Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
นก
นก
นก
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
นก 
นก
¯nok
[นก]
 bird ; aves
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Frequency:1975
Revision:
Context:
 • Environment
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism
 • Zoology

2
นก 
นก
¯nok
[นก]
 Nok
Word class:Proper noun (n. prop.)
Type of:
Context:
 • Names
 • (THA)

3
นก 
นก
¯nok
[นก]
 hammer (of a firearm)
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
 • Military

4
นก 
นก
¯nok
[นก]
 person whose flirtations have been rejected

 
5
กระบวนการ 
กระบวนการ
_kra-būan-kān
[กฺระ-บวน-กาน]
 process ; procedure ; method ; system
Word class:Noun (n.)
Frequency:3395
Context:
 • Economy
 • Energy
 • Industry
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science
 • TECHNIC

Example:
 TH: กระบวนการ มีกระบวนการอะไรบ้างในการทำภาพยนตร์
 RO: krabuankaan mii krabuankaan ʔaray bâaŋ nay kaan tham
 EN: procedure What is the procedure for making a movie?
6
สถานการณ์ 
สถานการณ์
_sa/thā¯na-kān
[สะ-ถา-นะ-กาน]
 situation ; state ; circumstances ; conditions ; case ; plight
Word class:Noun (n.)
Frequency:3480

7
OK
จนกระทั่ง 
จนกระทั่ง
-jon_kra^thang
[จน-กฺระ-ทั่ง]
 until ; till; so much that
Word class:conj.
Frequency:4348
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

8
OK
แผนก 
แผนก
_pha_naēk
[ผะ-แหฺนก]
 department ; division ; section ; sector ; subdivision
Word class:Noun (n.)
Classifier:แผนก
Frequency:5417
Revision:
Context:
 • Administration
 • Commerce
 • Economy

9
OK
ดำเนินการ 
ดำเนินการ
-dam-noēn -kān
[ดำ-เนิน กาน]
 operate ; carry out ; conduct ; manage ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact; administer ; implement; press ahead
Word class:Verb (v.)
Frequency:5480
Revision:
Context:
 • Economy

10
จนกว่า 
จนกว่า
-jon_kwā
[จน-กฺว่า]
 until ; till ; as long as ; as far as
Word class:conj.
Frequency:6136
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

11
OK
เหมือนกับ 
เหมือนกับ
/meūan_kap
[เหฺมือน-กับ]
 be like ; like ; as ; such as ; as if ; as though
Word class:conj.
Frequency:6474
Revision:

12
ย้อนกลับ 
ย้อนกลับ
¯yøn_klap
 turn back ; return ; retrace ; go back
Word class:Verb (v.)
Frequency:6314

13
ย้อนกลับ 
ย้อนกลับ
¯yøn_klap
 reverse
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:6314

14
แผนการ 
แผนการ
/phaēn-kān
[แผน-กาน]
 scheme ; plan ; plot ; design ; strategy
Word class:Noun (n.)
Frequency:6807
Context:
 • Economy

15
OK
ขนนก 
ขนนก
/khon¯nok
[ขน-นก]
 feather ; plume ; plumage ; bird feather
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เส้น, คน
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
Type of:

16
OK
นกยูง 
นกยูง
¯nok -yūng
[นก ยูง]
 peacock ; peacock-pheasant ; peafowl
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • FAUNA
 • Species

17
OK
รังนก 
รังนก
-rang¯nok
[รัง-นก]
 bird nest ; bird's nest
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:รัง
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:
Made of:

18
OK
นกพิราบ 
นกพิราบ
¯nok ¯phi^rāp
[นก พิ-ราบ]
 pigeon ; dove
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

19
OK
เหมือนกัน 
เหมือนกัน
/meūan -kan
[เหฺมือน กัน]
 alike ; same ; identical
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Tourism

20
เงินกู้ 
เงินกู้
-ngoen^kū
 loan : money lent
Word class:Noun (n.)
Classifier:bāt (บาท)
Frequency:7677
Context:
 • Commerce
 • Economy

21
ต้นกล้า 
ต้นกล้า
^ton
 seedling ; young plant
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Agriculture

22
ส่วนกลาง 
ส่วนกลาง
_suan-klāng
 central
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:7802

23
ส่วนกลาง 
ส่วนกลาง
_suan-klāng
 centre ; center (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:7802

