Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ดิน
ดิน
ดิน
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ดิน 
ดิน
-din
[ดิน]
 soil ; ground ; earth

2
OK
ดิน 
ดิน
-din
[ดิน]
 dirt
Word class:Noun (n.)
Frequency:7750
Revision:
Context:
 • Hygiene

 
3
OK
เดิน 
เดิน
-doēn
[เดิน]
 walk ; go on foot ; move ; pace
Word class:Verb (v.)
Frequency:1587
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Sports
 • Tourism

4
OK
ดินสอ 
ดินสอ
-din/sø
[ดิน-สอ]
 pencil
Word class:Noun (n.)
Classifier:แท่ง, อัน
Frequency:6625
Revision:
Context:
 • Merchandise
 • Art
 • Merchandise
 • Education
 • Information technology

5
OK
ที่ดิน 
ที่ดิน
^thī-din
[ที่-ดิน]
 land ; plot of land ; plot ; real property ; lot
Word class:Noun (n.)
Classifier:แปลง, ผืน
Frequency:3167
Revision:
Context:
 • Agriculture
 • Economy
 • Law
Type of:

6
OK
แผ่นดิน 
แผ่นดิน
_phaen-din
[แผ่น-ดิน]
 land ; ground ; earth ; terra firma
Word class:Noun (n.)
Classifier:แห่ง, ที่
Frequency:4475
Revision:
Context:
 • Geography
 • Topography
 • Politics

7
OK
เดินทาง 
เดินทาง
-doēn-thāng
[เดิน-ทาง]
 travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave
Word class:Verb (v.)
Frequency:5228
Revision:
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • Tourism

8
OK
หนังสือเดินทาง 
หนังสือเดินทาง
/nang/seū-doēn-thāng
[หฺนัง-สือ-เดิน-ทาง]
 passport
Word class:Noun (n.)
Classifier:เล่ม
Frequency:5500
Revision:
Type of:
Context:
 • Administration
 • Law
 • Royal Institute Dictionary (2011)
 • SECURIT
 • Tourism
 • Transportation

Example:
 TH: หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางของเขาสูญหายไป
 RO: naŋsʉ̌ʉdəənthaaŋ naŋsʉ̌ʉdəənthaaŋ khɔ̌ɔŋ kháw sǔun hǎay pay
 EN: passport He lost his passport.
9
ดินแดน 
ดินแดน
-din -daēn
[ดิน แดน]
 territory ; country ; land
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:6006
Context:
 • Geography

10
พื้นดิน 
พื้นดิน
¯pheūn-din
 ground ; earth ; land ; surface ; soil
Word class:Noun (n.)
Frequency:6224
Context:
 • Birds (ornithology)

11
การเดินทาง 
การเดินทาง
-kān-doēn-thāng
[กาน เดิน-ทาง]
 journey ; trip ; travel ; expedition
Word class:Noun (n.)
Frequency:6625
Context:
 • Tourism

Example:
 TH: การเดินทาง เขาใช้เวลาเดินทางในป่าเป็นเวลายาวนาน
 RO: kaandəənthaaŋ kháw cháy weelaa dəənthaaŋ nay pàa pen weelaa yaawnaan
 EN: journey They had made a long journey through the woods.
12
แผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหว
_phaen-din/wai
[แผ่น-ดิน-ไหฺว]
 earthquake
Word class:Noun (n.)
Frequency:6625
Context:
 • Environment

Example:
 TH: แผ่นดินไหว เมืองไทยมีแผ่นดินไหวปีที่แล้ว
 RO: phɛ̀ndinwǎy mʉaŋthay mii phɛ̀ndinwǎy pii thîi lɛ́ɛw
 EN: earthquake Thailand had an earthquake last year.
13
OK
รถไฟใต้ดิน 
รถไฟใต้ดิน
¯rot -fai ^tai -din
[รด ไฟ ไต้ ดิน]
 underground ; subway train ; subway (Am.) ; tube (Br.); metro
Word class:Noun (n.)
Classifier:ขบวน
Frequency:7540
Revision:
Context:
 • Vehicle
 • Tourism
 • Transportation

14
ทางเดิน 
ทางเดิน
-thāng-doēn
[ทาง …]
 footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle ; trail
Word class:Noun (n.)
Classifier:ทาง
Frequency:7237

15
ดินปืน 
ดินปืน
-din-peūn
 gunpowder
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Military
 • SECURIT

16
เดินเล่น 
เดินเล่น
-doēn ^len
[เดิน เล่น]
 go for a walk ; go for a stroll ; stroll ; promenade ; take a walk ; wander
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:7750
Context:
 • Tourism

