Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
นก
นก
นก
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
นก 
นก 
¯nok
[นก]
 bird ; aves
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:1850
Revision:
Context:
 • Environment
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Zoology

2
OK
นก 
นก 
¯nok
[นก]
 hammer (of a firearm)
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
 • Military

3
นก 
นก 
¯nok
[นก]
 Nok
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)
Type of:

4
นก 
นก 
¯nok
[นก]
 person whose flirtations have been rejected
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

 
5
กระบวนการ 
กระบวนการ 
_kra-būan-kān
[กฺระ-บวน-กาน]
 process ; procedure ; method ; system
Word class:Noun (n.)
Frequency:3270
Context:
 • Economy
 • Energy
 • Industry
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • TECHNIC

6
สถานการณ์ 
สถานการณ์ 
_sa/thā¯na-kān
[สะ-ถา-นะ-กาน]
 situation ; state ; circumstances ; conditions ; case ; plight

7
OK
จนกระทั่ง 
จนกระทั่ง 
-jon_kra^thang
[จน-กฺระ-ทั่ง]
 until ; till; so much that
Word class:conj.
Frequency:4098
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

8
OK
ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
-dam-noēn -kān
[ดำ-เนิน กาน]
 operate ; carry out ; conduct ; manage ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact; administer ; implement; press ahead
Word class:Verb (v.)
Frequency:5105
Revision:
Context:
 • Economy

9
OK
แผนก 
แผนก 
_pha_naēk
[ผะ-แหฺนก]
 department ; division ; section ; sector ; subdivision
Word class:Noun (n.)
Classifier:แผนก (ผะ-แหฺนก])
Frequency:5167
Revision:
Context:
 • Administration
 • Commerce
 • Economy

10
OK
เหมือนกับ 
เหมือนกับ 
/meūan_kap
[เหฺมือน-กับ]
 be like ; like ; as ; such as ; as if ; as though
Word class:conj.
Frequency:5974
Revision:

11
จนกว่า 
จนกว่า 
-jon_kwā
[จน-กฺว่า]
 until ; till ; as long as ; as far as
Word class:conj.
Frequency:5761
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

12
แผนการ 
แผนการ 
/phaēn-kān
[แผน-กาน]
 scheme ; plan ; plot ; design ; strategy
Word class:Noun (n.)
Frequency:6432
Context:
 • Economy

13
OK
ย้อนกลับ 
ย้อนกลับ 
¯yøn_klap
[ย้อน-กฺลับ]
 turn back ; return ; retrace ; go back
Word class:Verb (v.)
Frequency:6939
Revision:

14
OK
ขนนก 
ขนนก 
/khon¯nok
[ขน-นก]
 feather ; plume ; plumage ; bird feather
 

15
OK
นกยูง 
นกยูง 
¯nok -yūng
[นก ยูง]
 peacock ; peacock-pheasant ; peafowl
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • FAUNA
 • Species

16
OK
รังนก 
รังนก 
-rang¯nok
[รัง-นก]
 bird nest ; bird's nest
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:รัง
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:
Made of:

17
OK
นกพิราบ 
นกพิราบ 
¯nok ¯phi^rāp
[นก พิ-ราบ]
 pigeon ; dove
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

18
OK
เหมือนกัน 
เหมือนกัน 
/meūan -kan
[เหฺมือน กัน]
 alike ; same ; identical
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7500
Revision:
Context:
 • Tourism

19
เงินกู้ 
เงินกู้ 
-ngoen^kū
 loan : money lent
Word class:Noun (n.)
Classifier:บาท
Frequency:7302
Context:
 • Commerce
 • Economy

20
ส่วนกลาง 
ส่วนกลาง 
_suan-klāng
 central
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7427

21
ส่วนกลาง 
ส่วนกลาง 
_suan-klāng
 centre ; center (Am.)

22
ต้นกล้า 
ต้นกล้า 
^ton
 seedling ; young plant
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7500
Context:
 • Agriculture

23
OK
ปานกลาง 
ปานกลาง 
-pān-klāng
[ปาน-กฺลาง]
 moderate ; medium ; average ; mean
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7864
Revision:

24
ขบวนการ 
ขบวนการ 
_kha-būan-kān
[ขะ-บวน-กาน]
 process ; procedure ; course
Word class:Noun (n.)
Frequency:7765
Context:
 • Economy

25
ขบวนการ 
ขบวนการ 
_kha-būan-kān
[ขะ-บวน-กาน]
 movement ; organization ; campaign ; drive ; gang
Word class:Noun (n.)
Frequency:7765

26
OK
นกฮูก 
นกฮูก 
¯nok ^hūk
[นก ฮูก]
 owl
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
Type of:

27
OK
นกแก้ว 
นกแก้ว 
¯nok ^kaēo
[นก แก้ว]
 parrot
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

28
OK
นกอินทรี 
นกอินทรี 
¯nok -in-sī
[นก อิน-ซี]
 eagle ; hawk
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

29
OK
นกเพนกวิน 
นกเพนกวิน 
¯nok -phen^kwin = ¯nok -phēn^kwin
[นก เพ็น-กฺวิ้น = นก เพน-กฺวิ้น]
 penguin
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

30
OK
นกเค้าแมว 
นกเค้าแมว 
¯nok¯khao-maēo
[นก-เค้า-แมว]
 owl
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

31
OK
ปืนกล 
ปืนกล 
-peūn-kon
[ปืน-กน]
 machine gun
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก (กฺระ-บอก])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

32
OK
นกทูแคน 
นกทูแคน 
¯nok-thū-khaēn
[นก-ทู-แคน]
 toucan
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
Type of:

33
OK
เหมือนกัน 
เหมือนกัน 
/meūan -kan
[เหฺมือน กัน]
 too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8500
Revision:

34
OK
สถานกงสุล 
สถานกงสุล 
_sa/thān-kong/sun
[สะ-ถาน-กง-สุน]
 consulate

35
OK
 
 
_ka
[กะ]
 [syllable]
Frequency:9500
Revision:

36
จำแนก 
จำแนก 
-jam^naēk
[จำ-แนก]
 classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift
Word class:Verb (v.)
Frequency:8471
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

37
โหนก 
โหนก 
nōk
 protuberant ; bulging ; protruding ; projecting
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500

38
นกกา 
นกกา 
¯nok -kā
 crow
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)

39
ฝนกรด 
ฝนกรด 
/fon _krot
[ฝน กฺรด]
 acid rain
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Climate
 • Energy
 • Environment

40
กรงนก 
กรงนก 
-krong ¯nok
[กฺรง …]
 birdcage ; cage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)

41
นกแสก 
นกแสก 
¯nok _saēk
[นก-แสก]
 Tytonidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

42
นกแสก 
นกแสก 
¯nok _saēk
[นก-แสก]
 Barn Owl
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

