Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ยา
ยา
ยา
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ยา 
ยา
-yā
[ยา]
 medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว, ขวด, แผง, เม็ด
Frequency:4066
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Merchandise

2
OK
ยา 
ยา
-yā
[ยา]
 [royal language suffix indicating
Word class:Adjective (adj.)
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

3
ยา 
ยา
-yā
[ยา]
 Yaa
Word class:Proper noun (n. prop.)
Type of:
Context:
 • Names
 • (THA)

4
ยา 
ยา
-yā
[ยา]
 compound ; substance
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขวด ; แผง ; เม็ด

 
5
OK
ยาก 
ยาก
^yāk
[ยาก]
 difficult ; hard ; complicated ; tough; not so easy ; advanced
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:1527
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: ยาก การพูดภาษาไทยไม่ค่อยยากเท่าไรโนะ
 RO: yâag kaanphûud phaasàa thay mây khɔ̂ɔy yâag thâwray nóʔ
 EN: hard It is not very hard to speak Thai.
6
OK
ยาย 
ยาย
-yāi
[ยาย]
 grandma
Word class:Noun (n.)
Frequency:2301
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

7
OK
ยาก 
ยาก
^yāk
[ยาก]
 arduously ; laboriously ; with difficulty ; in a difficult fashion
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:2652
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: ยาก การพูดภาษาไทยไม่ค่อยยากเท่าไรโนะ
 RO: yâag kaanphûud phaasàa thay mây khɔ̂ɔy yâag thâwray nóʔ
 EN: hard It is not very hard to speak Thai.
8
OK
ยาก 
ยาก
^yāk
[ยาก]
 difficulty
Word class:Noun (n.)
Frequency:2652
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: ยาก การพูดภาษาไทยไม่ค่อยยากเท่าไรโนะ
 RO: yâag kaanphûud phaasàa thay mây khɔ̂ɔy yâag thâwray nóʔ
 EN: hard It is not very hard to speak Thai.
9
OK
ยาว 
ยาว
-yāo
[ยาว]
 long ; lengthy ; extensive ; elongated ; extended ; slender
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:2706
Revision:
Type of:
Made of:
Context:
 • Spacial
 • MODIF
 • Insects (entomology)
 • Birds (ornithology)
 • Tourism

10
OK
ยาง 
ยาง
-yāng
[ยาง]
 rubber ; resin ; latex ; gum
Word class:Noun (n.)
Frequency:2752
Revision:
Context:
 • Construction
 • Science
 • Mechanics
 • Economy
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: ยาง ที่นี่มีร้านปะยาง
 RO: yaaŋ thîinîi mii ráan pàʔ yaaŋ
 EN: rubber There’s a place to patch your rubber tire here.
11
OK
ยาย 
ยาย
-yāi
[ยาย]
 maternal grandmother ; grandmother (maternal) ; grandma ; granny ; mother's mother
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:3426
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

12
OK
ยาม 
ยาม
-yām
[ยาม]
 guard ; watchman ; sentry ; security guard
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:4648
Revision:
Context:
 • Informal
 • SECURIT
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)

13
OK
ภรรยา 
ภรรยา
-phan-yā = -phan¯ra-yā
[พัน-ยา = พัน-ระ-ยา]
 wife ; spouse
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:1535
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

14
OK
ภรรยา 
ภรรยา
-phan¯ra-yā = -phan-yā
[พัน-ระ-ยา = พัน-ยา]
 spouse ; wife
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:1535
Revision:
Context:
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

15
OK
ยาม 
ยาม
-yām
[ยาม]
 time ; moment ; hour
Word class:Noun (n.)
Frequency:6898
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

16
OK
ขยาย 
ขยาย
_kha/yāi
[ขะ-หฺยาย]
 expand ; enlarge ; extend ; get bigger; dilate
Word class:Verb (v.)
Frequency:2183
Revision:

Example:
 TH: ขยาย คุณสามารถขยายรูปนี้ได้ไหม
 RO: khayǎay khun sǎamâad khayǎay rûub níi dây máy
 EN: enlarge Can you enlarge this picture?
17
OK
บรรยากาศ 
บรรยากาศ
-ban-yā_kāt
[บัน-ยา-กาด]
 atmosphere ; air
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลูกบาศก์เมตร, กิโลกรัม, ชั้น
Frequency:3071
Revision:
Context:
 • Astronomy
 • Climate
 • Energy
 • Science
 • Gas

Example:
 TH: บรรยากาศ โลกถูกล้อมรอบด้วยบรรยากาศ
 RO: banyaakàad lôog thùug lɔ́ɔm rɔ̂ɔb dûay banyaakàad
 EN: atmosphere The earth is surrounded by an atmosphere.
18
บรรยากาศ 
บรรยากาศ
-ban-yā_kāt
[บัน-ยา-กาด]
 mood ; condition ; atmosphere
Word class:Noun (n.)
Frequency:3071