24
OK
ปานกลาง 
ปานกลาง
-pān-klāng
[ปาน-กฺลาง]
 moderate ; medium ; average ; mean
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8239
Revision:

25
ขบวนการ 
ขบวนการ
_kha-būan-kān
[ขะ-บวน-กาน]
 process ; procedure ; course
Word class:Noun (n.)
Frequency:8265
Context:
 • Economy

26
ขบวนการ 
ขบวนการ
_kha-būan-kān
[ขะ-บวน-กาน]
 movement ; organization ; campaign ; drive ; gang
Word class:Noun (n.)
Frequency:8265

27
OK
นกฮูก 
นกฮูก
¯nok ^hūk
[นก ฮูก]
 owl
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
Type of:

28
OK
นกอินทรี 
นกอินทรี
¯nok -in-sī
[นก อิน-ซี]
 eagle ; hawk
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

29
OK
นกเพนกวิน 
นกเพนกวิน
¯nok -phen^kwin = ¯nok -phēn^kwin
[นก เพ็น-กฺวิ้น = นก เพน-กฺวิ้น]
 penguin
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

30
OK
นกเค้าแมว 
นกเค้าแมว
¯nok¯khao-maēo
[นก-เค้า-แมว]
 owl
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
Type of:

31
OK
ปืนกล 
ปืนกล
-peūn-kon
[ปืน-กน]
 machine gun
Word class:Noun (n.)
Classifier:กระบอก
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Military
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

32
OK
นกทูแคน 
นกทูแคน
¯nok-thū-khaēn
[นก-ทู-แคน]
 toucan
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
Type of:

33
OK
เหมือนกัน 
เหมือนกัน
/meūan -kan
[เหฺมือน กัน]
 too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8875
Revision:

34
OK
สถานกงสุล 
สถานกงสุล
_sa/thān-kong/sun
[สะ-ถาน-กง-สุน]
 consulate
Word class:Noun (n.)
Classifier:แห่ง, ที่
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Point of interest
 • Politics
 • Administration

35
โหนก 
โหนก
nōk
 protuberant ; bulging ; protruding ; projecting
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

36
นกกา 
นกกา
¯nok -kā
 crow
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)

37
ฝนกรด 
ฝนกรด
/fon _krot
[ฝน กฺรด]
 acid rain
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Climate
 • Energy
 • Environment

38
กรงนก 
กรงนก
-krong ¯nok
[กฺรง …]
 birdcage ; cage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)

39
นกแสก 
นกแสก
¯nok _saēk
[นก-แสก]
 Tytonidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

40
นกแสก 
นกแสก
¯nok _saēk
[นก-แสก]
 Barn Owl
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

41
ปนกัน 
ปนกัน
-pon -kan
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

42
ปนกัน 
ปนกัน
-pon-kan
[ปน-กัน]
 mix
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

43
ดินกรด 
ดินกรด
-din _krot
[ดิน …]
 acid soil
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agronomy
 • Forestry

44
นกแก้ว 
นกแก้ว
¯nok ^kaēo
[นก แก้ว]
 parrot
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

45
นกสกัว 
นกสกัว
¯nok
 skua
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

46
นกแอ่น 
นกแอ่น
¯nok _aen
[นก แอ่น ...]
 Apodidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

47
นกสกัว 
นกสกัว
¯nok
 Stercorariidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

48
นกแอ่น 
นกแอ่น
¯nok _aen
[นก แอ่น]
 swift
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

49
นกอีมู 
นกอีมู
¯nok -ī-mū
[นก อี-มู]
 emu ; Dromaius novaehollandiae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

50
ฟันกราม 
ฟันกราม
-fan -krām
 molar ; molar tooth
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

51
คอนกรีต 
คอนกรีต
-khøn_krīt
[คอน-กฺรีด]
 concrete
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Architecture
 • TECHNIC

52
นกจาบฝน 
นกจาบฝน
¯nok _jāp/fon
[นก จาบ-ฝน]
 lark
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

53
นกจาบคา 
นกจาบคา
¯nok _jāp-khā
[นก จาบ-คา]
 Meropidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

54
นกคัคคู 
นกคัคคู
¯nok ¯khak-khū
 Cuculidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

55
นกเงือก 
นกเงือก
¯nok ^ngeūak
[นก เงือก]
 Bucerotidae
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

56
นกจาบฝน 
นกจาบฝน
¯nok _jāp/fon
[นก จาบ-ฝน]
 Alaudidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

