Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ยา
ยา
ยา
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ยา 
ยา 
-yā
[ยา]
 medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical

2
OK
ยา 
ยา 
-yā
[ยา]
 [royal language suffix indicating
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

3
ยา 
ยา 
-yā
[ยา]
 Yaa

4
5
OK
ยาก 
ยาก 
^yāk
[ยาก]
 difficult ; hard ; complicated ; tough; not so easy ; advanced
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:1402
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

6
OK
ยาย 
ยาย 
-yāi
[ยาย]
 grandma
 
Word class:Noun (n.)
Frequency:2176
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

7
OK
ยาก 
ยาก 
^yāk
[ยาก]
 arduously ; laboriously ; with difficulty ; in a difficult fashion
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:2402
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

8
OK
ยาก 
ยาก 
^yāk
[ยาก]
 difficulty
Word class:Noun (n.)
Frequency:2402
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

9
OK
ยาว 
ยาว 
-yāo
[ยาว]
 long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:2456
Revision:
Type of:
Made of:
Context:
 • Spacial
 • Modifier
 • Insects (entomology)
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

10
OK
ยาง 
ยาง 
-yāng
[ยาง]
 rubber ; resin ; latex ; gum
Word class:Noun (n.)
Frequency:2752
Revision:
Context:
 • Construction
 • Science
 • Mechanics
 • Economy
 • Royal Institute Dictionary (2011)

11
OK
ยาย 
ยาย 
-yāi
[ยาย]
 maternal grandmother ; grandmother (maternal) ; grandma ; granny ; mother's mother
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:3176
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

12
OK
ยาม 
ยาม 
-yām
[ยาม]
 guard ; watchman ; sentry ; security guard
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:4398
Revision:
Context:
 • Informal
 • SECURIT
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)

13
OK
ยาม 
ยาม 
-yām
[ยาม]
 time ; moment ; hour
Word class:Noun (n.)
Frequency:6398
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

14
OK
ภรรยา 
ภรรยา 
-phan-yā = -phan¯ra-yā
[พัน-ยา = พัน-ระ-ยา]
 wife ; spouse
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:1410
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

15
OK
ภรรยา 
ภรรยา 
-phan¯ra-yā = -phan-yā
[พัน-ระ-ยา = พัน-ยา]
 spouse ; wife
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:1410
Revision:
Context:
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

16
OK
ขยาย 
ขยาย 
_kha/yāi
[ขะ-หฺยาย]
 expand ; enlarge ; extend ; get bigger; dilate
Word class:Verb (v.)
Frequency:2183
Revision:

17
OK
18
บรรยากาศ 
บรรยากาศ 
-ban-yā_kāt
[บัน-ยา-กาด]
 mood ; condition ; atmosphere

19
OK
พยายาม 
พยายาม 
¯pha-yā-yām
[พะ-ยา-ยาม]
 try ; attempt ; strive ; endeavour = endeavor (Am.) ; make an effort ; exert ; strain
Word class:Verb (v.)
Frequency:3329
Revision:
Context:
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

20
OK
อยาก 
อยาก 
_yāk
[หฺยาก]
 would like ; wish ; thirst for ; crave ; want
Word class:Verb (v.)
Frequency:3703
Revision:

21
OK
กันยายน 
กันยายน 
-kan-yā-yon
[กัน-ยา-ยน]
 September
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:เดือน
Frequency:4355
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

22
OK
จักรยาน 
จักรยาน 
_jak_kra-yān
[จัก-กฺระ-ยาน]
 bicycle ; bike ; cycle
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:4928
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Sports
 • Transportation
 • Tourism
 • Royal Institute Dictionary (2011)

23
ยาวนาน 
ยาวนาน 
-yāo-nān
 long ; for a long time ; extensively

24
OK
พยาบาล 
พยาบาล 
¯pha-yā-bān
[พะ-ยา-บาน]
 nurse
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:5197
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Profession
 • Tourism
 • Royal Institute Dictionary (2011)

25
ทรัพยากร 
ทรัพยากร 
¯sap¯pha-yā-køn
[ซับ-พะ-ยา-กอน]
 ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device
Word class:Noun (n.)
Frequency:5165
Context:
 • ASEAN
 • Economy
 • Education

26
ยากจน 
ยากจน 
^yāk-jon
[ยาก-จน]
 poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5175
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

27
OK
สยาม 
สยาม 
_sa/yām
[สะ-หฺยาม]
 Siam ; Siamese
Word class:
 • Proper noun (n. prop.)
 • Adjective (adj.)
Frequency:5426
Revision:
Context:
 • ASEAN
 • History
 • Tourism
 • (THA)

28
พยาบาล 
พยาบาล 
¯pha-yā-bān
[พะ-ยา-บาน]
 nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend
Word class:Verb (v.)
Frequency:5197
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

29
OK
ยาง 
ยาง 
-yāng
[ยาง]
 tire ; tyre
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:เส้น (เส้น])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • TRAFFIC

30
ยาวนาน 
ยาวนาน 
-yāo-nān
 endless ; prolonged

31
OK
จิตวิทยา 
จิตวิทยา 
_jit_ta¯wit¯tha-yā = _jit¯wit¯tha-yā
[จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา = จิด-วิด-ทะ-ยา]
 psychology
 
Word class:Noun (n.)
Frequency:6143
Revision:
Type of:
Context:
 • Psychology
 • Education
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

32
OK
ยาเสพติด 
ยาเสพติด 
-yā_sēp_tit
[ยา-เสบ-ติด]
 drug ; addictive drug ; stimulant ; narcotic ; dope

33
OK
ยาน 
ยาน 
-yān
[ยาน]
 craft ; vessel ; vehicle ; spacecraft
 
Word class:Noun (n.)
Frequency:8610
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

34
หยาบ 
หยาบ 
_yāp
[หฺยาบ]
 impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5912
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

35
OK
36
OK
ยาสีฟัน 
ยาสีฟัน 
-yā/sī-fan
[ยา-สี-ฟัน]
 toothpaste ; dentrifice
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:หลอด (หฺลอด])
Frequency:6500
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
Type of:

37
OK
มารยาท 
มารยาท 
-mā¯ra^yāt
[มา-ระ-ยาด]
 courtesy ; politeness ; conduct ; manner ; behavior ; civility ; ethics
Word class:Noun (n.)
Frequency:6283
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

38
OK
ยาน 
ยาน 
-yān
[ยาน]
 flabby ; drooping; saggy
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8610
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

39
ความยาว 
ความยาว 
-khwām -yāo
[คฺวาม ยาว]
 length
Word class:Noun (n.)
Frequency:6165
Context:
 • Unit
 • Mechanics
 • Science

