Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ปืน
ปืน
ปืน
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ปืน 
ปืน
-peūn
[ปืน]
 gun ; firearm ; rifle
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Frequency:5912
Revision:
Context:
 • Military
 • Merchandise
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

 
2
OK
ปืนพก 
ปืนพก
-peūn¯phok
[ปืน-พก]
 pistol ; revolver
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Military
 • SECURIT
Type of:

3
OK
ปืนกล 
ปืนกล
-peūn-kon
[ปืน-กน]
 machine gun
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

4
OK
ปืนใหญ่ 
ปืนใหญ่
-peūn_yai
[ปืน-ไหฺย่]
 cannon ; artillery ; ordnance
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

5
ปืนไฟ 
ปืนไฟ
-peūn-fai
 firearm
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Military

6
ดินปืน 
ดินปืน
-din-peūn
 gunpowder
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Military
 • SECURIT

7
OK
อาวุธปืน 
อาวุธปืน
-ā¯wut -peūn
[อา-วุด ปืน]
 firearm
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:กระบอก
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Military
 • Politics
 • Police
 • SECURIT

8
OK
ปืนลูกซอง 
ปืนลูกซอง
-peūn^lūk-søng
[ปืน-ลูก-ซอง]
 shotgun ; fowling piece
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:กระบอก
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Military
 • SECURIT
Type of:

9
OK
ปืนคาบศิลา 
ปืนคาบศิลา
-peūn^khāp_si-lā
[ปืน-คาบ-สิ-ลา]
 flintlock musket
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Frequency:8875
Revision:
Type of:

10
ปืนสั้น 
ปืนสั้น
-peūn^san
 pistol ; revolver ; handgun
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)

11
ปืนกลมือ 
ปืนกลมือ
-peūn-kon-meū
 burp gun
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Military

12
ตลับลูกปืน 
ตลับลูกปืน
_ta_lap ^lūk-peūn
 ball bearing
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

13
ปืนเล็กยาว  
ปืนเล็กยาว
-peūn¯lek-yāo
 rifle
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

14
OK
ปืนยาว 
ปืนยาว
-peūn-yāo
[ปืน-ยาว]
 rifle
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)

15
OK
ปืนอัดลม 
ปืนอัดลม
-peūn _at-lom
[ปืน อัด-ลม]
 air pistol
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Context:
 • Military
 • SECURIT
 • Tourism
Type of:

16
OK
ปืนยาวอัดลม 
ปืนยาวอัดลม
-peūn-yāo_at-lom
[ปืน-ยาว-อัด-ลม]
 air rifle
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Revision:
Context:
 • Military
 • SECURIT
Type of:

17
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

18
ไกปืน 
ไกปืน
-kai -peūn
 trigger
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
 • Military

19
ปืนลม 
ปืนลม
-peūn-lom
 air gun
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Product
 • Royal Institute Dictionary (2011)

20
ปืนยา 
ปืนยา
-peūn-yā
 poisoned arrow