Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ผัก
ผัก
ผัก
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
2
OK
ผักขม 
ผักขม 
_phak /khom
[ผัก ขม]
 spinach
 

3
ผักกาดหอม 
ผักกาดหอม 
_phak _kāt /høm
[ผัก กาด หอม]
 lettuce
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

4
OK
ผักชี 
ผักชี 
_phak-chī
[ผัก-ชี]
 coriander ; cilantro (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Revision:
Type of:
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

5
ผักสด 
ผักสด 
_phak _sot
[ผัก สด]
 fresh vegetables
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Food

6
OK
ผักคะน้า 
ผักคะน้า 
_phak ¯kha¯nā
[ผัก คะ-น้า]
 gai lan ; kai-lan ; Chinese kale; Chinese broccoli; Brassica alboglabra
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ต้น (ต้น]), กำ
Frequency:8500
Revision:
Type of:
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Vegetables
 • Merchandise

7
OK
หัวผักกาด 
หัวผักกาด 
/hūa_phak_kāt
[หัว-ผัก-กาด]
 turnip ; white turnip
 

8
OK
ผักบุ้ง 
ผักบุ้ง 
_phak^bung
[ผัก-บุ้ง]
 morning glory ; water spinach ; swamp cabbage ; water convolvulus ; aquatic morning glory ; swamp morning glory; Ipomoea aquatica

9
OK
ผักกาดขาว 
ผักกาดขาว 
_phak _kāt /khāo
[ผัก กาด ...]
 Chinese cabbage
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หัว (หัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)
Type of:

10
OK
ผักกาดเขียว 
ผักกาดเขียว 
_phak_kāt /khīo
[ผัก-กาด เขียว]
 Chinese mustard ; brown mustard ; Indian mustard ; leaf mustard ; Oriental mustard ; vegetable mustard
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:หัว (หัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Food
 • Vegetables

11
ผักดอง 
ผักดอง 
_phak-døng
[ผัก-ดอง]
 pickled vegetable ; pickles
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Food

12
ผักกาด 
ผักกาด 
_phak _kāt
[ผัก กาด]
 lettuce ; turnip
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

13
พืชผัก 
พืชผัก 
^pheūt_phak
 vegetable ; farm plant ; short cycled plant
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food

14
ผักโขม 
ผักโขม 
_phak
[ผัก โขม]
 spinach ; amaranth

15
ผักปลัง 
ผักปลัง 
_phak-plang
[ผัก-ปฺลัง]
 Ceylon spinach ; Basella alba
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

16
ผักแห้ง 
ผักแห้ง 
_phak ^haēng
 dried vegetable
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Product

17
ผักตบชวา 
ผักตบชวา 
_phak_top¯cha-wā
[ผัก-ตบ-ชะ-วา]
 water hyacinth ; Eichhornia crassipes
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Agronomy
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Informal
 • Fish
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
 • (THA)

18
ผักชีลาว 
ผักชีลาว 
_phak-chī -Lāo
[ผัก-ชี ...]
 dill ; Anethum graveolens
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

19
ผักชีล้อม 
ผักชีล้อม 
_phak-chī
[ผัก-ชี ...]
 water dropwort ; fennel
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

20
ผักชีฝรั่ง 
ผักชีฝรั่ง 
_phak-chī _fa_rang
[ผัก-ชี ...]
 culantro
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

21
หัวผักกาดแดง 
หัวผักกาดแดง 
/hūa _phak _kāt -daēng
[หัว ผัก กาด แดง]
 red radish ; beet ; carrot

22
OK
 
 
_ka
[กะ]
 [syllable]
Frequency:9500
Revision:

23
OK
ผักใบ 
ผักใบ 
_phak -bai
[ผัก ไบ]
 leaf vegetable ; leafy greens ; salad greens ; pot herbs ; vegetable greens
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vegetables
 • Plants (botany)
 • Food

24
รดผัก 
รดผัก 
¯rot _phak
[รด ผัก]
 water vegetables
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

25
OK
สลัดผัก 
สลัดผัก 
_sa_lat _phak
[สะ-หฺลัด ผัก]
 garden salad ; salad
 

26
OK
ผักกาดแดง 
ผักกาดแดง 
_phak_kāt -daēng
[ผัก-กาด แดง]
 beetroot ; beet
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:หัว (หัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Vegetables

