ra_bop -thun¯ni-yom
[ระ-บบ ...]
 capitalism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy

10
ระบบศักดินา 
ระบบศักดินา 
¯ra_bop _sak_di-nā
[ระ-บบ ...]
 feudalism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • History

11
ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจ 
¯ra_bop _sēt_tha _kit
[ระ-บบ เสด-ถะ-กิด]
 economic system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy

12
ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 
¯ra_bop /sā¯ra/son^thēt
[ระ-บบ ...]
 information system (IS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Education

13
ระบบการเมือง 
ระบบการเมือง 
¯ra_bop -kān-meūang
[ระ-บบ ...]

14
ระบบสังคมนิยม 
ระบบสังคมนิยม 
¯ra_bop /sang-khom¯ni-yom
[ระ-บบ ...]
 socialism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Politics

15
โรคระบบประสาท 
โรคระบบประสาท 
^rōk ¯ra_bop _pra_sāt
[โรก ...]
 neuropathy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

16
ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบสืบพันธุ์ 
¯ra_bop _seūp-phan
[ระ-บบ ...]
 reproductive system

17
ระบบอัตโนมัติ 
ระบบอัตโนมัติ 
¯ra_bop -at-ta-nō-mat
[ระ-บบ ...]
 auto mode

18
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบย่อยอาหาร 
¯ra_bop ^yøi -ā/hān
[ระ-บบ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

19
ระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศ 
¯ra_bop _prap-ā_kāt
[ระ-บบ ...]
 air-conditioning

20
ระบบปฏิบัติการ 
ระบบปฏิบัติการ 
¯ra_bop _pa_ti_bat-kān
[ระ-บบ ปะ-ติ-บัด-กาน]
 operating system (OS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Information technology

21
ระบบโครงกระดูก 
ระบบโครงกระดูก 
¯ra_bop -khrōng_kra_dūk
[ระ-บบ ...]
 skeletal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

22
ระบบการเผาไหม้ 
ระบบการเผาไหม้ 
¯ra_bop -kān /phao^mai
[ระ-บบ ...]
 combustion system

23
ระบบกันสะเทือน 
ระบบกันสะเทือน 
¯ra_bop -kan _sa-theūan
[ระ-บบ กัน สะ-เทือน]
 suspension system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Mechanics

24
ระบบการชลประทาน 
ระบบการชลประทาน 
¯ra_bop -kān -chon¯la_pra-thān = ¯ra_bop -kān -chon_pra-thān
[ระ-บบ ...]
 irrigation system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Agronomy

25
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
¯ra_bop ^phū^chīo-chān
[ระ-บบ ...]
 expert system

26
ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
¯ra_bop /lai -wīen -lō_hit
[ระ-บบ ...]
 circulatory system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

27
ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทส่วนกลาง 
¯ra_bop -pra_sāt _suan-klāng
[ระ-บบ ...]
 central nervous system (CNS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Science

28
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
¯ra_bop _sēt_tha _kit _pha/som
[ระ-บบ เสด-ถะ-กิด …]
 mixed economy

29
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
-kān _seuk/sā ^nøk ¯ra_bop -rōng-rīen
[กาน สึก-สา ...]
 nonformal education ; non-formal education

30
ระ 
ระ 
¯ra
[ระ]
 scrape ; grate ; graze ; brush against
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

31
ระบบคำ 
ระบบคำ 
¯ra_bop -kham
[ระ-บบ ...]
 morphology
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Linguistics

32
OK
บ = บ่ 
บ = บ่ 
-bø = _bø
[บอ = บ่อ]
 not; no; nay; nah
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Informal

33
จัดระบบ 
จัดระบบ 
_jat ¯ra_bop
[จัด ...]
 systematize
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

34
นอกระบบ 
นอกระบบ 
^nøk ¯ra_bop
 informal ; unofficial ; outside of the system
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

35
ออกระบบ 
ออกระบบ 
_øk ¯ra_bop
[ออก ระ-บบ]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology

36
ระบบศาล 
ระบบศาล 
¯ra_bop /sān
[ระ-บบ ...]
 judiciary
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

37
ระบบปิด 
ระบบปิด 
¯ra_bop _pit
[ระ-บบ ...]
 closed system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

38
OK
เป็นระบบ 
เป็นระบบ 
-pen ¯ra_bop
[เป็น ระ-บบ]
 systematic
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

39
OK
ระบบอวัยวะ 
ระบบอวัยวะ 
¯ra_bop _a-wai¯ya¯wa
[ระ-บบ อะ-ไว-ยะ-วะ]
 organ system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:
Made of:

40
OK
ระบบการวัด 
ระบบการวัด 
¯ra_bop -kān¯wat
[ระ-บบ กาน-วัด]
 system of measurement

41
OK
ออกจากระบบ 
ออกจากระบบ 
_øk_jāk ¯ra_bop
[ออก-จาก ระ-บบ]
 logout ; log out ; exit system
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Information technology
 • Computer

42
OK
ระบบหน่วยคำ 
ระบบหน่วยคำ 
¯ra_bop _nuay -kham
[ระ-บบ หฺน่วย คำ]
 system of units

43
OK
ระบบภูมิคุ้มกัน 
ระบบภูมิคุ้มกัน 
¯ra_bop -phūm¯khum-kan
[ระ-บบ พูม-คุ้ม-กัน]
 immune system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:
Made of:

44
OK
ระบบความน่าเชื่อถือทางสังคม 
ระบบความน่าเชื่อถือทางสังคม 
¯ra_bop -khwām^nā^cheūa/theū -thāng/sang-khom
[ระ-บบ คฺวาม-น่า-เชื่อ-ถือ ทาง-สัง-คม]
 social credit system

45
ระบบสุริยะ = ระบบสุริย 
ระบบสุริยะ = ระบบสุริย 
¯ra_bop _su¯ri¯ya
[ระ-บบ ...]
 Solar System ; solar system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Astronomy

46
ระบบนิเวศ ; ระบบนิเวศน์ 
ระบบนิเวศ ; ระบบนิเวศน์ 
¯ra_bop ¯ni^wēt
[ระ-บบ ...]
 ecosystem
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education
 • Energy
 • Environment
 • Fish

47
ระบบการเตือนภัย ; ระบบเตือนภัย 
ระบบการเตือนภัย ; ระบบเตือนภัย 
¯ra_bop -kān -teūoen -phai ; ¯ra_bop -teūoen -phai
[ระ-บบ ...]

48
ระบบเตือนภัย ; ระบบการเตือนภัย 
ระบบเตือนภัย ; ระบบการเตือนภัย 
¯ra_bop -teūoen -phai ; ¯ra_bop -kān -teūoen -phai
[ระ-บบ ...]

