Search results

Advanced Search
ครั้ง
คฺรั้ง
คฺรั้ง
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ครั้ง 
ครั้ง
¯khrang
[คฺรั้ง]
 time ; instance ; occurrence ; occasion
Word class:Noun (n.)
Classifier:ครั้ง
Frequency:2947
Revision:

 
2
เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง = เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 
เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง = เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง
_koēt ^kheun -nān-nān ¯khrang
[เกิด ขึ้น ...]
 sporadic
Word class:Adjective (adj.)

3
นาน ๆ ครั้ง = นานๆ ครั้ง 
นาน ๆ ครั้ง = นานๆ ครั้ง
-nān-nān ¯khrang
 once in a while

4
หนึ่งครั้ง ; 1 ครั้ง 
หนึ่งครั้ง ; 1 ครั้ง
_neung ¯khrang
 once

5
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
_sap-dā ¯la /søng ¯khrang
[สับ-ดา ละ สอง คฺรั้ง]
 twice a week

6
รั้ง 
รั้ง
¯rang
[รั้ง]
 hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop ; prevent
Word class:Verb (v.)
Frequency:9708

7
รั้ง 
รั้ง
¯rang
[รั้ง]
 wait
Word class:Verb (v.)
Frequency:9708

8
รั้ง 
รั้ง
¯rang
[รั้ง]
 watch over ; take care of
Word class:Verb (v.)
Frequency:9708

9
OK
ครั้งละ 
ครั้งละ
¯khrang ¯la
[คฺรั้ง ละ]
 each time ; per time ; at a time
Word class:X
Revision:

10
ครั้งไร 
ครั้งไร
¯khrang -rai
 whenever
Word class:Adverb (adv.)

11
OK
ทุกครั้ง 
ทุกครั้ง
¯thuk ¯khrang
[ทุก คฺรั้ง]
 every time ; each time ; always
Word class:loc.
Frequency:8500
Revision:

Example:
 TH: ทุกครั้ง เราสวดอ้อนวอนทุกครั้งที่เราออกจากบ้าน
 RO: thúgkhráŋ raw sùadʔɔ̂ɔnwɔɔn thúgkhráŋ thîi raw ʔɔ̀ɔg càag bâan
 EN: every time We pray every time we leave the house.
12
ครั้งแรก 
ครั้งแรก
¯khrang ^raēk
[คฺรั้ง แรก]
 at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset
Word class:X
Frequency:8500

13
ครั้งแรก 
ครั้งแรก
¯khrang ^raēk
[คฺรั้ง แรก]
 the first time
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:8500

14
OK
บางครั้ง 
บางครั้ง
-bāng ¯khrang
[บาง คฺรั้ง]
 sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe
Word class:Adverb (adv.)
Revision:

15
OK
อีกครั้ง 
อีกครั้ง
_īk¯khrang
[อีก-คฺรั้ง]
 again
Word class:Adverb (adv.)
Revision:

16
OK
ครั้งนี้ 
ครั้งนี้
¯khrang¯nī
[คฺรั้ง-นี้]
 this time ; now ; in this instance
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

17
ครั้งครา 
ครั้งครา
¯khrang-khrā
 time

18
ครั้งไหน 
ครั้งไหน
¯khrang /nai
 any time

19
ครั้งไหน 
ครั้งไหน
¯khrang /nai
 when ?

20
กี่ครั้ง 
กี่ครั้ง
_kī ¯khrang
 how many times

21
สักครั้ง 
สักครั้ง
_sak ¯khrang
 juste once ; just this once

22
สองครั้ง 
สองครั้ง
/søng ¯khrang
 two times
Word class:Noun (n. exp.)

23
ครั้งนั้น 
ครั้งนั้น
¯khrang ¯nan
 on that occasion ; at that time ; then
Word class:Noun (n. exp.)
Frequency:7652

24
OK
ครั้งหน้า 
ครั้งหน้า
¯khrang^nā
[คฺรั้ง-น่า]
 next time ; next occasion
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

25
OK
หลายครั้ง 
หลายครั้ง
/lāi ¯khrang
[หฺลาย คฺรั้ง]
 often ; over and over again ; many times ; again and again
Word class:Adverb (adv.)
Revision:

26
OK
บ่อยครั้ง 
บ่อยครั้ง
_bøi ¯khrang
[บ่อย คฺรั้ง]
 many times ; often
Word class:Adverb (adv.)
Revision:
Context:
  • Calendar

27
ครั้งก่อน 
ครั้งก่อน
¯khrang _køn
 the last time ; the time before
Word class:Noun (n. exp.)

28
ครั้งก่อน 
ครั้งก่อน
¯khrang _køn
 formerly ; previously
Word class:Adverb (adv.)

29
ครั้งหลัง 
ครั้งหลัง
¯khrang /lang
 next time ; the time after
Word class:Noun (n. exp.)

30
ครั้งหลัง 
ครั้งหลัง
¯khrang /lang
 last time
Word class:Noun (n. exp.)

31
ครั้งหน้า 
ครั้งหน้า
¯khrang ^nā
 later

32
ครั้งโน้น 
ครั้งโน้น
¯khrang ¯nōn
 previously day
Word class:Noun (n. exp.)

33
ครั้งใหญ่ 
ครั้งใหญ่
¯khrang _yai
 momentous ; major

34
ครั้งคราว 
ครั้งคราว
¯khrang -khrāo
 occasionally
Word class:Adverb (adv.)

35
น้อยครั้ง 
น้อยครั้ง
¯nøi ¯khrang
 rarely
Word class:Adverb (adv.)

36
ปีละครั้ง 
ปีละครั้ง
-pī ¯la ¯khrang
 once a year

37
บางที บางครั้ง = บางทีบางครั้ง 
บางที บางครั้ง = บางทีบางครั้ง
-bāng-thī -bāng ¯khrang
 maybe
Word class:Adverb (adv.)

38
อีกครั้งหนึ่ง 
อีกครั้งหนึ่ง
_īk ¯khrang _neung
[อีก คฺรั้ง หฺนึ่ง]
 once again ; again
Word class:Adverb (adv.)
Frequency:8500

39
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง 
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
/Song-khrām ^Lōk ¯Khrang ^Thī _Neung
[สง-คฺราม โลก …]
 World War I
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Context:
  • History
  • Military

40
สงครามโลกครั้งที่สอง  
สงครามโลกครั้งที่สอง
/Song-khrām ^Lōk ¯Khrang ^Thī /Søng
[สง-คฺราม โลก …]
 Worl War II
Word class:Proper noun (n. prop.)
Frequency:8500
Context:
  • ASEAN
  • History
  • Military

41
OK
ครั้งที่แล้ว 
ครั้งที่แล้ว
¯khrang^thī¯laēo
[คฺรั้ง-ที่-แล้ว]
 the last time
Word class:Noun (n. exp.)
Revision:

42
OK
ลองอีกครั้ง 
ลองอีกครั้ง
-løng _īk ¯khrang
[ลอง อีก คฺรั้ง]
 give another shot
Word class:Verb (v. exp.)
Revision:

43
OK
โปรดลองอีกครั้ง 
โปรดลองอีกครั้ง
_prōt -løng _īk ¯khrang
[โปฺรด ลอง อีก คฺรั้ง]
 please try again
Word class:X
Revision:
Context:
  • Information technology