Example:
 TH: บรรยากาศ โลกถูกล้อมรอบด้วยบรรยากาศ
 RO: banyaakàad lôog thùug lɔ́ɔm rɔ̂ɔb dûay banyaakàad
 EN: atmosphere The earth is surrounded by an atmosphere.
19
OK
พยายาม 
พยายาม
¯pha-yā-yām
[พะ-ยา-ยาม]
 try ; attempt ; strive ; endeavour = endeavor (Am.) ; make an effort ; exert ; strain
Word class:Verb (v.)
Frequency:3704
Revision:
Context:
 • Psychology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

20
OK
อยาก 
อยาก
_yāk
[หฺยาก]
 would like ; wish ; thirst for ; crave ; want
Word class:Verb (v.)
Frequency:3953
Revision:

21
OK
กันยายน 
กันยายน
-kan-yā-yon
[กัน-ยา-ยน]
 September
Word class:Noun (n.)
Classifier:เดือน
Frequency:4480
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

22
OK
จักรยาน 
จักรยาน
_jak_kra-yān
[จัก-กฺระ-ยาน]
 bicycle ; bike ; cycle
Word class:Noun (n.)
Classifier:khan (คัน)
Frequency:5178
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Merchandise
 • Sports
 • Transportation
 • Tourism
 • Royal Institute Dictionary (2011)

23
ยาวนาน 
ยาวนาน
-yāo-nān
 long ; for a long time ; extensively
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:4858

24
OK
พยาบาล 
พยาบาล
¯pha-yā-bān
[พะ-ยา-บาน]
 nurse
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:5572
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Profession
 • Tourism
 • Royal Institute Dictionary (2011)

25
ทรัพยากร 
ทรัพยากร
¯sap¯pha-yā-køn
[ซับ-พะ-ยา-กอน]
 ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device
Word class:Noun (n.)
Frequency:5415
Context:
 • ASEAN
 • Economy
 • Education

Example:
 TH: ทรัพยากร ทรัพยากรในทางเศรษฐกิจของเรายังไม่ได้ใช้เต็มที่
 RO: sábphayaakɔɔn sábphayaakɔɔn nay thaaŋ sèedthakìd khɔ̌ɔŋ raw yaŋ mây dây cháy temthîi
 EN: resources Our economic resources have not yet been fully developed.
26
ยากจน 
ยากจน
^yāk-jon
[ยาก-จน]
 poor ; impoverished ; needy ; poverty-stricken; destitute ; broke ; indigent
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5425
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: ยากจน ผู้ชายที่อยู่กลางถนนยากจนมาก
 RO: yâagcon phûuchaay thîi yùu klaaŋ thanǒn yâagcon mâag
 EN: destitute The man on the street was very destitute.
27
OK
สยาม 
สยาม
_sa/yām
[สะ-หฺยาม]
 Siam ; Siamese
Word class:
 • Proper noun (n. prop.)
 • Adjective (adj.)
Frequency:5801
Revision:
Context:
 • ASEAN
 • History
 • Tourism
 • (THA)

28
พยาบาล 
พยาบาล
¯pha-yā-bān
[พะ-ยา-บาน]
 nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend
Word class:Verb (v.)
Frequency:5572
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

29
OK
จิตวิทยา 
จิตวิทยา
_jit_ta¯wit¯tha-yā = _jit¯wit¯tha-yā
[จิด-ตะ-วิด-ทะ-ยา = จิด-วิด-ทะ-ยา]
 psychology
Word class:Noun (n.)
Frequency:6393
Revision:
Type of:
Context:
 • Psychology
 • Education
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

30
ยาวนาน 
ยาวนาน
-yāo-nān
 endless ; prolonged
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:5983

31
OK
ยาเสพติด 
ยาเสพติด
-yā_sēp_tit
[ยา-เสบ-ติด]
 drug ; addictive drug ; stimulant ; narcotic ; dope
Word class:Noun (n.)
Classifier:เม็ด, ขวด, แผง
Frequency:6278
Revision:
Context:
 • Psychology
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Law

32
OK
ยางลบ 
ยางลบ
-yāng¯lop
[ยาง-ลบ]
 eraser ; rubber; rubber eraser
Word class:Noun (n.)
Classifier:an (อัน) ; ก้อน
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Education
 • Merchandise
 • TOOL

33
OK
ยาสีฟัน 
ยาสีฟัน
-yā/sī-fan
[ยา-สี-ฟัน]
 toothpaste ; dentrifice
Word class:Noun (n.)
Classifier:หลอด
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Medicine
 • Merchandise
Type of:

34
หยาบ 
หยาบ
_yāp
[หฺยาบ]
 impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6162
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

35
OK
มารยาท 
มารยาท
-mā¯ra^yāt
[มา-ระ-ยาด]
 courtesy ; politeness ; conduct ; manner ; behavior ; civility ; ethics
Word class:Noun (n.)
Frequency:6658
Revision:
Context:
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

36
ความยาว 
ความยาว
-khwām -yāo
[คฺวาม ยาว]
 length
Word class:Noun (n.)
Frequency:6415
Context:
 • Unit
 • Mechanics
 • Science