49
ระบบมูลนายไพร่ = ระบบมูลนาย-ไพร่ 
ระบบมูลนายไพร่ = ระบบมูลนาย-ไพร่ 
¯ra_bop -mūn-nāi^phrai
 commoner system

50
ระบบประสาทอัตโนมัติ ; ระบบประสาทอัตโนวัติ 
ระบบประสาทอัตโนมัติ ; ระบบประสาทอัตโนวัติ 
¯ra_bop -pra_sāt _at_ta-nō¯mat
[ระ-บบ ...]
 autonomic nervous system (ANS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • pharma)
 • Science

51
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช = ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช = ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
rabop sombūranāyāsithirāt
[ระ-บบ สม-บู-ระ-นา-ยา-สิด-ทิ-ราด]
 absolute monarchy

52
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ = ดาวเคราะห์นอกระบบสุริย 
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ = ดาวเคราะห์นอกระบบสุริย 
-dāo¯khrǿ ^nøk ¯ra_bop _su¯ri¯ya
[ดาว-เคฺราะ ...]
 extrasolar planet ; exoplanet

53
ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ; ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก 
ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ; ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก 
¯ra_bop -kam_not -tam_naeng -bon ¯pheūn ^lōk ; ¯ra_bop -kam_not -tam_naeng -bon ^lōk
[ระ-บบ ...]
 Global Positioning System (GPS)

54
เข้าระบบ 
เข้าระบบ 
^khao ¯ra_bop
[เข้า ระ-บบ]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology

55
คนละระบบ 
คนละระบบ 
-khon ¯la ¯ra_bop
[คน ...]
 different way of doing things
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

56
ระบบพลัง 
ระบบพลัง 
¯ra_bop ¯pha-lang
[ระ-บบ ...]
 power system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

57
ระบบเปิด 
ระบบเปิด 
¯ra_bop _poēt
[ระ-บบ ...]
 open system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

58
ระบบภาษี 
ระบบภาษี 
¯ra_bop -phā/sī
[ระ-บบ ...]
 tax system ; fiscal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

59
ระบบผลึก 
ระบบผลึก 
¯ra_bop _pha_leuk
[ระ-บบ ...]
 crystal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

60
ระบบผลิต 
ระบบผลิต 
¯ra_bop _pha_lit
[ระ-บบ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

61
ระบบตลาด 
ระบบตลาด 
¯ra_bop _ta_lāt
[ระ-บบ ...]
 marketing system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

62
ระบบทหาร 
ระบบทหาร 
¯tha/hān
[ระ-บบ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

63
ระบบเบรก 
ระบบเบรก 
¯ra_bop _brēk
[ระ-บบ เบฺรก]
 braking system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

64
แบบมีระบบ 
แบบมีระบบ 
_baēp -mī ¯ra_bop
[แบบ ...]
 systematic
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

65
ระบบเสียง 
ระบบเสียง 
¯ra_bop /sīeng
[ระ-บบ ...]
 phonology
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Linguistics

66
ระบบกำลัง 
ระบบกำลัง 
¯ra_bop -kam-lang
[ระ-บบ ...]
 power system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

67
ระบบพิกัด 
ระบบพิกัด 
¯ra_bop ¯phi_kat
[ระ-บบ ...]
 coordinate system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

68
ระบบสมการ 
ระบบสมการ 
¯ra_bop _sa¯ma-kān
[ระ-บบ ...]
 system of equations
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

69
ระบบจำลอง 
ระบบจำลอง 
¯ra_bop -jam-løng
[ระ-บบ ...]
 simulation

70
ระบบเฟือง 
ระบบเฟือง 
¯ra_bop-feūang
[ระ-บบ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

71
ระบบหายใจ 
ระบบหายใจ 
¯ra_bop /hāi-jai
[ระ-บบ ...]
 respiratory system ; ventilatory system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

72
ระบบจำนวน 
ระบบจำนวน 
¯ra_bop -jam-nūan
[ระ-บบ ...]
 number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

73
จัดระบบงาน 
จัดระบบงาน 
_jat ¯ra_bop -ngān
[จัด ...]
 systematize a job
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

74
ขอบเขตระบบ 
ขอบเขตระบบ 
_khøp_khēt ¯ra_bop
[ขอบ-เขด ...]
 system boundary
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

75
ระบบรัฐสภา 
ระบบรัฐสภา 
¯ra_bop ¯rat_tha_sa-phā
[ระ-บบ ...]
 parliamentary system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Politics

76
ระบบตัวเลข 
ระบบตัวเลข 
rabop tūalēk
[ระ-บบ ตัว-เลก]
 number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

77
ระบบอาวุโส 
ระบบอาวุโส 
¯ra_bop -ā¯wu/sō
[ระ-บบ ...]
 seniority

78
ระบบข้อมูล 
ระบบข้อมูล 
¯ra_bop ^khø-mūn
[ระ-บบ ...]
 information system

79
ระบบฐานสิบ 
ระบบฐานสิบ 
¯ra_bop /thān _sip
[ระ-บบ ...]
 decimal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

80
ระบบฐานสอง 
ระบบฐานสอง 
¯ra_bop /thān /søng
[ระ-บบ ...]
 binary system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

81
ระบบเมตริก 
ระบบเมตริก 
¯ra_bop ^mēt_trik
[ระ-บบ ...]
 metric system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

82
ระบบแถวคอย 
ระบบแถวคอย 
¯ra_bop /thaēo -khøi
[ระ-บบ ...]
 queuing system

83
ระบบไตรภาค 
ระบบไตรภาค 
¯ra_bop -trai^phāk
[ระ-บบ ...]
 ternary system ; trinary system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

84
ระบบกฎหมาย 
ระบบกฎหมาย 
¯ra_bop _kot/māi
[ระ-บบ ...]
 legal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

85
ระบบราชการ 
ระบบราชการ 
¯ra_bop ^rāt ¯cha-kān
[ระ-บบ ...]
 bureaucracy

86
ระบบท่อน้ำ 
ระบบท่อน้ำ 
¯ra_bop ^thø ¯nām
[ระ-บบ ...]
 water supply system

87
ระบบคลัตช์ 
ระบบคลัตช์ 
¯ra_bop _khlat
[ระ-บบ คฺลัด]
 clutch system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

88
ระบบสตาร์ท 
ระบบสตาร์ท 
¯ra_bop -sa¯tāt
[ระ-บบ ...]
 start system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

89
ระบบต่าง ๆ 
ระบบต่าง ๆ 
¯ra_bop _ tāng _tāng
[ระ-บบ ...]
 the various systems
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

90
ไม่เป็นระบบ 
ไม่เป็นระบบ 
^mai -pen ¯ra_bop
[ไม่ เป็น ...]
 unsystematic ; disorganised

91
ระบบสัดส่วน 
ระบบสัดส่วน 
¯ra_bop _sūan
[ระ-บบ ...]
 proportional representation system ; party-list system ; party-list
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Politics

92
ระบบดิจิตอล 
ระบบดิจิตอล 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 digital system

93
ระบบขับถ่าย 
ระบบขับถ่าย 
¯ra_bop _khap_thāi
[ระ-บบ ...]
 excretory system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

94
ระบบลำเลียง 
ระบบลำเลียง 
¯ra_bop -lam-līeng
[ระ-บบ ...]
 vascular system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

95
ระบบเงินตรา 
ระบบเงินตรา 
¯ra_bop -ngoen-trā
[ระ-บบ ...]
 currency
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

