Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
รถ
รด
รด
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
รถ 
รถ
¯rot
[รด]
 vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart
Word class:Noun (n.)
Classifier:khan (คัน)
Frequency:3875
Revision:
Context:
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation
 • Tourism

 
2
OK
สามารถ 
สามารถ
/sā^māt
[สา-มาด]
 be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to
Word class:Verb (v.)
Frequency:2448
Revision:
Context:
 • Tourism

3
OK
รถไฟ 
รถไฟ
¯rot-fai
[รด-ไฟ]
 train ; railway train
Word class:Noun (n.)
Classifier:khabūan( ขบวน)
Frequency:3753
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • Tourism

Example:
 TH: รถไฟ รถไฟจะออกไปกี่โมง
 RO: ródfay ródfay càʔ ʔɔ̀ɔg pay kìi mooŋ
 EN: train When does the train leave?
4
OK
สามารถ 
สามารถ
/sā^māt
[สา-มาด]
 able ; capable ; skilful ; efficient
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:3573
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism

5
OK
ความสามารถ 
ความสามารถ
-khwām /sā^māt
[คฺวาม สา-มาด]
 capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity; talent; potential
Word class:Noun (n.)
Frequency:4430
Revision:

Example:
 TH: ความสามารถ เขามีความสามารถมากในการเข้าใจคนอื่น
 RO: khwaamsǎamâad kháw mii khwaamsǎamâad mâag nay kaankhâwcay khon ʔʉ̀ʉn
 EN: ability He has a lot of ability in understanding other people.
6
OK
รถยนต์ 
รถยนต์
¯rot-yon
[รด-ยน]
 car ; automobile ; motor vehicle ; motor car
Word class:Noun (n.)
Classifier:khan (คัน)
Frequency:4764
Revision:
Context:
 • Mechanics
 • Transportation

7
OK
รถเมล์ 
รถเมล์
¯rot-mē
[รด-เม]
 city bus ; bus ; urban bus ; regular bus
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน ; สาย
Frequency:6175
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

8
ปรารถนา 
ปรารถนา
_prāt_tha/nā
[ปฺราด-ถะ-หฺนา]
 wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire
Word class:Verb (v.)
Frequency:5923
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

9
OK
ขับรถ 
ขับรถ
_khap ¯rot
[ขับ รด]
 drive ; drive a vehicle
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:6268
Revision:
Context:
 • Transportation
 • Vehicle
 • Tourism
 • Economy

10
OK
คนขับรถ 
คนขับรถ
-khon _khap ¯rot
[คน ขับ รด]
 driver ; motorist
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Profession
 • Transportation
 • Tourism
Type of:

11
OK
รถบรรทุก 
รถบรรทุก
¯rot-ban¯thuk
[รด-บัน-ทุก]
 lorry ; truck (Am.) ; cargo truck ; freight car ; van
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • Industry
 • Economy

12
รถราง 
รถราง
¯rot -rāng
[รด ราง]
 tram ; trolley ; streetcar
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ขบวน
Frequency:6625

13
OK
รถไฟใต้ดิน 
รถไฟใต้ดิน
¯rot -fai ^tai -din
[รด ไฟ ไต้ ดิน]
 underground ; subway train ; subway (Am.) ; tube (Br.); metro
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขบวน
Frequency:7540
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

14
OK
ป้ายรถเมล์ 
ป้ายรถเมล์
^pāi ¯rot-mē
[ป้าย รด-เม]
 bus stop
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ป้าย
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Transportation
 • Point of interest
Type of:

15
ทางรถไฟ 
ทางรถไฟ
-thāng ¯rot -fai
[ทาง รด ไฟ]
 railway ; railroad
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Transportation

16
ทางรถไฟ 
ทางรถไฟ
-thāng ¯rot -fai
[ทาง รด ไฟ]
 by train ; by rail
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750

17
รถแทรกเตอร์ 
รถแทรกเตอร์
rot thraēktoēr
[รด ...]
 tractor
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750