Example:
 TH: เดินเล่น เราเดินเล่นตามถนน
 RO: dəənlên raw dəənlên taam thanǒn
 EN: stroll We strolled down the street.
17
เจ้าของที่ดิน 
เจ้าของที่ดิน
^jao/khøng ^thī-din
[เจ้า-ของ ...]
 landowner ; landlord ; landlady
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7750

18
ทางเดิน 
ทางเดิน
-thāng-doēn
[ทาง …]
 corridor ;
Word class:Noun (n.)
Classifier:ทาง
Frequency:8362
Context:
 • Architecture

19
OK
ชั้นดิน 
ชั้นดิน
¯chan-din
[ชั้น-ดิน]
 soil horizon ; layer of soil
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ชั้น
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Geology
 • Agriculture
 • Topography
Type of:

20
OK
ดินทราย 
ดินทราย
-din -sāi
[ดิน ซาย]
 sandy soil ; sand
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Agriculture
 • Geology
 • Topography
Type of:
Made of:

21
OK
ดินเหนียว 
ดินเหนียว
-din/nīo
[ดิน-เหฺนียว]
 clay ; clay particles have diameter less than 0.004 mm

22
OK
น้ำใต้ดิน 
น้ำใต้ดิน
¯nām ^tāi-din
[น้ำ ต้าย-ดิน]
 groundwater; underground water; subsurface water
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Environment
 • Liquid
Type of:

23
OK
ห้องใต้ดิน 
ห้องใต้ดิน
^høng ^tāi-din
[ห้อง ต้าย-ดิน]
 basement ; cellar
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ห้อง
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Architecture
 • ROOM
Type of:

24
OK
กล่องดินสอ 
กล่องดินสอ
_klǿng -din/sø
[กฺล็่อง ดิน-สอ]
 pencil case
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:กล่อง
Frequency:8875
Revision:
Context:
 • Education
Type of:

25
ดินกรด 
ดินกรด
-din _krot
[ดิน …]
 acid soil
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agronomy
 • Forestry

26
ดินนวล 
ดินนวล
-din
 kaolin ; white clay
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

27
ใต้ดิน 
ใต้ดิน
^tāi -din
[ต้าย ดิน]
 underground
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

28
ใต้ดิน 
ใต้ดิน
^tāi-din
[ต้าย-ดิน]
 underground ; clandestine ; secret ; surreptitious
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

29
ดินร่วน 
ดินร่วน
-din^rūan
[ดิน-ร่วน]
 loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture

30
ดินเค็ม 
ดินเค็ม
-din -khem
[ดิน …]
 alkaline soil ; basic soil ; saline soil
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

31
ดินโป่ง 
ดินโป่ง
-din_pōng
 salt lick ; saline land
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

32
การเดิน 
การเดิน
-kān-doēn
[กาน เดิน]
 walking
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

33
พรวนดิน 
พรวนดิน
-phrūan -din
 loosen the soil ; scarify the soil
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture

34
ถั่วดิน 
ถั่วดิน
_thūa -din
[ถั่ว ดิน]
 Indigofera dosua
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:เม็ด
Frequency:8875
Context:
 • Plants (botany)
 • Flowers
 • Species
 • (THA)

35
เนื้อดิน 
เนื้อดิน
¯neūa -din
 soil texture
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

36
ดินเลื่อน 
ดินเลื่อน
-din ^leūoen
[ดิน …]
 earth flow ; soil creep
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Environment
 • Topography

37
เอดินบะระ 
เอดินบะระ
Ēdinbara
 Edinburgh
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8875
Context:
 • Geography
 • (SCO)

38
หินดินดาน 
หินดินดาน
/hin-din
 shale
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

39
เขื่อนดิน 
เขื่อนดิน
_kheūoen -din
 earthfill dam
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

40
คนเดินเท้า 
คนเดินเท้า
-khon -doēn ¯thāo
[คน เดิน เท้า]
 pedestrian
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

41
ภาษีที่ดิน 
ภาษีที่ดิน
-phā/sī ^thī-din
 land tax
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy
 • Law

42
ดินอินทรีย์ 
ดินอินทรีย์
-din -in-sī
[ดิน ...]
 organic soil
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture
 • Science

43
ดินทรายแป้ง 
ดินทรายแป้ง
-din -sāi^paēng
[ดิน ...]
 silt
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

44
จักรพรรดินี 
จักรพรรดินี
_jak_kra¯phat_di-nī
 empress
Word class:Noun (n.)
Classifier:พระองค์
Frequency:8875

45
การกร่อนดิน 
การกร่อนดิน
-kān _krǿn -din
 soil erosion
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

46
การทดสอบดิน 
การทดสอบดิน
-kān ¯thot _søp -din
[กาน ทด-สอบ …]
 soil test
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

47
การเดินขบวน 
การเดินขบวน
-kān-doēn _kha-būan
[กาน เดิน ...]
 demonstration
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

48
การเดินเรือ 
การเดินเรือ
-kān -doēn -reūa
[กาน เดิน ...]
 navigation ; shipping
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