27
OK
ผักกาดฝรั่ง 
ผักกาดฝรั่ง 
_phak_kāt _fa_rang
[ผัก-กาด ฝะ-หฺรั่ง]
 beetroot ; beet
 

28
OK
ผัดผักรวมมิตร = ผัดผักรวม 
ผัดผักรวมมิตร = ผัดผักรวม 
_phat_phak-rūam¯mit = _phat_phak-rūam
[ผัด-ผัก-รวม-มิด = ผัด-ผัก-รวม]
 stir-fried mixed vegetables ; fried mixed vegetables
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Food
 • (THA)

29
OK
30
OK
ผัดผัก 
ผัดผัก 
_phat _phak
[ผัด ผัก]
 stir-fried vegetables; Thai stir-fried vegetables
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:จาน (จาน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Food
 • Merchandise
Type of:

31
OK
สวนผัก 
สวนผัก 
/sūan_phak
[สวน-ผัก]
 vegetable garden; garden

32
OK
ผักทอด 
ผักทอด 
_phak ^thøt
[ผัก ทอด]
 deep fried vegetables
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:จาน (จาน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Food
 • Merchandise

33
OK
ผักแปม 
ผักแปม 
_phak-paēm
[ผัก-แปม]
 Eleutherococcus trifoliatus ; Acanthopanax trifoliatus ; a plant similar to ginseng
Word class:Noun (n.)
Classifier:ต้น (ต้น])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Plants (botany)
Type of:

34
OK
ผักบุ้ง 
ผักบุ้ง 
_phak^bung
[ผัก-บุ้ง]
 Ipomoea

35
OK
ผักสลัด 
ผักสลัด 
_phak _sa_lat
[ผัก สะ-หฺลัด]
 lettuce ; salad greens

36
OK
หัวผักกาด 
หัวผักกาด 
/hūa_phak_kāt
[หัว-ผัก-กาด]
 daikon ; mooli ; white raddish
Word class:Noun (n.)
Classifier:หัว (หัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • Merchandise
Type of:

37
OK
วงศ์ผักชี 
วงศ์ผักชี 
 Apiaceae
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Plants (botany)
 • Fruit
 • Medicine

38
OK
ผักสลัดน้ำ 
ผักสลัดน้ำ 
_phak _sa_lat¯nām
[ผัก สะ-หฺลัด-น้ำ]
 watercress ; yellowgrass
Word class:Noun (n.)
Classifier:ต้น (ต้น])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
Type of:

Example:
 ผักสลัดน้ำเป็นหนึ่งในผักใบที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักที่มนุษย์กิน
ผัก-สะ-หฺลัด-น้ำ เป็น หฺนึ่ง ไน ผัก-ไบ ที่ เก่า-แก่ ที่-สุด ที่ รู้-จัก ที่ มะ-นุด กิน
 Watercress is one of the oldest known leaf vegetables consumed by humans.
39
OK
ผัดผักบุ้งไฟแดง 
ผัดผักบุ้งไฟแดง 
_phat _phak^bung -fai-daēng
[ผัด ผัก-บุ้ง ไฟ-แดง]
 stir-fried morning glory ; stir-fried swamp cabbage ; morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce

40
ผักไห่ ; อำเภอผักไห่ = อ.ผักไห่ 
ผักไห่ ; อำเภอผักไห่ = อ.ผักไห่ 
_Phak
 Phak Hai ; Phak Hai District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

41
ลวกผัก 
ลวกผัก 
^lūak _phak
 scald vegetables
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

42
ผักกูด 
ผักกูด 
_phak _kūt
[ผัก กูด]
 vegetable fern
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

43
ผักสาบ 
ผักสาบ 
_phak_sāp
[ผัก-สาบ]
 Adenia heterophylla
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

44
ผักแมะ 
ผักแมะ 
_phak ¯mae
[ผัก แมะ]
 Momordica subangulata
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

45
ผักป่า 
ผักป่า 
_phak _pā
[ผัก ป่า]
 wild vegetables ; forest vegetable
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

46
ไร่ผัก 
ไร่ผัก 
^rai _phak
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

47
ซอยผัก 
ซอยผัก 
-søi _phak
 cut up vegetables

48
ซุปผัก 
ซุปผัก 
¯sup _phak
 vegetable oup
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