96
ระบบฐานร้อย 
ระบบฐานร้อย 
¯ra_bop /thān ¯røi
[ระ-บบ ...]
 centesimal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

97
ระบบโทรมาตร 
ระบบโทรมาตร 
rabop thōramāt
[ระ-บบ ...]
 SCADA (supervisory control and data acquisition)

98
ระบบอ้างอิง 
ระบบอ้างอิง 
¯ra_bop ^āng-ing
[ระ-บบ ...]
 reference system

99
ระบบห้ามล้อ 
ระบบห้ามล้อ 
¯ra_bop ^hām¯lø
[ระ-บบ ...]
 brake system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • TECHNIC

100
ระบบสมรรถนะ 
ระบบสมรรถนะ 
¯ra_bop _sa¯mat_tha¯na
[ระ-บบ ...]
 compentency model

101
ระบบดิจิทัล 
ระบบดิจิทัล 
rabop dijithan
[ระ-บบ ...]
 digital system

102
ระบบออนไลน์ 
ระบบออนไลน์ 
¯ra_bop -øn-lai
[ระ-บบ ...]

103
ระบบฮอร์โมน 
ระบบฮอร์โมน 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 endocrine system ; hormonal sytem
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Science

104
ระบบลงคะแนน 
ระบบลงคะแนน 
¯ra_bop -long ¯kha-naēn
[ระ-บบ ...]
 voting system

105
ระบบวัฏจักร 
ระบบวัฏจักร 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 circulatory system

106
ระบบการผลิต 
ระบบการผลิต 
¯ra_bop -kān _pha_lit
[ระ-บบ ...]
 production system ; mode of production
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Industry

107
ระบบปัสสาวะ 
ระบบปัสสาวะ 
¯ra_bop _pat/sā¯wa
[ระ-บบ ปัด-สา-วะ]
 urineurinary system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

108
อย่างมีระบบ 
อย่างมีระบบ 
_yāng -mī ¯ra_bop
[หฺย่าง มี ...]
 systematic

109
อย่างมีระบบ 
อย่างมีระบบ 
_yāng -mī ¯ra_bop
[หฺย่าง มี ...]
 systematically ; orderly ; methodically

110
กลายเป็นระบบ 
กลายเป็นระบบ 
-klāi -pen ¯ra_bop
 systematize

111
ระบบไหลเวียน 
ระบบไหลเวียน 
¯ra_bop /lai -wīen
[ระ-บบ ...]
 circulatory system

112
ระบบวจีวิภาค 
ระบบวจีวิภาค 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 semantics
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Linguistics

113
ระบบการเขียน 
ระบบการเขียน 
¯ra_bop -kān /khīen
[ระ-บบ ...]
 writing system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Linguistics

114
ระบบกษัตริย์ 
ระบบกษัตริย์ 
¯ra_bop _ka_sat
[ระ-บบ ...]
 monarchy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Politics
 • ROYAL

115
ระบบสภาเดียว 
ระบบสภาเดียว 
¯ra_bop _sa-phā -dīo
[ระ-บบ ...]
 unicameral system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

116
ระบบการทำงาน 
ระบบการทำงาน 
¯ra_bop -kān -tham-ngān
[ระ-บบ ...]
 work system

117
ระบบชลประทาน 
ระบบชลประทาน 
¯ra_bop -chon¯la_pra-thān = ¯ra_bop -chon_pra-thān
[ระ-บบ ...]
 irrigation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Agriculture

118
ระบบการวิจัย 
ระบบการวิจัย 
¯ra_bop -kān ¯wi-jai
[ระ-บบ ...]
 research system

119
ระบบพิกัดฉาก 
ระบบพิกัดฉาก 
¯ra_bop ¯phi_kat _chāk
[ระ-บบ ...]
 rectangular coordinate system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

120
ระบบบัญชีคู่ 
ระบบบัญชีคู่ 
¯ra_bop -ban-chī ^khū
[ระ-บบ ...]
 double-entry bookkeeping system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

121
ระบบฐานหกสิบ 
ระบบฐานหกสิบ 
¯ra_bop -thān _hok_sip
[ระ-บบ ...]
 sexagesimal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

122
ระบบแอนะล็อก 
ระบบแอนะล็อก 
rabop aēnalǿk
[ระ-บบ ...]
 analog system

123
ระบบหน่วยกิต 
ระบบหน่วยกิต 
¯ra_bop _nūay_kit
[ระ-บบ ...]
 credit system

124
ระบบงบประมาณ 
ระบบงบประมาณ 
¯ra_bop ¯ngop_pra-mān
[ระ-บบ งบ-ปฺระ-มาน]
 budgeting ; budgeting system

125
ระบบยุติธรรม 
ระบบยุติธรรม 
¯ra_bop ¯yut_ti-tham
[ระ-บบ ยุด-ติ-ทำ]
 justice system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

126
ระบบส่งกำลัง 
ระบบส่งกำลัง 
¯ra_bop _song -kam-lang
[ระ-บบ ส่ง กำ-ลัง]
 transmission system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

127
ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษา 
¯ra_bop -kān_seuk/sā
[ระ-บบ ...]
 system of education ; educational system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN
 • Education

128
ทฤษฎีระบบโลก 
ทฤษฎีระบบโลก 
¯thrit_sa-dī ¯ra_bop ^lōk
[ทฺริด-สะ-ดี ...]
 world system theory

129
ตัวแปรในระบบ 
ตัวแปรในระบบ 
-tūa-praē -nai ¯ra_bop
[ตัว-แปฺร ...]
 endogenous variable
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

130
ด้วยระบบไฟฟ้า 
ด้วยระบบไฟฟ้า 
^duay ¯ra_bop -fai¯fā
[ด้วย ระ-บบ ไฟ-ฟ้า]
 electric

131
ขอบเขตระบบงาน 
ขอบเขตระบบงาน 
_khøp_khēt ¯ra_bop -ngān
[ขอบ-เขด ...]
 project scope

132
การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบ 
-kān _øk _baēp ¯ra_bop
[กาน ออก แบบ ...]
 system design

133
นอกระบบสุริยะ 
นอกระบบสุริยะ 
^nøk ¯ra_bop _su¯ri¯ya
 extrasolar
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Astronomy

134
ระบบเบ็ดเสร็จ 
ระบบเบ็ดเสร็จ 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 totalitarianism

135
ระบบการปกครอง 
ระบบการปกครอง 
¯ra_bop -kān _pok-khrøng
[ระ-บบ ...]
 system of government ; form of government
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Politics

136
ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่าย 
¯ra_bop -khreūa_khāi
[ระ-บบ ...]
 network

137
ระบบเครือญาติ 
ระบบเครือญาติ 
¯ra_bop -khreūa ^yāt
[ระ-บบ ...]
 system of relatives ; kinship ; relationship

138
ระบบฐานข้อมูล 
ระบบฐานข้อมูล 
¯ra_bop /thān^khø-mūn
[ระ-บบ ...]
 database system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology

139
ระบบพี่เลี้ยง 
ระบบพี่เลี้ยง 
¯ra_bop ^phī¯līeng
[ระ-บบ ...]
 buddy system

140
ระบบเชิงพลวัต 
ระบบเชิงพลวัต 
¯ra_bop -choēng -phon¯la¯wat
[ระ-บบ ...]
 dynamical system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

141
ระบบเลขฐานห้า 
ระบบเลขฐานห้า 
¯ra_bop ^lēk /thān ^hā
[ระ-บบ ...]
 quinary number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

142
ระบบเลขฐานแปด 
ระบบเลขฐานแปด 
¯ra_bop ^lēk /thān _paēt
[ระ-บบ ...]
 octal number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

143
ระบบเลขฐานสิบ 
ระบบเลขฐานสิบ 
¯ra_bop ^lēk /thān _sip
[ระ-บบ ...]
 decimal number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

144
ระบบแกนมุมฉาก 
ระบบแกนมุมฉาก 
¯ra_bop -kaēn -mum_chāk
[ระ-บบ ...]
 rectangular coordinate system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

145
ระบบโดดเดี่ยว 
ระบบโดดเดี่ยว 
¯ra_bop _dōt_dīo
[ระ-บบ ...]
 isolated system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

146
ระบบวงจรโลหิต 
ระบบวงจรโลหิต 
¯ra_bop -wong-jøn -lō_hit
[ระ-บบ ...]
 circulatory system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

147
ระบบอโพทีคารี 
ระบบอโพทีคารี 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 apothecary system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

148
รับรองระบบงาน 
รับรองระบบงาน 
¯rap-røng ¯ra_bop -ngān
[รับ-รอง ...]
 accredit

149
ระบบการจัดการ 
ระบบการจัดการ 
¯ra_bop -kān _jat-kān
[ระ-บบ ...]
 management system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

150
ระบบประสานงาน 
ระบบประสานงาน 
¯ra_bop _pra/sān-ngān
[ระ-บบ ...]
 coordination system

151
ระบบเลขฐานสอง 
ระบบเลขฐานสอง 
¯ra_bop ^lēk /thān /søng
[ระ-บบ ...]
 binary system ; binary number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology
 • Science

152
ระบบจุดระเบิด 
ระบบจุดระเบิด 
¯ra_bop _jut ¯ra_boēt
[ระ-บบ จุด ระ-เบิด]
 ignition system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

153
ระบบออโตเมติก 
ระบบออโตเมติก 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 automatic

154
ทำให้เป็นระบบ 
ทำให้เป็นระบบ 
-tham^hai -pen ¯ra_bop
[ทำ-ไห้ ...]
 systematize
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

155
ตัวแปรนอกระบบ 
ตัวแปรนอกระบบ 
-tūa-praē ^nøk ¯ra_bop
[ตัว-แปฺร ...]
 exogenous variable
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

156
วิชาระบบเสียง 
วิชาระบบเสียง 
¯wi-chā ¯ra_bop /sīeng
[วิ-ชา ระ-บบ เสียง]
 phonology

157
อย่างเป็นระบบ 
อย่างเป็นระบบ 
_yāng -pen ¯ra_bop
[หฺย่าง เป็น …]
 systematical

158
อย่างเป็นระบบ 
อย่างเป็นระบบ 
_yāng -pen ¯ra_bop
[หฺย่าง เป็น …]
 systematically ; orderly ; methodically

159
การศึกษาในระบบ 
การศึกษาในระบบ 
-kān _seuk/sā -nai ¯ra_bop
[กาน สึก-สา ...]
 formal education
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education

160
พยาธิวิทยาระบบ 
พยาธิวิทยาระบบ 
¯pha-yā¯thi ¯wit¯tha-yā ¯ra_bop
[พะ-ยา-ทิ …]
 systemic pathology
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

161
ระบบตะกร้าเงิน 
ระบบตะกร้าเงิน 
¯ra_bop -ta^krā -ngoen
[ระ-บบ ...]

162
ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบกล้ามเนื้อ 
¯ra_bop ^klām¯neūa
[ระ-บบ ...]
 muscular system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

163
ระบบนิเวศทางบก 
ระบบนิเวศทางบก 
¯ra_bop ¯ni^wēt -thāng _bok
[ระ-บบ ...]
 land ecosystem
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

164
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
ระบบไฟฟ้ากำลัง 
¯ra_bop -fai¯fā -kam-lang
[ระ-บบ ...]
 electrical power system ; electric power system ; power system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

165
ระบบกรรมสิทธิ์ 
ระบบกรรมสิทธิ์ 
¯ra_bop -kam-ma_sit
[ระ-บบ ...]
 system of ownership
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

166
ระบบภาคตัดกรวย 
ระบบภาคตัดกรวย 
¯ra_bop ^phāk _tat -krūay
[ระ-บบ ...]
 systems of conics
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

167
ระบบระบายอากาศ 
ระบบระบายอากาศ 
¯ra_bop ¯ra-bāi -ā_kāt
[ระ-บบ ระ-บาย …]
 ventilation system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

168
ระบบเชิงเดี่ยว 
ระบบเชิงเดี่ยว 
¯ra_bop -choēng_dīo
[ระ-บบ ...]
 simple system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy

169
ระบบแอลเอ็มเอส 
ระบบแอลเอ็มเอส 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 LMS (Learning Management system)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education

170
ระบบฮาร์โมไนซ์  
ระบบฮาร์โมไนซ์  
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 harmonized system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

171
เจ้าหนี้นอกระบบ 
เจ้าหนี้นอกระบบ 
^jao^nī ^nøk ¯ra_bop
 non-bank lender

172
การศึกษานอกระบบ 
การศึกษานอกระบบ 
-kān _seuk/sā ^nøk ¯ra_bop
[กาน สึก-สา ...]
 nonformal education ; non-formal education
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education

173
ความคิดเชิงระบบ 
ความคิดเชิงระบบ 
-khwām¯khit -choēng ¯ra_bop
[คฺวาม-คิด ...]
 systems thinking

174
ระบบประชาธิปไตย 
ระบบประชาธิปไตย 
¯ra_bop _pra-chā¯thip_pa-tai
[ระ-บบ ...]
 democratic system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN
 • Politics

175
ระบบเสียงประกาศ 
ระบบเสียงประกาศ 
¯ra_bop /sīeng _pra _kāt
[ระ-บบ ...]
 speaker ; sound system

176
ระบบข้อมูลภายใน 
ระบบข้อมูลภายใน 
¯ra_bop ^khø-mūn -phāi-nai
[ระ-บบ ...]
 internal records system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

177
ระบบบัญชีเดี่ยว 
ระบบบัญชีเดี่ยว 
¯ra_bop -ban-chī _dīo
[ระ-บบ ...]
 single-entry bookkeeping system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

178
ระบบจำลองการบิน 
ระบบจำลองการบิน 
¯ra_bop -jam-løng -kān-bin
[ระ-บบ ...]
 flight simulator

179
ระบบจำนวนฐานแปด 
ระบบจำนวนฐานแปด 
¯ra_bop -jam-nūan /thān _paēt
[ระ-บบ ...]
 octal number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