40
พยาน 
พยาน 
¯pha-yān
[พะ-ยาน]
 testmony ; evidence ; proof

41
พยาน 
พยาน 
¯pha-yān
[พะ-ยาน]
 witness

42
เยาวชน 
เยาวชน 
-yao¯wa-chon
[เยา-วะ-ชน]
 youth ; juvenile
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:6343
Context:
 • Education
 • Royal Institute Dictionary (2011)

43
ยุ่งยาก 
ยุ่งยาก 
^yung^yāk
[ยุ่ง-ยาก]
 complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6467
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

44
นวนิยาย 
นวนิยาย 
¯na¯wa¯ni-yāi
[นะ-วะ-นิ-ยาย]
 novel ; fiction ; story

45
ยาสูบ 
ยาสูบ 
-yā_sūp
[ยา-สูบ]
 tobacco
Word class:Noun (n.)
Frequency:6500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

46
ยาพิษ 
ยาพิษ 
-yā¯phit
[ยา-พิด]
 poison
Word class:Noun (n.)
Frequency:6500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

47
OK
วิทยา 
วิทยา 
¯wit¯tha-yā
[วิด-ทะ-ยา]
 science; knowledge; learning
Word class:Noun (n.)
Frequency:6804
Revision:
Context:
 • Science
 • Philosophy

48
OK
กิริยา 
กิริยา 
_ki¯ri-yā
[กิ-ริ-ยา]
 manners ; behaviour ; behavior (Am.) ; civility
Word class:Noun (n.)
Frequency:6836
Revision:
Context:
 • Sociology

49
วิทยา 
วิทยา 
¯Wit¯tha-yā
 Witthaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:6804
Context:
 • Names
 • (THA)

50
บรรยาย 
บรรยาย 
-ban-yāi
[บัน-ยาย = บัน-ระ-ยาย]
 explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate
Word class:Verb (v.)
Frequency:6829
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

51
บรรยาย 
บรรยาย 
-ban-yāi
[บัน-ยาย = บัน-ระ-ยาย]
 lecture ; give a lecture ; give a talk
Word class:Verb (v.)
Frequency:6829
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

52
บรรยาย 
บรรยาย 
-ban-yāi
 descriptive

53
หยาบ 
หยาบ 
_yāp
[หฺยาบ]
 rough ; coarse
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6912
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

54
OK
ยานอวกาศ 
ยานอวกาศ 
-yān_a¯wa_kāt
[ยาน-อะ-วะ-กาด]
 spacecraft ; spaceship
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ (ลำ])
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Science
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)

55
OK
ยานพาหนะ 
ยานพาหนะ 
-yān-phā_ha¯na
[ยาน-พา-หะ-นะ]
 vehicle ; means of transport ; conveyance ; carrier
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน (คัน])
Frequency:7356
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • Economy
 • Tourism

56
ขยายตัว 
ขยายตัว 
_kha/yāi-tūa
 expand ; get bigger ; enlarge
Word class:Verb (v.)
Frequency:7164

57
วิทยาลัย 
วิทยาลัย 
¯wit¯tha-yā-lai
[วิด-ทะ-ยา-ไล]
 college

58
OK
ยากลำบาก 
ยากลำบาก 
^yāk -lam_bāk
[ยาก ลำ-บาก]
 suffer ; be in difficulty ; be troubled by
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:7493
Revision:

59
OK
ไวยากรณ์ 
ไวยากรณ์ 
-wai-yā-køn
[ไว-ยา-กอน]
 grammar
Word class:Noun (n.)
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics
 • Education
 • Royal Institute Dictionary (2011)

60
OK
วิทยาเขต 
วิทยาเขต 
¯wit¯tha-yā_khēt
[วิด-ทะ-ยา-เขด]
 campus

61
ยาสูบ 
ยาสูบ 
-yā_sūp
[ยา-สูบ]
 Nicotiana tabacum
Word class:Noun (n.)
Frequency:7500
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

62
ยาสูบ 
ยาสูบ 
-yā_sūp
[ยา-สูบ]
Word class:Noun (n.)
Frequency:7500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

63
ทายาท 
ทายาท 
-thā^yāt
[ทา-ยาด]
 heir ; heiress ; descendant ; successor
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:7614
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

64
ภริยา 
ภริยา 
¯pha¯ri-yā
[พะ-ริ-ยา]
 wife
Word class:Noun (n.)
Frequency:7721
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

65
OK
อยากได้ 
อยากได้ 
_yāk ^dāi
[หฺยาก ได้]
 want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet
Word class:Verb (v.)
Frequency:8165
Revision:

66
นิยาย 
นิยาย 
¯ni-yāi
[นิ-ยาย]
 myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable

67
OK
ฉีดยา 
ฉีดยา 
_chīt -yā
[ฉีด ยา]
 inject ; give an injection
 
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine

68
OK
ยาเม็ด 
ยาเม็ด 
-yā ¯met
[ยา เม็ด]
 tablet ; pill
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เม็ด (เม็ด])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Merchandise
Type of:

69
นิยาม 
นิยาม 
¯ni-yām
[นิ-ยาม]
 definition
Word class:Noun (n.)
Frequency:8139
Context:
 • Science

70
นิยาม 
นิยาม 
¯ni-yām
[นิ-ยาม]
 define
Word class:Verb (v.)
Frequency:8139
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

71
นิยาม 
นิยาม 
¯ni-yām
[นิ-ยาม]
 law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things
Word class:Noun (n.)
Frequency:8139
Context:
 • Religion
 • Royal Institute Dictionary (2011)

72
OK
ยาถ่าย 
ยาถ่าย 
-yā_thāi
[ยา-ถ่าย]
 laxative ; purgative

73
OK
หยาบคาย 
หยาบคาย 
_yāp-khāi
[หฺยาบ-คาย]
 vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse; indecent; abrasive
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500
Revision:

74
OK
ยางพารา 
ยางพารา 
-yāng-phā-rā
[ยาง-พา-รา]
 rubber tree ; pará rubber tree ; rubber plant ; sharinga tree ; seringueira ; Hevea brasiliensis
Word class:Noun (n.)
Classifier:ต้น (ต้น])
Frequency:8500
Revision:
Type of:
Context:
 • Agriculture
 • Plants (botany)
 • Economy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species

75
OK
หยาบคาย 
หยาบคาย 
_yāp-khāi
[หฺยาบ-คาย]
 rudely ; impolitely
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8500
Revision:

76
OK
ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
-chī¯wa¯wit¯tha-yā
[ชี-วะ-วิด-ทะ-ยา]
 biology

77
OK
การแพ้ยา 
การแพ้ยา 
-kān ¯phaē -yā
[กาน แพ้ ยา]
 drug allergy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine

78
OK
การใช้ยา 
การใช้ยา 
-kān ¯chai -yā
[กาน ไช้ ยา]
 use of medicine; drug use
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Medicine

79
OK
กีฏวิทยา 
กีฏวิทยา 
-kī_ta¯wit¯tha-yā
[กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา]
 entomology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Insects (entomology)
 • Science
 • Education
 • Zoology

80
OK
แร่วิทยา 
แร่วิทยา 
^raē ¯wit¯tha-yā
[แร่ วิด-ทะ-ยา]
 mineralogy
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Topography

81
OK
ยาแก้ปวด 
ยาแก้ปวด 
-yā^kaē _pūat
[ยา-แก้ ปวด]
 pain reliever ; painkiller ; analgesic

82
OK
ยากลำบาก 
ยากลำบาก 
^yāk -lam_bāk
[ยาก ลำ-บาก]
 with difficulty ; hardship ; tough
Word class:
 • Adjective (adj.)
 • Adverb (adv.)
Frequency:8500
Revision:

83
OK
เยาะเย้ย 
เยาะเย้ย 
¯yǿ¯yoēi
[เยาะ-เย้ย]
 ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

84
OK
วิธีวิทยา 
วิธีวิทยา 
¯wi-thī ¯wit¯tha-yā
[วิ-ที วิด-ทะ-ยา]
 methodology

85
OK
กริยา 
กริยา 
_kri-yā = _ka¯ri-yā
[กฺริ-ยา = กะ-ริ-ยา]
 verb ; predicate
Word class:Noun (n.)
Frequency:8644
Revision:

86
OK
กริยา 
กริยา 
_kri-yā = _ka¯ri-yā
[กฺริ-ยา = กะ-ริ-ยา]
 verb ; predicate
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8644
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)

87
OK
ยาง 
ยาง 
-yāng
[ยาง]
 Yang ; Karen ; Karen people
Word class:
 • Proper noun (n. prop.)
 • Adjective (adj.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • ETHNO
 • DEMOG
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • (THA)

88
OK
ยาง 
ยาง 
-yāng
[ยาง]
 heron; egret
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

89
OK
ยาก 
ยาก 
^yāk
[ยาก]
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

90
OK
ยาง 
ยาง 
-yāng
[ยาง]
 Dipterocarpus ; a genus of flowering plants
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

91
คนยาม 
คนยาม 
-khon -yām
[คน ยาม]
 guard ; sentry

92
พยาธิ 
พยาธิ 
¯pha^yāt = ¯pha-yā¯thi
[พะ-ยาด]
 parasite
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Fish

93
ปะยาง 
ปะยาง 
_pa-yāng
[ปะ-ยาง]
 repair a tire
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500
Context:
 • Informal
 • Mechanics

94
พยาธิ 
พยาธิ 
¯pha-yā¯thi
[พะ-ยา-ทิ]
 sickness ; disease ; ailment ; malady ; patho- (pref.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

95
สนธยา 
สนธยา 
/son¯tha-yā
[สน-ทะ-ยา]
 twilight ; dusk
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

96
สนธยา 
สนธยา 
/Son¯tha-yā
 Sonthaya ; Sontaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Context:
 • Names
 • (THA)

97
ยางใน 
ยางใน 
-yāng-nai
[ยาง-ไน]
 inner tube ; tube
Word class:Noun (n.)
Classifier:เส้น (เส้น])
Frequency:8500
Context:
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation

98
ยางรถ 
ยางรถ 
-yāng ¯rot
 tyre ; tire (Am.)

99
ยางสน 
ยางสน 
-yāng/son
[ยาง-สน]
 resin
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TECHNIC

100
ยาสลบ 
ยาสลบ 
-yā_sa_lop
[ยา-สะ-หฺลบ]
 anaesthetic ; anesthetic (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

101
แม่ยาย 
แม่ยาย 
^maē-yāi
[แม่-ยาย]
 mother-in-law ; wife's mother

102
เมลียา 
เมลียา 
Mēliyā
 Melilla
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500

103
มายากล 
มายากล 
-mā-yā-kon
[มา-ยา-กน]
 magic show ; jugglery
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

104
อดอยาก 
อดอยาก 
_ot_yāk
[อด-หฺยาก]
 starve
Word class:Verb (v.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

105
อดอยาก 
อดอยาก 
_ot_yāk
[อด-หฺยาก]
 starving ; poor ; impoverished
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500

106
พยางค์ 
พยางค์ 
¯pha-yāng
[พะ-ยาง]
 syllable
Word class:Noun (n.)
Classifier:พยางค์
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)

107
เซบียา 
เซบียา 
Sēbīyā
 Sevilla

108
ตรายาง 
ตรายาง 
-trā-yāng
[ตฺรา-ยาง]
 rubber stamp
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

109
ยางไม้ 
ยางไม้ 
-yāng ¯māi
[ยาง ...]
 resin
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

110
ยางล้อ 
ยางล้อ 
-yāng ¯lø
[ยาง ล้อ]
 tyre ; tire (Am.)

111
ยางนอก 
ยางนอก 
-yāng^nøk
[ยาง-นอก]
 tyre ; tyre casing
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)

112
ความยาก 
ความยาก 
-khwām ^yāk
[คฺวาม ยาก]
 difficulty ; difficulties [pl]
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500

113
ระยะยาว 
ระยะยาว 
¯ra¯ya -yāo
 long-term ; long range

114
ยาลดไข้ 
ยาลดไข้ 
-yā ¯lot ^khai
 antipyretic
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

115
ยาระบาย 
ยาระบาย 
-yā¯ra-bāi
[ยา-ระ-บาย]
 laxative

116
ยาลดกรด 
ยาลดกรด 
-yā ¯lot _krot
 antacid

117
อากาศยาน 
อากาศยาน 
-ā_kāt_sa-yān
[อา-กาด-สะ-ยาน]
 aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship

118
ใบสั่งยา 
ใบสั่งยา 
-bai_sang -yā
 prescription ; medical prescription

119
มีนวิทยา 
มีนวิทยา 
-mīn¯wit¯tha-yā
 ichtyology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Fish
 • Science
 • Zoology

120
เปียงยาง 
เปียงยาง 
Pīengyāng
 Pyongyang
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500

121
พิษวิทยา 
พิษวิทยา 
¯phit¯wit¯tha-yā
 toxicology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Medicine
 • Science

122
รถพยาบาล 
รถพยาบาล 
¯rot ¯pha-yā-bān
[รด พะ-ยา-บาน]
 ambulance ; ambulance car

123
สุขวิทยา 
สุขวิทยา 
_suk_kha¯wit¯tha-yā
[สุก-ขะ-วิด-ทะ-ยา]
 hygiene; hygienics
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