49
ผักขวง  
ผักขวง  
phakkhūang
 Glinus oppositifolius
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

50
ผักไผ่  
ผักไผ่  
_phak
 Vietnamese coriander
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

51
ผักพาย  
ผักพาย  
_phak
[ผัก …]
 yellow burt head
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

52
หั่นผัก 
หั่นผัก 
_han _phak
 cut up vegetables
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

53
เก็บผัก 
เก็บผัก 
_kep _phak
[เก็บ …]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

54
ปลูกผัก 
ปลูกผัก 
_plūk _phak
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

55
ผักจิ้ม 
ผักจิ้ม 
_phak ^jim
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

56
ผักร่วม 
ผักร่วม 
_phak ^ruam
 mixed vegetables
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

57
ผักหวาน 
ผักหวาน 
_phak/wān
[ผัก-หฺวาน]
 Melientha suavis ; phak wan
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

58
ผักหนอก 
ผักหนอก 
_phak_nøk
[ผัก-หฺนอก]
 Hydrocotyle
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

59
ผักหนอก 
ผักหนอก 
_phak_nøk
[ผัก-หฺนอก]
 Hydrocotyle siamica
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

60
ผักแว่น 
ผักแว่น 
_phak^waen
 Oxalis corniculata
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

61
ผักหนาม 
ผักหนาม 
phaknām
[ผัก-หฺนาม]
 Lasia spinosa
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Medicine
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

62
ผักแส้ว 
ผักแส้ว 
phak saēo
 Marsdenia glabra ; phak saeo ; Puck-saew
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Vegetables
 • (THA)

63
ผักแว่น 
ผักแว่น 
_phak^waen
 Marsilea crenata
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

64
แปลงผัก 
แปลงผัก 
-plaēng _phak
[แปฺลง ...]
 vegetable patch
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

65
สภาพผัก 
สภาพผัก 
_sa^phāp _phak
 vegetative state

66
ตลาดผัก 
ตลาดผัก 
_ta_lāt _phak
[ตะ-หฺลาด …]
 vegetable market
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce

67
ผักคราด  
ผักคราด  
_phak ^khrāt
 para cress
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

68
ผักหมุย  
ผักหมุย  
phak mui
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Vegetables
 • (THA)

69
ผักติ้ว  
ผักติ้ว  
_phak
[ผัก …]
 Cratoxylum formosum ; pink mempat ; mempat
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

70
คนขายผัก 
คนขายผัก 
-khon /khāi _phak
[คน ขาย ...]
 greengrocer ; vegetable seller
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Profession

71
ลูกผักชี 
ลูกผักชี 
lūk phakchī
[ลูก ...]
 coriander seeds
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • (THA)

72
ผักอีแปะ 
ผักอีแปะ 
_phak-ī_pae
 Mimulus orbicularis

73
ผักตำลึง 
ผักตำลึง 
_phak -tam-leung
[ผัก ตำ-ลึง]
 gord gourd ; Coccinia grandis
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

74
ผักกาดกบ 
ผักกาดกบ 
_phak _kāt _kop
[ผัก กาด กบ]
 Gynura pseudochina
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

75
ผักเบี้ย 
ผักเบี้ย 
_phak^bīe
[ผัก-เบี้ย]
 Galium
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

76
ผักเบี้ย 
ผักเบี้ย 
_phak^bīe
[ผัก-เบี้ย]
 Galium asperifolium
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

77
ผักขมหิน 
ผักขมหิน 
_phak /khom/hin
[ผัก ขม-หิน]
 Boerhavia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

78
ผักขมหิน 
ผักขมหิน 
_phak /khom/hin
[ผัก ขม-หิน]
 Boerhavia diffusa
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

79
ผักขมหิน 
ผักขมหิน 
_phak /khom/hin
[ผัก ขม-หิน]
 Boerhavia erecta
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

80
ผักกูดดำ 
ผักกูดดำ 
_phak _kūt -dam
[ผัก กูด ดำ]
 Asplenium longissimum
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

81
ผักมะจ้ำ 
ผักมะจ้ำ 
_phak ¯ma^jam
 Ardisia attenuata
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

82
ผักนมหิน 
ผักนมหิน 
_phak -nom /hin
[ผัก นม หิน]
 Cyrtandra pendula
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