43
ปนกัน 
ปนกัน 
-pon -kan
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8500

44
ปนกัน 
ปนกัน 
-pon-kan
[ปน-กัน]
 mix
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8500

45
ดินกรด 
ดินกรด 
-din _krot
[ดิน …]
 acid soil
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Agronomy
 • Forestry

46
นกสกัว 
นกสกัว 
¯nok
 skua
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

47
นกแอ่น 
นกแอ่น 
¯nok _aen
[นก แอ่น ...]
 Apodidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

48
นกสกัว 
นกสกัว 
¯nok
 Stercorariidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

49
นกแอ่น 
นกแอ่น 
¯nok _aen
[นก แอ่น]
 swift
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

50
นกอีมู 
นกอีมู 
¯nok -ī-mū
[นก อี-มู]
 emu ; Dromaius novaehollandiae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

51
ฟันกราม 
ฟันกราม 
-fan -krām
 molar ; molar tooth
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Medicine

52
คอนกรีต 
คอนกรีต 
-khøn_krīt
[คอน-กฺรีด]
 concrete
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Architecture
 • TECHNIC

53
นกจาบฝน 
นกจาบฝน 
¯nok _jāp/fon
[นก จาบ-ฝน]
 lark
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

54
นกจาบคา 
นกจาบคา 
¯nok _jāp-khā
[นก จาบ-คา]
 Meropidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

55
นกคัคคู 
นกคัคคู 
¯nok ¯khak-khū
 Cuculidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

56
นกเงือก 
นกเงือก 
¯nok ^ngeūak
[นก เงือก]
 Bucerotidae
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

57
นกจาบฝน 
นกจาบฝน 
¯nok _jāp/fon
[นก จาบ-ฝน]
 Alaudidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

58
นกกระสา 
นกกระสา 
¯nok _kra/sā
[นก กฺระ-สา]
 stork
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

59
นกพิราบ 
นกพิราบ 
¯Nok ¯Phi^rāp
[นก พิ-ราบ]
 Pigeon Brand
Word class:TM
Frequency:8500
Context:
 • Commerce

60
นกหัวโต 
นกหัวโต 
¯nok /hūa -tō
[นก หัว โต]
 plover
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

61
นกคัคคู 
นกคัคคู 
¯nok ¯khak-khū
 cuckoo
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

62
นกจาบคา 
นกจาบคา 
¯nok _jāp-khā
[นก จาบ-คา]
 bee-eater
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

63
นกเงือก 
นกเงือก 
¯nok ^ngeūak
[นก เงือก]
 hornbill
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

64
เซเนกัล 
เซเนกัล 
Sēnēkan
 Senegal
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500

65
นกกระทุง 
นกกระทุง 
¯nok _kra-thung
 Spot-billed Pelican ; Grey Pelican
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

66
นกเป็ดผี 
นกเป็ดผี 
¯nok _pet /phī
[นก-เป็ด-ผี]
 grebe
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

67
เงินก้อน 
เงินก้อน 
-ngoen^køn
 lump sum ; sum of money ; sum

68
นกกระทุง 
นกกระทุง 
¯nok _kra-thung
 Pelecanidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

69
นกเป็ดผี 
นกเป็ดผี 
¯nok _pet /phī
[นก-เป็ด-ผี]
 Podicipedidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

70
นกกระทุง 
นกกระทุง 
¯nok _kra-thung
 pelican
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

71
นกนางนวล 
นกนางนวล 
¯nok -nāng-nūan
[นก นาง-นวน]
 seagull ; gull ; tern
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

72
นกกระทุง 
นกกระทุง 
¯nok_kra-thung
[นก-กฺระ-ทุง]
 Aristolochia elegans
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

73
ปืนกลมือ 
ปืนกลมือ 
-peūn-kon-meū
 burp gun
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Military

74
ก่อนกำหนด 
ก่อนกำหนด 
_køn -kam _not
 ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8500

75
นกนางแอ่น 
นกนางแอ่น 
¯nok -nāng_aēn
[นก นาง-แอ่น]
 swallow
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

76
นกนางแอ่น 
นกนางแอ่น 
¯nok -nāng_aēn
[นก นาง-แอ่น]
 Hirundinidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

77
นกหัวขวาน 
นกหัวขวาน 
¯nok /hūa /khwān
[นก หัว-ขฺวาน]
 woodpecker
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

78
นกคีรีบูน 
นกคีรีบูน 
¯nok -khī-rī-būn
 canary
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

79
นกหงส์หยก 
นกหงส์หยก 
¯nok /hong_yok
[นก หง-หฺยก]
 parakeet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

80
นกกระตั้ว 
นกกระตั้ว 
¯nok _kra^tūa
[นก กฺระ-ตั้ว]
 cockatoo
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)

81
พลังงานกล 
พลังงานกล 
¯pha-lang-ngān -kon
[พะ-ลัง-งาน ...]
 mechanical energy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Energy

82
มะระขี้นก  
มะระขี้นก  
¯ma¯ra ^khī¯nok
 wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

83
ชนชั้นกลาง 
ชนชั้นกลาง 
-chon¯chan -klāng
 middle class
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Economy
 • Politics
 • Sociology

84
การตอนกิ่ง 
การตอนกิ่ง 
-kān -tøn _king
 layerage ; marcottage

85
นกกระเรียน 
นกกระเรียน 
¯nok _kra-rīen
 crane
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

86
นกกิ้งโครง 
นกกิ้งโครง 
¯nok ^king-khrōng
[นก กิ้ง-โคฺรง]
 starling
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

87
นกกระเรียน 
นกกระเรียน 
¯nok _kra-rīen
 Gruidae
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:8500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

88
น้ำมันก๊าด 
น้ำมันก๊าด 
¯nām-man¯kāt
[น้ำ-มัน-ก๊าด]
 kerosene ; kerosine (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Aeronautics
 • Energy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation

89
เป็นกันเอง 
เป็นกันเอง 
-pen-kan-ēng
[เป็น-กัน-เอง]
 informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly

90
เป่านกหวีด 
เป่านกหวีด 
_pao ¯nok_wīt
[เป่า นก-หฺวีด]
 blow a whistle ; whistle

91
กระวนกระวาย 
กระวนกระวาย 
_kra-won_kra-wāi
[กฺระ-วน-กฺระ-วาย]
 agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous

92
ไพ่นกกระจอก 
ไพ่นกกระจอก 
^phai ¯nok _kra_jøk
 mah-jong = mah-jongg
Word class:Noun (n.)
Frequency:8500
Context:
 • Sports

93
แผนกต้อนรับ 
แผนกต้อนรับ 
_pha_naēk ^tøn¯rap
[ผะ-แหฺนก ...]
 reception ; front desk
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500
Context:
 • Hotel
 • Tourism