37
OK
ยาง 
ยาง
-yāng
[ยาง]
 tire ; tyre
Word class:Noun (n.)
Classifier:เส้น
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Mechanics
 • Transportation
 • TRAFFIC

38
ยาสูบ 
ยาสูบ
-yā_sūp
[ยา-สูบ]
 tobacco
Word class:Noun (n.)
Frequency:6625
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

39
ยาพิษ 
ยาพิษ
-yā¯phit
[ยา-พิด]
 poison
Word class:Noun (n.)
Frequency:6625
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

40
พยาน 
พยาน
¯pha-yān
[พะ-ยาน]
 testmony ; evidence ; proof
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน ; ปาก
Frequency:6696
Context:
 • Law

41
พยาน 
พยาน
¯pha-yān
[พะ-ยาน]
 witness
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน ; ปาก
Frequency:6696
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

42
เยาวชน 
เยาวชน
-yao¯wa-chon
[เยา-วะ-ชน]
 youth ; juvenile
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:6718
Context:
 • Education
 • Royal Institute Dictionary (2011)

43
นวนิยาย 
นวนิยาย
¯na¯wa¯ni-yāi
[นะ-วะ-นิ-ยาย]
 novel ; fiction ; story
Word class:Noun (n.)
Classifier:เรื่อง
Frequency:6736
Context:
 • Culture
 • Education
 • Literature

44
ยุ่งยาก 
ยุ่งยาก
^yung^yāk
[ยุ่ง-ยาก]
 complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6842
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

45
OK
กิริยา 
กิริยา
_ki¯ri-yā
[กิ-ริ-ยา]
 manners ; behaviour ; behavior (Am.) ; civility
Word class:Noun (n.)
Frequency:7211
Revision:
Context:
 • Sociology

46
OK
วิทยา 
วิทยา
¯wit¯tha-yā
[วิด-ทะ-ยา]
 science; knowledge; learning
Word class:Noun (n.)
Frequency:7304
Revision:
Context:
 • Science
 • Philosophy

47
OK
ยาน 
ยาน
-yān
[ยาน]
 craft ; vessel ; vehicle ; spacecraft
Word class:Noun (n.)
Frequency:9110
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

48
OK
ยานอวกาศ 
ยานอวกาศ
-yān_a¯wa_kāt
[ยาน-อะ-วะ-กาด]
 spacecraft ; spaceship
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Science
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)

49
หยาบ 
หยาบ
_yāp
[หฺยาบ]
 rough ; coarse
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7287
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

50
วิทยา 
วิทยา
¯Wit¯tha-yā
 Witthaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:7304
Context:
 • Names
 • (THA)

51
บรรยาย 
บรรยาย
-ban-yāi
[บัน-ยาย = บัน-ระ-ยาย]
 explain ; narrate ; recount ; give an account ; relate
Word class:Verb (v.)
Frequency:7329
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

52
บรรยาย 
บรรยาย
-ban-yāi
[บัน-ยาย = บัน-ระ-ยาย]
 lecture ; give a lecture ; give a talk
Word class:Verb (v.)
Frequency:7329
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

53
บรรยาย 
บรรยาย
-ban-yāi
 descriptive
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7329

54
OK
ยานพาหนะ 
ยานพาหนะ
-yān-phā_ha¯na
[ยาน-พา-หะ-นะ]
 vehicle ; means of transport ; conveyance ; carrier
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:7606
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • Economy
 • Tourism

55
OK
ยาน 
ยาน
-yān
[ยาน]
 flabby ; drooping; saggy
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9110
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

56
OK
ไวยากรณ์ 
ไวยากรณ์
-wai-yā-køn
[ไว-ยา-กอน]
 grammar
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics
 • Education
 • Royal Institute Dictionary (2011)

57
OK
วิทยาเขต 
วิทยาเขต
¯wit¯tha-yā_khēt
[วิด-ทะ-ยา-เขด]
 campus
Word class:Noun (n.)
Classifier:แห่ง
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Education

58
OK
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา
-thø¯ra-nī¯wit¯tha-yā
[ทอ-ระ-นี-วิด-ทะ-ยา]
 geology
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Revision:
Type of:
Context:
 • Education
 • Geology
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • Topography

59
วิทยาลัย 
วิทยาลัย
¯wit¯tha-yā-lai
[วิด-ทะ-ยา-ไล]
 college
Word class:Noun (n.)
Classifier:วิทยาลัย ; แห่ง
Frequency:7564
Context:
 • Education
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sociology

60
ขยายตัว 
ขยายตัว
_kha/yāi-tūa
 expand ; get bigger ; enlarge
Word class:Verb (v.)
Frequency:7664

61
OK
ยากลำบาก 
ยากลำบาก
^yāk -lam_bāk
[ยาก ลำ-บาก]
 suffer ; be in difficulty ; be troubled by
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:7993
Revision:

62
ยาสูบ 
ยาสูบ
-yā_sūp
[ยา-สูบ]
 Nicotiana tabacum
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

