Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
รถ
รด
รด
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
รถ 
รถ 
¯rot
[รด]
 vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:3500
Revision:
Context:
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation
 • Tourism

 
2
OK
สามารถ 
สามารถ 
/sā^māt
[สา-มาด]
 be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to
Word class:Verb (v.)
Frequency:2198
Revision:
Context:
 • Tourism

3
OK
สามารถ 
สามารถ 
/sā^māt
[สา-มาด]
 able ; capable ; skilful ; efficient
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:3198
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism

4
OK
รถไฟ 
รถไฟ 
¯rot-fai
[รด-ไฟ]
 train ; railway train
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขบวน
Frequency:3628
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • Tourism

5
OK
ความสามารถ 
ความสามารถ 
-khwām /sā^māt
[คฺวาม สา-มาด]
 capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity; talent; potential
Word class:Noun (n.)
Frequency:4180
Revision:

6
OK
รถยนต์ 
รถยนต์ 
¯rot-yon
[รด-ยน]
 car ; automobile ; motor vehicle ; motor car
 

7
OK
รถเมล์ 
รถเมล์ 
¯rot-mē
[รด-เม]
 city bus ; bus ; urban bus ; regular bus
 

8
ปรารถนา 
ปรารถนา 
_prāt_tha/nā
[ปฺราด-ถะ-หฺนา]
 wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire
Word class:Verb (v.)
Frequency:5423
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

9
OK
ขับรถ 
ขับรถ 
_khap ¯rot
[ขับ รด]
 drive ; drive a vehicle
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:5893
Revision:
Context:
 • Transportation
 • Vehicle
 • Tourism
 • Economy

10
OK
คนขับรถ 
คนขับรถ 
-khon _khap ¯rot
[คน ขับ รด]
 driver ; motorist
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Profession
 • Transportation
 • Tourism
Type of:

11
OK
รถบรรทุก 
รถบรรทุก 
¯rot-ban¯thuk
[รด-บัน-ทุก]
 lorry ; truck (Am.) ; cargo truck ; freight car ; van
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • Industry
 • Economy

12
รถราง 
รถราง 
¯rot -rāng
[รด ราง]
 tram ; trolley ; streetcar

13
OK
รถไฟใต้ดิน 
รถไฟใต้ดิน 
¯rot -fai ^tai -din
[รด ไฟ ไต้ ดิน]
 underground ; subway train ; subway (Am.) ; tube (Br.); metro
 

14
OK
ป้ายรถเมล์ 
ป้ายรถเมล์ 
^pāi ¯rot-mē
[ป้าย รด-เม]
 bus stop
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ป้าย
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Transportation
 • Point of interest
Type of:

15
ทางรถไฟ 
ทางรถไฟ 
-thāng ¯rot -fai
[ทาง รด ไฟ]
 railway ; railroad
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Context:
 • Transportation

16
ทางรถไฟ 
ทางรถไฟ 
-thāng ¯rot -fai
[ทาง รด ไฟ]
 by train ; by rail
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500

17
รถแทรกเตอร์ 
รถแทรกเตอร์ 
rot thraēktoēr
[รด ...]
 tractor

18
OK
รถไฟลอยฟ้า 
รถไฟลอยฟ้า 
¯rot-fai -løi¯fā
[รด-ไฟ ลอย-ฟ้า]
 skytrain
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขบวน
Frequency:8165
Revision:
Context:
 • Transportation

19
OK
รถบัส 
รถบัส 
¯rot¯bat = ¯rot¯bas
[รด-บั๊ด = รด-บั๊ส]
 bus
 

20
OK
รางรถไฟ 
รางรถไฟ 
-rāng ¯rot-fai
[ราง รด-ไฟ]
 railway ; track ; rail ; railroad track
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ราง, ท่อน
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Transportation
 • Industry
 • Economy

21
OK
รถจักรยาน 
รถจักรยาน 
¯rot_jak_kra-yān
[รด-จัก-กฺระ-ยาน]
 bicycle ; bike
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Sports
 • Transportation
 • Tourism
 • Royal Institute Dictionary (2011)

22
OK
รถแท็กซี่ 
รถแท็กซี่ 
¯rot ¯thaek^sī
[รด แท็ก-ซี่]
 taxi ; cab ; taxicab
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

23
OK
รถประจำทาง 
รถประจำทาง 
¯rot _pra-jam -thāng
[รด ปฺระ-จำ ทาง]
 bus ; omnibus
 

24
OK
รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 
¯rot_jak_kra-yān-yon
[รด-จัก-กฺระ-ยาน-ยน]
 motorcycle
 

25
OK
โรงรถ 
โรงรถ 
-rōng¯rot
[โรง-รด]
 garage ; carport
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Architecture
 • Home
 • ROOM
 • Transportation

26
OK
รถยนต์ 
รถยนต์ 
¯rot-yon
[รด-ยน]
 automotive ; vehicular
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Economy

27
OK
ที่จอดรถ 
ที่จอดรถ 
^thī _jøt ¯rot
[ที่ จอด รด]
 parking place ; parking lot ; car park ; parking

28
OK
ไม้หมอนรถไฟ 
ไม้หมอนรถไฟ 
¯māi/møn ¯rot-fai
[ไม้-หฺมอน รด-ไฟ]
 railroad tie wood ; railroad wood
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Type of:

29
OK
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
-kān_thāi^thøt ¯thek-nō-lō-yī
[กาน-ถ่าย-ทอด เท็ก-โน-โล-ยี]
 technology transfer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Type of:
Context:
 • Economy
 • Education
 • Industry
 • Law

30
รถถัง 
รถถัง 
¯rot /thang
[รด ถัง]
 tank

31
ยางรถ 
ยางรถ 
-yāng ¯rot
 tyre ; tire (Am.)