124
เทพนิยาย 
เทพนิยาย 
^thēp¯ni-yāi
[เทบ-นิ-ยาย]
 myth ; fairy tale
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • History

125
เทววิทยา 
เทววิทยา 
-thē¯wa¯wit¯tha-yā
[เท-วะ-วิด-ทะ-ยา]
 theology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Religion
 • Royal Institute Dictionary (2011)

126
แว่นขยาย 
แว่นขยาย 
^waēn_kha/yāi
[แว่น-ขะ-หฺยาย]
 magnifying glass
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

127
ญาณวิทยา 
ญาณวิทยา 
-yān¯na¯wit¯tha-yā
[ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา ; ยาน-นะ-วิด-ทะ-ยา]
 epistemology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education

128
ยางมะตอย 
ยางมะตอย 
-yāng¯ma-tøi
[ยาง-มะ-ตอย]
 asphalt
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Energy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

129
ยาเหลือง 
ยาเหลือง 
-yā/leūang
[ยา-เหฺลือง]
 acriflavine
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

130
ยาแก้พิษ 
ยาแก้พิษ 
-yā ^kaē ¯phit
[ยา แก้ ...]
 antidote
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

131
ยานัตถุ์ 
ยานัตถุ์ 
-yā¯nat
[ยา-นัด]
 snuff
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

132
ญาณวิทยา 
ญาณวิทยา 
-yān¯na¯wit¯tha-yā
[ยาน-นะ-วิด-ทะ-ยา ; ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา]
 epistemology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Science

133
ความยากจน 
ความยากจน 
-khwām ^yāk-jon
[คฺวาม ยาก-จน]
 poverty ; beggary ; impoverishment
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy
 • Education

134
ลูบลิยานา 
ลูบลิยานา 
Lūpliyānā
 Ljubljana
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500

135
มิญชวิทยา 
มิญชวิทยา 
minchawitthayā
[มิน-ชะ …]
 histology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Education
 • Medicine
 • Science

136
สามีภรรยา 
สามีภรรยา 
/sā-mī -phan¯ra-yā
 husband and wife ; married couple

137
ชยา 
ชยา 
¯cha-yā
[ชะ-ยา]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

138
ทยา 
ทยา 
¯tha-yā
[ทะ-ยา]
 kindness
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

139
ทยา 
ทยา 
¯tha-yā
[ทะ-ยา]
 good
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

140
ยาย 
ยาย 
-yāi
[ยาย]
 vagina ; pussy (vulg.)

141
เยา 
เยา 
-yao
[เยา]
 low ; weak ; moderate
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

142
เยา 
เยา 
-yao
[เยา]

143
ยาด 
ยาด 
^yāt
[ยาด]
 [euphonious suffix]
Word class:X
Frequency:9500

144
ยาบ 
ยาบ 
yāp
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

145
ยาบ 
ยาบ 
yāp
 flapping ; waving
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

146
ยาด 
ยาด 
yāt
[ยาด]
 Tor hamiltonii
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Fish
 • Royal Institute Dictionary (2011)

147
OK
น้ำยา 
น้ำยา 
¯nām-yā
[น้ำ-ยา]
 liquid reagent ; chemical solution ; liquid cleaner
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขวด (ขวด])
Frequency:8942
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Science
Type of:

148
เยียวยา 
เยียวยา 
-yīo-yā
[เยียว-ยา]
 cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend
Word class:Verb (v.)
Frequency:8750
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

149
พยากรณ์ 
พยากรณ์ 
¯pha-yā-køn
[พะ-ยา-กอน]
 forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine
Word class:Verb (v.)
Frequency:8839

150
พยากรณ์ 
พยากรณ์ 
¯pha-yā-køn
[พะ-ยา-กอน]
 forecast ; prediction ; prophesy
Word class:Noun (n.)
Frequency:8839

151
OK
152
OK
ยาดม 
ยาดม 
-yā -dom
[ยา ดม]
 nasal inhaler ; smelling salt ; inhalant
 

153
OK
ร้านยา 
ร้านยา 
¯rān -yā
[ร้าน ยา]
 pharmacy ; drugstore
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ร้าน
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Building
 • Commerce
 • Medicine

154
OK
สองยาม 
สองยาม 
/søng -yām
[สอง ยาม]
 midnight ; 12 AM
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

155
OK
ยางแบน 
ยางแบน 
-yāng -baēn
[ยาง แบน]
 have a flat tire ; flat tire ; flat tyre
 
Word class:
 • Verb (v. exp.)
 • Adjective (adj.)
 • Noun (n.)
Classifier:ล้อ, เส้น (เส้น])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • TRAFFIC
Type of:

156
OK
ยามสาม 
ยามสาม 
-yām /sām
[ยาม สาม]
 3 AM ; 3 in the morning ; 3rd guard
 
Word class:loc.
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

157
OK
ยามสี่ 
ยามสี่ 
-yām _sī
[ยาม สี่]
 six o'clock in the morning ; 6 AM ; 4th guard
 
Word class:loc.
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

158
OK
ยาสระผม 
ยาสระผม 
-yā_sa/phom
[ยา-สะ-ผม]
 shampoo
 

159
OK
หยินหยาง 
หยินหยาง 
/yin/yāng
[หยิน-หยาง]
 yin and yang
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Philosophy
 • Sociology

160
OK
ยามหนึ่ง 
ยามหนึ่ง 
-yām_neung
[ยาม-หฺนึ่ง]
 9 PM ; 9 in the evening ; nine o'clock at night ; first guard
 
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

161
ชายา 
ชายา 
-chā-yā
[ฉา-ยา]
 wife ; consort ; girl ; beautiful girl

162
OK
ท่ายาง ; อำเภอท่ายาง = อ.ท่ายาง 
ท่ายาง ; อำเภอท่ายาง = อ.ท่ายาง 
^thā -yāng = -am-phoē ^thā -yāng = -am-phoē ^thā -yāng
[ท่า ยาง = อำ-เพอ ท่า ยาง = อำ-เพอ ท่า ยาง]
 Tha Yang ; Tha Yang District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • (THA)
 • Administrative area
Type of:

163
OK
เดือนกันยายน = เดือนกันยา 
เดือนกันยายน = เดือนกันยา 
-deūan -kan-yā-yon = -deūan -kan-yā
[เดือน กัน-ยา-ยน = เดือน กัน-ยา]
 Month of September

164
OK
พูดง่ายทำยาก = พูดง่ายแต่ทำยาก 
พูดง่ายทำยาก = พูดง่ายแต่ทำยาก 
^phūt ^ngāi -tham ^yāk = ^phūt ^ngāi _taē -tham ^yāk
[พูด ง่าย ทำ ยาก = พูด ง่าย แต่ ทำ ยาก]
 easier said than done
Word class:xp
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • IDIOM

