Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ระบบ
ระ-บบ
ระ-บบ
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ระบบ 
ระบบ
¯ra_bop
[ระ-บบ]
 system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme
Word class:Noun (n.)
Classifier:ระบบ ; ระเบียบ
Frequency:2866
Revision:
Context:
 • Computer
 • Science
 • Commerce
 • Media
 • Energy

Example:
 TH: ระบบ ระบบเส้นประสาทของเรานั้นทำหน้าที่ด้วยตัวมันเอง
 RO: rabòb rabòb sênprasàad khɔ̌ɔŋ raw nán tham nâathîi dûay tua
 EN: system The nervous system functions automatically.
 
2
OK
เข้าสู่ระบบ 
เข้าสู่ระบบ
^khao_sū¯ra_bop
[เข้า-สู่-ระ-บบ]
 log in ; logs in ; log on ; logs on ; logs into ; login ; logon
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Information technology

3
ระบบย่อย 
ระบบย่อย
¯ra_bop ^yøi
[ระ-บบ ...]
 subsystem
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

4
ระบบสังคม 
ระบบสังคม
¯ra_bop /sang-khom
[ระ-บบ ...]
 social system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

5
ระบบบัญชี 
ระบบบัญชี
¯ra_bop -ban-chī
[ระ-บบ ...]
 accounting system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

6
ระบบควบคุม 
ระบบควบคุม
¯ra_bop ^khūap-khum
[ระ-บบ ...]
 control system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

7
ระบบลิมบิก 
ระบบลิมบิก
¯ra_bop
[ระ-บบ ...]
 limbic system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

8
ระบบประสาท 
ระบบประสาท
¯ra_bop -pra_sāt
[ระ-บบ ...]
 nervous system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Medicine

9
ระบบทุนนิยม 
ระบบทุนนิยม
¯ra_bop -thun¯ni-yom
[ระ-บบ ...]
 capitalism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

10
ระบบศักดินา 
ระบบศักดินา
¯ra_bop _sak_di-nā
[ระ-บบ ...]
 feudalism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • History

11
ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบเศรษฐกิจ
¯ra_bop _sēt_tha _kit
[ระ-บบ เสด-ถะ-กิด]
 economic system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

12
ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ
¯ra_bop /sā¯ra/son^thēt
[ระ-บบ ...]
 information system (IS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Education

13
ระบบการเมือง 
ระบบการเมือง
¯ra_bop -kān-meūang
[ระ-บบ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

14
ระบบสังคมนิยม 
ระบบสังคมนิยม
¯ra_bop /sang-khom¯ni-yom
[ระ-บบ ...]
 socialism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Politics

15
โรคระบบประสาท 
โรคระบบประสาท
^rōk ¯ra_bop _pra_sāt
[โรก ...]
 neuropathy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

16
ระบบสืบพันธุ์ 
ระบบสืบพันธุ์
¯ra_bop _seūp-phan
[ระ-บบ ...]
 reproductive system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

17
ระบบอัตโนมัติ 
ระบบอัตโนมัติ
¯ra_bop -at-ta-nō-mat
[ระ-บบ ...]
 auto mode
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

18
ระบบย่อยอาหาร 
ระบบย่อยอาหาร
¯ra_bop ^yøi -ā/hān
[ระ-บบ ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

19
ระบบปรับอากาศ 
ระบบปรับอากาศ
¯ra_bop _prap-ā_kāt
[ระ-บบ ...]
 air-conditioning
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

20
ระบบปฏิบัติการ 
ระบบปฏิบัติการ
¯ra_bop _pa_ti_bat-kān
[ระ-บบ ปะ-ติ-บัด-กาน]
 operating system (OS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Information technology

21
ระบบโครงกระดูก 
ระบบโครงกระดูก
¯ra_bop -khrōng_kra_dūk
[ระ-บบ ...]
 skeletal system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

22
ระบบการเผาไหม้ 
ระบบการเผาไหม้
¯ra_bop -kān /phao^mai
[ระ-บบ ...]
 combustion system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