180
ระบบเลขฐานสิบหก 
ระบบเลขฐานสิบหก 
¯ra_bop ^lēk /thān _sip _hok
[ระ-บบ ...]
 hexadecimal number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

181
ระบบแอเดียแบติก 
ระบบแอเดียแบติก 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 adiabatic system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Science

182
ระบบควบคุมภายใน 
ระบบควบคุมภายใน 
¯ra_bop ^khūap-khum -phāi-nai
[ระ-บบ ...]
 internal control system

183
ระบบความปลอดภัย 
ระบบความปลอดภัย 
¯ra_bop -khwām _pløt -phai
[ระ-บบ ...]
 safety measures
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • SECURIT

184
ระบบประกันสังคม 
ระบบประกันสังคม 
¯ra_bop _pra-kan /sang-khom
[ระ-บบ ...]
 social security
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Education
 • Sociology

185
ระบบสาระบันเทิง 
ระบบสาระบันเทิง 
¯ra_bop /sā¯ra -ban-thoēng
[ระ-บบ สา-ระ บัน-เทิง]
 in-flight entertainment

186
ระบบนิเวศหาดหิน 
ระบบนิเวศหาดหิน 
¯ra_bop ¯ni^wēt _hāt /hin
[ระ-บบ ...]
 rocky shore ecosystem

187
ระบบนิเวศทางน้ำ 
ระบบนิเวศทางน้ำ 
¯ra_bop ¯ni^wēt -thāng ¯nām
[ระ-บบ ...]
 aquatic ecosystem
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

188
ระบบการให้คะแนน 
ระบบการให้คะแนน 
¯ra_bop -kān ^hai ¯kha-naēn
[ระ-บบ ...]
 point system

189
ระบบจำนวนฐานสิบ 
ระบบจำนวนฐานสิบ 
¯ra_bop -jam-nūan /thān _sip
[ระ-บบ ...]
 decimal number system ; denary number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

190
ระบบจำนวนฐานสอง 
ระบบจำนวนฐานสอง 
¯ra_bop -jam-nūan /thān /søng
[ระ-บบ ...]
 binary system ; binary number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

191
เศรษฐกิจนอกระบบ 
เศรษฐกิจนอกระบบ 
_sēt_tha_kit ^nøk ¯ra_bop
[เสด-ถะ-กิด ...]
 black economy ; shadow economy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

192
การรับรองระบบงาน 
การรับรองระบบงาน 
-kān ¯rap-røng ¯ra_bop -ngān
[กาน รับ-รอง …]
 accreditation

193
การทำให้เป็นระบบ 
การทำให้เป็นระบบ 
-kān -tham^hai -pen ¯ra_bop
[กาน ทำ-ไห้ ...]
 systematization
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

194
การวิเคราะห์ระบบ 
การวิเคราะห์ระบบ 
-kān ¯wi¯khrǿ ¯ra_bop
[กาน วิ-เคฺราะ …]
 system analysis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Science

195
ผู้วิเคราะห์ระบบ 
ผู้วิเคราะห์ระบบ 
^phū ¯wi¯khrǿ ¯ra_bop
[ผู้ วิ-เคฺราะ …]
 system analyst

196
ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 
ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 proportional representation system ; party-list system ; party-list
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Politics

197
ระบบควบคุมคุณภาพ 
ระบบควบคุมคุณภาพ 
¯ra_bop ^khūap-khum -khun¯na^phāp
[ระ-บบ ...]
 quality control ; Q.C.
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

198
ระบบประกันคุณภาพ 
ระบบประกันคุณภาพ 
¯ra_bop _pra-kan -khun¯na^phāp
[ระ-บบ ...]
 quality assurance ; QA
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

199
ระบบตัวเลขฐานสอง 
ระบบตัวเลขฐานสอง 
¯ra_bop -tūa^lēk /thān søng
[ระ-บบ ตัว-เลก …]
 binary number systerm
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

200
ระบบวากยสัมพันธ์ 
ระบบวากยสัมพันธ์ 
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 syntax
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Linguistics

201
ระบบนิเวศทางทะเล 
ระบบนิเวศทางทะเล 
¯ra_bop ¯ni^wēt -thāng ¯tha-lē
[ระ-บบ ...]
 marine ecosystem

202
ระบบองค์กรของรัฐ 
ระบบองค์กรของรัฐ 
¯ra_bop -ong-køn /khøng ¯rat
[ระ-บบ ...]
 bureaucracy

203
ระบบตัวเลขฐานสิบ 
ระบบตัวเลขฐานสิบ 
¯ra_bop -tūa^lēk /thān _sip
[ระ-บบ ตัว-เลก …]
 decimal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

204
ระบบทศนิยมดิวอี้ 
ระบบทศนิยมดิวอี้ 
¯ra_bop ¯thot_sa¯ni-yom
[ระ-บบ ...]
 Dewey Decimal Classification (DDC) ; Dewey Decimal System
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Culture
 • Education

205
ระบบประสาทรอบนอก 
ระบบประสาทรอบนอก 
¯ra_bop -pra_sāt ^røp ^nøk
[ระ-บบ ...]
 peripheral nervous system (PNS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Science

206
ระบบการวิเคราะห์ 
ระบบการวิเคราะห์ 
¯ra_bop -kān ¯wi¯khrǿ
[ระ-บบ ...]
 analysis system

207
ระบบจำนวนไดแอดิก 
ระบบจำนวนไดแอดิก 
¯ra_bop -jam-nūan
[ระ-บบ ...]
 dyadic number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

208
ระบบเลขฐานสิบสอง 
ระบบเลขฐานสิบสอง 
¯ra_bop ^lēk /thān _sip/søng
[ระ-บบ ...]
 duodecimal number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

209
ระบบประมวลกฎหมาย 
ระบบประมวลกฎหมาย 
¯ra_bop _pra-mūan_kot/māi
[ระ-บบ ...]
 civil law

210
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
¯ra_bop -bam_bat ¯nām /sīa
[ระ-บบ ...]
 wastewater treatment system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

211
ระบบระบายน้ำทิ้ง 
ระบบระบายน้ำทิ้ง 
¯ra_bop ¯ra-bāi ¯nām ¯thing
[ระ-บบ ...]
 sewerage system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

212
ระบบนิเวศหาดทราย 
ระบบนิเวศหาดทราย 
¯ra_bop ¯ni^wēt _hāt -sāi
[ระ-บบ ...]
 sandy beach ecosystem

213
ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินอาหาร 
¯ra_bop -thāng-doēn -ā/hān
[ระ-บบ ...]
 gastrointestinal tract ; GI tract
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

214
ระบบบริหารคุณภาพ 
ระบบบริหารคุณภาพ 
¯ra_bop -bø¯ri/hān -khun¯na^phāp
[ระ-บบ ...]
 quality management system (QMS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

215
ระบบลำเลียงเลือด 
ระบบลำเลียงเลือด 
¯ra_bop -lam-līeng
[ระ-บบ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