32
เข็นรถ 
เข็นรถ 
/khen ¯rot
[เข็น รด]
 push a car
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

33
รถจี๊ป 
รถจี๊ป 
¯rot¯jīp
 jeep
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

34
รถด่วน 
รถด่วน 
¯rot _dūan = ¯rot _duan
 express ; express train ; fast train ; express bus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Tourism
 • Transportation

35
รถด่วน 
รถด่วน 
¯rot _dūan = ¯rot _duan
 brown tipped white bamboo caterpillar
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Food
 • Informal

36
รถบ้าน 
รถบ้าน 
¯rot ^bān

37
รถซีดาน 
รถซีดาน 
¯rot -sī-dān
[รด ...]
 sedan
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Transportation

38
การถดถอย 
การถดถอย 
-kān _thot/thøi
[กาน ถด-ถอย]
 regression ; going back ; retreat ; depletion
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Science

39
รถสามล้อ 
รถสามล้อ 
¯rot /sām¯lø
 tricycle ; trishaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled vehicle ; motor-tricycle
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:8500
Context:
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation

40
รถพยาบาล 
รถพยาบาล 
¯rot ¯pha-yā-bān
[รด พะ-ยา-บาน]
 ambulance ; ambulance car

41
รถโดยสาร 
รถโดยสาร 
¯rot -døi/sān
[รด โดย-สาน]
 bus ; coach ; passenger vehicle ; omnibus

42
รถเสบียง 
รถเสบียง 
¯rot _sa-bīeng
[รด สะ-เบียง]
 dining car ; restaurant car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Transportation

43
อู่ซ่อมรถ 
อู่ซ่อมรถ 
_ū ^sǿm ¯rot
 garage

44
ยางรถยนต์ 
ยางรถยนต์ 
-yāng ¯rot-yon
[ยาง ...]
 tyre (of a vehicle) ; tire (Am.)

45
อรรถศาสตร์ 
อรรถศาสตร์ 
_at_tha_sāt
 semantics
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Linguistics

46
อรรถศาสตร์ 
อรรถศาสตร์ 
_at_tha_sāt
 utilitarianism

47
การถอดรหัส 
การถอดรหัส 
-kān _thøt¯ra_hat

48
การถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพ 
-kān _thāi^phāp
 photography

49
การถนอมอาหาร 
การถนอมอาหาร 
-kān _tha/nøm-ā/hān
 food preservation
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Food

50
การถูกกักขัง 
การถูกกักขัง 
-kān _thūk _kak/khang
[กาน ถูก …]
 captivity

51
การถ่ายปัสสาวะ 
การถ่ายปัสสาวะ 
-kān _thāi_pat/sā¯wa
 urination ; micturition
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

52
ความสามารถพิเศษ 
ความสามารถพิเศษ 
-khwām /sā^māt ¯phi_sēt
[คฺวาม สา-มาด ...]
 talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy
 • Education
 • Sports

53
รถไฟเหาะตีลังกา 
รถไฟเหาะตีลังกา 
¯rot-fai _hǿ -tī-lang-kā
[รด-ไฟ เหาะ ตี-ลัง-กา]
 roller coaster

54
การถือครองที่ดิน 
การถือครองที่ดิน 
-kān /theū -khrøng ^thī-din
 seisin

55
การถ่ายเทความร้อน 
การถ่ายเทความร้อน 
-kān _thāi-thē -khwām¯røn
 heat transfer

56
การถ่ายฝากตัวอ่อน 
การถ่ายฝากตัวอ่อน 
-kān _thāi _fāk -tūa _øn
[กาน ถ่าย …]
 embryo transfer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Science

57
บุคคลไม่พึงปรารถนา 
บุคคลไม่พึงปรารถนา 
_buk-khon ^mai -pheung _prāt_tha/nā
 undesirable person ; persona non grata

58
ความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการผลิต 
-khwām /sā^māt -nai -kān _pha_lit
[คฺวาม สา-มาด ...]
 production capacity ; manufacturing capacity

59
การวิเคราะห์การถดถอย 
การวิเคราะห์การถดถอย 
-kān ¯wi¯khrǿ -kān _thot/thøi
[กาน วิ-เคฺราะ …]
 regression analysis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Science
 • stat)

60
บุคคลผู้ไร้ความสามารถ 
บุคคลผู้ไร้ความสามารถ 
_buk-khon^phū¯rai-khwām/sā^māt
[บุก-คน-ผู้-ไร้-คฺวาม-สา-มาด]
 non compos mentis
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

61
ความสามารถในการปรับตัว 
ความสามารถในการปรับตัว 
-khwām /sā^māt -nai -kān _prap-tūa
[คฺวาม สา-มาด ...]
 adaptability

62
รถ- 
รถ- 
¯ra_tha
[ระ-ถะ-]
 vehicle
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

63
สมรรถภาพ 
สมรรถภาพ 
_sā¯mat_tha^phāp
[สะ-มัด-ถะ-พาบ = สะ-หฺมัด-ถะ-พาบ]
 efficiency ; capability ; effectiveness . competence
Word class:Noun (n.)
Frequency:8849
Context:
 • Medicine

64
OK
รถยก 
รถยก 
¯rot¯yok
[รด-ยก]
 forklift ; industrial truck ; lift truck ; jitney ; hi-lo ; fork truck ; fork hoist
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Economy
 • Industry
Type of:

65
OK
จอดรถ 
จอดรถ 
_jøt ¯rot
[จอด รด]
 park
 
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Transportation

66
OK
รถตู้ 
รถตู้ 
¯rot ^tū
[รด ตู้]
 van ; minivan
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Informal
 • Tourism
 • Transportation

67
OK
รถเก๋ง 
รถเก๋ง 
¯rot/keng
[รด-เก๋ง]
 car ; sedan ; passenger car ; automobile
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Royal Institute Dictionary (2011)

68
OK
69
OK
รถไฟฟ้า 
รถไฟฟ้า 
¯rot-fai¯fā
[รด-ไฟ-ฟ้า]
 elevated train ; electric train ; elevated railway ; BTS Skytrain
 

70
OK
รถกระบะ 
รถกระบะ 
¯rot_kra_ba
[รด-กฺระ-บะ]
 pick-up ; pickup ; pick-up truck; truck (Am.)
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Informal
 • Mechanics
 • Transportation
 • Royal Institute Dictionary (2011)

71
OK
รถทัวร์ 
รถทัวร์ 
¯rot -thūa
[รด ทัว]
 tour bus ; coach bus ; coach ; motor coach
 

72
OK
ตู้รถไฟ 
ตู้รถไฟ 
^tū ¯rot-fai
[ตู้ รด-ไฟ]
 railroad car ; railcarriage ; train car ; bogie
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Transportation

73
OK
รถสองแถว 
รถสองแถว 
¯rot/søng/thaēo
[รด-สอง-แถว]
 songthaew ; jitney ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; bus with two-bench seating
 