49
มลพิษทางดิน 
มลพิษทางดิน
-mon¯la¯phit -thāng -din
[มน-ละ-พิด ทาง …]
 soil pollution
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Environment

50
ระบบศักดินา 
ระบบศักดินา
¯ra_bop _sak_di-nā
[ระ-บบ ...]
 feudalism
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • History

51
ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรดิน
¯sap¯pha-yā-køn -din
[ซับ-พะ-ยา-กอน]
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agronomy

52
เขี้ยวลากดิน 
เขี้ยวลากดิน
^khīo ^lāk _din
 tricky ; cunning ; wily ; sly
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875

53
พระคาร์ดินัล 
พระคาร์ดินัล
Phra Khādinan
 cardinal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Religion

54
ทางเดินอาหาร 
ทางเดินอาหาร
-thāng-doēn -ā/hān
[ทาง …]
 alimentary canal
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Medicine

55
จักรวรรดินิยม 
จักรวรรดินิยม
_jak_kra_wat¯ni-yom
[จัก-กฺระ-หฺวัด-นิ-ยม]
 imperialism ; domination
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

56
ค่าเช่าที่ดิน 
ค่าเช่าที่ดิน
^khā^chao ^thī-din
 ground rent
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Economy

57
ความชื้นในดิน 
ความชื้นในดิน
-khwām ¯cheūn -nai -din
[คฺวาม ...]
 soil moisture
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

58
แผ่นดินเลื่อน 
แผ่นดินเลื่อน
_phaen-din ^leūoen
 landslide
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Environment
 • Topography

59
สิทธิในที่ดิน 
สิทธิในที่ดิน
_sit¯thi -nai ^thī-din
 estate
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

60
อนุกรมวิธานดิน 
อนุกรมวิธานดิน
_a¯nu-krom¯wi-thān -din
[อะ-นุ-กฺรม ...]
 soil taxonomy
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

61
เครื่องพรวนดิน 
เครื่องพรวนดิน
^khreūang -phrūan -din
[เคฺรื่อง ...]
 harrow
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agriculture

62
ความพรุนของดิน 
ความพรุนของดิน
-khwām -phrun /khøng -din
[คฺวาม ...]
 porosity of soil
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

63
การอนุรักษ์ดิน 
การอนุรักษ์ดิน
-kān _a¯nu ¯rak-din
[กาน อะ-นุ-รัก ...]
 soil conservation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Environment

64
กระเป๋าเดินทาง 
กระเป๋าเดินทาง
_kra/pao -doēn-thāng
[กฺระ-เป๋า เดิน-ทาง]
 suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk
Word class:Noun (n.)
Classifier:ใบ
Frequency:8875
Context:
 • Tourism

65
พระเจ้าแผ่นดิน 
พระเจ้าแผ่นดิน
¯phra^jāo_phaen-din
 king ; monarch ; sovereign ; His Majesty
Word class:Noun (n.)
Classifier:พระองค์
Frequency:8875

66
การวิเคราะห์ดิน 
การวิเคราะห์ดิน
-kān ¯wi¯khrǿ -din
[กาน วิ-เคฺราะ …]
 soil analysis
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Topography

67
การปฏิรูปที่ดิน 
การปฏิรูปที่ดิน
-kān _pa_ti^rūp ^thī-din
[กาน ปะ-ติ-รูบ ...]
 land reform ; agrarian reform
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Agronomy
 • Law
 • Politics

68
ดินดอนสามเหลี่ยม 
ดินดอนสามเหลี่ยม
-din
 delta
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875

69
การฟื้นฟูสภาพดิน 
การฟื้นฟูสภาพดิน
-kān ¯feūn-fū _sa^phāp -din
[กาน ฟื้น-ฟู ...]
 rehabilitation
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

70
การถือครองที่ดิน 
การถือครองที่ดิน
-kān /theū -khrøng ^thī-din
 seisin
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Law

71
เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องปั้นดินเผา
^khreūang^pan-din/phao
[เคฺรื่อง-ปั้น-ดิน-เผา]
 pottery ; earthenware ; crockery
Word class:Noun (n.)
Frequency:8875
Context:
 • Art
 • Royal Institute Dictionary (2011)

72
การเก็บตัวอย่างดิน 
การเก็บตัวอย่างดิน
-kān _kep -tūa_yāng -din
[กาน เก็บ …]
 soil sampling
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8875

73
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
/khø ^hai -doēn-thāng -døi _sa_wat_di^phāp
[ขอ ไห้ เดิน-ทาง โดย สะ-หฺวัด-ดิ-พาบ]
 have a nice trip ; have a good trip ; have a safe trip
Word class:Verb (v. exp.)
Frequency:8875
Context:
 • Tourism