94
 
 
¯na
[นะ]

95
ชนก 
ชนก 
¯cha¯nok
[ชะ-นก]
 father ; patriarch
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

96
กนก 
กนก 
_ka_nok
[กะ-หฺนก]
 gold
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

97
กนก 
กนก 
_ka_nok
[กะ-หฺนก]
 [Thai design consisting of double curves]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Informal

98
เป็นกลาง 
เป็นกลาง 
-pen-klāng
[เป็น-กฺลาง]
 be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable

99
เป็นกลาง 
เป็นกลาง 
-pen-klāng
[เป็น-กฺลาง]
 neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8837
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

100
OK
นกกก 
นกกก 
¯nok _kok
[นก กก]
 great hornbill; great Indian hornbill; great pied hornbill; Buceros bicornis
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • FAUNA
 • Species
Type of:

101
OK
นกเขา 
นกเขา 
¯nok/khao
[นก-เขา]
 dove
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology

102
OK
นกเค้า 
นกเค้า 
¯nok ¯khao
[นก เค้า]
 owl
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

103
OK
นกกาฮัง 
นกกาฮัง 
¯nok -kā-hang
[นก กา-ฮัง]
 great hornbill; great Indian hornbill; great pied hornbill; Buceros bicornis
 
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • FAUNA
 • Species
Type of:

104
OK
นกโดโด้ 
นกโดโด้ 
¯nok -dō^dō
[นก โด-โด้]
 dodo
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Science
Type of:

105
OK
เพนกวิน 
เพนกวิน 
-phen^kwin = -phēn^kwin
[เพ็น-กฺวิ้น = เพน-กฺวิ้น]
 penguin
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

106
OK
นกปากขอ 
นกปากขอ 
¯nok _pāk/khø
[นก ปาก-ขอ]
 parrot
 
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

107
OK
นกกินปลี 
นกกินปลี 
¯nok-kin-plī
[นก-กิน-ปฺลี]
 sunbird
 

108
OK
นกกระจอก 
นกกระจอก 
¯nok _kra_jøk
[นก กฺระ-จอก]
 sparrow
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • Agriculture
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism

109
OK
ร้านกาแฟ 
ร้านกาแฟ 
¯rān -kā-faē
[ร้าน กา-แฟ]
 coffee shop ; coffee stall ; coffee house ; café
 
Word class:Noun (n.)
Classifier:ร้าน
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Building
 • Food
 • Tourism

110
OK
นกเอี้ยง 
นกเอี้ยง 
¯nok ^īeng
[นก เอี้ยง]
 myna
 

111
OK
เดือนกันยายน = เดือนกันยา 
เดือนกันยายน = เดือนกันยา 
-deūan -kan-yā-yon = -deūan -kan-yā
[เดือน กัน-ยา-ยน = เดือน กัน-ยา]
 Month of September

112
OK
เดือนกรกฎาคม = เดือนกรกฎา 
เดือนกรกฎาคม = เดือนกรกฎา 
-deūan _ka¯ra_ka-dā-khom = -deūan _ka¯rak_ka-dā-khom = -deūan _ka¯ra_ka-dā = -deūan _ka¯rak_ka-dā
[เดือน กะ-ระ-กะ-ดา-คม = เดือน กะ-รัก-กะ-ดา-คม = เดือน กะ-ระ-กะ-ดา = เดือน กะ-รัก-กะ-ดา]
 Month of July

113
OK
เดือนกุมภาพันธ์ = เดือนกุมภา 
เดือนกุมภาพันธ์ = เดือนกุมภา 
-deūan -kum-phā-phan = -deūan -kum-phā
[เดือน กุม-พา-พัน = เดือน กุม-พา]
 Month of February

114
OK
แผนก 
แผนก#
_pha_naēk
[ผะ-แหฺนก]
 classifier for: departments, sections or divisions of an organization
Word class:Noun (n.)
Classifier:แผนก (ผะ-แหฺนก])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Classifiers

115
OK
นกยูง 
นกยูง 
¯nok -yūng
[นก ยูง]
 green peafowl
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
Type of:

116
OK
นกยูง 
นกยูง 
¯nok-yūng
[นก-ยูง]
 Anuradha (nakshatra)
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

117
OK
รังนก 
รังนก 
-rang¯nok
[รัง-นก]
 swallow's nest (chinese food) ; bird's nest (chinese food delicacy)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Food
Type of:
Made of:

118
OK
บ้านนก 
บ้านนก 
^bān ¯nok
[บ้าน นก]
 birdhouse ; bird box ; nest box
Frequency:9500
Revision:
Type of:

119
OK
ในกรณี 
ในกรณี 
-nai _ka¯ra-nī
[ไน กะ-ระ-นี]
 just in case
Word class:X
Frequency:9500
Revision:

120
OK
ฮ นกฮูก 
ฮ นกฮูก 
-hø ¯nok^hūk
[ฮอ นก-ฮูก]
 [forty-fourth letter of the Thai alphabet]
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Alphabets
 • (THA)
Type of:

121
OK
ต้นกล้า 
ต้นกล้า 
^ton^klā
[ต้น-กฺล้า]
 rice seedling
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ต้น (ต้น])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Agriculture

122
OK
วันก่อน 
วันก่อน 
-wan _køn
[วัน ก่อน]
 some days ago ; the other day ; the day before yesterday
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Calendar

123
OK
เนกริโต 
เนกริโต 
-nē_kri-tō
[เน-กฺริ-โต]
 Negrito
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • DEMOG
 • ETHNO
 • Sociology

124
OK
เล่นกีฬา 
เล่นกีฬา 
^len -kī-lā
[เล่น กี-ลา]
 play sports
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Revision:

125
OK
นกกระจอก 
นกกระจอก 
¯nok_kra_jøk
[นก-กฺระ-จอก]
 Passeridae
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Revision:
Context:
 • Zoology
 • Birds (ornithology)
Type of:

126
OK
ย้อนกลับ 
ย้อนกลับ 
¯yøn_klap
[ย้อน-กฺลับ]
 reverse
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

127
OK
ดำเนินการ 
ดำเนินการ 
-dam-noēn -kān
[ดำ-เนิน กาน]
 operational ; executive
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Revision:

128
OK
ไข้หวัดนก 
ไข้หวัดนก 
^khai_wat ¯nok
[ไข้-หฺวัด นก]
 bird flu ; avian flu ; avian influenza

129
OK
ในกรณีที่ 
ในกรณีที่ 
-nai _ka¯ra-nī ^thī
[ไน กะ-ระ-นี ที่]
 in case of ; in case; in the even that ; if
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500
Revision:

130
OK
ในกรณีนี้ 
ในกรณีนี้ 
-nai _ka¯ra-nī ¯nī
[ไน กะ-ระ-นี นี้]
 in this case
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