74
OK
รถมินิบัส 
รถมินิบัส 
¯rot ¯mi¯ni¯bat = ¯rot ¯mi¯ni¯bas
[รด มิ-นิ-บั๊ด = รด มิ-นิ-บั๊ส]
 minibus
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • Tourism

75
OK
สถานีรถไฟ 
สถานีรถไฟ 
_sa/thā-nī ¯rot-fai
[สะ-ถา-นี รด-ไฟ]
 station ; railway station ; railroad station
 

76
OK
รถตุ๊กตุ๊ก 
รถตุ๊กตุ๊ก 
¯rot ¯tuk¯tuk
[รด ตุ๊ก-ตุ๊ก]
 tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Informal
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation

77
OK
รถโรงเรียน 
รถโรงเรียน 
¯rot -rōng-rīen
[รด โรง-เรียน]
 school bus; school van; school minibus
 

78
OK
รถมอเตอร์ไซค์ 
รถมอเตอร์ไซค์ 
¯rot -mø-toē-sai
[รด มอ-เตอ-ไซ]
 motorcycle ; motorbike ; moped
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • Loanword
 • Informal
 • Tourism

79
OK
รถมอเตอร์ไซด์ 
รถมอเตอร์ไซด์ 
¯rot -mø-toē-sai
[รด มอ-เตอ-ไซ]
 motorcycle ; motorbike ; moped
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • Loanword
 • Informal
 • Tourism

80
OK
เดินรถทางเดียว 
เดินรถทางเดียว 
-doēn¯rot -thāng -dīo
[เดิน-รด ทาง เดียว]
 one way
 

81
OK
สามารถ 
สามารถ 
/sā^māt
[สา-มาด]
 Samart
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9407
Revision:
Context:
 • Names
 • (THA)

82
OK
บนรถ 
บนรถ 
-bon ¯rot
[บน รด]
 aboard (a motor vehicle)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

83
OK
รถชน 
รถชน 
¯rot-chon
[รด-ชน]
 car crash ; car accident
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • TRAFFIC
 • Transportation

84
OK
รถไฟ 
รถไฟ 
¯rot-fai
[รด-ไฟ]
 railroad ; railway
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Transportation

85
OK
รถติด 
รถติด 
¯rot _tit
[รด ติด]
 traffic jam ; heavy traffic; traffic congestion
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Transportation

86
OK
คิวรถ 
คิวรถ 
-khiu¯rot
[คิว-รด]
 motorcycle taxi stand ; bus stop ; queue ; line (for transport)
Word class:Noun (n.)
Classifier:ที่, แห่ง
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Transportation
Type of:
Made of:

87
OK
เช่ารถ 
เช่ารถ 
^chao ¯rot
[เช่า รด]
 rent a car
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Transportation

88
OK
การถัก 
การถัก 
-kān_thak
[กาน-ถัก]
 knitting
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Do it yourself
 • Textiles

89
OK
การถอด 
การถอด 
-kān _thøt
[กาน ถอด]
 transcription
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics

90
OK
การถ่าย 
การถ่าย 
-kān _thāi
[กาน ถ่าย]
 transfer ; transmission
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:

91
OK
รถเบนซ์ 
รถเบนซ์ 
¯rot -bēn
[รด เบน]
 Benz

92
OK
รถไฟเหาะ 
รถไฟเหาะ 
¯rot-fai _hǿ
[รด-ไฟ เหาะ]
 roller coaster
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Tourism

93
OK
ไม่สามารถ 
ไม่สามารถ 
^mai /sā^māt
[ไม่ สา-มาด]
 unable ; not capable; incapable; powerless
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

94
OK
ทะเบียนรถ 
ทะเบียนรถ 
¯tha-bīen¯rot
[ทะ-เบียน-รด]
 car registration ; motor vehicle registration ; car licence ; vehicle registration document
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Administration
 • Economy
 • Law
 • Transportation

95
ที่กลับรถ 
ที่กลับรถ 
^thī_klap¯rot
[ที่-กฺลับ-รด]
 u-turn ; turnaround
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

96
OK
ร้านเช่ารถ 
ร้านเช่ารถ 
¯rān ^chao¯rot
[ร้าน เช่า-รด]
 car rental ; hire car ; car hire agency
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ร้าน
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Building
 • Commerce
 • Transportation

97
OK
รถกู้ภัยจีน 
รถกู้ภัยจีน 
¯rot ^kū-phai -jīn
[รด กู้-ไพ จีน]
 Chinese rescue vehicle of the Poh Teck Tung Foundation
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Politics
 • Medicine
Type of:

98
OK
การถอดเสียง 
การถอดเสียง 
-kān_thøt/sīeng
[กาน-ถอด-เสียง]
 transcription
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Linguistics

99
OK
กลุ่มดาวสารถี 
กลุ่มดาวสารถี 
_klum-dāo /sā¯ra/thī
[กฺลุ่ม-ดาว สา-ระ-ถี]
 Auriga

100
OK
ไม่สามารถใช้งานได้ 
ไม่สามารถใช้งานได้ 
^mai/sā^māt ¯chai-ngān^dāi
[ไม่-สา-มาด ไช้-งาน-ได้]
 out of order ; non-functional
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

101
OK
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง 
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง 
-kān_thøt _ak/søn-thai -pen _ak/søn -rō-man _baēp _thāi/sīeng
[กาน-ถอด อัก-สอน-ไท เป็น อัก-สอน โร-มัน แบบ ถ่าย-เสียง]
 Thai romanization ; Thai romanisation

102
อาจสามารถ ; อำเภออาจสามารถ = อ.อาจสามารถ 
อาจสามารถ ; อำเภออาจสามารถ = อ.อาจสามารถ 
_Āt /Sā^māt ; -Am-phoē _Āt /Sā^māt
 At Samat ; At Samat District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

103
สุสานรถ ; สุสานรถ 
สุสานรถ ; สุสานรถ 
_su/sān ¯rot ; _su/sān ¯rot-yon
[สุ-สาน ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

104
รถปิคอัพ = รถปิคอัป 
รถปิคอัพ = รถปิคอัป 
¯rot
 pick-up ; pickup ; pick-up truck ; pickup car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