63
ยาสูบ 
ยาสูบ
-yā_sūp
[ยา-สูบ]
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

64
ภริยา 
ภริยา
¯pha¯ri-yā
[พะ-ริ-ยา]
 wife
Word class:Noun (n.)
Frequency:8096
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

65
ทายาท 
ทายาท
-thā^yāt
[ทา-ยาด]
 heir ; heiress ; descendant ; successor
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:8114
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

66
OK
ฉีดยา 
ฉีดยา
_chīt -yā
[ฉีด ยา]
 inject ; give an injection
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine

67
OK
ยาเม็ด 
ยาเม็ด
-yā ¯met
[ยา เม็ด]
 tablet ; pill
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เม็ด
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Merchandise
Type of:

68
OK
อยากได้ 
อยากได้
_yāk ^dāi
[หฺยาก ได้]
 want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet
Word class:Verb (v.)
Frequency:8665
Revision:

69
นิยาย 
นิยาย
¯ni-yāi
[นิ-ยาย]
 myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable
Word class:Noun (n.)
Classifier:เรื่อง
Frequency:8472
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

70
OK
ยาถ่าย 
ยาถ่าย
-yā_thāi
[ยา-ถ่าย]
 laxative ; purgative
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขวด ; ช้อน ; เม็ด
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

71
OK
หยาบคาย 
หยาบคาย
_yāp-khāi
[หฺยาบ-คาย]
 vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse; indecent; abrasive
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Revision:

Example:
 TH: หยาบคาย ห้ามใช้คำหยาบคาย
 RO: yàabkhaay hâam cháy kham yàabkhaay
 EN: vulgar Don’t use vulgar speech.
72
OK
ยางพารา 
ยางพารา
-yāng-phā-rā
[ยาง-พา-รา]
 rubber tree ; rubber plant ; pará rubber tree ; sharinga tree ; seringueira ; Hevea brasiliensis
Word class:Noun (n.)
Classifier:ต้น
Frequency:8875
Revision:
Type of:
Context:
 • Agriculture
 • Plants (botany)
 • Economy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species

73
OK
หยาบคาย 
หยาบคาย
_yāp-khāi
[หฺยาบ-คาย]
 rudely ; impolitely
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8875
Revision:

Example:
 TH: หยาบคาย ห้ามใช้คำหยาบคาย
 RO: yàabkhaay hâam cháy kham yàabkhaay
 EN: vulgar Don’t use vulgar speech.
74
OK
ชีววิทยา 
ชีววิทยา
-chī¯wa¯wit¯tha-yā
[ชี-วะ-วิด-ทะ-ยา]
 biology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Education
 • Medicine
 • Science

75
OK
กีฏวิทยา 
กีฏวิทยา
-kī_ta¯wit¯tha-yā
[กี-ตะ-วิด-ทะ-ยา]
 entomology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Insects (entomology)
 • Science
 • Education
 • Zoology

76
OK
แร่วิทยา 
แร่วิทยา
^raē ¯wit¯tha-yā
[แร่ วิด-ทะ-ยา]
 mineralogy
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Topography

77
OK
ยากลำบาก 
ยากลำบาก
^yāk -lam_bāk
[ยาก ลำ-บาก]
 with difficulty ; hardship ; tough
Word class:
 • Adjective (adj.)
 • Adverb (adv.)
Frequency:8875
Revision:

Example:
 TH: ยากลำบาก บางครั้งในชีวิตนี้เราจะประสบความยากลำบาก
 RO: yâaglambàag baaŋkhráŋ nay chiiwíd níi raw càʔ prasòb khwaamyâaglambàag
 EN: hardship In this life sometimes we will experience hardships.
78
OK
เยาะเย้ย 
เยาะเย้ย
¯yǿ¯yoēi
[เยาะ-เย้ย]
 ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

Example:
 TH: เยาะเย้ย เขาพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ย
 RO: yɔ́ʔyə́əy kháw phûud dûay námsǐaŋ yɔ́ʔyə́əy
 EN: mock He spoke in a mocking tone.
79
OK
วิธีวิทยา 
วิธีวิทยา
¯wi-thī ¯wit¯tha-yā
[วิ-ที วิด-ทะ-ยา]
 methodology
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Science
 • Philosophy

80
นิยาม 
นิยาม
¯ni-yām
[นิ-ยาม]
 definition
Word class:Noun (n.)
Frequency:8639
Context:
 • Science

81
นิยาม 
นิยาม
¯ni-yām
[นิ-ยาม]
 define
Word class:Verb (v.)
Frequency:8639
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

82
นิยาม 
นิยาม
¯ni-yām
[นิ-ยาม]
 law of nature ; norm ; certainty ; fixed method ; regular order ; state of certainty ; the five orders of processes which operate in the physical and mental realms ; natural and regular orders governing all things
Word class:Noun (n.)
Frequency:8639
Context:
 • Religion
 • Royal Institute Dictionary (2011)