131
OK
นกฟินิกซ์ 
นกฟินิกซ์ 
¯nok ¯fi¯nik
[นก ฟิ-นิก]
 phoenix

132
OK
ต้นกำเนิด 
ต้นกำเนิด 
^ton -kam_noēt
[ต้น กำ-เหฺนิด]
 origin ; source; parent
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Revision:

133
OK
ถิ่นกำเนิด 
ถิ่นกำเนิด 
_thin -kam_noēt
[ถิ่น กำ-เหฺนิด]
 native place ; birthplace ; native land ; origin

134
กลั่นกรอง 
กลั่นกรอง 
_klan-krøng
 screen ; select ; cull

135
กลั่นกรอง 
กลั่นกรอง 
_klan-krøng
 screen ; consider ; scrutinize ; verify

136
ควนกาหลง ; อำเภอควนกาหลง = อ.ควนกาหลง 
ควนกาหลง ; อำเภอควนกาหลง = อ.ควนกาหลง 
Khūan Kālong ; Amphoē Khūan Kālong
 Khuan Kalong ; Khuan Kalong District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

137
เลิงนกทา ; อำเภอเลิงนกทา = อ.เลิงนกทา 
เลิงนกทา ; อำเภอเลิงนกทา = อ.เลิงนกทา 
Loēng Nok Thā ; Amphoē Loēng Nok Thā
 Loeng Nok Tha ; Loeng Nok Tha District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

138
สันกำแพง ; อำเภอสันกำแพง = อ.สันกำแพง 
สันกำแพง ; อำเภอสันกำแพง = อ.สันกำแพง 
/San -Kam-phaēng ; -Am-phoē /San -Kam-phaēng
 San Kamphaeng ; San Kamphaeng District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Administration
 • (THA)

139
ลานกระบือ ; อำเภอลานกระบือ = อ.ลานกระบือ 
ลานกระบือ ; อำเภอลานกระบือ = อ.ลานกระบือ 
-Lān _Kra-beū ; -Am-phoē -Lān _Kra-beū
 Lan Krabue ; Lan Krabue District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

140
เขาสวนกวาง ; อำเภอเขาสวนกวาง  = อ.เขาสวนกวาง  
เขาสวนกวาง ; อำเภอเขาสวนกวาง  = อ.เขาสวนกวาง  
/Khao /Sūan -Kwāng ; -Am-phoē /Khao /Sūan -Kwāng
 Khao Suan Kwang ; Khao Suan Kwang District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

141
พรานกระต่าย ; อำเภอพรานกระต่าย = อ.พรานกระต่าย 
พรานกระต่าย ; อำเภอพรานกระต่าย = อ.พรานกระต่าย 
-Phrān _Kra_tāi ; -Am-phoē -Phrān _Kra_tāi
 Phran Kratai ; Phran Kratai District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

142
นกกระเต็นเฮอคิวลิส = นกกระเต็นเฮอร์คิวลิส ; นกกะเต็นเฮอคิวลิส 
นกกระเต็นเฮอคิวลิส = นกกระเต็นเฮอร์คิวลิส ; นกกะเต็นเฮอคิวลิส 
¯nok _kra-ten
[นก กฺระ-เต็น ... ; ...]
 Blyth's Kingfisher
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

143
นกฮูก ; นกเค้ากู่ 
นกฮูก ; นกเค้ากู่ 
¯nok ^hūk ; ¯nok ¯khao _kū
 Collared Scops Owl ; Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

144
นกเค้ากู่ ; นกฮูก 
นกเค้ากู่ ; นกฮูก 
¯nok ¯khao _kū ; ¯nok ^hūk
[นก เค้า ...]
 Collared Scops Owl ; Collared Scops-Owl ; Indian Scops-owl
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

145
นกกะปูด ; นกกระปูด 
นกกะปูด ; นกกระปูด 
¯nok _ka_pūt ; ¯nok _kra_pūt
[นก กะ-ปูด ; นก กฺระ-ปูด]
 Centropodidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

146
นกกะปูด ; นกกระปูด 
นกกะปูด ; นกกระปูด 
¯nok _ka_pūt ; ¯nok _kra_pūt
[นก กะ-ปูด ; นก กฺระ-ปูด]
 coucal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

147
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
¯nok _kra-ten ; ¯nok _ka-ten
[นก กฺระ-เต็น ; ...]
 Alcedinidae ; Halcyonidae ; Cerylidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

148
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
¯nok _ka-ten ; ¯nok _kra-ten
 Alcedinidae ; Halcyonidae ; Cerylidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

149
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
¯nok _ka-ten ; ¯nok _kra-ten
 kingfisher
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

150
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
นกกระเต็น ; นกกะเต็น 
¯nok _kra-ten ; ¯nok _ka-ten
[นก กฺระ-เต็น ; ...]
 kingfisher
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

151
นกกะรางคอดำ ; นกซอฮู้ 
นกกะรางคอดำ ; นกซอฮู้ 
¯nok _ka-rāng -khø -dam ; ¯nok -sø
[นก กะ-ราง ...]
 Black-throated Laughingthrush
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

152
นกซอฮู้ ; นกกะรางคอดำ 
นกซอฮู้ ; นกกะรางคอดำ 
¯nok -sø ; ¯nok _ka-rāng -khø -dam
 Black-throated Laughingthrush
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

153
นกช้อนหอยขาว ; นกกุลา 
นกช้อนหอยขาว ; นกกุลา 
¯nok ¯chøn/høi /khāo ; ¯nok _ku-lā
 Black-headed Ibis ; Oriental White Ibis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

154
นกกุลา ; นกช้อนหอยขาว 
นกกุลา ; นกช้อนหอยขาว 
¯nok _ku-lā ; ¯nok ¯chøn/høi /khāo
 Black-headed Ibis ; Oriental White Ibis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

155
นกเขาหลวง ; นกเขาใหญ่ 
นกเขาหลวง ; นกเขาใหญ่ 
¯nok /khao /lūang ; ¯nok /khao _yai
[นก เค้า ...]
 Spotted Dove
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

156
นกเค้าแมว ; นกเค้าโมง 
นกเค้าแมว ; นกเค้าโมง 
¯nok ¯khao -maēo ; ¯nok ¯khao -mōng
[นก เค้า ...]
 Asian Barred Owlet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

157
นกเค้าโมง ; นกเค้าแมว 
นกเค้าโมง ; นกเค้าแมว 
¯nok ¯khao -mōng ; ¯nok ¯khao -maēo
[นก เค้า ...]
 Asian Barred Owlet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

158
นกเขาใหญ่ ; นกเขาหลวง 
นกเขาใหญ่ ; นกเขาหลวง 
¯nok /khao _yai ; ¯nok /khao /lūang
[นก เค้า ไหฺย่ ; นก เค้า หฺลวง]
 Spotted Dove
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

