Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ถนน
ถะ-หฺนน
ถะ-หฺนน
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ถนน 
ถนน
_tha/non
[ถะ-หฺนน]
 street ; road ; avenue ; boulevard ; way
Word class:Noun (n.)
Classifier:สาย, เส้น
Frequency:1748
Revision:
Context:
 • TRAFFIC
 • Transportation
 • Royal Institute Dictionary (2011)

 
2
ถนนใหญ่ 
ถนนใหญ่
_tha/non _yai
[ถะ-หฺนน ไหฺย่]
 boulevard ; main street ; main road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750

3
ถนนสาธารณะ 
ถนนสาธารณะ
_tha/non/sā-thā ¯ra¯na
[ถะ-หฺนน สา-ทา-ระ-นะ]
 public road
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)

4
ถนนสายหลัก 
ถนนสายหลัก
_tha/non /sāi _lak
[ถะ-หฺนน สาย หฺลัก]
 main road ; main street
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

5
การขนส่งทางถนน 
การขนส่งทางถนน
-kān /khon_song -thāng _tha/non
 road transport
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy
 • Transportation

6
OK
มุมถนน 
มุมถนน
-mum _tha/non
[มุม ถะ-หฺนน]
 street corner ; streetcorner ; corner
Word class:Noun (n.)
Classifier:มุม
Revision:
Context:
 • Transportation

7
OK
ถนน 4 ช่องจราจร 
ถนน 4 ช่องจราจร
_tha/non _sī ^chǿng _ja-rā-jøn
[ถะ-หฺนน สี่ ช็่อง จะ-รา-จอน]
 four-lane road
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:สาย
Revision:
Context:
 • Transportation
 • TRAFFIC
Type of:

8
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

9
ไฟถนน 
ไฟถนน
-fai -tha/non
 street light ; streetlamp
Word class:X
Context:
 • Transportation