105
ขับรถดี ๆ = ขับรถดีๆ 
ขับรถดี ๆ = ขับรถดีๆ 
_khap ¯rot -dī-dī
[ขับ รด ...]
 drive carefully
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

106
รถรับส่ง = รถรับ-ส่ง 
รถรับส่ง = รถรับ-ส่ง 
¯rot ¯rap _song
[รด ...]
 delivery van
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

107
ผ้าคลุมรถ ; ผ้าคลุมรถยนต์ 
ผ้าคลุมรถ ; ผ้าคลุมรถยนต์ 
^phā -khlum ¯rot ; ^phā -khlum ¯rot-yon
 car cover
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

108
รถไถนาเดินตาม ; รถไถเดินตาม 
รถไถนาเดินตาม ; รถไถเดินตาม 
¯rot /thai-nā -doēn -tām ; ¯rot /thai -doēn -tām
[รด ไถ-นา เดิน ตาม ; รด ไถ เดิน ตาม]
 tractor with a plow
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Agriculture
 • Informal

109
กระจกหน้ารถ ; กระจกหน้ารถยนต์ 
กระจกหน้ารถ ; กระจกหน้ารถยนต์ 
_kra_jok ^nā ¯rot ; _kra_jok ^nā /¯rot-yon
[กฺระ-จก ...]
 windscreen ; windshield

110
รถนั่งชั้น 3 = รถนั่งชั้นที่ 3 
รถนั่งชั้น 3 = รถนั่งชั้นที่ 3 
¯rot ^nang ¯chan /sām = ¯rot ^nang ¯chan ^thī /sām
[รด ...]

111
รถนั่งชั้น 2 = รถนั่งชั้นที่ 2 
รถนั่งชั้น 2 = รถนั่งชั้นที่ 2 
¯rot ^nang ¯chan /søng = ¯rot ^nang ¯chan ^thī /søng
[รด ...]

112
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ; รถไฟไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ; รถไฟไทย 
-Kān ¯Rot -Fai _Haeng _Pra^thēt -Thai ; ¯Rot -Fai -Thai
 State railway of Thailand (SRT)
Word class:org.
Frequency:9500
Context:
 • Administration
 • Economy
 • Tourism
 • Transportation
 • (THA)

113
ป้ายทะเบียนรถ ; ป้ายทะเบียนรถยนต์ 
ป้ายทะเบียนรถ ; ป้ายทะเบียนรถยนต์ 
^pāi -tha-bīen ¯rot ; ^pāi -tha-bīen ¯rot-yon
[ป้าย ทะ-เบียน รด ; ป้าย ทะ-เบียน รด-ยน]
 licence plate ; license plate (Am.) ; number plate
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

114
การถ่ายเทอากาศ ; การถ่ายเทของอากาศ 
การถ่ายเทอากาศ ; การถ่ายเทของอากาศ 
-kān _thāi-thē -ā_kāt ; -kān _thāi-thē /khøng -ā_kāt
 ventilation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

115
อุบัติเหตุรถยนต์ ; อุบัติเหตุทางรถยนต์ 
อุบัติเหตุรถยนต์ ; อุบัติเหตุทางรถยนต์ 
_u_bat_ti_hēt ¯rot yon ; _u_bat_ti_hēt -thāng ¯rot yon
[อุ-บัด-ติ-เหด ...]
 car accident

116
อุโมงค์รถไฟใต้ดิน ; อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 
อุโมงค์รถไฟใต้ดิน ; อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน 
-u-mōng ¯rot-fai ^tāi-din ; -u-mōng ¯rot-fai¯fā ^tāi-din
[อุ-โมง ...]

117
แผ่นป้ายทะเบียนรถ ; แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 
แผ่นป้ายทะเบียนรถ ; แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 
_phaen^pāi ¯tha-bīen ¯rot ; _phaen^pāi ¯tha-bīen ¯rot-yon
 licence plate

118
อรรถ 
อรรถ 
_at
[อัด]
 test ; words
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

119
ลงรถ 
ลงรถ 
-long ¯rot
 get off ; get out ; get down
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

120
รถรบ 
รถรบ 
¯rot¯rop
[รด ...]
 amored car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Military

121
รถรา 
รถรา 
¯rot
 cars ; motor vehicles ; traffic
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

122
รถศพ 
รถศพ 
¯rot_sop
[รด ...]
 hearse
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

123
รถไถ 
รถไถ 
¯rot /thai
[รด ไถ]
 tractor with a plow ; pushcart
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Context:
 • Agriculture
 • Mechanics

124
ตกรถ 
ตกรถ 
_tok ¯rot
[ตก ...]
 miss a train ; miss a bus
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

125
อานรถ 
อานรถ 
-ān ¯rot
 seat ; saddle
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

126
อนรรถ 
อนรรถ 
anat
[อะ-นัด]
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

127
อรรถ- 
อรรถ- 
_at_tha
[อัด-ถะ-]
 text ; words ; content
Word class:pref. (n.)
Frequency:9500

128
โบกรถ 
โบกรถ 
_bōk ¯rot
 hitchhike
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

129
บรรถร 
บรรถร 
-ban/thøn
[บัน-ถอน]
 carpet
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

130
เบารถ 
เบารถ 
-bao ¯rot
 slow down ; decelerate

131
แฮนรถ 
แฮนรถ 
-haēn ¯rot
 handlebars
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

132
หงสรถ 
หงสรถ 
hongsarot
[หง-สะ-รด]
 Brahma
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

133
หัวรถ 
หัวรถ 
/hūa¯rot
 railhead ; locomotive

134
ขี่รถ 
ขี่รถ 
_khī ¯rot
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

135
กักรถ 
กักรถ 
_kak ¯rot
 stop vehicles at a checkpoint
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

136
การถม 
การถม 
-kān /thom
 filling
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

137
กีบรถ 
กีบรถ 
_kīp ¯rot
  tires of a car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

138
ค่ารถ 
ค่ารถ 
^khā ¯rot
[ค่า ...]
 traveling expenses ; car fare ; fare
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

139
มโนรถ 
มโนรถ 
¯ma-nō¯rot
[มะ-โน-รด]
 wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

140
เมารถ 
เมารถ 
-mao ¯rot
[เมา รด]
 be carsick
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

141
ออกรถ 
ออกรถ 
_øk ¯rot
 take the car out
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