159
คนกรูงเทพฯ = คนกรูงเทพ 
คนกรูงเทพฯ = คนกรูงเทพ 
-khon -Krūng-thēp
 Bangkokian
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

160
นกแต้วแล้ว = นกแต้วแร้ว 
นกแต้วแล้ว = นกแต้วแร้ว 
¯nok ^taēo¯laēo = ¯nok ^taēo¯raēo
[นก แต้ว-แล้ว = นก แต้ว-แร้ว]
 Pittidae (bird)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

161
นกกะรางสีดำ ; นกกะรางดำ 
นกกะรางสีดำ ; นกกะรางดำ 
¯nok _ka-rāng /sī -dam ; ¯nok _ka-rāng -dam
[นก กะ-ราง ...]
 Black Laughingthrush
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

162
นกแต้วแล้ว = นกแต้วแร้ว 
นกแต้วแล้ว = นกแต้วแร้ว 
¯nok ^taēo¯laēo = ¯nok ^taēo¯raēo
[นก แต้ว-แล้ว = นก แต้ว-แร้ว]
 pitta (bird)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

163
นกขี้หมา ; นกยอดหญ้าสีดำ 
นกขี้หมา ; นกยอดหญ้าสีดำ 
¯nok ^khī /mā ; ¯nok ^yøt ^yā /sī -dam
 Pied Bushchat
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

164
นกยอดหญ้าสีดำ ; นกขี้หมา 
นกยอดหญ้าสีดำ ; นกขี้หมา 
¯nok ^yøt ^yā /sī -dam ; ¯nok ^khī /mā
 Pied Bushchat
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

165
นกคัคคูขาวดำ ; นกคัคคูด่าง 
นกคัคคูขาวดำ ; นกคัคคูด่าง 
¯nok ¯khak-khū /khāo -dam ; ¯nok ¯khak-khū _dāng
 Pied Cuckoo
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

166
นกกะปูดเล็ก ; นกกระปูดเล็ก 
นกกะปูดเล็ก ; นกกระปูดเล็ก 
¯nok _ka_pūt ¯lek ; ¯nok _kra_pūt ¯lek
[นก กะ-ปูด-เล็ก ; นก กฺระ-ปูด-เล็ก]
 Lesser Coucal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

167
นกกะปูดใหญ่ ; นกกระปูดใหญ่ 
นกกะปูดใหญ่ ; นกกระปูดใหญ่ 
¯nok _ka_pūt _yai = ¯nok _kra_pūt _yai
[นก กะ-ปูด ไหฺย่ = นก กฺระ-ปูด ไหฺย่]
 Greater Coucal ; Crow Pheasant
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

168
นกคัคคูด่าง ; นกคัคคูขาวดำ 
นกคัคคูด่าง ; นกคัคคูขาวดำ 
¯nok ¯khak-khū _dāng ; ¯nok ¯khak-khū /khāo -dam
 Pied Cuckoo

169
นกกระเต็นแดง ; นกกะเต็นแดง 
นกกระเต็นแดง ; นกกะเต็นแดง 
¯nok _kra-ten -daēng ; ¯nok _ka-ten -daēng
[นก กฺระ-เต็น ... ; ...]
 Ruddy Kingfisher
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

170
นกกระเต็นลาย ; นกกะเต็นลาย 
นกกระเต็นลาย ; นกกะเต็นลาย 
¯nok _kra-ten -lāi ; ¯nok _ka-ten -lāi
[นก กฺระ-เต็น ลาย ; ...]
 Banded Kingfisher ; Lacedo pulchella
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

171
พอเป็นกระษัย ; พอเป็นกระสัย 
พอเป็นกระษัย ; พอเป็นกระสัย 
-phø -pen _kra/sai
 moderately

172
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป 
อาบีเลียนกรูป ; อาบีเลียนกรุป 
-ā-bī-līen
 abelian group ; commutative group
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

173
นกเขาเปล้าธรรมดา ; นกเขาเปล้า 
นกเขาเปล้าธรรมดา ; นกเขาเปล้า 
¯nok /khao ^plao -tham¯ma-dā ; ¯nok /khao ^plao
[นก เค้า ...]
 Thick-billed Green Pigeon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

174
มึนเชนกลัดบัก = มึนเช่นกลัดบัก 
มึนเชนกลัดบัก = มึนเช่นกลัดบัก 
Meunchēnklatbak
 Moenchengladbach ; Borussia Moenchengladbach
Word class:TM
Frequency:9500
Context:
 • Sports
 • (DEU)

175
นกกระเต็นอกขาว ; นกกะเต็นอกขาว 
นกกระเต็นอกขาว ; นกกะเต็นอกขาว 
¯nok _kra-ten _ok /khāo ; ¯nok _ka-ten _ok /khāo
[นก กฺระ-เต็น อก ขาว ; ...]
 White-throated Kingfisher ; Halcyon smyrnensis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

176
นกกระเต็นหัวดำ ; นกกะเต็นหัวดำ 
นกกระเต็นหัวดำ ; นกกะเต็นหัวดำ 
¯nok _kra-ten /hūa -dam ; ¯nok _ka-ten /hūa -dam
[นก กฺระ-เต็น ... ; ...]
 Black-capped Kingfisher
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

177
ขบวนการล้มเจ้า ; ขบวนการล้มจ้าว 
ขบวนการล้มเจ้า ; ขบวนการล้มจ้าว 
_kha-būan-kān ¯lom ^jao ; _kha-būan-kān ¯lom ^jāo
[ขะ-บวน-กาน ล้ม เจ้า ; ขะ-บวน-กาน ล้ม จ้าว]
 conspiracy against monarchy

178
นกอัญชันอกเทา ; นกอัญชันอกสีเทา 
นกอัญชันอกเทา ; นกอัญชันอกสีเทา 
¯nok -an-chan _ok -thao ; ¯nok -an-chan _ok /sī -thao
[นก อัน-ชัน ...]
 Slaty-breasted Rail
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

179
นกเอี้ยงสาริกา = นกเอี้ยงสาลิกา 
นกเอี้ยงสาริกา = นกเอี้ยงสาลิกา 
¯nok ^īeng/sā¯ri-kā = ¯nok ^īeng /sā¯li-kā
[นก เอี้ยง-สา-ริ-กา = นก เอี้ยง สา-ลิ-กา]
 Common Myna; Indian Myna
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species

180
นกเดินดงอกลาย ; นกเดินดงอกลายดำ 
นกเดินดงอกลาย ; นกเดินดงอกลายดำ 
¯nok -doēn-dong _ok -lāi ; ¯nok -doēn -dong _ok -lāi -dam
[นก เดิน-ดง …]
 Dusky Thrush
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

