Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
พี่น้อง
พี่-น้อง
พี่-น้อง
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
พี่น้อง 
พี่น้อง
^phī¯nøng
[พี่-น้อง]
 brothers and sisters ; siblings ; sibs ; relatives ; relations ; kinsfolk
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:5450
Revision:
Context:
 • Family
 • Informal
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

 
2
OK
พี่ 
พี่
^phī
[พี่]
 friend (for s.o. older); [general term for s.o. older]; you ( to s.o. older – inf.)
Word class:
 • Noun (n.)
 • n. - pr.
Frequency:5217
Revision:
Context:
 • Informal

3
OK
น้อง 
น้อง
¯nøng
[น้อง]
 younger brother; younger sister; younger person
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:6497
Revision:
Context:
 • Informal
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

4
OK
ญาติพี่น้อง 
ญาติพี่น้อง
^yāt ^phī¯nøng
[ยาด พี่-น้อง]
 relatives ; kin
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Law

Example:
 TH: ญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องของเรามาทานอาหารที่บ้านเราเมื่อคืนนี้
 RO: yâadphîinɔ́ɔŋ yâadphîinɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ raw maa thaan ʔaahǎan thîi bâan raw mʉ̂a khʉʉn níi
 EN: relatives Our relatives came to dinner last night.
5
น้อง 
น้อง
¯nøng
[น้อง]
 miss ; young lady
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน

6
น้อง 
น้อง
¯nøng
[น้อง]
 I ; you
Word class:Pronoun (pr. pers.)

7
ฉันพี่น้อง 
ฉันพี่น้อง
/chan ^phī¯nøng
Word class:Adverb (adv.)

8
พี่น้องชาว 
พี่น้องชาว
^phī¯nøng -chāo
[พี่-น้อง ...]
Word class:Noun (n. exp.)

9
พี่ 
พี่
^phī
 I ; you
Word class:Pronoun (pr. pers.)

10
อง 
อง
ong
[อง]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

11
พี 
พี
-phī
[พี]
 fat
Word class:Adjective (adj.)

12
สองพี่น้อง ; อำเภอสองพี่น้อง = อ.สองพี่น้อง 
สองพี่น้อง ; อำเภอสองพี่น้อง = อ.สองพี่น้อง
/Søng ^Phi ¯Nøng ; -Am-phoē /Søng ^Phi ¯Nøng
 Song Phi Nong ; Song Phi Nong District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Context:
 • (THA)

13
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

14
 
¯pha
[พะ]
 [syllable]