83
ผักนมหิน 
ผักนมหิน 
_phak -nom /hin
[ผัก นม หิน]
 Cyrtandromoea grandiflora
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

84
ผักปังแป 
ผักปังแป 
_phak -pang -paē
[ผัก ปัง แป]
 Canscora diffusa
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

85
ผักชีดอง 
ผักชีดอง 
-døng
[ผัก-ชี ...]
 dill pickle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

86
ผักตบไทย 
ผักตบไทย 
_phak_top-thai
[ผัก-ตบ-ไท]
 Arrow-feaf Monochoria ; Monochoria hastata
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

87
ผักขมจีน 
ผักขมจีน 
_phak /khom -Jīn
 Chinese spinach
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Vegetables

88
รากผักชี 
รากผักชี 
^rāk _phak-chī
[ราก ผัก-ชี]
 coriander root
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • (THA)

89
ผักเฮือด  
ผักเฮือด  
phak heūat
 Ficus lacor ; Java fig
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Medicine
 • Vegetables
 • (THA)

90
ผักกาดใบ  
ผักกาดใบ  
_phak _kāt
[ผัก กาด ...]
 loose-leaf lettuce
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

91
ผักขะแยง  
ผักขะแยง  
phak kha yaēng
[ผัก ...]
 Limnophila aromatica ; Limnophila chinensis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

92
ผักทำมัง  
ผักทำมัง  
_phak
 litsea
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

93
แกงจืดผัก 
แกงจืดผัก 
-kaēng_jeūt _phak
[แกง-จืด ...]
 Thai vegetable soup
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

94
แม่ค้าผัก 
แม่ค้าผัก 
^maē¯khā _phak
[แม่ ค้า …]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce

95
ผักโขมสวน 
ผักโขมสวน 
/sūan
 Chineses spinach
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

96
ผักกาดหัว 
ผักกาดหัว 
_phak _kāt /hūa
[ผัก กาด ...]
 white radish ; Chinese radish ; turnip

97
ผักกระเฉด 
ผักกระเฉด 
_phak _kra_chēt
[ผัก กฺระ-เฉด]
 water mimosa ; neptunia
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Product
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

98
ผักอีหลืน 
ผักอีหลืน 
_phak -ī
[ผัก อี …]
 Elsholtzia griffithii
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

99
ผักกาดหิน 
ผักกาดหิน 
_phak _kāt /hin
[ผัก กาด หิน]
 Paraboea pubicorolla
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

100
ผักคาวทอง 
ผักคาวทอง 
_phak -khāo -thøng
[ผัก คาว ทอง]
 Houttuynia cordata
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

101
ผักกระเฉด 
ผักกระเฉด 
_phak _kra_chēt
[ผัก กฺระ-เฉด]
 Neptunia
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

102
ผักกระจับ 
ผักกระจับ 
_phak _kra_jap
[ผัก กฺระ-จับ]
 Philydrum lanuginosum
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

103
ผักกูดป่า 
ผักกูดป่า 
_phak _kūt _pā
[ผัก กูด ป่า]
 Cyclosorus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

104
ผักกูดป่า 
ผักกูดป่า 
_phak _kūt _pā
[ผัก กูด ป่า]
 Cyclosorus dentatus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

105
ผักลืมผัว 
ผักลืมผัว 
_phak -leūm /phūa
[ผัก ลืม ผัว]
 Lobelia nummularia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

106
ผักปีกไก่ 
ผักปีกไก่ 
_phak _pīk _kai
[ผัก ปีก ไก่]
 Pyrrosia lanceolata
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

107
ผักปลาบนา 
ผักปลาบนา 
_phak _plāp -nā
[ผัก ปฺลาบ นา]
 Cyanotis axillaris
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

108
ผักเสี้ยน 
ผักเสี้ยน 
_phak^sīen
[ผัก-เสี้ยน]
 Cleome
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

109
ผักสี่ทิศ 
ผักสี่ทิศ 
_phak _sī ¯thit
[ผัก สี่ ทิด]
 Rubia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

110
ผักสี่ทิศ 
ผักสี่ทิศ 
_phak _sī ¯thit
 Rubia garrettii
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

111
ผักหวานดง 
ผักหวานดง 
_phak/wān -dong
[ผัก-หฺวาน ดง]
 Phyllanthus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