181
นกเดินดงอกลาย ; นกเดินดงอกลายแดง 
นกเดินดงอกลาย ; นกเดินดงอกลายแดง 
¯nok -doēn-dong _ok -lāi ; ¯nok -doēn -dong _ok -lāi -daēng
[นก เดิน-ดง …]
 Naumann's Thrush
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

182
นกมีหู หนูมีปีก = นกมีหูหนูมีปีก 
นกมีหู หนูมีปีก = นกมีหูหนูมีปีก 
¯nok -mī /hū /nū -mī _pīk
 bat

183
นกพิราบเขาสูง ; นกพิราบป่าเขาสูง 
นกพิราบเขาสูง ; นกพิราบป่าเขาสูง 
¯nok ¯phi^rāp /khao /sūng ; ¯nok ¯phi^rāp _pā /khao /sūng
[นก พิ-ราบ ...]
 Ashy Wood Pigeon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

184
ลายกระหนก 3 ตัว = ลายกระหนกสามตัว 
ลายกระหนก 3 ตัว = ลายกระหนกสามตัว 
/sām -tūa
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Informal

185
นกอินทรีหัวนวล ; นกอินทรีหัวสีนวล  
นกอินทรีหัวนวล ; นกอินทรีหัวสีนวล  
¯nok -in-sī /hūa nūan ; ¯nok -in-sī /hūa /sī nūan
[นก อิน-ซี ...]
 Palla's Fish-Eagle ; Pallas's Sea Eagle ; Band-Tailed Fish Eagle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

186
การจำแนกชนิดนก ; การจำแนกชนิดของนก 
การจำแนกชนิดนก ; การจำแนกชนิดของนก 
-kān -jam^naēk ¯cha¯nit ¯nok ; -kān -jam^naēk ¯cha¯nit /khøng ¯nok
[กาน จำ-แนก …]
 bird classification ; bird identification
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

187
นกกะปูดนิ้วสั้น ; นกกระปูดนิ้วสั้น  
นกกะปูดนิ้วสั้น ; นกกระปูดนิ้วสั้น  
¯nok _ka_pūt ¯niu ^san = ¯nok _kra_pūt ¯niu ^san
[นก กะ-ปูด นิ้ว สั้น = นก กฺระ-ปูด นิ้ว สั้น]
 Short-toed Coucal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

188
นกเอี้ยงก้นลาย ; นกเอี้ยงหงอนก้นลาย 
นกเอี้ยงก้นลาย ; นกเอี้ยงหงอนก้นลาย 
^kon -lāi
[นก เอี้ยง ...]
 Crested Myna
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

189
อานก 
อานก 
-ā¯nok
 love ; adore ; be fond of
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

190
ดูนก 
ดูนก 
-dū ¯nok
 watch birds
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

191
นกพง 
นกพง 
¯nok -phong
 reed-warbler
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

192
นกุล 
นกุล 
nakun
[นะ-กุน]
 mongoose
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

193
โยนก 
โยนก 
-yō¯nok
[โย-นก]
 Yonok
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Administration
 • Place
 • Royal Institute Dictionary (2011)

194
อเนก- 
อเนก- 
_a_nēk-
[อะ-เหฺนก- ; อะ-เหฺนก-กะ-]
 multi- (pref.) ; many ; plural
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500

195
บานกบ 
บานกบ 
-bān_kop
[บาน-กบ]
 window frame ; doorframe
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

196
ชนกัน 
ชนกัน 
-chon -kan
[ชน กัน]
 collide ; bump into ; confront
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

197
ชนกับ 
ชนกับ 
-chon _kap
[ชน กับ]
 collide with
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

198
ดักนก 
ดักนก 
_dak ¯nok
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

199
ฝูงนก 
ฝูงนก 
/fūng ¯nok
 flock of birds
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

200
กนกพร 
กนกพร 
_ka_nok-phøn
[กะ-หฺนก-พอน]
 Kanokporn
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

201
กัปนก 
กัปนก 
kappanok
[กับ-ปะ-หฺนก]
 unfortunate
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

202
ไข่นก 
ไข่นก 
_khai ¯nok
[ไข่ นก]
 bird egg
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Birds (ornithology)

203
ขี้นก 
ขี้นก 
^khī¯nok
[ขี้-นก]
 wild bird pepper
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Food
 • Royal Institute Dictionary (2011)

204
ขี้นก 
ขี้นก 
^khī¯nok
[ขี้-นก]
 feijoa ; pineapple guava ; small red guava
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

205
กระนก 
กระนก 
kranok
[กฺระ-หฺนก]
 gold
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

206
ก้นกบ 
ก้นกบ 
^kon_kop
[ก้น-กบ]
 coccyx
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Royal Institute Dictionary (2011)

207
ขี้นก 
ขี้นก 
^khī ¯nok
[ขี้-นก]
 guano ; bird droppings
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

208
ลูกนก 
ลูกนก 
^lūk ¯nok
[ลูก นก]
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

209
ไล่นก 
ไล่นก 
^lai ¯nok
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

210
มันนก 
มันนก 
-man¯nok
[มัน-นก]
 Dioscorea inopinata
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

211
นกไผ่ 
นกไผ่ 
¯nok _phai
[นก ไผ่]
 Pin-tailed Parrotfinch ; Erythrura prasina
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

212
นกรัฟ 
นกรัฟ 
¯nok
 Ruff
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

213
นกยาง 
นกยาง 
¯nok -yāng
[นก ยาง]
 Ardeidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

214
นกแกง 
นกแกง 
¯nok -kaēng
 Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

215
นาเนก 
นาเนก 
-nā^nēk
[นา-เนก]
 variously
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

216
นกเขา 
นกเขา 
¯nok/khao
[นก-เขา]
 penis

217
งานกล 
งานกล 
-ngān-kon
[งาน-กน]
 mechanical work (Newtonian physics)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

218
นกน้ำ 
นกน้ำ 
¯nok ¯nām
 waterbird
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

219
นอนนก 
นอนนก 
-nøn¯nok
[นอน-นก]
 sleep while sitting
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

220
นกจาก 
นกจาก 
¯nok_jāk
[นก-จาก]
 [Thai song]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

221
นกรู้ 
นกรู้ 
¯nok¯rū
[นก-รู้]
 know-it-all
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

222
เนกขะ 
เนกขะ 
nēkkha
[เนก-ขะ]
 bar ; ingot
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

223
นกเขา 
นกเขา 
¯nok/khao
[นก-เขา]
 Osteochilus hasselti
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

224
นกนอน 
นกนอน 
¯nok -nøn
[นก นอน]
 Cleistanthus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

225
นกนอน 
นกนอน 
¯nok -nøn
[นก นอน]
 Cleistanthus helferi
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