142
รถลาก 
รถลาก 
¯rot ^lāk
[รด ...]
 rickshaw ; jinrikisha ; jinrickshaw
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

143
รถแวน 
รถแวน 
¯rot-waēn
[รด-แวน]
 van ; SUV ; minibus
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

144
รางรถ 
รางรถ 
-rāng ¯rot
 tracks
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

145
รถถีบ 
รถถีบ 
¯rot_thīp
[รด-ถีบ]
 bike ; pedicab ; pedal cart
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

146
รถนอน 
รถนอน 
¯rot -nøn
[รด นอน]
 sleeping car ; pullman ; sleeper
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • Transportation

147
รถขยะ 
รถขยะ 
¯rot _kha_ya
[รด ...]
 dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment
 • Informal

148
รถลาก 
รถลาก 
¯rot ^lāk
[รด ...]
 recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

149
รถขุด 
รถขุด 
¯rot _khut
 backhoe
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

150
รถน้ำ 
รถน้ำ 
¯rot ¯nām
[รด ...]
 water tank truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Informal

151
รถปูน 
รถปูน 
¯rot -pūn
[รด ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

152
รถล้ม 
รถล้ม 
¯rot ¯lom
[รด ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

153
รถคฤห 
รถคฤห 
rotkhreu
[รด-คฺรึ]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

154
รถกูบ 
รถกูบ 
¯rot _kūp
[รด กูบ]
 car ; sedan ; automobile
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

155
รถหาย 
รถหาย 
¯rot /hāi
[รด หาย]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

156
รถม้า 
รถม้า 
¯rot ¯mā
[รด ...]
 carriage ; horse carriage ; horse-drawn carriage ; horse-drawn vehicle ; buggy ; chariot

157
รถหวอ 
รถหวอ 
¯rot /wø
[รด ...]
 emergency vehicle ; siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • SECURIT

158
สารถี 
สารถี 
/sā¯ra/thī
[สา-ระ-ถี]
 hired driver ; chauffeur ; coachman ; driver

159
สมรรถ 
สมรรถ 
_sa¯mat
[สะ-มัด]
 able ; capable ; efficient
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

160
ซากรถ 
ซากรถ 
^sāk ¯rot
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

161
แซงรถ 
แซงรถ 
-saēng ¯rot
 overtake a car ; pass (Am.)
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

162
สกรรถ 
สกรรถ 
sakat
[สะ-กัด]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

163
แตรรถ 
แตรรถ 
-traē ¯rot
 horn (of a vehicle)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

164
ท่ารถ 
ท่ารถ 
^thā ¯rot
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

165
ติดรถ 
ติดรถ 
_tit ¯rot
[ติด …]
 go along in s.o.'s car
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

166
ถอยรถ 
ถอยรถ 
/thøi ¯rot
[ถอย รด]
 back up a car
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

167
ถอยรถ 
ถอยรถ 
/thøi¯rot
[ถอย-รด]
 buy a new car
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

168
ถีบรถ 
ถีบรถ 
_thīp¯rot
[ถีบ-รด]
 pedal
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vehicle

169
อู่รถ 
อู่รถ 
_ū ¯rot
[อู่ รด]
 garage

170
ล้อรถ  
ล้อรถ  
¯lø ¯rot
 wheel
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics
 • Transportation

171
อรรถรส 
อรรถรส 
_at_tha¯rot
[อัด-ถะ-รด]
 flavour ; flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

172
อรรถบท 
อรรถบท 
_at_tha_bot
 essence
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

173
เบรกรถ 
เบรกรถ 
_brēk ¯rot
 brake

174
ชะลอรถ 
ชะลอรถ 
¯cha-lø ¯rot
 slow up a car ; make a car slower
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

175
เดินรถ 
เดินรถ 
-doēn¯rot
[เดิน-รด]
 operate commercial vehicles
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

176
จตุรถ- 
จตุรถ- 
jaturatha-
[จะ-ตุ-ระ-ถะ-]
 fourth
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

177
กลับรถ 
กลับรถ 
_klap¯rot
[กฺลับ-รด]
 make a U-turn ; turn the vehicle back ; turn around
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

178
การถึง 
การถึง 
-kān /theung
 arrival
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

179
โครงรถ 
โครงรถ 
-khrōng ¯rot
[โคฺรง รด]
 chassis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

180
ขึ้นรถ 
ขึ้นรถ 
^kheun ¯rot
[ขึ้น รด]
 get in a car ; get on (a bus/train) ; board (a bus/train)
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

181
คำอรรถ 
คำอรรถ 
-kham
 special term
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

182
เก๊ะรถ 
เก๊ะรถ 
¯rot
 glove compartment

183
ขบวนรถ 
ขบวนรถ 
-kha-būan ¯rot
[ขะ-บวน รด]
 train ; train of cars ; procession of vehicles ; motorcade
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขบวน
Frequency:9500
Context:
 • SRT
 • Transportation

184
การถาม 
การถาม 
-kān /thām
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

185
การถอน 
การถอน 
-kān /thøn
 withdrawal ; redemption
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

186
หลีกรถ 
หลีกรถ 
_līk ¯rot
 pass aside ; bypass
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

187
ล้างรถ 
ล้างรถ 
¯lāng ¯rot
 wash a car
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

188
หน้ารถ 
หน้ารถ 
^nā ¯rot
 bonnet ; hood
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

189
ผ่อนรถ 
ผ่อนรถ 
_phǿn ¯rot
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

190
พจนารถ 
พจนารถ 
phojanāt
 meaning of a word ; sense of a word
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

191
เพลารถ 
เพลารถ 
-phlao ¯rot
[เพฺลา รด]
 car axle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

192
พลาดรถ 
พลาดรถ 
^phlāt ¯rot
 miss a train

193
พจนารถ 
พจนารถ 
photjanāt
[พด-จะ-นาด]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

194
รถจักร 
รถจักร 
¯rot_jak
[รด-จัก]
 locomotive ; railway locomotive ; engine
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

195
รถพ่วง 
รถพ่วง 
¯rot ^phūang
[รด พ่วง]
 articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics
 • Transportation

196
รถเสีย 
รถเสีย 
¯rot /sīa
[รด ...]
 the car is dead ; the car has broken down
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

197
รถซิ่ง 
รถซิ่ง 
¯rot
[รด ...]
 hot rod

198
รถเต่า 
รถเต่า 
¯rot _tao
[รด ...]
 Beetle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