165
OK
ขยาย 
ขยาย 
_kha/yāi
[ขะ-หฺยาย]
 reveal ; divulge ; disclose ; leak ; to let out (to others or the public)
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:

166
OK
กันยา 
กันยา 
-kan-yā
[กัน-ยา]
 September
Word class:Noun (n.)
Classifier:เดือน
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

167
OK
น้ำยา 
น้ำยา 
¯nām-yā
[น้ำ-ยา]
 fish chilli sauce ; spicy sauce ; spice mixture
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Food
 • (THA)

168
OK
พัทยา 
พัทยา 
¯phat¯tha-yā
[พัด-ทะ-ยา]
 Pattaya ; Pattaya City
Context:
 • Place
 • Geography
 • Informal
 • Tourism
 • (THA)
 • ASEAN
 • Administrative area

169
OK
พะเยา 
พะเยา 
¯pha-yao
[พะ-เยา]
 Phayao
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Geography
 • Administrative area
 • Tourism

170
OK
พยาธิ 
พยาธิ 
¯pha^yāt = ¯pha-yā¯thi
[พะ-ยาด = พะ-ยา-ทิ]
 parasite
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

171
OK
แพ้ยา 
แพ้ยา 
¯phaē -yā
[แพ้ ยา]
 be allergic to medicine
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Medicine

172
OK
ผมยาว 
ผมยาว 
/phom-yāo
[ผม-ยาว]
 long hair
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Fashion
 • Tourism
Type of:

173
OK
ติดยา 
ติดยา 
_tit -yā
[ติด ยา]
 be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

174
OK
ยางนา 
ยางนา 
-yāng -nā
[ยาง นา]
 yang na tree ; resin tree ; hairy-leafed apitong ; apinau; Dipterocarpus alatus
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Plants (botany)
 • Forestry
 • Construction

175
OK
ยาน้ำ 
ยาน้ำ 
-yā ¯nām
[ยา น้ำ]
 syrup ; potion ; liquid medicine
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ขวด (ขวด])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Medicine

176
OK
อยุธยา 
อยุธยา 
_a¯yut¯tha-yā
[อะ-ยุด-ทะ-ยา]
 Ayutthaya ; Ayudhya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Type of:
Context:
 • ASEAN
 • Economy
 • History
 • ROYAL
 • Tourism
 • (THA)
 • Administrative area

177
OK
ฉลากยา 
ฉลากยา 
_cha_lāk -yā
[ฉะ-หฺลาก ยา]
 medicine label ; drug label ; label for usage and/or ingredients of medicine

178
OK
คำขยาย 
คำขยาย 
-kham_kha/yāi
[คำ-ขะ-หฺยาย]
 modifier ; adjective ; adjunct ; adverbial
Word class:Noun (n.)
Classifier:คำ (คำ])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics
Type of:
Made of:

179
OK
ขนาดยา 
ขนาดยา 
_kha_nāt -yā
[ขะ-หฺนาด ยา]
 dose ; dosage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Medicine

180
OK
แขนยาว 
แขนยาว 
/khaēn-yāo
[แขน-ยาว]
 long sleeves

181
OK
พยายาม 
พยายาม 
¯pha-yā-yām
[พะ-ยา-ยาม]
 strive ; struggle ; fight
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Psychology
 • Sociology

182
OK
ปืนยาว 
ปืนยาว 
-peūn-yāo
[ปืน-ยาว]
 rifle
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก (กฺระ-บอก])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)

183
OK
รยางค์ 
รยางค์ 
¯ra-yāng
[ระ-ยาง]
 appendage
Word class:Noun (n.)
Classifier:ปล้อง
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Nature
 • Medicine
 • Science
Type of:

184
OK
เทกียา 
เทกียา 
-thē-kī-yā
[เท-กี-ยา]
 Taqiya ; Kitman ; Taqiyya ; Taqīyah ; Taqiyyah ; Taqiah ; Takeyya ; (from The Quran Sura 3:28)
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Politics
 • Religion
 • Sociology
Made of:

185
OK
คำกริยา 
คำกริยา 
-kham _kri-yā = -kham _ka¯ri-yā
[คำ กฺริ-ยา = คำ กะ-ริ-ยา]
 verb
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คำ (คำ])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Grammar
Type of:
Made of:

186
OK
อยากจัด 
อยากจัด 
_yāk _jat
[หฺยาก จัด]
 would like to arrange ; crave
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:

187
OK
ยาหม่อง 
ยาหม่อง 
-yā_mǿng = -yā_møng
[ยา-หฺม็่อง = ยา-หฺม่อง]
 balm ; Thai balm ; mentholated ointment ; liniment ; embrocation

188
OK
ขยายขนาด 
ขยายขนาด 
_kha/yāi _kha_nāt
[ขะ-หฺยาย ขะ-หฺนาด]
 magnify ; enlarge (the size)
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:

189
OK
ส่วนขยาย 
ส่วนขยาย 
_sūan_kha/yāi
[ส่วน-ขะ-หฺยาย]
 modifier ; grammatical modifier

190
OK
ไตรยางศ์ 
ไตรยางศ์ 
-trai-yāng
[ไตฺร-ยาง]
 tone class of consonant ; three-sound group ; three classes of Thai consonants
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)

191
OK
ตัจวิทยา 
ตัจวิทยา 
_tat_ja¯wit¯tha-yā
[ตัด-จะ-วิด-ทะ-ยา]
 dermatology
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Dermatology
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

192
OK
ต้นยางนา 
ต้นยางนา 
^ton -yāng-nā
[ต้น ยาง-นา]
 yang na tree ; hairy-leafed apitong ; apinau; Dipterocarpus alatus

193
ผู้เยาว์ 
ผู้เยาว์ 
^phū-yao
[ผู้-เยา]
 minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster
Word class:Noun (n.)
Frequency:9311
Context:
 • Law

194
ไชยา ; อำเภอไชยา = อ.ไชยา 
ไชยา ; อำเภอไชยา = อ.ไชยา 
-Chai-yā ; -Am-phoē -Chai-yā
 Chaiya ; Chaiya District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Administration
 • (THA)

195
ลาดยาว ; อำเภอลาดยาว = อ.ลาดยาว 
ลาดยาว ; อำเภอลาดยาว = อ.ลาดยาว 
^Lāt -Yāo ; -Am-phoē ^Lāt -Yāo
 Lat Yao ; Lat Yao District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