57
นกกระสา 
นกกระสา
¯nok _kra/sā
[นก กฺระ-สา]
 stork
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

58
นกพิราบ 
นกพิราบ
¯Nok ¯Phi^rāp
[นก พิ-ราบ]
 Pigeon Brand
Word class:TM
Frequency:8875
Context:
 • Commerce

59
นกหัวโต 
นกหัวโต
¯nok /hūa -tō
[นก หัว โต]
 plover
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

60
นกคัคคู 
นกคัคคู
¯nok ¯khak-khū
 cuckoo
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

61
นกจาบคา 
นกจาบคา
¯nok _jāp-khā
[นก จาบ-คา]
 bee-eater
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

62
นกเงือก 
นกเงือก
¯nok ^ngeūak
[นก เงือก]
 hornbill
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

63
เซเนกัล 
เซเนกัล
Sēnēkan
 Senegal
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8875

64
นกกระทุง 
นกกระทุง
¯nok _kra-thung
 Spot-billed Pelican ; Grey Pelican
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species
 • (THA)

65
นกเป็ดผี 
นกเป็ดผี
¯nok _pet /phī
[นก-เป็ด-ผี]
 grebe
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

66
เงินก้อน 
เงินก้อน
-ngoen^køn
 lump sum ; sum of money ; sum
Word class:Noun (n.)
Classifier:jamnūan (จำนวน)
Frequency:8875
Context:
 • Commerce
 • Economy

67
นกกระทุง 
นกกระทุง
¯nok _kra-thung
 Pelecanidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

68
นกเป็ดผี 
นกเป็ดผี
¯nok _pet /phī
[นก-เป็ด-ผี]
 Podicipedidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

69
นกกระทุง 
นกกระทุง
¯nok _kra-thung
 pelican
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

70
นกนางนวล 
นกนางนวล
¯nok -nāng-nūan
[นก นาง-นวน]
 seagull ; gull ; tern
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

71
นกกระทุง 
นกกระทุง
¯nok_kra-thung
[นก-กฺระ-ทุง]
 Aristolochia elegans
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

72
ปืนกลมือ 
ปืนกลมือ
-peūn-kon-meū
 burp gun
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Military

73
ก่อนกำหนด 
ก่อนกำหนด
_køn -kam _not
 ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8875

74
นกนางแอ่น 
นกนางแอ่น
¯nok -nāng_aēn
[นก นาง-แอ่น]
 swallow
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

75
นกนางแอ่น 
นกนางแอ่น
¯nok -nāng_aēn
[นก นาง-แอ่น]
 Hirundinidae
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

76
นกหัวขวาน 
นกหัวขวาน
¯nok /hūa /khwān
[นก หัว-ขฺวาน]
 woodpecker
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

77
นกคีรีบูน 
นกคีรีบูน
¯nok -khī-rī-būn
 canary
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

78
นกหงส์หยก 
นกหงส์หยก
¯nok /hong_yok
[นก หง-หฺยก]
 parakeet
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

79
นกกระตั้ว 
นกกระตั้ว
¯nok _kra^tūa
[นก กฺระ-ตั้ว]
 cockatoo
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)

80
พลังงานกล 
พลังงานกล
¯pha-lang-ngān -kon
[พะ-ลัง-งาน ...]
 mechanical energy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Energy

81
มะระขี้นก  
มะระขี้นก
¯ma¯ra ^khī¯nok
 wild bitter gourd ; balsam apple ; balsam pear ; bitter cucumber ; bitter gourd ; carilla fruit ; Momordica charantia
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Plants (botany)
 • Food
 • Flowers
 • Species
 • Vegetables
 • (THA)

82
ชนชั้นกลาง 
ชนชั้นกลาง
-chon¯chan -klāng
 middle class
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy
 • Politics
 • Sociology

83
การตอนกิ่ง 
การตอนกิ่ง
-kān -tøn _king
 layerage ; marcottage
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

84
นกกระเรียน 
นกกระเรียน
¯nok _kra-rīen
 crane
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

85
นกกิ้งโครง 
นกกิ้งโครง
¯nok ^king-khrōng
[นก กิ้ง-โคฺรง]
 starling
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

86
นกกระเรียน 
นกกระเรียน
¯nok _kra-rīen
 Gruidae
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Frequency:8875
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • (THA)

87
น้ำมันก๊าด 
น้ำมันก๊าด
¯nām-man¯kāt
[น้ำ-มัน-ก๊าด]
 kerosene ; kerosine (Am.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Aeronautics
 • Energy
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Transportation