83
คนยาม 
คนยาม
-khon -yām
[คน ยาม]
 guard ; sentry
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:8875
Context:
 • SECURIT

84
พยาธิ 
พยาธิ
¯pha^yāt = ¯pha-yā¯thi
[พะ-ยาด]
 parasite
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Fish

85
ปะยาง 
ปะยาง
_pa-yāng
[ปะ-ยาง]
 repair a tire
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875
Context:
 • Informal
 • Mechanics

86
พยาธิ 
พยาธิ
¯pha-yā¯thi
[พะ-ยา-ทิ]
 sickness ; disease ; ailment ; malady ; patho- (pref.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

87
สนธยา 
สนธยา
/son¯tha-yā
[สน-ทะ-ยา]
 twilight ; dusk
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

88
สนธยา 
สนธยา
/Son¯tha-yā
 Sonthaya ; Sontaya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8875
Context:
 • Names
 • (THA)

89
ยางใน 
ยางใน
-yāng-nai
[ยาง-ไน]
 inner tube ; tube
Word class:Noun (n.)
Classifier:เส้น
Frequency:8875
Context:
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation

90
ยางรถ 
ยางรถ
-yāng ¯rot
 tyre ; tire (Am.)
Word class:Noun (n.)
Classifier:เส้น
Frequency:8875
Context:
 • Transportation
 • Vehicle

91
ยางสน 
ยางสน
-yāng/son
[ยาง-สน]
 resin
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • TECHNIC

92
ยาสลบ 
ยาสลบ
-yā_sa_lop
[ยา-สะ-หฺลบ]
 anaesthetic ; anesthetic (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

93
แม่ยาย 
แม่ยาย
^maē-yāi
[แม่-ยาย]
 mother-in-law ; wife's mother
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:8875
Context:
 • Family

94
เมลียา 
เมลียา
Mēliyā
 Melilla
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8875

95
มายากล 
มายากล
-mā-yā-kon
[มา-ยา-กน]
 magic show ; jugglery
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

96
อดอยาก 
อดอยาก
_ot_yāk
[อด-หฺยาก]
 starve
Word class:Verb (v.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

Example:
 TH: อดอยาก เขาตายด้วยความอดอยาก
 RO: ʔòdyàag kháw taay dûay khwaamʔòdyàag
 EN: famine He died because of famine.
97
อดอยาก 
อดอยาก
_ot_yāk
[อด-หฺยาก]
 starving ; poor ; impoverished
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

Example:
 TH: อดอยาก เขาตายด้วยความอดอยาก
 RO: ʔòdyàag kháw taay dûay khwaamʔòdyàag
 EN: famine He died because of famine.
98
พยางค์ 
พยางค์
¯pha-yāng
[พะ-ยาง]
 syllable
Word class:Noun (n.)
Classifier:พยางค์
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)

99
เซบียา 
เซบียา
Sēbīyā
 Sevilla
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8875
Context:
 • (ESP)

100
ตรายาง 
ตรายาง
-trā-yāng
[ตฺรา-ยาง]
 rubber stamp
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

101
ยางไม้ 
ยางไม้
-yāng ¯māi
[ยาง ...]
 resin
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

102
ยางล้อ 
ยางล้อ
-yāng ¯lø
[ยาง ล้อ]
 tyre ; tire (Am.)
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เส้น
Frequency:8875
Context:
 • Mechanics

103
ยางนอก 
ยางนอก
-yāng^nøk
[ยาง-นอก]
 tyre ; tyre casing
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Mechanics
 • Royal Institute Dictionary (2011)

104
ความยาก 
ความยาก
-khwām ^yāk
[คฺวาม ยาก]
 difficulty ; difficulties [pl]
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

105
ระยะยาว 
ระยะยาว
¯ra¯ya -yāo
 long-term ; long range
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

106
ยาลดไข้ 
ยาลดไข้
-yā ¯lot ^khai
 antipyretic
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

107
ยาระบาย 
ยาระบาย
-yā¯ra-bāi
[ยา-ระ-บาย]
 laxative
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขวด ; เม็ด
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

108
ยาลดกรด 
ยาลดกรด
-yā ¯lot _krot
 antacid
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เม็ด
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

109
อากาศยาน 
อากาศยาน
-ā_kāt_sa-yān
[อา-กาด-สะ-ยาน]
 aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship
Word class:Noun (n.)
Classifier:ลำ
Frequency:8875
Context:
 • Product

110
ใบสั่งยา 
ใบสั่งยา
-bai_sang -yā
 prescription ; medical prescription
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

111
การแพ้ยา 
การแพ้ยา
-kān ¯phaē -yā
[กาน แพ้ ยา]
 drug allergy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

112
การใช้ยา 
การใช้ยา
-kān ¯chai -yā
[กาน ไช้ ...]
 use of medicine ; drug use
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

113
มีนวิทยา 
มีนวิทยา
-mīn¯wit¯tha-yā
 ichtyology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Fish
 • Science
 • Zoology

114
เปียงยาง 
เปียงยาง
Pīengyāng
 Pyongyang
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8875