199
รถแอร์ 
รถแอร์ 
¯rot -aē
[รด แอ]
 air-conditioned bus
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Context:
 • Informal
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation

200
รถแข่ง 
รถแข่ง 
¯rot_khaeng
[รด-แข่ง]
 racing car
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sports

201
รถเช่า 
รถเช่า 
¯rot ^chao
 rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Tourism

202
รถขบวน 
รถขบวน 
¯rot _kha-būan
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

203
รถเข็น 
รถเข็น 
¯rot/khen
[รด-เข็น]
 trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

204
รถเข็น 
รถเข็น 
¯rot/khen
[รด-เข็น]
 wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

205
รถเครน 
รถเครน 
¯rot
[รด ...]
 crane truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

206
รถเข็น 
รถเข็น 
¯rot/khen
[รด-เข็น]
 cart ; handcart ; pushcart ; trolley
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

207
รถไถนา 
รถไถนา 
¯rot /thai-nā
[รด ไถ-นา]
 tractor with a plow

208
รถเข็น 
รถเข็น 
¯rot/khen
[รด-เข็น]
 wheelbarrow ; handcart ; trolley
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce

209
รถเหาะ 
รถเหาะ 
¯rot /hǿ
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

210
รถร่วม 
รถร่วม 
¯rot ^ruam
[รด ...]
 minibus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

211
รถเกลด 
รถเกลด 
¯rot
[รด ...]
 grader
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

212
รถบขส. 
รถบขส. 
¯rot -bø/khø/sø
[รด บอ-ขอ-สอ]
 TCL bus

213
รถเจ๊ก 
รถเจ๊ก 
¯rot¯jek
[รด-เจ๊ก]
 rickshaw
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

214
รถทหาร 
รถทหาร 
¯rot ¯tha/hān
[รด ทะ-หาน]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Military

215
รถเร็ว 
รถเร็ว 
¯rot -reo
[รด ...]
 rapid train
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ขบวน
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

216
ซื้อรถ 
ซื้อรถ 
¯seū ¯rot
 buy a car
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

217
สเปครถ 
สเปครถ 
_sa¯pek ¯rot
[… รด]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

218
ท้ายรถ 
ท้ายรถ 
¯thāi ¯rot
 boot ; trunk

219
ตกรถไฟ 
ตกรถไฟ 
_tok ¯rot-fai
[ตก ...]
 miss a train
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

220
ตลาดรถ 
ตลาดรถ 
_ta_lāt ¯rot
[ตะ-หฺลาด …]
 auto market
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

221
โทรถึง 
โทรถึง 
-thō /theung
[โท …]
 ring
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

222
ถ่ายรถ 
ถ่ายรถ 
_thāi ¯rot
 change trains ; change buses ; transfer to another train/bus

223
ตั๋วรถ 
ตั๋วรถ 
/tūa ¯rot

224
อเนกรรถ 
อเนกรรถ 
_a_nēk_ka_tha
 multiple
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500

225
อรรถกถา 
อรรถกถา 
_at_tha_ka/thā
 commentary ; exegesis
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

226
อรรถคดี 
อรรถคดี 
_at_tha¯kha-dī
[อัด-ถะ-คะ-ดี]
 lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

227
อรรถกวี 
อรรถกวี 
_at_tha_ka-wī
 writer of non-fiction
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

228
บันไดรถ 
บันไดรถ 
-ban-dai ¯rot
 pedal
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

229
ชนกับรถ 
ชนกับรถ 
-chon _kap ¯rot
[ชน กับ …]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

230
เดียรถ์ 
เดียรถ์ 
dīen
[เดียน]
 wharf
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

231
โดยอรรถ 
โดยอรรถ 
-dōi _at
 according to the essence of a matter

232
ไฟจอดรถ 
ไฟจอดรถ 
-fai _jøt ¯rot
 parking lights
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

233
ขี่รถไฟ 
ขี่รถไฟ 
_khī ¯rot-fai
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

234
การถลอก 
การถลอก 
-kān _tha_løk
 abrasion
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

235
การถวาย 
การถวาย 
-kān _tha/wāi
 homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion

236
กระจกรถ 
กระจกรถ 
_kra_jok ¯rot
[กฺระ-จก ...]
 windshield ; windscreen ; car window
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

237
แก้อรรถ 
แก้อรรถ 
^kaē _at
 do an exegesis ; explain ; define
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

238
โมเดลรถ 
โมเดลรถ 
¯rot
[… รด]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

239
ประตูรถ 
ประตูรถ 
_pra-tū ¯rot
[ปฺระ-ตู ...]
 door
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

240
รถชนกัน 
รถชนกัน 
¯rot -chon -kan
 car crash ; car accident
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

241
รถขนขยะ 
รถขนขยะ 
¯rot /khon _kha_ya
[รด ...]
 refuse collection vehicle ; garbage truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

242
รถขนของ 
รถขนของ 
¯rot /khon /khøng
[รด ...]
 transport vehicle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

243
รถคูเป้ 
รถคูเป้ 
¯rot -khū^pē
 coupe
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

244
รถโกดัง 
รถโกดัง 
¯rot
[รด ...]
 lorry ; truck (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

245
รถเกราะ 
รถเกราะ 
¯rot _krǿ
[รด ...]
 armoured car ; armored car (Am.)

246
รถสาลี่ 
รถสาลี่ 
¯rot /sā^lī
 barrow
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

247
รถตำรวจ 
รถตำรวจ 
¯rot -tam_rūat
 police car ; police cruiser ; black and white (pop.) (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • SECURIT

248
รถวิบาก 
รถวิบาก 
rot wibāk
[รด ...]
 off-road vehicle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics
 • Sports

249
รถโบราณ 
รถโบราณ 
¯rot -bō-rān
 vintage car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

250
รถบดถนน 
รถบดถนน 
¯rot _bot _tha/non
 road roller ; steamroller
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Vehicle

251
รถเกษตร 
รถเกษตร 
¯rot _ka_sēt
 farm truck ; farmer's truck ; E-taen ; E-taen farm tractor ; motorized cart
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Agronomy

252
รถแวกอน 
รถแวกอน 
rot waēkøn
[รด ...]
 wagon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

253
รถดัมพ์ 
รถดัมพ์ 
rot dam
 dumper truck ; dump truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