18
OK
รถไฟลอยฟ้า 
รถไฟลอยฟ้า
¯rot-fai -løi¯fā
[รด-ไฟ ลอย-ฟ้า]
 skytrain
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขบวน
Frequency:8665
Revision:
Context:
 • Transportation

19
OK
รถบัส 
รถบัส
¯rot¯bat = ¯rot¯bas
[รด-บั๊ด = รด-บั๊ส]
 bus
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Vehicle

20
OK
รางรถไฟ 
รางรถไฟ
-rāng ¯rot-fai
[ราง รด-ไฟ]
 railway ; track ; rail ; railroad track
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ราง, ท่อน
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Transportation
 • Industry
 • Economy

21
OK
รถจักรยาน 
รถจักรยาน
¯rot_jak_kra-yān
[รด-จัก-กฺระ-ยาน]
 bicycle ; bike
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Sports
 • Transportation
 • Tourism
 • Royal Institute Dictionary (2011)

22
OK
รถแท็กซี่ 
รถแท็กซี่
¯rot ¯thaek^sī
[รด แท็ก-ซี่]
 taxi ; cab ; taxicab
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

23
OK
รถประจำทาง 
รถประจำทาง
¯rot _pra-jam -thāng
[รด ปฺระ-จำ ทาง]
 bus ; omnibus
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • Tourism

24
OK
รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์
¯rot_jak_kra-yān-yon
[รด-จัก-กฺระ-ยาน-ยน]
 motorcycle
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation

25
OK
โรงรถ 
โรงรถ
-rōng¯rot
[โรง-รด]
 garage ; carport
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Architecture
 • Home
 • ROOM
 • Transportation

26
OK
รถยนต์ 
รถยนต์
¯rot-yon
[รด-ยน]
 automotive ; vehicular
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Economy

27
OK
ที่จอดรถ 
ที่จอดรถ
^thī _jøt ¯rot
[ที่ จอด รด]
 parking place ; parking lot ; car park ; parking
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ที่, แห่ง
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Transportation

28
OK
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
-kān_thāi^thøt ¯thek-nō-lō-yī
[กาน-ถ่าย-ทอด เท็ก-โน-โล-ยี]
 technology transfer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Type of:
Context:
 • Economy
 • Education
 • Industry
 • Law

29
รถถัง 
รถถัง
¯rot /thang
[รด ถัง]
 tank
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Context:
 • Military

30
ยางรถ 
ยางรถ
-yāng ¯rot
 tyre ; tire (Am.)
Word class:Noun (n.)
Classifier:เส้น
Frequency:8875
Context:
 • Transportation
 • Vehicle

31
เข็นรถ 
เข็นรถ
/khen ¯rot
[เข็น รด]
 push a car
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

32
รถจี๊ป 
รถจี๊ป
¯rot¯jīp
 jeep
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

33
รถด่วน 
รถด่วน
¯rot _dūan = ¯rot _duan
 express ; express train ; fast train ; express bus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Tourism
 • Transportation

34
รถด่วน 
รถด่วน
¯rot _dūan = ¯rot _duan
 brown tipped white bamboo caterpillar
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Food
 • Informal

35
รถบ้าน 
รถบ้าน
¯rot ^bān
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Frequency:8875

36
รถซีดาน 
รถซีดาน
¯rot -sī-dān
[รด ...]
 sedan
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Transportation

37
การถดถอย 
การถดถอย
-kān _thot/thøi
[กาน ถด-ถอย]
 regression ; going back ; retreat ; depletion
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Science

38
รถสามล้อ 
รถสามล้อ
¯rot /sām¯lø
 tricycle ; trishaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled vehicle ; motor-tricycle
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Context:
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation

39
รถพยาบาล 
รถพยาบาล
¯rot ¯pha-yā-bān
[รด พะ-ยา-บาน]
 ambulance ; ambulance car
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Transportation

40
รถโดยสาร 
รถโดยสาร
¯rot -døi/sān
[รด โดย-สาน]
 bus ; coach ; passenger vehicle ; omnibus
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Context:
 • Tourism
 • Transportation