112
ผักหวานดง 
ผักหวานดง 
_phak/wān -dong
[ผัก-หฺวาน ดง]
 Phyllanthus elegans
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

113
ผักหวานนก 
ผักหวานนก 
_phak/wān ¯nok
[ผัก-หฺวาน นก]
 Breynia hirsuta
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

114
ผักรู้นอน 
ผักรู้นอน 
_phak ¯rū -nøn
[ผัก รู้ นอน]
 Neptunia oleracea
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

115
ผักกะหล่ำ 
ผักกะหล่ำ 
_phak _ka_lam
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

116
ผักกูดน้ำ 
ผักกูดน้ำ 
_phak _kūt ¯nām
[ผัก กูด น้ำ]
 edible fern
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

117
ผักเหลียง 
ผักเหลียง 
phak līeng
[ผัก …]
 gnemon ; Gnetum gnemon ; melindjo - male specimen ; melinjo ; peesae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

118
ผักเสี้ยน 
ผักเสี้ยน 
_phak^sīen
[ผัก-เสี้ยน]
 wild spider flower ; Cleome
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

119
ผักกระสัง 
ผักกระสัง 
_phak _kra/sang
[ผัก กฺระ-สัง]
 pellucoid-leaved pepper
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

120
ผักบุ้งนา 
ผักบุ้งนา 
_phak^bung -nā
[ผัก-บุ้ง นา]
 morning glory
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

121
ส้มผักกาด 
ส้มผักกาด 
_phak _kāt
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

122
ซุปผักรวม 
ซุปผักรวม 
¯sup _phak -rūam
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

123
ตะกร้าผัก 
ตะกร้าผัก 
_ta^krā _phak
[ตะ-กฺร้า ...]
 hand basket for vegetable
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

124
ผักกาดจีน  
ผักกาดจีน  
_phak _kāt
[ผัก กาด ...]
 Chinese white cabbage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

125
ผักขี้หูด  
ผักขี้หูด  
phak khī hut
[ผัก ...]
 rat-tailed Radish
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

126
ผักขี้ขวง  
ผักขี้ขวง  
phakkhīkhūang
[ผัก ...]
 Glinus oppositifolius
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

127
ดอกผักบุ้ง 
ดอกผักบุ้ง 
_døk _phak^bung
[ดอก ผัก-บุ้ง]
 Ipomoea purpurea
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

128
โหราผักกูด 
โหราผักกูด 
/hō-rā _phak
 Microlepia speluncae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

129
ม่วงผักกาด 
ม่วงผักกาด 
^mūang _phak _kāt
[ม่วง ผัก กาด]
 Henckelia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

130
ม่วงผักกาด 
ม่วงผักกาด 
^mūang _phak _kāt
[ม่วง ผัก กาด]
 Henckelia anachoreta
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

131
น้ำผักปั่น 
น้ำผักปั่น 
¯nām _phak _pan
 vegetable juice

132
ผักสีเขียว 
ผักสีเขียว 
_phak /sī /khīo
 green vegetables
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

133
ผักเบี้ยขน 
ผักเบี้ยขน 
_phak^bīe /khon
[ผัก-เบี้ย ขน]
 Galium elegans
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

134
ผักบุ้งคาย 
ผักบุ้งคาย 
_phak^bung -khāi
[ผัก-บุ้ง คาย]
 Ipomoea rubens
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

135
ผักบุ้งขัน 
ผักบุ้งขัน 
_phak^bung/khan
[ผัก-บุ้ง-ขัน]
 Ipomoea asarifolia
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

136
ผักขาเขียด 
ผักขาเขียด 
_phak
[ผัก ขา-เขียด]
 Ceratopteris thalictroides
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

137
ผักค้างคาว 
ผักค้างคาว 
_phak ¯khāng-khāo
[ผัก ค้าง-คาว]
 Hedyotis ovatifolia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

138
ผักหนอกเขา 
ผักหนอกเขา 
_phak_nøk /khao
[ผัก-หฺนอก เขา]
 Hydrocotyle javanica
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

139
ผักตีนกวาง 
ผักตีนกวาง 
_phak -tīn -kwāng
[ผัก ตีน กฺวาง]
 Helminthostachys zeylanica
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

140
ผักบุ้งไทย 
ผักบุ้งไทย 
_phak^bung -Thai
[ผัก-บุ้ง ไท]
 Thai water convolvulus ; swamp cabbge
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