226
นกนอน 
นกนอน 
¯nok -nøn
 Cleistanthus tomentosus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

227
นกต่อ 
นกต่อ 
¯nok _tø
[นก ต่อ]
 lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake

228
นกยาง 
นกยาง 
¯nok -yāng
[นก ยาง]
 heron ; egret
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

229
นกออก 
นกออก 
¯nok _øk
 White-bellied Sea Eagle ; White-bellied Sea-Eagle ; White-breasted Sea Eagle
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

230
นกมูม 
นกมูม 
¯nok -mūm
 Mountain Imperial Pigeon
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

231
ปากนก 
ปากนก 
_pāk ¯nok
[ปาก นก]
 mandible
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Insects (entomology)

232
ปีกนก 
ปีกนก 
_pīk ¯nok
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

233
ปีกนก 
ปีกนก 
_pīk¯nok
[ปีก-นก]
 narrow roof at the base of the gable end
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

234
ปากนก 
ปากนก 
_pāk ¯nok
[ปาก นก]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Mechanics

235
ปากนก 
ปากนก 
_pāk ¯nok
[ปาก นก]
 beak
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

236
รัชนก 
รัชนก 
Ratchanok
 Ratchanok
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

237
สวนนก 
สวนนก 
/sūan ¯nok
 bird park
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

238
สุโนก 
สุโนก 
sunōk
[สุ-โนก]
 bird
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

239
แสนกล 
แสนกล 
/saēn-kon
[แสน-กน]
 super clever ; infinitely tricky
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

240
สมชนก 
สมชนก 
Somchanok
 Somchanok
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

241
ไทรนก 
ไทรนก 
-sai¯nok
 Ficus chartacea
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

242
สนกระ 
สนกระ 
sonkra
 Prismatomeris tetrandra
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

243
ตีนนก 
ตีนนก 
-tīn ¯nok
[ตีน-นก]
 Vitex pinnata
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Species
 • (THA)

244
ต้นกล 
ต้นกล 
^ton-kon
[ต้น-กน]
 chief engineer
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:9500
Context:
 • Profession
 • Royal Institute Dictionary (2011)

245
ตีนนก 
ตีนนก 
-tīn¯nok
[ตีน-นก]
 Vitex
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Royal Institute Dictionary (2011)

246
ต้นกก 
ต้นกก 
^ton _kok
 reed ; sedge
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)

247
ทินกร 
ทินกร 
-thin¯na-køn
[ทิน-นะ-กอน]
 sun
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

248
ตีนกา 
ตีนกา 
-tīn-kā
 wrinkle ; crow's-feet
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

249
ตีนกา 
ตีนกา 
-tīn-kā
 cross
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

250
ตีนกา 
ตีนกา 
-tīn-kā
 goose grass
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

251
ตีนกบ 
ตีนกบ 
-tīn _kop
 fin
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

252
ธนกิจ 
ธนกิจ 
¯tha¯na_kit
 banking
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Economy

253
ต่อนก 
ต่อนก 
_tø ¯nok
 trap a bird by use of a decoy
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

254
ตลบนก 
ตลบนก 
_ta_lop ¯nok
[ตะ-หฺลบ นก]
 snare a bird in a net ; cast over a bird
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

255
ตีนนก 
ตีนนก 
-tīn ¯nok
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

256
ตวนกู 
ตวนกู 
tūankū
 tuanku
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • [MYS]

257
ยาจนก 
ยาจนก 
yājanok
[ยา-จะ-นก]
 beggar ; pauper ; mendicant ; poor man ; miserable person ; poor person
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

258
ยานกะ 
ยานกะ 
yānaka
[ยา-นะ-กะ]
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

259
บ้านกรวด ; อำเภอ = อ. 
บ้านกรวด ; อำเภอ = อ. 
^Bān _Krūat ; -Am-phoē ^Bān _Krūat
 Ban Kruat ; Ban Kruat District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (THA)

260
บันกวด 
บันกวด 
-ban_kūat
[บัน-กวด]
 tie up ; bind
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

261
ชื่อนก 
ชื่อนก 
^cheū ¯nok

262
ฉุนกึก 
ฉุนกึก 
/chun _keuk
 lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

263
ชินกับ 
ชินกับ 
-chin _kap
 used to
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

264
ดันกัน 
ดันกัน 
-dan -kan
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

265
เอนกาย 
เอนกาย 
-ēn-kāi
[เอน-กาย]
 lie down ; recline ; lean on
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

266
หินกลม 
หินกลม 
/hin -klom
[หิน …]
 cobble stone
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

267
จนกรอบ 
จนกรอบ 
-jon _krøp
[จน กฺรอบ]
 penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken ; dirt poor
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

268
กนกากร 
กนกากร 
kanakākara
 gold mine ; gold pit
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

269
กนกนคร 
กนกนคร 
_ka_nok ¯na-khøn
[กะ-หฺนก นะ-คอน]
 golden city
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

270
กระหนก 
กระหนก 
_kra_nok
[กฺระ-หฺนก]
 running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

271
กระหนก 
กระหนก 
_kra_nok
[กฺระ-หฺนก]
 alarmed
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

272
กินกัน 
กินกัน 
-kin -kan
 wear away
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

273
กนกวลี 
กนกวลี 
Kanokwalī
 Kanokwalee
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • Names
 • (THA)

274
แขนกุด 
แขนกุด 
/khaēn _kut
 sleeveless
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

275
ข้าวนก 
ข้าวนก 
^khāo¯nok
 canary seed ; Oryza granulata

276
กินกัน 
กินกัน 
-kin-kan
[กิน-กัน]
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

277
กระหนก 
กระหนก 
kranok
[กฺระ-หฺนก ; s≠ กนก (kanok)]
 be afraid ; be scared
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

278
กินกัน 
กินกัน 
-kin -kan
 harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other ; mesh
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

279
คนกลาง 
คนกลาง 
-khon-klāng
[คน-กฺลาง]
 middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน (คน])
Frequency:9500
Context:
 • Economy
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

280
คนกล้า 
คนกล้า 
-khon ^klā
 braver
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

281
คนกรีก 
คนกรีก 
-khon _Krīk
[คน ...]
 Greek
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500

282
คนกรุง 
คนกรุง 
-khon -krung
 city people
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

283
หลับนก 
หลับนก 
_lap¯nok
 sit taking a hap ; sit dozing off ; sit drowsing
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

284
เล่นกล 
เล่นกล 
^len-kon
 do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic

285
ลั่นนก 
ลั่นนก 
^lan¯nok
[ลั่น-นก]
 pull the trigger
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

286
นกคุ่ม 
นกคุ่ม 
¯nok ^khum
[นก คุ่ม]
 quail
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