41
รถเสบียง 
รถเสบียง
¯rot _sa-bīeng
[รด สะ-เบียง]
 dining car ; restaurant car
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Transportation

42
อู่ซ่อมรถ 
อู่ซ่อมรถ
_ū ^sǿm ¯rot
 garage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

43
ยางรถยนต์ 
ยางรถยนต์
-yāng ¯rot-yon
[ยาง ...]
 tyre (of a vehicle) ; tire (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เส้น
Frequency:8875
Context:
 • Transportation
 • Vehicle

44
อรรถศาสตร์ 
อรรถศาสตร์
_at_tha_sāt
 semantics
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Linguistics

45
อรรถศาสตร์ 
อรรถศาสตร์
_at_tha_sāt
 utilitarianism
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

46
การถอดรหัส 
การถอดรหัส
-kān _thøt¯ra_hat
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

47
การถ่ายภาพ 
การถ่ายภาพ
-kān _thāi^phāp
 photography
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

48
ไม้หมอนรถไฟ 
ไม้หมอนรถไฟ
¯māi/møn ¯rot-fai
 railway sleeper
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

49
การถนอมอาหาร 
การถนอมอาหาร
-kān _tha/nøm-ā/hān
 food preservation
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Food

50
การถูกกักขัง 
การถูกกักขัง
-kān _thūk _kak/khang
[กาน ถูก …]
 captivity
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

51
การถ่ายปัสสาวะ 
การถ่ายปัสสาวะ
-kān _thāi_pat/sā¯wa
 urination ; micturition
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

52
ความสามารถพิเศษ 
ความสามารถพิเศษ
-khwām /sā^māt ¯phi_sēt
[คฺวาม สา-มาด ...]
 talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy
 • Education
 • Sports

53
รถไฟเหาะตีลังกา 
รถไฟเหาะตีลังกา
¯rot-fai _hǿ -tī-lang-kā
[รด-ไฟ เหาะ ตี-ลัง-กา]
 roller coaster
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

54
การถือครองที่ดิน 
การถือครองที่ดิน
-kān /theū -khrøng ^thī-din
 seisin
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Law

55
การถ่ายเทความร้อน 
การถ่ายเทความร้อน
-kān _thāi-thē -khwām¯røn
 heat transfer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Energy

56
การถ่ายฝากตัวอ่อน 
การถ่ายฝากตัวอ่อน
-kān _thāi _fāk -tūa _øn
[กาน ถ่าย …]
 embryo transfer
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Science

57
บุคคลไม่พึงปรารถนา 
บุคคลไม่พึงปรารถนา
_buk-khon ^mai -pheung _prāt_tha/nā
 undesirable person ; persona non grata
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Frequency:8875
Context:
 • Law

58
ความสามารถในการผลิต 
ความสามารถในการผลิต
-khwām /sā^māt -nai -kān _pha_lit
[คฺวาม สา-มาด ...]
 production capacity ; manufacturing capacity
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

59
การวิเคราะห์การถดถอย 
การวิเคราะห์การถดถอย
-kān ¯wi¯khrǿ -kān _thot/thøi
[กาน วิ-เคฺราะ …]
 regression analysis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Science
 • stat)

60
บุคคลผู้ไร้ความสามารถ 
บุคคลผู้ไร้ความสามารถ
_buk-khon^phū¯rai-khwām/sā^māt
[บุก-คน-ผู้-ไร้-คฺวาม-สา-มาด]
 non compos mentis
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

61
ความสามารถในการปรับตัว 
ความสามารถในการปรับตัว
-khwām /sā^māt -nai -kān _prap-tūa
[คฺวาม สา-มาด ...]
 adaptability
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

62
สมรรถภาพ 
สมรรถภาพ
_sā¯mat_tha^phāp
[สะ-มัด-ถะ-พาบ = สะ-หฺมัด-ถะ-พาบ]
 efficiency ; capability ; effectiveness . competence
Word class:Noun (n.)
Frequency:9349
Context:
 • Medicine