115
พิษวิทยา 
พิษวิทยา
¯phit¯wit¯tha-yā
 toxicology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Medicine
 • Science

116
รถพยาบาล 
รถพยาบาล
¯rot ¯pha-yā-bān
[รด พะ-ยา-บาน]
 ambulance ; ambulance car
Word class:Noun (n.)
Classifier:คัน
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Transportation

117
สุขวิทยา 
สุขวิทยา
_suk_kha¯wit¯tha-yā
[สุก-ขะ-วิด-ทะ-ยา]
 hygiene; hygienics
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

118
เทพนิยาย 
เทพนิยาย
^thēp¯ni-yāi
[เทบ-นิ-ยาย]
 myth ; fairy tale
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • History

119
เทววิทยา 
เทววิทยา
-thē¯wa¯wit¯tha-yā
[เท-วะ-วิด-ทะ-ยา]
 theology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Religion
 • Royal Institute Dictionary (2011)

120
แว่นขยาย 
แว่นขยาย
^waēn_kha/yāi
[แว่น-ขะ-หฺยาย]
 magnifying glass
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

121
ยาแก้ปวด 
ยาแก้ปวด
-yā ^kaē _pūat
[ยา แก้ ...]
 anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Tourism

122
ญาณวิทยา 
ญาณวิทยา
-yān¯na¯wit¯tha-yā
[ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา ; ยาน-นะ-วิด-ทะ-ยา]
 epistemology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education

123
ยางมะตอย 
ยางมะตอย
-yāng¯ma-tøi
[ยาง-มะ-ตอย]
 asphalt
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Energy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

124
ยาเหลือง 
ยาเหลือง
-yā/leūang
[ยา-เหฺลือง]
 acriflavine
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

125
ยาแก้พิษ 
ยาแก้พิษ
-yā ^kaē ¯phit
[ยา แก้ ...]
 antidote
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

126
ยานัตถุ์ 
ยานัตถุ์
-yā¯nat
[ยา-นัด]
 snuff
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

127
ญาณวิทยา 
ญาณวิทยา
-yān¯na¯wit¯tha-yā
[ยาน-นะ-วิด-ทะ-ยา ; ยา-นะ-วิด-ทะ-ยา]
 epistemology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Science

128
ความยากจน 
ความยากจน
-khwām ^yāk-jon
[คฺวาม ยาก-จน]
 poverty ; beggary ; impoverishment
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy
 • Education

129
ลูบลิยานา 
ลูบลิยานา
Lūpliyānā
 Ljubljana
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8875

130
มิญชวิทยา 
มิญชวิทยา
minchawitthayā
[มิน-ชะ …]
 histology
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Education
 • Medicine
 • Science

131
สามีภรรยา 
สามีภรรยา
/sā-mī -phan¯ra-yā
 husband and wife ; married couple
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คู่
Frequency:8875
Context:
 • Law

132
OK
กริยา 
กริยา
_kri-yā = _ka¯ri-yā
[กฺริ-ยา = กะ-ริ-ยา]
 verb ; predicate
Word class:Noun (n.)
Frequency:9144
Revision:

133
OK
กริยา 
กริยา
_kri-yā = _ka¯ri-yā
[กฺริ-ยา = กะ-ริ-ยา]
 verb ; predicate
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Frequency:9144
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)

134
OK
น้ำยา 
น้ำยา
¯nām-yā
[น้ำ-ยา]
 liquid reagent ; chemical solution ; liquid cleaner
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขวด
Frequency:9442
Revision:
Context:
 • Medicine
 • Science
Type of:

135
เยียวยา 
เยียวยา
-yīo-yā
[เยียว-ยา]
 cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend
Word class:Verb (v.)
Frequency:9250
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

136
พยากรณ์ 
พยากรณ์
¯pha-yā-køn
[พะ-ยา-กอน]
 forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine
Word class:Verb (v.)
Frequency:9339

137
พยากรณ์ 
พยากรณ์
¯pha-yā-køn
[พะ-ยา-กอน]
 forecast ; prediction ; prophesy
Word class:Noun (n.)
Frequency:9339

138
OK
ยาทา 
ยาทา
-yā -thā
[ยา ทา]
 ointment
Word class:Noun (n.)
Classifier:อัน, ขวด, ครั้ง
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

139
OK
ยาดม 
ยาดม
-yā -dom
[ยา ดม]
 nasal inhaler ; smelling salt ; inhalant
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หลอด
Revision:
Context:
 • Informal
 • Medicine
 • Merchandise

140
OK
ร้านยา 
ร้านยา
¯rān -yā
[ร้าน ยา]
 pharmacy ; drugstore
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ร้าน
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Building
 • Commerce
 • Medicine

141
OK
สองยาม 
สองยาม
/søng -yām
[สอง ยาม]
 midnight ; 12 AM
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

142
OK
ยางแบน 
ยางแบน
-yāng -baēn
[ยาง แบน]
 have a flat tire ; flat tire ; flat tyre
Word class:
 • Verb (v. exp.)
 • Adjective (adj.)
 • Noun (n.)
Classifier:ล้อ, เส้น
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Transportation
 • TRAFFIC
Type of:

143
OK
ยามสาม 
ยามสาม
-yām /sām
[ยาม สาม]
 3 AM ; 3 in the morning ; 3rd guard
Word class:loc.
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

144
OK
ยามสี่ 
ยามสี่
-yām _sī
[ยาม สี่]
 six o'clock in the morning ; 6 AM ; 4th guard
Word class:loc.
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

145
OK
ยาสระผม 
ยาสระผม
-yā_sa/phom
[ยา-สะ-ผม]
 shampoo
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขวด
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Tourism
 • Fashion
 • Merchandise

146
OK
หยินหยาง 
หยินหยาง
/yin/yāng
[หยิน-หยาง]
 yin and yang
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Philosophy
 • Sociology

147
OK
ยามหนึ่ง 
ยามหนึ่ง
-yām_neung
[ยาม-หฺนึ่ง]
 9 PM ; 9 in the evening ; nine o'clock at night ; first guard
Revision:
Context:
 • Calendar
 • History

148
ชายา 
ชายา
-chā-yā
[ฉา-ยา]
 wife ; consort ; girl ; beautiful girl
Word class:Noun (n.)
Classifier:พระองค์ ; องค์
Frequency:9557
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

149
OK
ยาง 
ยาง
-yāng
[ยาง]
 Yang ; Karen ; Karen people
Word class:
 • Proper noun (n. prop.)
 • Adjective (adj.)
Classifier:คน
Revision:
Context:
 • ETHNO
 • DEMOG
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • (THA)

150
OK
ยาง 
ยาง
-yāng
[ยาง]
 heron; egret
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

151
OK
ยาก 
ยาก
^yāk
[ยาก]
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

152
OK
ยาง 
ยาง
-yāng
[ยาง]
 Dipterocarpus ; a genus of flowering plants
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

153
OK
ท่ายาง ; อำเภอท่ายาง = อ.ท่ายาง 
ท่ายาง ; อำเภอท่ายาง = อ.ท่ายาง
^thā -yāng = -am-phoē ^thā -yāng = -am-phoē ^thā -yāng
[ท่า ยาง = อำ-เพอ ท่า ยาง = อำ-เพอ ท่า ยาง]
 Tha Yang ; Tha Yang District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Revision:
Context:
 • (THA)
 • Administrative area

154
OK
เดือนกันยายน = เดือนกันยา 
เดือนกันยายน = เดือนกันยา
-deūan -kan-yā-yon = -deūan -kan-yā
[เดือน กัน-ยา-ยน = เดือน กัน-ยา]
 Month of September
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

155
OK
พูดง่ายทำยาก = พูดง่ายแต่ทำยาก 
พูดง่ายทำยาก = พูดง่ายแต่ทำยาก
^phūt ^ngāi -tham ^yāk = ^phūt ^ngāi _taē -tham ^yāk
[พูด ง่าย ทำ ยาก = พูด ง่าย แต่ ทำ ยาก]
 easier said than done
Word class:xp
Revision:
Context:
 • IDIOM

156
OK
ขยาย 
ขยาย
_kha/yāi
[ขะ-หฺยาย]
 reveal ; divulge ; disclose ; leak ; to let out (to others or the public)
Word class:Verb (v.)
Revision:

157
OK
กันยา 
กันยา
-kan-yā
[กัน-ยา]
 September
Word class:Noun (n.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

158
OK
น้ำยา 
น้ำยา
¯nām-yā
[น้ำ-ยา]
 fish chilli sauce ; spicy sauce ; spice mixture
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Food
 • (THA)

159
OK
พัทยา 
พัทยา
¯phat¯tha-yā
[พัด-ทะ-ยา]
 Pattaya ; Pattaya City
Context:
 • LATLNG
 • Geography
 • Informal
 • Tourism
 • (THA)
 • ASEAN
 • Administrative area

160
OK
พะเยา 
พะเยา
¯pha-yao
[พะ-เยา]
 Phayao
Word class:Proper noun (n. prop.)
Revision:
Context:
 • Geography
 • Administrative area
 • Tourism

161
OK
พยาธิ 
พยาธิ
¯pha^yāt = ¯pha-yā¯thi
[พะ-ยาด = พะ-ยา-ทิ]
 parasite
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

162
OK
แพ้ยา 
แพ้ยา
¯phaē -yā
[แพ้ ยา]
 be allergic to medicine
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

163
OK
ผมยาว 
ผมยาว
/phom-yāo
[ผม-ยาว]
 long hair
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Fashion
 • Tourism
Type of:

164
OK
ติดยา 
ติดยา
_tit -yā
[ติด ยา]
 be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Medicine
Type of:

165
OK
ยาน้ำ 
ยาน้ำ
-yā ¯nām
[ยา น้ำ]
 syrup ; potion ; liquid medicine
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ขวด
Revision:
Context:
 • Medicine