254
รถกุดัง 
รถกุดัง 
¯rot_ku-dang
[รด-กุ-ดัง]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

255
ระบายรถ 
ระบายรถ 
¯ra-bāi ¯rot
[ระ-บาย รด]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

256
สมรรถนะ 
สมรรถนะ 
_sa¯mat_tha¯na
[สะ-มัด-ถะ-นะ]
 capacity ; capability ; ability ; aptitude ; competency
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

257
สิทธารถ 
สิทธารถ 
_sit^thāt
 Siddhartha
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

258
เตียรถ์ 
เตียรถ์ 
tīen
[เตียน]
 wharf
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

259
ตัวรถไฟ 
ตัวรถไฟ 
-tūa ¯rot-fai
[ตัว …]
 train
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

260
รถหกล้อ  
รถหกล้อ  
¯rot _hok¯lø
 six-wheeled truck ; six wheeler
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

261
อรรถนิยม 
อรรถนิยม 
_at_tha¯ni-yom
 realism

262
เชิงอรรถ 
เชิงอรรถ 
-choēng_at
[เชิง-อัด]
 footnote
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Linguistics
 • Royal Institute Dictionary (2011)

263
ไฟไหม้รถ 
ไฟไหม้รถ 
-fai ^mai ¯rot

264
ไฟหน้ารถ 
ไฟหน้ารถ 
-fai ^nā ¯rot
 headlights
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

265
จุดพักรถ 
จุดพักรถ 
_jut ¯phak ¯rot
[จุด พัก รด]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

266
คนล้างรถ 
คนล้างรถ 
-khon ¯lāng ¯rot
[คน ...]
 car washer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

267
ค่าจอดรถ 
ค่าจอดรถ 
^khā _jøt ¯rot
 parking fee
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

268
การขับรถ 
การขับรถ 
-kān _khap¯rot
[กาน ขับ รด]
 driving
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

269
กระบวนรถ 
กระบวนรถ 
_kra-būan ¯rot
 procession ; parade ; cavalcade
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

270
การจี้รถ 
การจี้รถ 
¯rot
 carjacking

271
ขาตั้งรถ 
ขาตั้งรถ 
/khā^tang ¯rot
 kick stand

272
ขบวนรถไฟ 
ขบวนรถไฟ 
-kha-būan ¯rot-fai
[ขะ-บวน ...]
 train ; railway train
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

273
ขึ้นรถไฟ 
ขึ้นรถไฟ 
^kheun ¯rot-fai
[ขึ้น รด-ไฟ]
 get on the train ; board a train
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • Transportation

274
หลังคารถ 
หลังคารถ 
/lang-khā ¯rot
 roof
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

275
ลานจอดรถ 
ลานจอดรถ 
-lān _jøt ¯rot
 parking lot ; parking

276
น้ำมันรถ 
น้ำมันรถ 
¯nām-man ¯rot
[น้ำ-มัน ...]
 petrol ; gas ; gasoline
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Energy
 • Transportation

277
นั่งรถไฟ 
นั่งรถไฟ 
^nang ¯rot-fai
[นั่ง ...]
 take a train
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

278
ป่าช้ารถ 
ป่าช้ารถ 
_pā¯chā ¯rot = _pa¯chā ¯rot
 scrapyard ; junkyard (Am.) ; wrecking yard
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

279
ผู้ขับรถ 
ผู้ขับรถ 
^phū _khap ¯rot
 driver ; chauffeur

280
พลาดรถไฟ 
พลาดรถไฟ 
^phlāt ¯rot-fai
 miss a train
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

281
พระรถเสน 
พระรถเสน 
Phra Rot Sēn
 Phra Rodasen
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

282
รถเลื่อน 
รถเลื่อน 
¯rot^leūoen
[รด ...]
 sled ; sleigh

283
รถนักโทษ 
รถนักโทษ 
¯rot ¯nak^thōt
[รด ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

284
รถสปอร์ต 
รถสปอร์ต 
¯rot _sa_pøt
[รด สะ-ปอด]
 sports car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

285
รถแบ๊คโฮ 
รถแบ๊คโฮ 
¯rot
 backhoe
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

286
รถอีแต๋น 
รถอีแต๋น 
¯rot -ī/taen
[รด อี-แต๋น]
 E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart ; Isan farmer's four wheeled utility truck
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Agronomy
 • Informal
 • Tourism

287
รถเอทีวี 
รถเอทีวี 
rot Ē.Thī.Wī.
 quad bike ; ATV
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

288
รถใต้ดิน 
รถใต้ดิน 
¯rot ^tāi-din
 underground ; tube
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

289
รถสิบล้อ 
รถสิบล้อ 
¯rot _sip ¯lø
[รด สิบ ล้อ]
 ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry

290
รถสินค้า 
รถสินค้า 
¯rot /sin¯khā
[รด ...]
 freight car ; freight train
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

291
รถขนเงิน 
รถขนเงิน 
¯rot /khon -ngoen
[รด ...]
 security van
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

292
รถขุดดิน 
รถขุดดิน 
¯rot _khut -din
 excavator
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

293
รถลากจูง 
รถลากจูง 
¯rot ^lāk -jūng
[รด ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

294
รถตู้ทึบ 
รถตู้ทึบ 
¯rot^tū ¯theup
 van
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

295
รถไฟหลวง 
รถไฟหลวง 
¯Rot-fai /Lūang
[รด-ไฟ ...]
 Royal State Railways
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

296
รถบักกี้ 
รถบักกี้ 
rot bakkī
 buggy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

297
รถไฮบริด 
รถไฮบริด 
¯rot
 hybrid car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

298
รถลอยฟ้า 
รถลอยฟ้า 
¯rot -løi¯fā
[รด ...]
 skytrain
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

299
รถตักดิน 
รถตักดิน 
¯rot _tak -din
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

300
รถธรรมดา 
รถธรรมดา 
¯rot -tham¯ma-dā
[รด ทำ-มะ-ดา]
 local train ; ordinary train ; ordinary bus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

301
รับฝากรถ 
รับฝากรถ 
¯rap _fāk ¯rot
[รับ ...]
 car park ; parking
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

302
รถสวยหรู 
รถสวยหรู 
¯rot /sūay/rū
[รด ...]
 sports car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