196
สรรพยา ; อำเภอสรรพยา = อ.สรรพยา 
สรรพยา ; อำเภอสรรพยา = อ.สรรพยา 
¯Sap¯pha-yā ; -Am-phoē ¯Sap¯pha-yā
 Sapphaya ; Sapphaya District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

197
วังยาง ; อำเภอวังยาง = อ.วังยาง 
วังยาง ; อำเภอวังยาง = อ.วังยาง 
-Wang -Yāng ; -Am-phoē -Wang -Yāng
 Wang Yang ; Wang Yang District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

198
เกาะยาว ; อำเภอเกาะยาว = อ.เกาะยาว 
เกาะยาว ; อำเภอเกาะยาว = อ.เกาะยาว 
_Kǿ -Yāo ; -Am-phoē _Kǿ -Yāo
 Ko Yao ; Ko Yao District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Administration
 • (THA)

199
แปลงยาว ; อำเภอแปลงยาว = อ.แปลงยาว 
แปลงยาว ; อำเภอแปลงยาว = อ.แปลงยาว 
-Plaēng -Yāo ; -Am-phoē -Plaēng -Yāo
 Plaeng Yao ; Plaeng Yao District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

200
ตาพระยา ; อำเภอตาพระยา = อ.ตาพระยา 
ตาพระยา ; อำเภอตาพระยา = อ.ตาพระยา 
Tā Phrayā ; Amphoē Tā Phrayā
 Ta Phraya ; Ta Phraya District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

201
ยางตลาด ; อำเภอยางตลาด = อ.ยางตลาด 
ยางตลาด ; อำเภอยางตลาด = อ.ยางตลาด 
-Yāng _Ta_lāt ; -Am-phoē -Yāng _Ta_lāt
[ยาง ...]
 Yang Talat ; Yang Talat District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

202
เมืองยาง ; อำเภอเมืองยาง = อ.เมืองยาง 
เมืองยาง ; อำเภอเมืองยาง = อ.เมืองยาง 
-Meūang -Yāng ; -Am-phoē -Meūang -Yāng
[เมือง ...]
 Mueang Yang ; Mueang Yang District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

203
นายายอาม ; อำเภอนายายอาม = อ.นายายอาม 
นายายอาม ; อำเภอนายายอาม = อ.นายายอาม 
-Nā -Yāi -Ām ; -Am-phoē -Nā -Yāi -Ām
 Na Yai Am ; Na Yai Am District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

204
ภูกามยาว ; อำเภอภูกามยาว = อ.ภูกามยาว 
ภูกามยาว ; อำเภอภูกามยาว = อ.ภูกามยาว 
Phū Kāmyāo ; Amphoē Phū Kāmyāo
 Phu Kamyao ; Phu Kamyao District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

205
ปลายพระยา ; อำเภอปลายพระยา = อ.ปลายพระยา 
ปลายพระยา ; อำเภอปลายพระยา = อ.ปลายพระยา 
_Plāi ¯Phra-yā ; -Am-phoē _Plāi ¯Phra-yā
 Plai Phraya ; Plai Phraya District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

206
ท่าสองยาง ; อำเภอท่าสองยาง = อ.ท่าสองยาง 
ท่าสองยาง ; อำเภอท่าสองยาง = อ.ท่าสองยาง 
^Thā /Søng -Yāng ; -Am-phoē ^Thā /Søng -Yāng
 Tha Song Yang ; Tha Song Yang District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

207
เมืองพะเยา ; อำเภอเมืองพะเยา = อ.เมืองพะเยา 
เมืองพะเยา ; อำเภอเมืองพะเยา = อ.เมืองพะเยา 
-Meūang ¯Pha-yao ; -Am-phoē -Meūang ¯Pha-yao
[เมือง ...]
 Mueang Phayao ; Mueang Phayao District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

208
ทุ่งยางแดง ; อำเภอทุ่งยางแดง = อ.ทุ่งยางแดง 
ทุ่งยางแดง ; อำเภอทุ่งยางแดง = อ.ทุ่งยางแดง 
^Thung -Yāng -Daēng ; -Am-phoē ^Thung -Yāng -Daēng
 Thung Yang Daeng ; Thung Yang Daeng District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

209
ยางชุมน้อย ; อำเภอยางชุมน้อย = อ.ยางชุมน้อย 
ยางชุมน้อย ; อำเภอยางชุมน้อย = อ.ยางชุมน้อย 
-Am-phoē -Yāng -Chum ¯Nøi ; -Am-phoē -Yāng -Chum ¯Nøi
 Yang Chum Noi ; Yang Chum Noi District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

210
ยางสีสุราช ; อำเภอยางสีสุราช = อ.ยางสีสุราช 
ยางสีสุราช ; อำเภอยางสีสุราช = อ.ยางสีสุราช 
Yāng Sīsurāt ; Amphoē Yāng Sīsurāt
[ยาง ...]
 Yang Sisurat ; Yang Sisurat District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

211
กัลยาณิวัฒนา ; อำเภอกัลยาณิวัฒนา = อ.กัลยาณิวัฒนา 
กัลยาณิวัฒนา ; อำเภอกัลยาณิวัฒนา = อ.กัลยาณิวัฒนา 
-Kan¯la-yā-nī ¯Wat¯tha-nā ; -Am-phoē -Kan¯la-yā-nī ¯Wat¯tha-nā
 Galyani Vadhana ; Galyani Vadhana District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

212
ยาก ๆ = ยากๆ 
ยาก ๆ = ยากๆ 
^yāk^yāk
 difficult
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

213
ยาบ ๆ = ยาบๆ 
ยาบ ๆ = ยาบๆ 
yāp-yāp
 flapping ; waving
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

214
ริยาด ; รียาด 
ริยาด ; รียาด 
Riyāt ; Rīyāt
 Riyadh
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

215
ฤดียา ; ฤติยา 
ฤดียา ; ฤติยา 
¯reu-dī-yā ; ¯reu_ti-yā
[รึ-ดี-ยา]
 hate ; dislike
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

216
ยาแก้สิว ; ยารักษาสิว 
ยาแก้สิว ; ยารักษาสิว 
-yā ^kaē /sīu ; -yā ¯rak/sā /sīu
[ยา แก้ ...]
 antiacne agent ; anti-acne agent
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

217
ยารักษาสิว ; ยาแก้สิว 
ยารักษาสิว ; ยาแก้สิว 
-yā ¯rak/sā /sīu ; -yā ^kaē /sīu
 antiacne agent ; anti-acne agent
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

218
อาชญานิยาย ; อาชญนิยาย 
อาชญานิยาย ; อาชญนิยาย 
_āt¯cha-yā¯ni-yāi
 crime story ; detective story

219
จังหวัดพะเยา ; จ.พะเยา 
จังหวัดพะเยา ; จ.พะเยา 
-Jang_wat ¯Pha-yao
 Phayao Province
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN
 • Geography
 • (THA)