88
เป็นกันเอง 
เป็นกันเอง
-pen-kan-ēng
[เป็น-กัน-เอง]
 informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8875

89
เป่านกหวีด 
เป่านกหวีด
_pao ¯nok_wīt
[เป่า นก-หฺวีด]
 blow a whistle ; whistle
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875

90
กระวนกระวาย 
กระวนกระวาย
_kra-won_kra-wāi
[กฺระ-วน-กฺระ-วาย]
 agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

91
ไพ่นกกระจอก 
ไพ่นกกระจอก
^phai ¯nok _kra_jøk
 mah-jong = mah-jongg
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Sports

92
แผนกต้อนรับ 
แผนกต้อนรับ
_pha_naēk ^tøn¯rap
[ผะ-แหฺนก ...]
 reception ; front desk
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Hotel
 • Tourism

93
จำแนก 
จำแนก
-jam^naēk
[จำ-แนก]
 classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift
Word class:Verb (v.)
Frequency:8971
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Science

94
เป็นกลาง 
เป็นกลาง
-pen-klāng
[เป็น-กฺลาง]
 be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable
Word class:Verb (v.)
Frequency:9337

95
เป็นกลาง 
เป็นกลาง
-pen-klāng
[เป็น-กฺลาง]
 neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:9337
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

96
OK
นกกก 
นกกก
¯nok _kok
[นก กก]
 great hornbill; great Indian hornbill; great pied hornbill; Buceros bicornis
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • FAUNA
 • Species

97
OK
นกเขา 
นกเขา
¯nok/khao
[นก-เขา]
 dove
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Zoology

98
OK
นกเค้า 
นกเค้า
¯nok ¯khao
[นก เค้า]
 owl
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

99
OK
นกกาฮัง 
นกกาฮัง
¯nok -kā-hang
[นก กา-ฮัง]
 great hornbill; great Indian hornbill; great pied hornbill; Buceros bicornis
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Type of:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • FAUNA
 • Species

100
OK
นกโดโด้ 
นกโดโด้
¯nok -dō^dō
[นก โด-โด้]
 dodo
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Science

101
OK
เพนกวิน 
เพนกวิน
-phen^kwin = -phēn^kwin
[เพ็น-กฺวิ้น = เพน-กฺวิ้น]
 penguin
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

102
OK
นกกินปลี 
นกกินปลี
¯nok-kin-plī
[นก-กิน-ปฺลี]
 sunbird
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology

103
OK
นกกระจอก 
นกกระจอก
¯nok _kra_jøk
[นก กฺระ-จอก]
 sparrow
Word class:Noun (n.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Birds (ornithology)
 • Zoology
 • Agriculture
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism

104
OK
ร้านกาแฟ 
ร้านกาแฟ
¯rān -kā-faē
[ร้าน กา-แฟ]
 coffee shop ; coffee stall ; coffee house ; café
Word class:Noun (n.)
Classifier:ร้าน
Revision:
Type of:
Context:
 • Point of interest
 • Building
 • Food
 • Tourism

105
OK
นกเอี้ยง 
นกเอี้ยง
¯nok ^īeng
[นก เอี้ยง]
 myna
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • FAUNA
 • Informal
 • Birds (ornithology)
 • Species

106
OK
 
_ka
[กะ]
 [syllable]

107
OK
เดือนกันยายน = เดือนกันยา 
เดือนกันยายน = เดือนกันยา
-deūan -kan-yā-yon = -deūan -kan-yā
[เดือน กัน-ยา-ยน = เดือน กัน-ยา]
 Month of September
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

108
OK
เดือนกรกฎาคม = เดือนกรกฎา 
เดือนกรกฎาคม = เดือนกรกฎา
-deūan _ka¯ra_ka-dā-khom = -deūan _ka¯rak_ka-dā-khom = -deūan _ka¯ra_ka-dā = -deūan _ka¯rak_ka-dā
[เดือน กะ-ระ-กะ-ดา-คม = เดือน กะ-รัก-กะ-ดา-คม = เดือน กะ-ระ-กะ-ดา = เดือน กะ-รัก-กะ-ดา]
 Month of July
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