74
OK
เดินรถทางเดียว 
เดินรถทางเดียว
-doēn¯rot -thāng -dīo
[เดิน-รด ทาง เดียว]
 one way
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • TRAFFIC
 • Transportation

75
OK
เดิน 
เดิน
-doēn
[เดิน]
 work ; function ; run ; go
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Mechanics
 • Technology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

76
OK
ดินเผา 
ดินเผา
-din/phao
[ดิน-เผา]
 terra-cotta ; terracotta ; pottery ; baked clay ; hardened clay
Word class:Noun (n.)
Revision:

77
OK
เดินดู 
เดินดู
-doēn -dū
[เดิน ดู]
 look around
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:
Context:
 • Tourism

78
OK
คันดิน 
คันดิน
-khan-din
[คัน-ดิน]
 levee ; dike ; dyke ; embankment ; floodbank ; ridge
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ที่ ; แห่ง
Revision:
Context:
 • Environment
 • Agronomy
 • Agriculture
 • Construction
 • Climate

79
OK
ดินสอดำ 
ดินสอดำ
-din/sø -dam
[ดิน-สอ ดำ]
 black pencil
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แท่ง, อัน
Revision:

80
OK
แผ่นดิน 
แผ่นดิน
_phaen-din
[แผ่น-ดิน]
 state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Geography

81
OK
แผ่นดิน 
แผ่นดิน
_phaen-din
[แผ่น-ดิน]
 reign ; dynasty ; regime ; government
Word class:Noun (n.)
Revision:
Context:
 • Politics

82
OK
ดินสอไม้ 
ดินสอไม้
-din/sø ¯māi
[ดิน-สอ ไม้]
 wood pencil
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:แท่ง, อัน
Revision:

83
OK
เดินโต๊ะ 
เดินโต๊ะ
-doēn¯to
[เดิน-โต๊ะ]
 serve at the table ; serve ; wait on a table
Word class:Verb (v.)
Revision:
Context:
 • Food
 • Hotel
 • Royal Institute Dictionary (2011)

84
OK
เดินเที่ยว 
เดินเที่ยว
-doēn^thīo
[เดิน-เที่ยว]
 go for a walk ; go for a stroll ; promenade
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:

85
OK
นักเดินทาง 
นักเดินทาง
¯nak -doēn-thāng
[นัก เดิน-ทาง]
 traveler
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Revision:
Context:
 • Tourism
Type of:

86
OK
กบเหลาดินสอ 
กบเหลาดินสอ
_kop /lao -din/sø
[กบ เหฺลา ดิน-สอ]
 pencil sharpener
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ตัว
Revision:
Context:
 • Education
 • Information technology
 • Product
 • Merchandise

87
OK
ช่วงชั้นดิน 
ช่วงชั้นดิน
^chūang¯chan-din
[ช่วง-ชั้น-ดิน]
 soil horizon ; layer of soil

88
OK
กระเป๋าดินสอ 
กระเป๋าดินสอ
_kra/pao -din/sø
[กฺระ-เป๋า ดิน-สอ]
 pencil case ; pencil box ; pen case
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:ใบ
Revision:
Context:
 • Merchandise
 • Education

89
OK
การปลูกพืชไร้ดิน 
การปลูกพืชไร้ดิน
-kān _plūk^pheūt ¯rai-din
[กาน ปฺลูก-พืด ไร้-ดิน]
 hydroponics
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:
Context:
 • Agriculture
Type of:

90
OK
ขอให้เดินทางปลอดภัย 
ขอให้เดินทางปลอดภัย
/khø ^hai -doēn-thāng _pløt-phai
[ขอ ไห้ เดิน-ทาง ปฺลอด-ไพ]
 have a good trip; have a safe trip
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:

91
เดินหน้า 
เดินหน้า
-doēn^nā
 advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway
Word class:Verb (v.)
Frequency:9878

92
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

93
ดำดิน 
ดำดิน
-dam-din
[ดำ-ดิน]
 go underground ; disappear

94
ดินดำ 
ดินดำ
-din-dam
 gunpowder ; explosive ammunition
Word class:Noun (n.)
Classifier:ถุง
Context:
 • Military

95
งูดิน 
งูดิน
-ngū -din
[งู ...]
 blind snake
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Reptiles
 • Zoology

96
ผเดิน 
ผเดิน
_pha-doēn
[ผะ-เดิน]
 walk
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

97
ตกดิน 
ตกดิน
_tok-din
[ตก-ดิน]
 set (sun)
Word class:Verb (v.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

98
ไถดิน 
ไถดิน
/thai -din
Word class:Verb (v. exp.)

99
ถมดิน ; ถมที่ดิน 
ถมดิน ; ถมที่ดิน
/thom -din ; /thom ^thī-din
 cover with soil ; fill with earth
Word class:Verb (v. exp.)
Context:
 • Informal