287
นกคู้ต 
นกคู้ต 
¯nok
 Common Coot ; Eurasian Coot
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

288
นกแร้ง 
นกแร้ง 
¯nok ¯raēng
 vulture
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

289
นกพริก 
นกพริก 
¯nok ¯phrik
 jacana
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

290
นกหว้า 
นกหว้า 
¯nøk ^wā
 Great Argus ; Phoenix
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

291
นกแว่น 
นกแว่น 
¯nok ^waēn
[นก แว่น]
 peacock-pheasant ; peafowl ; Polyplectron
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

292
นกติ๊ด 
นกติ๊ด 
¯nok ¯tit
 tit
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

293
นกเค้า 
นกเค้า 
¯nok ¯khao
[นก เค้า]
 Strigidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

294
นกปรอด 
นกปรอด 
¯nok _pa^røt
[นก ปะ-หฺรอด]
 Pycnonotidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

295
นกติ๊ด 
นกติ๊ด 
¯nok ¯tit
 Paridae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

296
นอนกรน 
นอนกรน 
-nøn -kron
[นอน กฺรน]
 snore in one's sleep
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine
 • Sociology

297
ง้างนก 
ง้างนก 
¯ngāng ¯nok
 cock the hammer of a gun
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

298
นกกวัก 
นกกวัก 
¯nok _kwak
 White-breasted Waterhen
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

299
นกหวีด 
นกหวีด 
¯nok_wīt
[นก-หฺวีด]
 whistle
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว (ตัว])
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

300
นกสีดำ 
นกสีดำ 
¯nok /sī -dam
 black bird
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

301
นกแก๊ก 
นกแก๊ก 
¯nok ¯kaek
 Oriental Pied Hornbill ; Indian Pied Hornbill ; Northern Pied-Hornbill
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

302
งานการ 
งานการ 
-ngān-kān
[งาน-กาน]
 work ; business
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

303
หนอนนก 
หนอนนก 
/nøn ¯nok
 mealworm ; yellow mealworm
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Insects (entomology)
 • Fish

304
นานกิง 
นานกิง 
Nānking
 Nanjing
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:9500
Context:
 • (CHN)

305
นกอพยพ 
นกอพยพ 
¯nok _op¯pha¯yop
 migrator
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

306
หนอนกอ 
หนอนกอ 
/nøn-kø
[หฺนอน-กอ]
 rice borer ; Asiatic rice borer ; striped rice stemborer
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

307
นอนกิน 
นอนกิน 
-nøn -kin
[นอน ...]
 not have to work for a living ; be rich
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

308
นอนกิน 
นอนกิน 
-nøn -kin
[นอน ...]
 rich ; wealthy
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

309
นอนก้น 
นอนก้น 
-nøn^kon
[นอน-ก้น]
 settle
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

310
นกทะเล 
นกทะเล 
¯nok ¯tha-lē
 seabird
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

311
นกคุ่ม 
นกคุ่ม 
¯nok^khum
[นก-คุ่ม]
 gun
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

312
เนกขัม 
เนกขัม 
nēkkham
 renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion
 • Royal Institute Dictionary (2011)

313
นกแขวก 
นกแขวก 
¯nok_khwaēk
[นก-แขฺวก]
 Black-crowned Night Heron ; Night Heron
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

314
นกพริก 
นกพริก 
¯nok ¯phrik
 bronze-winged jacana ; Metopidius indicus
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

315
นกปรอด 
นกปรอด 
¯nok _pa^røt
[นก ปะ-หฺรอด]
 bulbul
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

316
ปานกัน 
ปานกัน 
-pān -kan
 comparably ; equally ; about the same ; as
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

317
แผนกตา 
แผนกตา 
_pha_naēk -tā
[ผะ-แหฺนก ...]
 ophthalmology
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Medicine

318
ซ้อนกล 
ซ้อนกล 
¯søn-kon
[ซ้อน-กน]
 outwit
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

319
ต้างนก 
ต้างนก 
¯nok
[… นก]
 Aralia stellata (King)
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

320
ถั่วนก 
ถั่วนก 
_thūa ¯nok
[ถั่ว นก]
 Vigna adenantha
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

321
ตระหนก 
ตระหนก 
_tra_nok
[ตฺระ-หฺนก]
 alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

322
ทันการ 
ทันการ 
-than-kān
 in time ; promptly; on time
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

323
ทันกิน 
ทันกิน 
thankin
 in time ; immediately; promptly
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

324
ทนกว่า 
ทนกว่า 
-thon _kwā
 last longer than
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

325
ทันการ 
ทันการ 
-than-kān
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

326
ต้นก่อ 
ต้นก่อ 
^ton _kø
 castanopsis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500

327
ตระหนก 
ตระหนก 
_tra_nok
[ตฺระ-หฺนก]
 be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

328
วงศ์นก 
วงศ์นก 
-wong ¯nok
 bird family
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Birds (ornithology)

329
นกแว่น 
นกแว่น 
¯nok ^waēn
[นก แว่น]
 Polyplectron
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

330
ยันกัน 
ยันกัน 
-yan-kan
[ยัน-กัน]
 face each other ; be stalemated ; deadlock
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

331
อเนกนาม 
อเนกนาม 
_a_nēk-nām
 multinomial
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500
Context:
 • Science

332
อันก่อน 
อันก่อน 
-an _køn
 former ; previous
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9500

333
อเนกรรถ 
อเนกรรถ 
_a_nēk_ka_tha
 multiple
Word class:Prefix (pref.)
Frequency:9500

334
อเนกคุณ 
อเนกคุณ 
_a_nēk-khun
[อะ-เหฺนก-คุน]
 Laportea interrupta
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

335
บินกลับ 
บินกลับ 
-bin _klap
 fly back to
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

336
บานแผนก 
บานแผนก 
-bān_pha_naēk
[บาน-ผะ-แหฺนก]
 table of contents ; catalog ; list
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500

337
ฌาปนกิจ 
ฌาปนกิจ 
-chā_pa¯na_kit
[ชา-ปะ-นะ-กิด]
 cremate
Word class:Verb (v.)
Frequency:9500

338
ชนกับรถ 
ชนกับรถ 
-chon _kap ¯rot
[ชน กับ …]
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

339
ชนกำแพง 
ชนกำแพง 
-chon -kam-phaēng
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500

340
ชนกำแพง 
ชนกำแพง 
-chon -kam-phaēng
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:9500
Context:
 • Sports

341
ชนกกรรม 
ชนกกรรม 
chanakakam
[ชะ-นะ-กะ-กำ]
 reproductive kamma ; regenerative kamma
Word class:Noun (n.)
Frequency:9500
Context:
 • Religion

342
เช่นกัน 
เช่นกัน 
^chen -kan
 also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:9500

343
ชมพู่นก 
ชมพู่นก