109
OK
เดือนกุมภาพันธ์ = เดือนกุมภา 
เดือนกุมภาพันธ์ = เดือนกุมภา
-deūan -kum-phā-phan = -deūan -kum-phā
[เดือน กุม-พา-พัน = เดือน กุม-พา]
 Month of February
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เดือน
Revision:
Context:
 • Month
 • Calendar

110
OK
แผนก 
แผนก
_pha_naēk
[ผะ-แหฺนก]
 [classif. : departments, sections or divisions of an organization]
Word class:Noun (n.)
Classifier:แผนก
Revision:
Context:
 • Classifiers

111
OK
นกยูง 
นกยูง
¯nok -yūng
[นก ยูง]
 green peafowl
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • FAUNA
 • Birds (ornithology)
 • Species

112
OK
นกยูง 
นกยูง
¯nok-yūng
[นก-ยูง]
 Anuradha (nakshatra)
Word class:Proper noun (n. prop.)
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

113
OK
รังนก 
รังนก
-rang¯nok
[รัง-นก]
 swallow's nest (chinese food) ; bird's nest (chinese food delicacy)
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Food

114
OK
บ้านนก 
บ้านนก
^bān ¯nok
[บ้าน นก]
 birdhouse ; bird box ; nest box

115
OK
ในกรณี 
ในกรณี
-nai _ka¯ra-nī
[ไน กะ-ระ-นี]
 just in case
Word class:X
Revision:

116
OK
ฮ นกฮูก 
ฮ นกฮูก
-hø ¯nok^hūk
[ฮอ นก-ฮูก]
 [forty-fourth letter of the Thai alphabet]
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Alphabets
 • (THA)
Type of:

117
OK
ต้นกล้า 
ต้นกล้า
^ton^klā
[ต้น-กฺล้า]
 rice seedling
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ต้น
Revision:
Context:
 • Agriculture

118
OK
วันก่อน 
วันก่อน
-wan _køn
[วัน ก่อน]
 some days ago ; the other day ; the day before yesterday
Word class:Adverb (adv.)
Revision:
Context:
 • Calendar

119
OK
เนกริโต 
เนกริโต
-nē_kri-tō
[เน-กฺริ-โต]
 Negrito
Word class:Proper noun (n. prop.)
Classifier:คน
Revision:
Context:
 • DEMOG
 • ETHNO
 • Sociology

120
OK
เล่นกีฬา 
เล่นกีฬา
^len -kī-lā
[เล่น กี-ลา]
 play sports
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Sports

121
OK
นกกระจอก 
นกกระจอก
¯nok_kra_jøk
[นก-กฺระ-จอก]
 Passeridae
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Zoology
 • Birds (ornithology)
Type of:

122
OK
ดำเนินการ 
ดำเนินการ
-dam-noēn -kān
[ดำ-เนิน กาน]
 operational ; executive
Word class:Adjective (adj.)
Revision:

123
OK
ไข้หวัดนก 
ไข้หวัดนก
^khai_wat ¯nok
[ไข้-หฺวัด นก]
 bird flu ; avian flu ; avian influenza
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Medicine

124
OK
ในกรณีที่ 
ในกรณีที่
-nai _ka¯ra-nī ^thī
[ไน กะ-ระ-นี ที่]
 in case of ; in case; in the even that ; if
Word class:Adverb (adv.)
Revision:

125
OK
ในกรณีนี้ 
ในกรณีนี้
-nai _ka¯ra-nī ¯nī
[ไน กะ-ระ-นี นี้]
 in this case
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

126
OK
นกฟินิกซ์ 
นกฟินิกซ์
¯nok ¯fi¯nik
[นก ฟิ-นิก]
 phoenix
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • MYSTIC
 • MYTHO
 • FOLK

127
OK
ต้นกำเนิด 
ต้นกำเนิด
^ton -kam_noēt
[ต้น กำ-เหฺนิด]
 origin ; source; parent
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

128
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

129
ชนก 
ชนก
¯cha¯nok
[ชะ-นก]
 father ; patriarch

130
กนก 
กนก
_ka_nok
[กะ-หฺนก]
 gold
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

131
กนก 
กนก
_ka_nok
[กะ-หฺนก]
 [Thai design consisting of double curves]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Informal

132
กลั่นกรอง 
กลั่นกรอง
_klan-krøng
 screen ; select ; cull
Word class:Verb (v.)
Frequency:9853

133
กลั่นกรอง 
กลั่นกรอง
_klan-krøng
 screen ; consider ; scrutinize ; verify
Word class:Verb (v.)
Frequency:9853