166
OK
อยุธยา 
อยุธยา
_a¯yut¯tha-yā
[อะ-ยุด-ทะ-ยา]
 Ayutthaya ; Ayudhya
Word class:Proper noun (n. prop.)
Revision:
Type of:
Context:
 • ASEAN
 • Economy
 • History
 • ROYAL
 • Tourism
 • (THA)
 • Administrative area

167
OK
ฉลากยา 
ฉลากยา
_cha_lāk -yā
[ฉะ-หฺลาก ยา]
 medicine label ; drug label ; label for usage and/or ingredients of medicine
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แผ่น
Revision:
Context:
 • Medicine

168
OK
คำขยาย 
คำขยาย
-kham_kha/yāi
[คำ-ขะ-หฺยาย]
 modifier ; adjective ; adjunct ; adverbial
Word class:Noun (n.)
Classifier:คำ
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics
Type of:
Made of:

169
OK
ขนาดยา 
ขนาดยา
_kha_nāt -yā
[ขะ-หฺนาด ยา]
 dose ; dosage
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

170
OK
แขนยาว 
แขนยาว
/khaēn-yāo
[แขน-ยาว]
 long sleeves
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ข้าง, ตัว
Revision:
Context:
 • Textiles
Type of:
Made of:

171
OK
พยายาม 
พยายาม
¯pha-yā-yām
[พะ-ยา-ยาม]
 strive ; struggle ; fight
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Psychology
 • Sociology

172
OK
ปืนยาว 
ปืนยาว
-peūn-yāo
[ปืน-ยาว]
 rifle
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)

173
OK
รยางค์ 
รยางค์
¯ra-yāng
[ระ-ยาง]
 appendage
Word class:Noun (n.)
Classifier:ปล้อง
Revision:
Context:
 • Nature
 • Medicine
 • Science

174
OK
เทกียา 
เทกียา
-thē-kī-yā
[เท-กี-ยา]
 Taqiya ; Kitman ; Taqiyya ; Taqīyah ; Taqiyyah ; Taqiah ; Takeyya ; (from The Quran Sura 3:28)
Word class:Proper noun (n. prop.)
Revision:
Context:
 • Politics
 • Religion
 • Sociology
Made of:

175
OK
คำกริยา 
คำกริยา
-kham _kri-yā = -kham _ka¯ri-yā
[คำ กฺริ-ยา = คำ กะ-ริ-ยา]
 verb
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คำ
Revision:
Context:
 • Grammar

176
OK
อยากจัด 
อยากจัด
_yāk _jat
[หฺยาก จัด]
 would like to arrange ; crave
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:

177
OK
ยาหม่อง 
ยาหม่อง
-yā_mǿng = -yā_møng
[ยา-หฺม็่อง = ยา-หฺม่อง]
 balm ; Thai balm ; mentholated ointment ; liniment ; embrocation
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ขวด
Revision:
Context:
 • Informal
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Merchandise

178
OK
ขยายขนาด 
ขยายขนาด
_kha/yāi _kha_nāt
[ขะ-หฺยาย ขะ-หฺนาด]
 magnify ; enlarge (the size)
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:

179
OK
ส่วนขยาย 
ส่วนขยาย
_sūan_kha/yāi
[ส่วน-ขะ-หฺยาย]
 modifier ; grammatical modifier
Word class:Noun (n.)
Classifier:คำ, วลี
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Linguistics
Type of:
Made of:

180
OK
ไตรยางศ์ 
ไตรยางศ์
-trai-yāng
[ไตฺร-ยาง]
 tone class of consonant ; three-sound group ; three classes of Thai consonants
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Grammar
 • Royal Institute Dictionary (2011)

181
OK
ตัจวิทยา 
ตัจวิทยา
_tat_ja¯wit¯tha-yā
[ตัด-จะ-วิด-ทะ-ยา]
 dermatology
Word class:Noun (n.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Dermatology
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

182
ผู้เยาว์ 
ผู้เยาว์
^phū-yao
[ผู้-เยา]
 minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster
Word class:Noun (n.)
Frequency:9811
Context:
 • Law

183
ชยา 
ชยา
¯cha-yā
[ชะ-ยา]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

184
ทยา 
ทยา
¯tha-yā
[ทะ-ยา]
 kindness
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

185
ทยา 
ทยา
¯tha-yā
[ทะ-ยา]
 good
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

186
ยาย 
ยาย
-yāi
[ยาย]
 vagina ; pussy (vulg.)
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Informal

187
เยา 
เยา
-yao
[เยา]
 low ; weak ; moderate
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

188
เยา 
เยา
-yao
[เยา]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

189
ยาด 
ยาด
^yāt
[ยาด]
 [euphonious suffix]

190
ยาบ 
ยาบ
yāp
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

191
ยาบ 
ยาบ
yāp
 flapping ; waving
Word class:Adjective (adj.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

192
ยาด 
ยาด
yāt
[ยาด]
 Tor hamiltonii
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Fish
 • Royal Institute Dictionary (2011)