220
อาชญาวิทยา ; อาชญาวิทยา 
อาชญาวิทยา ; อาชญาวิทยา 
_āt¯cha-yā ¯wit¯tha-yā = -āt-yā ¯wit¯tha-yā
 criminology
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Education
 • Law

221
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา 
อาชญาวิทยา = อาชญาวิทยา 
-āt-yā ¯wit¯tha-yā = _āt¯cha-yā ¯wit¯tha-yā
[อาด-ยา-วิด-ทะ-ยา
 criminology
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Law

222
อด ๆ อยาก ๆ = อดๆ อยากๆ 
อด ๆ อยาก ๆ = อดๆ อยากๆ 
_ot_ot _yāk_yāk
[อด-อด หฺยาก-หฺยาก]
 poor ; impoverished
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

223
ยางซิลิคอน ; ยางซิลิโคน 
ยางซิลิคอน ; ยางซิลิโคน 
-yāng ¯si¯li^khǿn
 silicone rubber

224
อิมมูนวิทยา ; วิทยาอิมมูน 
อิมมูนวิทยา ; วิทยาอิมมูน 
¯wit¯tha-yā
 immunology
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

225
เปตาลิงจายา = เปตาลิง จายา 
เปตาลิงจายา = เปตาลิง จายา 
Pētāling Jāyā
 Petaling Jaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN
 • (MYS)

226
อมรโคยานทวีป ; อปรโคยานทวีป 
อมรโคยานทวีป ; อปรโคยานทวีป 
amønkhōyānthawīp ; aparakhōyānthawīp
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

227
มานพ ยาระณะ ; พ่อครูมานพ ยาระณะ ; พ่อครูพัน 
มานพ ยาระณะ ; พ่อครูมานพ ยาระณะ ; พ่อครูพัน 
Mānop Yārana ; Phø Khrū Mānop Yārana ; Phø Khrū Phan
 Manop Yarana
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Art
 • People
 • (THA)

228
ใบยา 
ใบยา 
-bai -yā
 tobacco leaf

229
ฉายา 
ฉายา 
/chā-yā
[ฉา-ยา]
 ordination-name ; [Pali monastic name of a Buddhist monk]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion
 • (THA)

230
ฉายา 
ฉายา 
/chā-yā
[ฉา-ยา]
 shade ; shadow ; reflection
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

231
ไชยา 
ไชยา 
-Chai-yā
[ไฉ-ยา]
 Chaiya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (THA)

232
ไฉยา 
ไฉยา 
/chai-yā
[ไฉ-ยา]
 girl ; beautiful girl
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

233
ชิยา 
ชิยา 
chiyā
[ชิ-ยา]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

234
ฉายา 
ฉายา 
/chā-yā
[ฉา-ยา]
 alias ; nickname ; designation
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

235
ดนยา 
ดนยา 
danayā = donnayā
[ดะ-นะ-ยา = ดน-นะ-ยา]
 daughter
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

236
กายา 
กายา 
Kāyā
 Gaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • TG
 • (IND)

237
กะยา 
กะยา 
Kayā
 Kayah
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • [MMR]

238
ขยาบ 
ขยาบ 
khayāp
[ขะ-หฺยาบ]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

239
กายา 
กายา 
kāyā
 body
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

240
ขยาด 
ขยาด 
_kha_yāt
[ขะ-หฺยาด]
 fear ; quail ; recoil ; be afraid
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

241
ลงยา 
ลงยา 
-long-yā
 enamel
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

242
ลงยา 
ลงยา 
-long-yā
 enamel
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

243
มายา 
มายา 
-mā-yā
 trickery ; deceit ; guile ; artifice ; craft ; jugglery ; wiles ; illusion
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

244
มายา 
มายา 
-Mā-yā
 Maya
Word class:X
Frequency:9500
Context:
 • History

245
มิยา 
มิยา 
¯mi-yā
[มิ-ยา]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

246
พยาม 
พยาม 
phayām
[พะ-ยาม]
 one wa (2 meters)
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

247
พยาล 
พยาล 
phayān
[พะ-ยาน]
 carnivore
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

248
ฤษยา 
ฤษยา 
¯rit_sa/yā
[ริด-สะ-หฺยา]
 envy ; jealousy ; ill-will
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

249
สยาย 
สยาย 
_sa/yāi
[สะ-หฺยาย]
 undo ; let down ; spread out
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

250
ศยาม 
ศยาม 
sayām
[สะ-หฺยาม]
 black ; dark
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

251
ตยาค 
ตยาค 
tayāk
[ตะ-ยาก]
 abandonment
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

252
ทายา 
ทายา 
-thā-yā
 apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on ; apply some remedy to the wound
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

253
ถมยา 
ถมยา 
/thom-yā
[ถม-ยา]
 niello
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

254
ถมยา 
ถมยา 
/thom-yā
[ถม-ยา]
 do niello work
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

255
ยาอี 
ยาอี 
-yā -ī
 ecstacy

256
ยาคุ 
ยาคุ 
-yā¯khu
[ยา-คุ]
 soft-boiled rice
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Royal Institute Dictionary (2011)

257
ยานี 
ยานี 
-yā-nī
[ยา-นี]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

258
ยาตร 
ยาตร 
yāt
[ยาด]
 march in formation
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

259
ยายี 
ยายี 
-yā-yī
[ยา-ยี]
 exploit
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

260
261
ยาชง 
ยาชง 
-yā -chong
[ยา …]
 infusion
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

262
หยาง 
หยาง 
yāng
 yang
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

263
ยาขม 
ยาขม 
-yā /khom
 bitter pill
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

264
เยาะ 
เยาะ 
¯yǿ
[เยาะ]
 jeer at ; mock ; ridicule ; laugh at
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

265
ยาวี 
ยาวี 
Yāwī
 Yawi ; Kelantan-Pattani Malay ; Patani Malay ; Jawi
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • [MYS]

266
ยาคู 
ยาคู 
-yā-khū
[ยา-คู]
 soft-boiled rice
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Royal Institute Dictionary (2011)

267
ยามะ 
ยามะ 
-yā¯ma
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

268
ยามา 
ยามา 
-yā-mā
[ยา-มา]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

269
ยาใจ 
ยาใจ 
-yā-jai
[ยา-ไจ]
 beloved ; darling
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

270
ยาชา 
ยาชา 
-yā-chā
[ยา-ชา]
 local anesthetic
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

271
ยาดา 
ยาดา 
yādā
[ยา-ดา]
 daughter-in-law
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

272
ยาคะ 
ยาคะ 
¯kha
[ยา-คะ]
 Brahmin rite
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

