Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ภูมิภาค
พู-มิ-พาก
พู-มิ-พาก
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ภูมิภาค 
ภูมิภาค 
-phū¯mi^phāk = -phūm¯mi^phāk
[พู-มิ-พาก = พูม-มิ-พาก]
 region ; area ; part ; district
Word class:Noun (n.)
Frequency:6042
Revision:
Context:
 • Geography

2
OK
ภูมิภาค 
ภูมิภาค 
-phū¯mi^phāk = -phūm¯mi^phāk
[พู-มิ-พาก = พูม-มิ-พาก]
 provinces ; provincial part ;
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Geography

3
OK
ภูมิภาค 
ภูมิภาค 
-phū¯mi^phāk = -phūm¯mi^phāk
[พู-มิ-พาก = พูม-มิ-พาก]
 provincial
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Geography

 
4
OK
ภาค 
ภาค 
^phāk
[พาก]
 region
Word class:Noun (n.)
Classifier:ภาค (พาก])
Frequency:5004
Revision:
Context:
 • Geography

5
OK
ภาค 
ภาค 
^phāk
[พาก]
 part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district

6
OK
มิ 
มิ 
¯mi
[มิ]
 not ; no ; never ; (used to express used to express negation denial or refusal)
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:4924
Revision:
Context:
 • Formal
 • Royal Institute Dictionary (2011)

7
OK
ภู 
ภู 
-phū
[พู]
 mountain ; hill ; mount
 

8
OK
ภูมิ 
ภูมิ 
-phūm
[พูม]
 honorable ; dignified ; respectable
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

9
OK
ภูมิ 
ภูมิ 
-phūm
[พูม]
 earth ; land ; place ; ground ; soil ; surface
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Geography

10
OK
ภูมิ 
ภูมิ 
-phūm
[พูม]
 status ; level ; qualifications ; grade ; background
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Sociology

11
OK
ภาค 
ภาค 
^phāk
[พาก]
 academic term ; semester
Word class:Noun (n.)
Classifier:ภาค (พาก])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Education

12
OK
ภาค 
ภาค#
^phāk
[พาก]
 classifier for: geographical regions, academic terms
Word class:Classifier (classif. (n.))
Classifier:ภาค (พาก])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Classifiers

13
OK
ภาค 
ภาค 
^phāk
[พาก]
 time ; session ; term ; period ; television season
Word class:Noun (n.)
Classifier:ภาค (พาก])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar

14
ส่วนภูมิภาค 
ส่วนภูมิภาค 
_sūan-phū¯mi^phāk
[ส่วน-พู-มิ-พาก]
 provincial ; regional

15
OK
มิ 
มิ 
¯mi
[มิ]
 be indifferent; be still
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

16
ภาค 
ภาค 
^phāk
[พาก]
 book

17
ภูม 
ภูม 
-phūm
 house
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

18
ภูมิภาคนิยม 
ภูมิภาคนิยม 
-phū¯mi^phāk¯ni-yom
 regionalism

19
ภา 
ภา 
-phā
 light
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

20
ระดับภูมิภาค 
ระดับภูมิภาค 
¯ra_dap -phū¯mi^phāk
[ระ-ดับ ...]
 regional

21
ภูมิภาคอาเซียน 
ภูมิภาคอาเซียน 
-phū¯mi^phāk -Ā^SĪEN
 ASEAN Area ; AEC
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • ASEAN

22
เกี่ยวกับภูมิภาค 
เกี่ยวกับภูมิภาค 
_kīo _kap -phū¯mi^phāk
[เกี่ยว กับ ...]
 regional

23
ภูมิภาคเอเชียใต้ 
ภูมิภาคเอเชียใต้ 
-phū¯mi^phāk -Ē-chīa ^Tāi
 South Asia ; Southern Asia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Geography

24
สายการบินภูมิภาค 
สายการบินภูมิภาค 
/sāi-kān-bin -phū¯mi^phāk

25
ภูมิภาคเอเชียกลาง 
ภูมิภาคเอเชียกลาง 
-phū¯mi^phāk -Ē-chīa -Klāng
 Central Asia
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Geography

26
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
-Kān -Fai _Suan -Phū¯mi^phāk
 Provincial Electricity Authority (PEA)

27
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
-Kān _Pra-pā _sūan -Phū¯mi^phāk
[กาน ปฺระ-ปา ส่วน พู-มิ-พาก]
 Provincial Waterworks Authority (PWA)

28
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
-phū¯mi^phāk -Ē-chīa _Ta-wan_øk
 East Asia ; Eastern Asia

29
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
^rāt¯cha-kān -bø¯ri/hān _sūan-phū¯mi^phāk
[ราด-ชะ-กาน บอ-ริ-หาน ส่วน-พู-มิ-พาก]
 provincial administration

30
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
/Sam¯nak-ngān _Pa_ti_bat-kān -Phū¯mi^phāk
[สำ-นัก-งาน ...]
 Regional Operating Headquarters (ROH)

31
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
-kān -bø¯ri/hān ^rāt ¯cha-kān _suan-phū¯mi^phāk
[กาน บอ-ริ-หาน ...]
 provincial administration

32
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
-phū¯mi^phāk -Ē-chīa _Ta-wan_tok /Chīeng^tāi
 Southwest Asia ; Southwestern Asia

33
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
-phū¯mi^phāk -Ē-chīa _Ta-wan_øk /Chīeng^tāi
 Southeast Asia

34
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
-Khrōng-kān ¯Phat-tha-nā -Khwām ^Ruam-meū -Thāng _Sēt_tha _kit -Nai _A¯nu-phū¯mi^phāk ^Lum ^Maē ¯nām /Khōng
[โคฺรง-กาน พัด-ทะ-นา … เสด-ถะ-กิด …]
 Greater Mekong Subregion (GMS ; Greater Mekong Subregional Economic Coperation (GMS-EC)

35
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
/Son¯thi/san-yā _Khēt _Pløt -Ā¯wut -Niu-khlīa -nai -Phū¯mi^phāk -Ē-chīa _Ta-wan_øk /Chīeng^tāi
 Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)