141
ผักบุ้งจีน 
ผักบุ้งจีน 
_phak^bung -Jīn
[ผัก-บุ้ง จีน]
 Chinese water convolvulus ; water convolvulus ; swamp morning glory ; water morning glory ; kangkong ; kangkung
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

142
ผักเซียงดา 
ผักเซียงดา 
phak sīeng dā
 gurmar
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

143
ผักหวานป่า 
ผักหวานป่า 
_phak/wān_pā
[ผัก-หฺวาน-ป่า]
 Melientha suavis
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

144
ผักแช่เย็น 
ผักแช่เย็น 
_phak ^chaē-yen
 chilled vegetable

145
โรคกลัวผัก 
โรคกลัวผัก 
^rōk -klūa _phak
[โรก กฺลัว ...]
 lachanophobia ; fear of vegetable
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

146
ตลาดขายผัก 
ตลาดขายผัก 
_ta_lāt /khāi _phak
[ตะ-หฺลาด ...]
 vegetable market
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce

147
ผักฮ้วนหมู  
ผักฮ้วนหมู  
phak hūamū
 Wattgakata volubilis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

148
ผักกาดแก้ว  
ผักกาดแก้ว  
_phak _kāt
[ผัก กาด ...]
 iceberg Lettuce
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

149
แปลงปลูกผัก 
แปลงปลูกผัก 
-plaēng _plūk _phak

150
ผักกวางตุ้ง 
ผักกวางตุ้ง 
_phak -kwāng^tung
[ผัก กฺวาง-ตุ้ง]
 Chinese mustard green
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

151
ผักบุ้งรั้ว 
ผักบุ้งรั้ว 
_phak^bung¯rūa
[ผัก-บุ้ง-รั้ว]
 Ipomoea mauritiana
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

152
ผักกูดหม่อน 
ผักกูดหม่อน 
_phak _kūt _møn
[ผัก กูด หฺม่อน]
 Cyclosorus interruptus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

153
ผักเสี้ยนขน 
ผักเสี้ยนขน 
_phak^sīen /khon
[ผัก-เสี้ยน ขน]
 Cleome rutidosperma
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

154
ผักเสี้ยนผี 
ผักเสี้ยนผี 
_phak^sīen /phī
[ผัก-เสี้ยน ผี]
 Cleome viscosa
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

155
ผักคึ่นช่าย 
ผักคึ่นช่าย 
phak kheūn chāi
[ผัก ...]
 celery
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

156
ผักบุ้งรั้ว 
ผักบุ้งรั้ว 
_phak^bung¯rūa
[ผัก-บุ้ง-รั้ว]
 railway creeper ; Ipomoea cairica
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

157
ผักบุ้งทะเล 
ผักบุ้งทะเล 
_phak^bung¯tha-lē
[ผัก-บุ้ง-ทะ-เล]
 Ipomoea pes-caprae
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

158
ผักหวานบ้าน 
ผักหวานบ้าน 
_phak/wān^bān
[ผัก-หฺวาน-บ้าน]
 katuk ; star gooseberry ; sweet leaf ; Breynia androgyna ; Sauropus androgynus
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

159
ผักปรุงแต่ง 
ผักปรุงแต่ง 
_phak -prung_taeng
 prepared vegetables

160
รากผักชีแก่ 
รากผักชีแก่ 
^rāk _phak-chī _kae
[ราก ผัก-ชี แก่]
 mature coriander root
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • (THA)

161
สภาพผักถาวร 
สภาพผักถาวร 
_sa^phāp _phak /thā-wøn
 permanent vegetative state
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

162
ว่านผักบุ้ง 
ว่านผักบุ้ง 
^wān _phak^bung
[ว่าน ผัก-บุ้ง]
 Ipomoea nil
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

163
หัวผักกาดขาว 
หัวผักกาดขาว 
/hūa _phak _kāt /khāo
 Chinese Radish

164
ลูกผักชีคั่ว 
ลูกผักชีคั่ว 
lūk phakchī khūa
[ลูก ...]
 roasted coriander seeds
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • (THA)

165
แม่ค้าขายผัก 
แม่ค้าขายผัก 
^maē ¯khā /khāi _phak
[แม่ ค้า …]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Commerce

166
ผักพื้นเมือง 
ผักพื้นเมือง 
_phak ¯pheūn-meūang
[ผัก …]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