273
ยารุ 
ยารุ 
-yā¯ru
[ยา-รุ]
 cathartic
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

274
หยาม 
หยาม 
/yām
[หฺยาม]
 despise ; view with contempt ; look down on
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

275
หยาด 
หยาด 
_yāt
[หฺยาด]
 drop ; drip
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

276
ยาดำ 
ยาดำ 
-yā-dam
[ยา-ดำ]
 purgative made of herbs ; aloe
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

277
ยาดำ 
ยาดำ 
-yā-dam
 pill ; unwanted third person

278
ยาดำ 
ยาดำ 
-yā-dam
 gooseberry

279
ยาจก 
ยาจก 
-yā_jok
[ยา-จก]
 beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

280
ยาอม 
ยาอม 
-yā -om
 pastille
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

281
หยาด 
หยาด 
_yāt
[หฺยาด]
 drop
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

282
หยาน  
หยาน  
yān
 Monosis volkameriifolia
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

283
อาบยา 
อาบยา 
_āp -yā
 embalm
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

284
ฉัยยา 
ฉัยยา 
chaiyā
[ไฉ-ยา]
 girl ; beautiful girl
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

285
ดองยา 
ดองยา 
-døng-yā
 macerate herbs in alcohol
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

286
ดิษยา 
ดิษยา 
Disayā
 Disaya
Word class:TM
Frequency:9500
Context:
 • Fashion

287
ให้ยา 
ให้ยา 
^hai -yā
[ไห้ ...]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

288
อิชยา 
อิชยา 
itchayā
[อิด-ชะ-ยา]
 worship
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

289
จริยา 
จริยา 
_ja¯ri-yā
[จะ-ริ-ยา]
 conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

290
จรรยา 
จรรยา 
-jan-yā
[ฉัน-ยา]
 ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Education
 • Royal Institute Dictionary (2011)

291
กินยา 
กินยา 
-kin -yā
 take medicine
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

292
กัลยา 
กัลยา 
-kan¯la-yā
[กัน-ละ-ยา]
 beautiful woman

293
กำยาน 
กำยาน 
-kam-yān
[กำ-ยาน]
 gum benjamin ; gum benzoin ; benzoin ; styrax benzoides ; styrax benzoin
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

294
ขายาว 
ขายาว 
/khā -yāo
 long-legged
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

295
กัลยา 
กัลยา 
-kan¯la-yā
 beautiful woman ; lady

296
ก้นยา 
ก้นยา 
^kon-yā
[ก้น-ยา]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

297
กระยา 
กระยา 
_kra-yā
[กฺระ-ยา]
 thing
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

298
กฤตยา 
กฤตยา 
krittayā
[กฺริด-ตะ-ยา]
 fame
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

299
กฤตยา 
กฤตยา 
krittayā
[กฺริด-ตะ-ยา]
 charm
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

300
301
ขี้ยา 
ขี้ยา 
^khī-yā
 addicted to drugs

302
กันยา 
กันยา 
-kan-yā
 young girl ; beautiful girl ; maiden
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

303
มารยา 
มารยา 
-mān-yā
[มาน-ยา]
 artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

304
เมายา 
เมายา 
-mao -yā
[เมา …]
 high ; slightly and pleasantly intoxicated
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

305
มอมยา 
มอมยา 
-mǿm -yā
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

306
หมอยา 
หมอยา 
/mø-yā
[หฺมอ-ยา]
 physician ; pharmacist
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Profession

307
มิถยา 
มิถยา 
mitthayā
[มิด-ถะ-หฺยา]
 wrongful
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

308
มารยา 
มารยา 
-mān-yā
[มาน-ยา]
 pretend ; feign
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

309
มารยา 
มารยา 
-mān-yā
[มาน-ยา]
 artful ; tricky ; artificial
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

310
นกยาง 
นกยาง 
¯nok -yāng
[นก ยาง]
 Ardeidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

311
ในยาม 
ในยาม 
-nai -yām
 in times of

312
นิตยา 
นิตยา 
Nittayā
 Nitaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

313
นาฏยา 
นาฏยา 
Nāttayā
 Nattaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

314
นาตยา 
นาตยา 
Nāttayā
 Nattaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

315
นกยาง 
นกยาง 
¯nok -yāng
[นก ยาง]
 heron ; egret
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

316
พระยา 
พระยา 
¯Phra-yā
[พฺระ-ยา]
 Phya ; [royal service title of the second rank]
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

317
ปรียา 
ปรียา 
prīyā
[ปฺรี -ยา]
 dear
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

318
พยาล- 
พยาล- 
phayāla-
[พะ-ยา-ละ-]
 carnivore
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

319
พยามะ 
พยามะ 
phayāma
[พะ-ยา-มะ]
 one wa (2 meters)
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

320
แพศยา 
แพศยา 
^phaēt_sa/yā
[แพด-สะ-หฺยา]
 prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

321
ปืนยา 
ปืนยา 
-peūn-yā
 poisoned arrow
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

322
พลียา 
พลียา 
_phli -yā
[พฺลี-ยา]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

323
ไปยาล 
ไปยาล 
-pai-yān
[ไป-ยาน]
 [dotted line indicating omission of words]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Grammar

324
พญายา 
พญายา 
¯pha-yā-yā
 Naringi crenulata
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

325
พิทยา 
พิทยา 
¯phit¯tha-yā
[พิด-ทะ-ยา]
 knowledge ; learning ; philosophy ; science
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

326
รัถยา 
รัถยา 
¯rat_tha-yā
 path
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

327
ริษยา 
ริษยา 
¯rit_sa/yā
 envious ; jealous
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

328
ริษยา 
ริษยา 
¯rit_sa/yā
[ริด-สะ-หฺยา]
 envy ; jealousy ; ill-will
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

329
ริษยา 
ริษยา 
¯rit_sa/yā
[ริด-สะ-หฺยา]
 envy ; be jealous
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

330
ฤติยา 
ฤติยา 
¯reu_ti-yā
[รึ-ติ-ยา]
 hate ; dislike
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

331
สูบยา 
สูบยา 
_sūp -yā
 smoke tobacco ; smoke opium
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

332
ศัยยา 
ศัยยา 
saiyā
[ไส-ยา]
 mattress
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

333
สุชยา 
สุชยา 
Suchayā
 Suchaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

334
สติยา 
สติยา 
Satiyā
 Sattiya

335
สยาม- 
สยาม- 
Sayāmma-
[สะ-หฺยาม-มะ-]
 Siam ; Thailand
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500

336
ศยามล 
ศยามล 
sayāmon
[สะ-หฺยา-มน]
 black
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

337
ศยามล 
ศยามล 
sayāmon
[สะ-หฺยา-มน]
 black