63
OK
รถยก 
รถยก
¯rot¯yok
[รด-ยก]
 forklift ; industrial truck ; lift truck ; jitney ; hi-lo ; fork truck ; fork hoist
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Economy
 • Industry
Type of:

64
OK
จอดรถ 
จอดรถ
_jøt ¯rot
[จอด รด]
 park
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Transportation

65
OK
รถตู้ 
รถตู้
¯rot ^tū
[รด ตู้]
 van ; minivan
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Informal
 • Tourism
 • Transportation

66
OK
รถเก๋ง 
รถเก๋ง
¯rot/keng
[รด-เก๋ง]
 car ; sedan ; passenger car ; automobile
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Royal Institute Dictionary (2011)

67
OK
กุญแจรถ 
กุญแจรถ
-kun-jaē ¯rot
[กุน-แจ รด]
 car key ; motorbike key
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ดอก, ชุด, ลูก, แม่, ตัว
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • Mechanics

68
OK
รถไฟฟ้า 
รถไฟฟ้า
¯rot-fai¯fā
[รด-ไฟ-ฟ้า]
 elevated train ; electric train ; elevated railway ; BTS Skytrain
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ขบวน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation
 • Royal Institute Dictionary (2011)

69
OK
รถกระบะ 
รถกระบะ
¯rot_kra_ba
[รด-กฺระ-บะ]
 pick-up ; pickup ; pick-up truck; truck (Am.)
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Informal
 • Mechanics
 • Transportation
 • Royal Institute Dictionary (2011)

70
OK
รถทัวร์ 
รถทัวร์
¯rot -thūa
[รด ทัว]
 tour bus ; coach bus ; coach ; motor coach
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

71
OK
ตู้รถไฟ 
ตู้รถไฟ
^tū ¯rot-fai
[ตู้ รด-ไฟ]
 railroad car ; railcarriage ; train car ; bogie
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Transportation

72
OK
รถสองแถว 
รถสองแถว
¯rot/søng/thaēo
[รด-สอง-แถว]
 songthaew ; jitney ; taxi-bus ; minibus ; baht bus ; bus with two-bench seating
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

73
OK
สถานีรถไฟ 
สถานีรถไฟ
_sa/thā-nī ¯rot-fai
[สะ-ถา-นี รด-ไฟ]
 station ; railway station ; railroad station
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:สถานี ; แห่ง
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Transportation
Type of:

74
OK
รถตุ๊กตุ๊ก 
รถตุ๊กตุ๊ก
¯rot ¯tuk¯tuk
[รด ตุ๊ก-ตุ๊ก]
 tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Informal
 • Mechanics
 • Tourism
 • Transportation

75
OK
รถโรงเรียน 
รถโรงเรียน
¯rot -rōng-rīen
[รด โรง-เรียน]
 school bus; school van; school minibus
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Education
 • Vehicle
 • Transportation

76
OK
รถมอเตอร์ไซค์ 
รถมอเตอร์ไซค์
¯rot -mø-toē-sai
[รด มอ-เตอ-ไซ]
 motorcycle ; motorbike ; moped
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • Loanword
 • Informal
 • Tourism

77
OK
รถมอเตอร์ไซด์ 
รถมอเตอร์ไซด์
¯rot -mø-toē-sai
[รด มอ-เตอ-ไซ]
 motorcycle ; motorbike ; moped
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • Loanword
 • Informal
 • Tourism

78
OK
เดินรถทางเดียว 
เดินรถทางเดียว
-doēn¯rot -thāng -dīo
[เดิน-รด ทาง เดียว]
 one way
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • TRAFFIC
 • Transportation

79
OK
สามารถ 
สามารถ
/sā^māt
[สา-มาด]
 Samart
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9907
Revision:
Context:
 • Names
 • (THA)

80
OK
บนรถ 
บนรถ
-bon ¯rot
[บน รด]
 aboard (a motor vehicle)
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

81
OK
รถชน 
รถชน
¯rot-chon
[รด-ชน]
 car crash ; car accident
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • TRAFFIC
 • Transportation