216
ระบบเสียงภาษาไทย  
ระบบเสียงภาษาไทย  
¯ra_bop /sīeng -phā/sā -Thai
[ระ-บบ ...]
 Thai phonology

217
การรับรองระบบ ISO 
การรับรองระบบ ISO 
-kān ¯rap-røng ¯ra_bop
[กาน รับ-รอง …]
 ISO certification

218
นโยบายระบบการเงิน 
นโยบายระบบการเงิน 
¯na-yō-bāi ¯ra_bop -kān-ngoen
[นะ-โย-บาย ...]
 monetary policy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

219
ระบบจำนวนฐานสิบหก 
ระบบจำนวนฐานสิบหก 
¯ra_bop -jam-nūan /thān _sip_hok
[ระ-บบ ...]
 hexadecimal number system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

220
ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
ระบบพิกัดเชิงขั้ว 
¯ra_bop ¯phi_kat -choēng ^khūa
[ระ-บบ ...]
 polar coordinate system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

221
ระบบสมการเชิงเส้น 
ระบบสมการเชิงเส้น 
¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng^sen
[ระ-บบ ...]
 system of linear equations
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

222
ระบบการทำความร้อน 
ระบบการทำความร้อน 
¯ra_bop -kān -tham -khwām¯røn
[ระ-บบ ...]
 heating system

223
ระบบรับความรู้สึก 
ระบบรับความรู้สึก 
¯ra_bop ¯rap -khwām ¯rū_seuk
[ระ-บบ ...]
 sensory system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

224
ระบบระบายความร้อน 
ระบบระบายความร้อน 
¯ra_bop ¯ra-bāi -khwām¯røn
[ระ-บบ ระ-บาย คฺวาม ร้อน]
 cooling system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

225
ระบบการปฏิบัติการ 
ระบบการปฏิบัติการ 
¯ra_bop -kān
[ระ-บบ ...]
 operating system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology

226
จิตวิทยาระบบประสาท 
จิตวิทยาระบบประสาท 
_jit_ta¯wit¯tha-yā ¯ra_bop -pra_sāt
 neuropsychology

227
การสุ่มแบบเป็นระบบ 
การสุ่มแบบเป็นระบบ 
-kān _sum _baēp -pen ¯ra_bop
[กาน สุ่ม แบบ ...]
 systematic sampling
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science
 • stat)

228
การสุ่มอย่างมีระบบ 
การสุ่มอย่างมีระบบ 
-kān _sum _yāng -mī ¯ra_bop
 systematic sampling
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science
 • stat)

229
ระบบโทรศัพท์ตอบรับ 
ระบบโทรศัพท์ตอบรับ 
¯ra_bop -thō¯ra_sap _tøp¯rap
[ระ-บบ ...]
 answering system ; answerphone

230
ระบบตัวเลขฐานสิบหก 
ระบบตัวเลขฐานสิบหก 
¯ra_bop -tūa^lēk /thān _sip _hok
[ระ-บบ ตัว-เลก …]
 hexadecimal system

231
ระบบประสาทส่วนปลาย 
ระบบประสาทส่วนปลาย 
¯ra_bop -pra_sāt _suan -plāi
[ระ-บบ ...]
 peripheral nervous system (PNS)

232
ระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายใน 
¯ra_bop -kān ^khūap-khum -phāi-nai
[ระ-บบ ...]
 internal control system

233
ระบบจำนวนฐานสิบสอง 
ระบบจำนวนฐานสิบสอง 
¯ra_bop -jam-nūan /thān _sip/søng
[ระ-บบ ...]
 duodecimal number system

234
ระบบวิชาเอก-วิชาโท 
ระบบวิชาเอก-วิชาโท 
¯ra_bop ¯wi-chā _ēk ¯wi-chā -thō
[ระ-บบ ...]
 major-minor system

235
อย่างมีระบบระเบียบ 
อย่างมีระบบระเบียบ 
_yāng -mī ¯ra_bop ¯ra_bīep
[หฺย่าง มี ...]
 systemically ; orderly ; methodically

236
การศึกษาระบบทวิภาคี 
การศึกษาระบบทวิภาคี 
-kān _seuk/sā ¯ra_bop ¯tha¯wi-phā-khī
[กาน สึก-สา ...]
 dual vocational training (DVT)

237
ผู้พิพากษาในระบบศาล 
ผู้พิพากษาในระบบศาล 
^phū ¯phi^phāk/sā -nai ¯ra_bop /sān
[ผู้ …]
 judiciary

238
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
¯ra_bop _jat-kān /thān^khø-mūn
[ระ-บบ ...]
 Database Management System (DBMS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology

239
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 
¯ra_bop /sīeng -phā/sā -Ang-krit
[ระ-บบ ...]
 English phonology
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Linguistics

240
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
¯ra_bop _seūp-phan ^phēt -chāi
[ระ-บบ ...]
 male reproductive system

241
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 
¯ra_bop ¯phi_kat -phū¯mi_sāt
[ระ-บบ ...]
 geographic coordinate system

242
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 
¯ra_bop _sēt_tha _kit _baēp _ta_lāt
[ระ-บบ เสด-ถะ-กิด …]
 market economy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Education

243
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
¯ra_bop ^khūap-khum _at_ta-nō¯mat
[ระ-บบ ...]
 automatic control system

244
ระบบรวมอำนาจการผลิต 
ระบบรวมอำนาจการผลิต 
¯ra_bop -rūam -am^nāt -kān _pha_lit
[ระ-บบ ...]
 collectivism

245
ระบบคุณภาพมอนิเตอร์ 
ระบบคุณภาพมอนิเตอร์ 
¯ra_bop -khun¯na^phāp
[ระ-บบ ...]
 quality system

246
ระบบป้องกันขีปนาวุธ 
ระบบป้องกันขีปนาวุธ 
¯ra_bop ^pøng-kan /khī_pa-nā¯wut
[ระ-บบ ป้อง-กัน ขี-ปะ-นา-วุด]
 missile defense system (Am.) ; missile defence system

247
ระบบต้นทุนงานสั่งทำ  
ระบบต้นทุนงานสั่งทำ  
¯ra_bop ^ton-thun -ngān _sang -tham
[ระ-บบ ...]
 job order costing system

248
การรับรองระบบมาตรฐาน 
การรับรองระบบมาตรฐาน 
-kān ¯rap-røng ¯ra_bop ^māt_tra/thān
[กาน รับ-รอง …]

249
ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน 
ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน 
¯ra_bop ¯phi_kat
[ระ-บบ ...]
 Cartesian coordinate system

250
ระบบชลประทานแบบไมโคร 
ระบบชลประทานแบบไมโคร 
¯ra_bop -chon¯la_pra-thān _baēp -mai-khrō = ¯ra_bop -chon_pra-thān _baēp -mai-khrō
[ระ-บบ ...]
 micro-irrigation

251
ระบบการสื่อสารข้อมูล 
ระบบการสื่อสารข้อมูล 
¯ra_bop -kān _seū/sān ^khø-mūn
[ระ-บบ ...]
 data communication system