303
รถโดนยึด 
รถโดนยึด 
¯rot -dōn ¯yeut
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

304
รถมือสอง 
รถมือสอง 
¯rot -meū/søng
[รด ...]
 used car ; second-hand car ; used vehicle ; second-hand vehicle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

305
รถโม่ปูน 
รถโม่ปูน 
¯rot ^mō -pūn
[รด ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

306
รถบีเอ็ม 
รถบีเอ็ม 
¯rot
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

307
รถผสมปูน 
รถผสมปูน 
¯rot _pha/som -pūn
[รด ...]
 cement mixer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

308
รถ 4 ล้อ 
รถ 4 ล้อ 
¯rot _sī ¯lø
[รด ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

309
รถตราโล่ 
รถตราโล่ 
¯rot -trā ^lō
[รด ...]
 Thai police car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Informal

310
รถติดยาว 
รถติดยาว 
¯rot _tit -yāo
[รด ติด ยาว]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

311
รถไถมินิ 
รถไถมินิ 
¯rot /thai ¯mi¯ni
[รด ไถ …]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Agriculture

312
รถลูกผสม 
รถลูกผสม 
¯rot ^lūk_pha/som
[รด ...]
 hybrid car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

313
รถไฟด่วน 
รถไฟด่วน 
¯rot-fai _duan
 express train
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

314
สตาร์ทรถ 
สตาร์ทรถ 
-sa¯tāt ¯rot
 start
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Vehicle

315
ซี่ล้อรถ 
ซี่ล้อรถ 
^sī ¯lø ¯rot
 spoke
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

316
ตัวถังรถ 
ตัวถังรถ 
-tūa/thang ¯rot
[ตัว-ถัง ...]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

317
รถถางทาง 
รถถางทาง 
/thāng -thāng
 pave the way for
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

318
ตั๋วรถไฟ 
ตั๋วรถไฟ 
/tūa ¯rot-fai
 train ticket

319
ตกรถเมล์ 
ตกรถเมล์ 
_tok ¯rot-mē
[ตก ...]
 miss the bus
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

320
โบกี้รถไฟ 
โบกี้รถไฟ 
¯rot-fai
 bogie ; train carriage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

321
บัตรจอดรถ 
บัตรจอดรถ 
_bat _jøt ¯rot
 car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

322
โดยรถยนต์ 
โดยรถยนต์ 
-dōi ¯rot-yon
 by car

323
เดียรถีย์ 
เดียรถีย์ 
dīarathī
 cleric of another religion ; heretic ; adherent of another religion ; heretical teacher
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion

324
ห้ามจอดรถ 
ห้ามจอดรถ 
^hām _jøt ¯rot
[ห้าม จอด รด]
 no parking
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

325
หัวรถจักร 
หัวรถจักร 
/hūa¯rot_jak
[หัว-รด-จัก]
 locomotive ; railway locomotive ; engine
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • SRT

326
โหนรถเมล์ 
โหนรถเมล์ 
/hōn ¯rot-mē
 be a straphanger
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

327
ห้ามแซงรถ 
ห้ามแซงรถ 
^hām -saēng ¯rot
 no overtaking ; no passing permitted
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

328
เจ้าของรถ 
เจ้าของรถ 
^jao/khøng ¯rot

329
การเช่ารถ 
การเช่ารถ 
-kān ^chao ¯rot
[กาน ...]
 can hire
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

330
การถอดราก 
การถอดราก 
-kān _thøt ^rāk
 extraction of a root
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

331
การถือผิว 
การถือผิว 
-kān /theū/phiū
 racism ; racial discrimination ; racialism
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Sociology

332
การถอนตัว 
การถอนตัว 
-kān /thøn-tūa
 withdrawal

333
ขึ้นรถผิด 
ขึ้นรถผิด 
^kheun ¯rot _phit
 get on the wrong bus
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

334
การถมทะเล 
การถมทะเล 
-kān /thom ¯tha-lē
 land reclamation ; reclamation ; land fill
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Environment

335
กระเป๋ารถ 
กระเป๋ารถ 
_kra/pao ¯rot
[กฺระ-เป๋า รด]
 conductor ; conductress ; fare collector ; ticket boy ; ticket girl ; ticket taker ; conductress
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

336
การถ่ายทำ 
การถ่ายทำ 
-kān _thāi-tham
 making a film ; movie producing ; making a movie

337
กระโปรงรถ 
กระโปรงรถ 
_kra-prōng ¯rot
[กฺระ-โปฺรง รด]
 bonnet ; hood (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Transportation

338
การถือตัว 
การถือตัว 
-kān /theū-tūa
 egoism

339
การถอนฟัน 
การถอนฟัน 
-kān /thøn -fan
 drawing a tooth
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

340
การถอนพิษ 
การถอนพิษ 
-kān /thøn¯phit
 antidote
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

341
การถอนตัว 
การถอนตัว 
-kān /thøn -tūa
 withdrawal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

342
การถูกยึด 
การถูกยึด 
-kān _thūk ¯yeut
[กาน ถูก …]
 forfeiture
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

343
นั่งรถบัส 
นั่งรถบัส 
^nang ¯rot _bat
[นั่ง ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

344
น้ำหนักรถ 
น้ำหนักรถ 
¯nām_nak ¯rot
[น้ำ-หฺนัก รด]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

345
ออกรถใหม่ 
ออกรถใหม่ 
_øk ¯rot _mai
[ออก ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

346
ปรารถนาดี 
ปรารถนาดี 
_prāt_tha/nā -dī
[ปฺราด-ถะ-หฺนา …]
 wish well ; have good wishes
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

347
เปลี่ยนรถ 
เปลี่ยนรถ 
_plīen ¯rot
 change trains ; change a bus ; transfer to

348
ป้ายจอดรถ 
ป้ายจอดรถ 
^pāi _jøt ¯rot
[ป้าย ...]
 bus stop
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

349
พระรถเมรี 
พระรถเมรี 
Phra Rot Mērī
 Phra Rod Meree
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

350
ระวังรถไฟ 
ระวังรถไฟ 
¯ra-wang ¯rot-fai
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

351
รถรับจ้าง 
รถรับจ้าง 
¯rot ¯rap^jāng
[รด ...]
 taxi ; taxicab ; public carrier
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

352
รถลำเลียง 
รถลำเลียง 
¯rot -lam-līeng
[รด ...]