23
ระบบกันสะเทือน 
ระบบกันสะเทือน
¯ra_bop -kan _sa-theūan
[ระ-บบ กัน สะ-เทือน]
 suspension system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Mechanics

24
ระบบการชลประทาน 
ระบบการชลประทาน
¯ra_bop -kān -chon¯la_pra-thān = ¯ra_bop -kān -chon_pra-thān
[ระ-บบ ...]
 irrigation system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agronomy

25
ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
¯ra_bop ^phū^chīo-chān
[ระ-บบ ...]
 expert system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

26
ระบบไหลเวียนโลหิต 
ระบบไหลเวียนโลหิต
¯ra_bop /lai -wīen -lō_hit
[ระ-บบ ...]
 circulatory system
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

27
ระบบประสาทส่วนกลาง 
ระบบประสาทส่วนกลาง
¯ra_bop -pra_sāt _suan-klāng
[ระ-บบ ...]
 central nervous system (CNS)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Science

28
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 
ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
¯ra_bop _sēt_tha _kit _pha/som
[ระ-บบ เสด-ถะ-กิด …]
 mixed economy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

29
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
-kān _seuk/sā ^nøk ¯ra_bop -rōng-rīen
[กาน สึก-สา ...]
 nonformal education ; non-formal education
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Education

30
OK
บ = บ่ 
บ = บ่
-bø = _bø
[บอ = บ่อ]
 not; no; nay; nah
Word class:Adverb (adv.)
Revision:
Context:
 • Informal

31
OK
เป็นระบบ 
เป็นระบบ
-pen ¯ra_bop
[เป็น ระ-บบ]
 systematic
Word class:Adjective (adj.)
Revision:

32
OK
ระบบอวัยวะ 
ระบบอวัยวะ
¯ra_bop _a-wai¯ya¯wa
[ระ-บบ อะ-ไว-ยะ-วะ]
 organ system
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

33
OK
ระบบการวัด 
ระบบการวัด
¯ra_bop -kān¯wat
[ระ-บบ กาน-วัด]
 system of measurement
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ระบบ, ระเบียบ
Revision:
Context:
 • Science

34
OK
ออกจากระบบ 
ออกจากระบบ
_øk_jāk ¯ra_bop
[ออก-จาก ระ-บบ]
 logout ; log out ; exit system
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Information technology
 • Computer

35
OK
ระบบหน่วยคำ 
ระบบหน่วยคำ
¯ra_bop _nuay -kham
[ระ-บบ หฺน่วย คำ]
 system of units
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ระบบ, ระเบียบ
Revision:
Context:
 • Science
Type of:
Made of:

36
OK
ระบบภูมิคุ้มกัน 
ระบบภูมิคุ้มกัน
¯ra_bop -phūm¯khum-kan
[ระ-บบ พูม-คุ้ม-กัน]
 immune system
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

37
OK
ระบบความน่าเชื่อถือทางสังคม 
ระบบความน่าเชื่อถือทางสังคม
¯ra_bop -khwām^nā^cheūa/theū -thāng/sang-khom
[ระ-บบ คฺวาม-น่า-เชื่อ-ถือ ทาง-สัง-คม]
 social credit system

38
ระ 
ระ
¯ra
[ระ]
 scrape ; grate ; graze ; brush against
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

39
ระบบคำ 
ระบบคำ
¯ra_bop -kham
[ระ-บบ ...]
 morphology
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Linguistics

40
จัดระบบ 
จัดระบบ
_jat ¯ra_bop
[จัด ...]
 systematize
Word class:Verb (v. exp.)

41
นอกระบบ 
นอกระบบ
^nøk ¯ra_bop
 informal ; unofficial ; outside of the system
Word class:Adjective (adj.)

42
ออกระบบ 
ออกระบบ
_øk ¯ra_bop
[ออก ระ-บบ]
Word class:Verb (v. exp.)
Context:
 • Information technology

43
ระบบศาล 
ระบบศาล
¯ra_bop /sān
[ระ-บบ ...]
 judiciary
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Law

44
ระบบปิด 
ระบบปิด
¯ra_bop _pit
[ระ-บบ ...]
 closed system
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Energy
 • Science