252
ระบบข้อมูลทางการตลาด 
ระบบข้อมูลทางการตลาด 
¯ra_bop ^khø-mūn -thāng -kān_ta_lāt
[ระ-บบ ...]
 marketing information system

253
ระบบระบายอากาศเชิงกล 
ระบบระบายอากาศเชิงกล 
¯ra_bop ¯ra-bāi -ā_kāt -choēng -kon
[ระ-บบ ระ-บาย …]
 mechanical ventilation systems

254
ระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบรักษาความปลอดภัย 
¯ra_bop ¯rak/sā -khwām _pløt-phai
[ระ-บบ ...]
 security system

255
ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
¯ra_bop -kān _jat _kep _ēk_ka/sān
[ระ-บบ ...]
 document management system

256
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 
¯ra_bop _seūp-phan ^phēt /ying
[ระ-บบ ...]
 female reproductive system

257
ระบบประสาทซิมพาเทติก 
ระบบประสาทซิมพาเทติก 
¯ra_bop -pra_sāt
[ระ-บบ ...]
 sympathetic nervous system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Science

258
ระบบการเงินการธนาคาร 
ระบบการเงินการธนาคาร 
¯ra_bop -kān-ngoen -kān ¯tha-nā-khān
[ระ-บบ ...]

259
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ; ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ; ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 
_pra-chā¯thip_pa-tai _baēp ¯rat_tha_sa-phā ; _pra-chā¯thip_pa-tai ¯ra_bop ¯rat_tha_sa-phā
[ปฺระ-ชา-ทิ-ปะ-ไต ... = ปฺระ-ชา-ทิบ-ปะ-ไต …]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN
 • Politics

260
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบ 
-khwām _sīeng ^thī -pen ¯ra_bop
[คฺวาม เสี่ยง ...]
 systematic risk

261
มีระบบรากเป็นรากอากาศ 
มีระบบรากเป็นรากอากาศ 
-mī ¯ra_bop ^rāk -pen ^rāk -ā_kāt
 epiphytic

262
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
¯ra_bop -thō¯ra_sap _at_ta-nō¯mat
[ระ-บบ ...]
 automatic telephone system

263
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน 
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน 
¯ra_bop _sēt_tha _kit _baēp -wāng/phaēn
[ระ-บบ เสด-ถะ-กิด …]
 planned economy

264
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ 
¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng _a¯nu-phan
[ระ-บบ ...]
 systems of differential equations

265
ระบบควบคุมการเข้า-ออก 
ระบบควบคุมการเข้า-ออก 
¯ra_bop ^khūap-khum -kān ^khao_øk
[ระ-บบ ...]
 access control system

266
ระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติ 
ระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติ 
¯ra_bop ¯ni^wēt _keung -tham¯ma^chāt
[ระ-บบ ...]
 semi-natural ecosystem
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment
 • Science

267
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
¯ra_bop -khreūa_khāi /sā¯ra/son^thēt = ¯ra_bop -khreūa_khāi /sān/son^thēt
[ระ-บบ ...]
 information network system

268
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
¯ra_bop /sā¯ra/son^thēt -thāng ¯thu¯ra_kit
[ระ-บบ ...]
 business information systems

269
ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ 
ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ 
¯ra_bop ^rūap -am^nāt _bet_set
[ระ-บบ ...]
 totalitarianism

270
ระบบงบประมาณแบบแผนงาน 
ระบบงบประมาณแบบแผนงาน 
¯ra_bop ¯ngop_pra-mān _baēp /phaēn-ngān
[ระ-บบ งบ-ปฺระ-มาน แบบ ...]
 planning and budgeting system

271
ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก  
ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก  
-Hin-dū
[ระ-บบ ตัว-เลก …]

272
การศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษาในระบบโรงเรียน 
-kān _seuk/sā -nai ¯ra_bop -rōng-rīen
[กาน สึก-สา ...]
 formal education

273
เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 
เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 
_kīo _kap ¯ra_bop ^yøi -ā/hān
[เกี่ยว กับ ...]
 digestive

274
ระบบการซื้อขายล่วงหน้า 
ระบบการซื้อขายล่วงหน้า 
¯ra_bop -kān ¯seū/khāi ^lūang^nā
[ระ-บบ ...]
 futures exchange ; derivatives exchange

275
ระบบการวิจัยทางการตลาด 
ระบบการวิจัยทางการตลาด 
¯ra_bop -kān ¯wi-jai -thāng -kān_ta_lāt
[ระ-บบ ...]
 marketing research system

276
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
¯ra_bop _sēt_tha _kit _baēp -thun¯ni-yom
[ระ-บบ เสด-ถะ-กิด …]
 capitalism

277
ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ 
ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ 
¯ra_bop -tham -khwām -yen _at -ai
[ระ-บบ ...]
 vapor-compression refrigeration system

278
การทำให้เป็นระบบเลขคณิต 
การทำให้เป็นระบบเลขคณิต 
-kān -tham^hai -pen ¯ra_bop ^lēk¯kha¯nit
[กาน ทำ-ไห้ ...]
 arithmetization ; arithmetisation

279
การชักตัวอย่างแบบมีระบบ 
การชักตัวอย่างแบบมีระบบ 
-kān ¯chak -tūa_yāng _baēp -mī ¯ra_bop
[กาน ชัก ตัว-หฺย่าง แบบ ...]
 systematic sampling

280
การวิเคราะห์ระบบข้อความ 
การวิเคราะห์ระบบข้อความ 
-kān ¯wi¯khrǿ ¯ra_bop ^khø-khwām
[กาน วิ-เคฺราะ …]
 discourse analysis

281
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
¯ra_bop ^klām¯neūa ¯lae _kra_dūk
[ระ-บบ ...]
 musculoskeletal system

282
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
¯ra_bop _pa_ti_bat-kān -khreūa_khāi
[ระ-บบ ปะ-ติ-บัด-กาน …]
 Network Operating System (NOS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Information technology

283
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
¯ra_bop /sā¯ra/son^thēt -thāng -kān -ban-chī
[ระ-บบ ...]
 Accounting Information System (AIS)

284
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
¯ra_bop ^khūap-khum -mon¯la¯phit -thāng -ā_kāt
[ระ-บบ ...]
 air pollution control system

285
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
¯ra_bop /sā¯ra/son^thēt -choēng -kon¯la¯yut
[ระ-บบ ...]
 Strategic Information System (SIS)

286
ระบบงบประมาณแบบดั้งเดิม 
ระบบงบประมาณแบบดั้งเดิม 
¯ra_bop ¯ngop_pra-mān _baēp ^dang-doēm
[ระ-บบ งบ-ปฺระ-มาน แบบ ...]
 conventional budgeting ; traditional budgeting system ; line item budgeting

287
ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ 
ระบบงบประมาณแบบฐานศูนย์ 
¯ra_bop ¯ngop_pra-mān _baēp /thān /sūn
[ระ-บบ งบ-ปฺระ-มาน แบบ ...]
 zero-based budgeting

288
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ  
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ  
¯ra_bop ¯ni^wēt ¯pheūn^thī ^chum ¯nām
[ระ-บบ ...]
 wetland ecosystem