167
ผักบุ้งฝรั่ง 
ผักบุ้งฝรั่ง 
_phak^bung_fa_rang
[ผัก-บุ้ง-ฝะ-หฺรั่ง]
 Ipomoea carnea
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

168
ผักตามฤดูกาล 
ผักตามฤดูกาล 
_phak -tām ¯reu-dū-kān
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

169
ผักบุ้งระย้า 
ผักบุ้งระย้า 
_phak^bung
[ผัก-บุ้ง ระ-ย้า]
 Ipomoea wangii
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

170
ผักกระเฉดโคก 
ผักกระเฉดโคก 
_phak _kra_chēt ^khōk
[ผัก กฺระ-เฉด โคก]
 Neptunia javanica
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

171
ผักกุ่มเครือ 
ผักกุ่มเครือ 
_phak _kum -khreūa
[ผัก กุ่ม เคฺรือ]
 Neothorelia laotica
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

172
ผักปลาบเครือ 
ผักปลาบเครือ 
_phak _plāp -khreūa
[ผัก ปฺลาบ เคฺรือ]
 Streptolirion volubile
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

173
ผักเสี้ยนป่า 
ผักเสี้ยนป่า 
_phak^sīen _pā
[ผัก-เสี้ยน ป่า]
 Cleome chelidonii
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

174
ผักกะหล่ำปลี 
ผักกะหล่ำปลี 
_phak _ka_lam-plī
 cabbage

175
ผักชีโรยหน้า 
ผักชีโรยหน้า 
_phak-chī -rōi^nā
[ผัก-ชี ...]
 garnishing with parsley

176
ตะกร้าใส่ผัก 
ตะกร้าใส่ผัก 
_ta^krā _sai _phak
[ตะ-กฺร้า ...]

177
วังสวนผักกาด 
วังสวนผักกาด 
-Wang /Sūan _Phak_kāt
 Suan Pakkad Palace
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Tourism
 • (BKK)
 • (THA)

178
หญ้าผักเบี้ย 
หญ้าผักเบี้ย 
^yā _phak^bīe
[ย่า ผัก-เบี้ย]
 Lobelia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

179
หญ้าผักเบี้ย 
หญ้าผักเบี้ย 
^yā _phak^bīe
[ย่า ผัก-เบี้ย]
 Lobelia heyneana
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

180
หญ้าผักเบี้ย 
หญ้าผักเบี้ย 
^yā _phak^bīe
[ย่า ผัก-เบี้ย]
 Lobelia thorelii
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

181
การแกะสลักผัก 
การแกะสลักผัก 
-kān _kae _sa_lak _phak
[กาน แกะ สะ-หฺลัก ผัก]
 vegetable carving
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

182
ม่วงผักกาดดอย 
ม่วงผักกาดดอย 
^mūang _phak _kāt -døi
[ม่วง ผัก กาด ดอย]
 Henckelia pumila
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

183
หนอนกระทู้ผัก 
หนอนกระทู้ผัก 
/nøn_kra¯thū _phak
 common cutworm

184
ผักหนอกใบเล็ก 
ผักหนอกใบเล็ก 
_phak_nøk -bai ¯lek
[ผัก-หฺนอก ไบ เล็ก]
 Hydrocotyle pseudoconferta
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

185
พืชผักสวนครัว 
พืชผักสวนครัว 
^pheūt_phak /sūan-khrūa
 backyard garden ; home-grown vegetable

186
ผักกาดดองเค็ม 
ผักกาดดองเค็ม 
_phak _kāt -døng -khem
[ผัก กาด ...]
 green mustard pickled

187
ผักกาดหางหงส์  
ผักกาดหางหงส์  
_phak _kāt
[ผัก กาด ...]
 Chinese cabbage Michilli
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

188
ผักกาดฮ่องเต้  
ผักกาดฮ่องเต้  
_phak _kāt ^hǿng^tē
[ผัก กาด ...]
 Chinese cabbage ; pai tsai
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

189
อาหารประเภทผัก 
อาหารประเภทผัก 
-ā/hān _pra^phēt _phak
[อา-หาน ปฺระ-เพด ผัก]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

190
เมล็ดพันธุ์ผัก 
เมล็ดพันธุ์ผัก 
¯ma¯let -phan _phak
[มะ-เล็ด ...]
 vegetable seeds