82
OK
รถไฟ 
รถไฟ
¯rot-fai
[รด-ไฟ]
 railroad ; railway
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Transportation

83
OK
รถติด 
รถติด
¯rot _tit
[รด ติด]
 traffic jam ; heavy traffic; traffic congestion
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Transportation

84
OK
คิวรถ 
คิวรถ
-khiu¯rot
[คิว-รด]
 motorcycle taxi stand ; bus stop ; queue ; line (for transport)
Word class:Noun (n.)
Classifier:ที่ ; แห่ง
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Transportation
Type of:
Made of:

85
OK
เช่ารถ 
เช่ารถ
^chao ¯rot
[เช่า รด]
 rent a car
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Transportation

86
OK
การถัก 
การถัก
-kān_thak
[กาน-ถัก]
 knitting
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Do it yourself
 • Textiles

87
OK
การถอด 
การถอด
-kān _thøt
[กาน ถอด]
 transcription
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics

88
OK
การถ่าย 
การถ่าย
-kān _thāi
[กาน ถ่าย]
 transfer ; transmission
Word class:Noun (n.)
Revision:

89
OK
รถเบนซ์ 
รถเบนซ์
¯rot -bēn
[รด เบน]
 Benz
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คัน
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Merchandise

90
OK
รถไฟเหาะ 
รถไฟเหาะ
¯rot-fai _hǿ
[รด-ไฟ เหาะ]
 roller coaster
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Tourism

91
OK
ไม่สามารถ 
ไม่สามารถ
^mai /sā^māt
[ไม่ สา-มาด]
 unable ; not capable; incapable; powerless
Word class:Adjective (adj.)
Revision:

92
OK
ทะเบียนรถ 
ทะเบียนรถ
¯tha-bīen¯rot
[ทะ-เบียน-รด]
 car registration ; motor vehicle registration ; car licence ; vehicle registration document
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Administration
 • Economy
 • Law
 • Transportation

93
ที่กลับรถ 
ที่กลับรถ
^thī_klap¯rot
[ที่-กฺลับ-รด]
 u-turn ; turnaround
Word class:Noun (n. exp.)

94
OK
ร้านเช่ารถ 
ร้านเช่ารถ
¯rān ^chao¯rot
[ร้าน เช่า-รด]
 car rental ; hire car ; car hire agency
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ร้าน
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Building
 • Commerce
 • Transportation

95
OK
รถกู้ภัยจีน 
รถกู้ภัยจีน
¯rot ^kū-phai -jīn
[รด กู้-ไพ จีน]
 Chinese rescue vehicle of the Poh Teck Tung Foundation
Word class:Proper noun (n. prop.)
Revision:
Context:
 • Politics
 • Medicine
Type of:

96
OK
การถอดเสียง 
การถอดเสียง
-kān_thøt/sīeng
[กาน-ถอด-เสียง]
 transcription
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Linguistics

97
OK
กลุ่มดาวสารถี 
กลุ่มดาวสารถี
_klum-dāo /sā¯ra/thī
[กฺลุ่ม-ดาว สา-ระ-ถี]
 Auriga
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:กลุ่ม
Revision:
Context:
 • Astronomy
 • History
 • Culture
 • FOLK

98
OK
ไม่สามารถใช้งานได้ 
ไม่สามารถใช้งานได้
^mai/sā^māt ¯chai-ngān^dāi
[ไม่-สา-มาด ไช้-งาน-ได้]
 out of order ; non-functional
Word class:Adjective (adj.)
Revision:

99
OK
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง 
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง
-kān_thøt _ak/søn-thai -pen _ak/søn -rō-man _baēp _thāi/sīeng
[กาน-ถอด อัก-สอน-ไท เป็น อัก-สอน โร-มัน แบบ ถ่าย-เสียง]
 Thai romanization ; Thai romanisation

100
รถ- 
รถ-
¯ra_tha
[ระ-ถะ-]
 vehicle
Word class:Prefix (pref.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)