289
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
-kān _sum-tūa_yāng _baēp -mī ¯ra_bop
[กาน สุ่ม-ตัว-หฺย่าง แบบ ...]
 systematic sampling

290
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ 
-khwām _sīeng ^thī ^mai -pen ¯ra_bop
[คฺวาม เสี่ยง ...]
 unsystematic risk

291
ระบบการจัดการเรียนการสอน 
ระบบการจัดการเรียนการสอน 
¯ra_bop -kān _jat-kān -rīen -kān /søn
[ระ-บบ ...]
 learning management system (LMS)

292
ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน 
ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน 
¯ra_bop -tham -khwām -yen _baēp _dūt-kleūn
[ระ-บบ ...]
 absorption refrigeration system

293
ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล 
ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล 
¯ra_bop -kān _trūat_søp ¯lae _thūang-dun
[ระ-บบ ...]
 system of checks and balances

294
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ 
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ 
¯ra_bop -kān _jat-kān _baēp -bū¯ra-nā-kān
[ระ-บบ ...]
 Integrated Management System (IMS)

295
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 
ระบบประสาทพาราซิมพาเทติก 
¯ra_bop -pra_sāt
[ระ-บบ ...]
 parasympathetic nervous system (PN)

296
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ 
ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ 
¯ra_bop ¯ra-bāi -khwām¯røn ^dūay ¯nām
 water cooling system

297
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
_Sa/thā-ban ¯Wi-jai ¯Ra_bop /Sā-thā ¯ra¯na_suk
[สะ-ถา-บัน วิ-ไจ ระ-บบ สา-ทา-ระ-นะ-สุก]
 Health Systems Research Institute (HSRI)

298
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส 
^jao^nā^thī -dū-laē ¯ra_bop -ā¯wu/sō
[เจ้า-น่า-ที่ ...]
 senior system engineer

299
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
¯ra_bop -kān _jat _mūat_mū /nang/seū
[ระ-บบ ...]
 library classification

300
โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 
โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 
^rōk _kīo_kap ¯ra_bop ^yøi -ā/hān
[โรก ...]

301
เครื่องถ่ายเอกสารระบบสอดสี 
เครื่องถ่ายเอกสารระบบสอดสี 
^khreūang _thāi _ēk_ka/sān ¯ra_bop _søt /sī

302
ความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ 
ความคลาดเคลื่อนแบบเป็นระบบ 
-khwām ^khlāt^khleūoen _baēp -pen ¯ra_bop
[คฺวาม คฺลาด-เคฺลื่อน …]
 systematic error ; nonrandom error

303
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 
-kān ¯wi¯khrǿ ¯ra_bop -fai¯fā -kam-lang
[กาน วิ-เคฺราะ …]
 power system analysis

304
การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
-kān _sum-tūa_yāng _baēp -pen ¯ra_bop
[กาน สุ่ม-ตัว-หฺย่าง แบบ ...]
 systematic sampling

305
ระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
ระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 
¯ra_bop ¯Tha-nā-khān -klāng _Sa_ha¯rat _A-mē-ri-kā
[ระ-บบ ...]
 Federal Reserve System

306
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
¯ra_bop /sā¯ra/son^thēt ^pheūa -kān _jat-kān
[ระ-บบ ...]
 Management Information System (MIS)

307
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
¯ra_bop ¯ra-bāi -khwām¯røn ^dūay -ā_kāt
 air cooling system

308
ระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน 
ระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน 
¯ra_bop /sā¯ra -ban-thoēng -ban ^khreūang-bin
[ระ-บบ สา-ระ บัน-เทิง บัน เคฺรื่อง-บิน]
 in-flight entertainment system

309
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
¯wi-thī _sum -tūa_yāng _baēp -pen ¯ra_bop
[วิ-ที ...]
 systematic random sampling

310
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว 
¯ra_bop _at-trā ^laēk_plīen _baēp -løi-tūa
[ระ-บบ ...]
 Flexible Exchange Rate System ; floating exchange rate ; managed float

311
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
¯ra_bop _sit¯thi ¯phi_sēt -thāng -phā/sī /sun¯la-kā-køn
[ระ-บบ ...]
 Generalized System of Preference (GSP)

312
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
¯ra_bop -kān _jat-kān ^dān _sing^waēt¯løm
[ระ-บบ ...]

313
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
¯ra_bop -kān -bø¯ri-bān /phon -kān _pa_ti_bat-ngān
[ระ-บบ ...]
 performance management systems

314
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
¯ra_bop ¯ngop_pra-mān _baēp ^mung ¯nēn /phon-ngān
[ระ-บบ งบ-ปฺระ-มาน แบบ ...]
 performance budgeting

315
ระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธ์  
ระบบการซื้อขายตราสารอนุพันธ์  
¯ra_bop -kān ¯seū/khāi -trā/sān
[ระ-บบ ...]
 futures exchange ; derivatives exchange

316
ระบบสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธุ์ 
ระบบสมการเชิงเส้นแบบเอกพันธุ์ 
¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng^sen _baēp _ēk_ka-phan
[ระ-บบ ...]
 system of homogeneous linear equations

317
ระบบการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง 
ระบบการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง 
¯ra_bop -kān ¯phi-jā ¯ra-nā ¯kha-dī _baēp _tø^neūang
[ระ-บบ ...]
 continuous trial system

318
เครื่องถ่ายเอกสารระบบไฟฟ้าสถิต 
เครื่องถ่ายเอกสารระบบไฟฟ้าสถิต 
^khreūang _thāi _ēk_ka/sān ¯ra_bop -fai¯fā _sa_thit

319
ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า 
ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า 
¯ra_bop -kān ^laēk_plīen /sin¯khā _tø /sin¯khā
[ระ-บบ ...]
 barter system

320
ระบบสมการเชิงเส้นแบบไม่เอกพันธุ์ 
ระบบสมการเชิงเส้นแบบไม่เอกพันธุ์ 
¯ra_bop _sa¯ma-kān -choēng^sen _baēp ^mai _ēk_ka-phan
[ระ-บบ ...]
 system of non-homogeneous linear equations

321
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง 
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง 
¯ra_bop /san-yān -teūoen -phai -thāng ^dān -kān-khlang
[ระ-บบ ...]
 Fiscal Early Warning System (FEWS)

322
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-kān ¯rap-røng ¯ra_bop -kān _jat-kān _sing^waēt¯løm
[กาน รับ-รอง …]
 Environmental Management System

323
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างมีระบบ 
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างมีระบบ 
-kān ^leūak -tūa_yāng _baēp _sum_yāng -mī ¯ra_bop
[กาน เลือก ...]
 systematic random sampling

324
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 
/Sam¯nak-ngān ¯Wi-jai¯lae ¯Phat¯tha-nā ¯Ra_bop _Suk_kha^phāp -Chum-chon
[สำ-นัก-งาน วิ-ไจ และ พัด-ทะ-นา ระ-บบ สุก-ขะ-พาบ ชุม-ชน]
 (Institute of Community Based Health Care Research and Development)