Search results

Advanced Search
ผ้า
ผ้า
ผ้า
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ผ้า 
ผ้า
^phā
[ผ้า]
 textile ; fabric ; cloth ; clothes ; clothing
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน, ชิ้น
Frequency:2118
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Textiles

Example:
 TH: ผ้า พูดง่าย ๆ ผ้าแบบนั้นน่าเบื่อจะตาย
 RO: phâa phûud ŋâay ŋâay, phâa bɛ̀ɛb nán nâabʉ̀a càʔ taay
 EN: material To put it simply, that material is extremely boring.
 
2
OK
เสื้อผ้า 
เสื้อผ้า
^seūa^phā
[เสื้อ-ผ้า]
 clothing ; clothes ; garments ; apparel ; household linen ; wearing apparel ; outfit
Word class:Noun (n.)
Classifier:ชุด, ผืน, ตัว, ข้าง, คู่
Frequency:4041
Revision:
Context:
 • Textiles
 • Clothing
 • Tourism
Type of:
Made of:

3
OK
ผ้าเช็ดตัว 
ผ้าเช็ดตัว
^phā¯chet-tūa
[ผ้า-เช็ด-ตัว]
 towel ; bath towel
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Frequency:7000
Revision:
Context:
 • Merchandise
 • Hygiene
 • Textiles
 • Tourism
 • Hotel
Type of:
Made of:

Example:
 TH: ผ้าเช็ดตัว ผมต้องการผ้าเช็ดตัวผืนใหม่
 RO: phâachédtua phǒm tɔ̂ɔŋkaan phâachédtua phʉ̌ʉn mày
 EN: towel I need a new towel.
4
OK
ผ้าใบ 
ผ้าใบ
^phā-bai
[ผ้า-ไบ]
 canvas ; canvas material ; sail ; sailcloth
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Textiles
Type of:
Made of:

5
OK
ผ้าห่ม 
ผ้าห่ม
^phā_hom
[ผ้า-ห่ม]
 blanket
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Frequency:7000
Revision:
Context:
 • Textiles
 • Merchandise
 • Tourism
 • Hotel

6
ทอผ้า 
ทอผ้า
-thø ^phā
[ทอ ผ้า]
 weave ; weave silk ; weave cotton cloth
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Textiles

7
ตู้เสื้อผ้า 
ตู้เสื้อผ้า
^tū ^seūa^phā
[ตู้ เสื้อ-ผ้า]
 wardrobe ; clothes closet
Word class:Noun (n.)
Classifier:ใบ, หลัง
Frequency:8500
Context:
 • DECO

8
OK
เครื่องซักผ้า 
เครื่องซักผ้า
^khreūang¯sak^phā
[เคฺรื่อง-ซัก-ผ้า]
 washing machine ; washer
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เครื่อง
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Hygiene
 • Electricity
 • Home

9
ผ้าอ้อม 
ผ้าอ้อม
^phā^øm
 diaper ; sheets for baby ; nappy
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

10
ผ้าซิ่น 
ผ้าซิ่น
^phā ^sin
 traditional tube skirt ; silk sarong
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • ASEAN
 • Informal
 • Tourism

11
ผ้าอนามัย 
ผ้าอนามัย
^phā _a-nā-mai
[ผ้า …]
 tampon ; pantiliner ; panty liner ; panty shield ; Tampax ; sanitary napkin
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

12
ผ้าพันแผล 
ผ้าพันแผล
^phā-phan/phlaē
 bandage
Word class:Noun (n.)
Classifier:ม้วน
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

13
ผ้าโพกหัว 
ผ้าโพกหัว
 turban
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Frequency:8500

14
สบู่ซักผ้า 
สบู่ซักผ้า
_sa_bū ¯sak^phā
[สะ-บู่ ซัก-ผ้า]
 laundry soap
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

15
ผ้าปูที่นอน 
ผ้าปูที่นอน
^phā -pū ^thī-nøn
[ผ้า ปู ที่-นอน]
 sheet ; bed sheet ; bed linen
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ผืน
Frequency:8500

16
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
_sī_līem/pheūn^phā
 rectangle
Word class:Noun (n.)
Classifier:มุม
Frequency:8500
Context:
 • Science

17
OK
ผ้าพันคอ 
ผ้าพันคอ
^phā-phan-khø
[ผ้า-พัน-คอ]
 scarf
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Revision:
Context:
 • Textiles
 • Clothing
 • Fashion
 • Merchandise

18
OK
ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าเช็ดหน้า
^phā¯chet^nā
[ผ้า-เช็ด-น่า]
 face towel ; facecloth ; face cloth ; washcloth
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Revision:
Context:
 • Merchandise
 • Hygiene
 • Textiles
Type of:
Made of:

19
OK
รองเท้าผ้าใบ 
รองเท้าผ้าใบ
-røng¯thāo ^phā-bai
[รอง-เท้า ผ้า-ไบ]
 sneakers ; tennis shoes ; running shoes
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:khū (คู่) ; ข้าง
Revision:
Context:
 • Tourism
 • Fashion
 • Textiles
 • Clothing
 • Merchandise
 • Sports

20
OK
ร้านเสื้อผ้า 
ร้านเสื้อผ้า
¯rān ^seūa^phā
[ร้าน เสื้อ-ผ้า]
 clothing shop ; clothing store ; clothes shop ; fashion house
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ร้าน
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Commerce
 • Textiles
 • Fashion

21
OK
รีดผ้า 
รีดผ้า
^rīt ^phā
[รีด ผ้า]
 iron ; iron clothes ; press clothes
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Clothing
 • Fashion

22
OK
ซักผ้า 
ซักผ้า
¯sak ^phā
[ซัก ผ้า]
 wash ; do one's washing
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Hygiene
 • Home
 • VERB

23
ผ้าม่าน 
ผ้าม่าน
^phā^mān
[ผ้า-ม่าน]
 curtain
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ผืน
Context:
 • DECO
 • Textiles

24
OK
ผ้าผูกคอ 
ผ้าผูกคอ
^phā_phūk-khø
[ผ้า-ผูก-คอ]
 necktie
Word class:Noun (n.)
Classifier:ผืน
Revision:
Context:
 • Fashion
 • Textiles
 • Clothing
 • Merchandise

25
OK
พิพิธภัณฑ์เนาวรัตน์ผ้าไทย 
พิพิธภัณฑ์เนาวรัตน์ผ้าไทย
¯phi¯phit¯tha-phan -nao¯wa¯rat ^phā-thai
[พิ-พิด-ทะ-พัน เนา-วะ-รัด ผ้า-ไท]
 Naowarat Textile Museum ; Naowarat Thai Textile Museum (Pattaya)
Revision:
Type of:
Context:
 • Culture
 • Textiles
 • LATLNG

26
เผ้า 
เผ้า
^phao
[เพ่า]
 hair ; [suffix used with ผม in

27
ผ้าปู 
ผ้าปู
^phā -pū
Word class:Noun (n. exp.)

28
ถกผ้า 
ถกผ้า
_thok ^phā
 roll up clothing
Word class:Verb (v. exp.)

29
ตกผ้า 
ตกผ้า
_tok^phā
[ตก-ผ้า]
 have one's period
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)