191
ผักสี่ทิศขนคาย 
ผักสี่ทิศขนคาย 
_phak _sī ¯thit /khon -khāi
[ผัก สี่ ทิด ขน คาย]
 Rubia crassipes
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

192
ผักบุ้งทะเลขาว 
ผักบุ้งทะเลขาว 
_phak^bung¯tha-lē /khāo
[ผัก-บุ้ง-ทะ-เล ขาว]
 Ipomoea imperati
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

193
ผักเสี้ยนฝรั่ง 
ผักเสี้ยนฝรั่ง 
_phak^sīen _Fa_rang
[ผัก-เสี้ยน ฝะ-หฺรั่ง]
 Cleome hassleriana
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

194
ผักคราดหัวแหวน 
ผักคราดหัวแหวน 
_phak ^khrāt /hūa/waēn
 para cress ; tooth-ache plant ; Acmella oleracea
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

195
เต่ากินผักบุ้ง 
เต่ากินผักบุ้ง 
_tao-kin_phak ^bung
[เต่า-กิน-ผัก-บุ้ง]
 [Thai song]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

196
ผักกาดเขียวปลี  
ผักกาดเขียวปลี  
_phak_kāt /khīo
[ผัก กาด ...]
 Chinese mustard green
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

197
ช่องแช่ผักผลไม้ 
ช่องแช่ผักผลไม้ 
^chǿng ^chaē _phak/phon¯la¯māi
 salad drawer

198
แกงจืดผักกาดขาว 
แกงจืดผักกาดขาว 
-kaēng_jeūt _phak _kāt /khāo
[แกง-จืด ...]
 white cabbage soup
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

199
ล้างผักให้สะอาด 
ล้างผักให้สะอาด 
¯lāng _phak ^hai _sa_āt
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

200
ผักแผ้วเชียงดาว 
ผักแผ้วเชียงดาว 
_phak ^phaēo -Chīeng -Dāo
ผัก แผ้ว
 Trichodesma calycosum
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

201
ผัดผักหลายอย่าง 
ผัดผักหลายอย่าง 
_phat _phak /lāi _yāng
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food

202
ผักคะน้าหมูกรอบ 
ผักคะน้าหมูกรอบ 
_phak
[ผัก ...]
 fried kale with crispy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • (THA)

203
สภาพผักเรื้อรัง 
สภาพผักเรื้อรัง 
_sa^phāp _phak ¯reūa-rang
 persistent vegetative state

204
ผักกาดหินคลองลาน 
ผักกาดหินคลองลาน 
_phak _kāt /hin -khløng -lān
[ผัก กาด หิน คฺลอง ลาน]
 Damrongia cyanantha
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

205
ยำผักบุ้งทอดกรอบ 
ยำผักบุ้งทอดกรอบ 
-yam _phak ^bung ^thøt _krøp
 crispy morning glory spicy salad
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • (THA)

206
น้ำพริกกะปิผักสด  
น้ำพริกกะปิผักสด  
¯nām¯phrik _ka_pi _phak _sot
[น้ำ-พฺริก กะ-ปิ …]
 shrimp paste chilli sauce with fresh vegetables
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • (THA)

207
มอธเหยี่ยวผักเบี้ย 
มอธเหยี่ยวผักเบี้ย 
_yīo _phak ^bīa
 Hogweed Hawk-moth
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Insects (entomology)
 • Species
 • (THA)

208
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง  
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง  
phak kāt khīo Kwāngtung
[ผัก กาด ...]
 flowering cabbage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

209
ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด  
ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด  
_phak _kāt /høm
[ผัก กาด ...]
 butterhead lettuce
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Vegetables
 • (THA)

210
เครื่องจักสานผักตบชวา  
เครื่องจักสานผักตบชวา  
^khreūang _jak/sān _phak _top ¯Cha-wā
[เคฺรื่อง จัก-สาน …]

211
การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน 
การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน 
-kān _plūk _phak -dōi ^mai ¯chai -din
 soilless culture ; hydroponics

212
ข้าวเกรียบปากหม้อไส้ผัก 
ข้าวเกรียบปากหม้อไส้ผัก 
^khāo_krīep_pāk^mø ^sai _phak

213
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา 
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา 
-kaēng ^som _phak
 sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies