Search results

Advanced Search
Advanced Search
Advanced Search
ของเหลว
ของ-เหฺลว
ของ-เหฺลว
 
🗋🗋
🗋🗋

 
1
OK
ของเหลว 
ของเหลว
/khøng/lēo
[ของ-เหฺลว]
 liquid ; fluid
Word class:Noun (n.)
Frequency:6415
Revision:
Context:
  • Science
  • phys)

 
2
OK
ขอ 
ขอ
/khø
[ขอ]
 ask for ; beg for ; request ; apply for; appeal
Word class:Verb (v.)
Frequency:2761
Revision:
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)
  • Tourism

Example:
 TH: ขอ, ถาม คุณจะต้องขออนุญาตจากครูก่อน
 RO: khɔ̌ɔ, thǎam khun càʔ tɔ̂ɔŋ khɔ̌ɔ ?anuyâad càag khruu kɔ̀ɔn
 EN: ask You will have to ask the teacher for permission first.
3
OK
ของ 
ของ
/khøng
[ของ]
 of ; belonging to
Word class:Preposition (prep.)
Frequency:4725
Revision:

4
เห 
เห
/hē
[เห]
 veer ; deviate ; turn
Word class:Verb (v.)
Frequency:8195

5
OK
ของ 
ของ
/khøng
[ของ]
 thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property
Word class:Noun (n.)
Classifier:ชิ้น
Frequency:8716
Revision:

6
OK
ของ 
ของ
/khøng
[ของ]
 goods
Word class:Noun (n.)
Classifier:ชิ้น
Frequency:8716
Revision:
Context:
  • Economy

7
เหลว 
เหลว
/lēo
[เหฺลว]
 fluid ; liquid ; watery
Word class:Adjective (adj.)
Frequency:8875
Context:
  • Science

8
กึ่งของเหลว 
กึ่งของเหลว
_keung /khøng/lēo
 semi-liquid

9
หล 
หล
hala

10
ขอ 
ขอ
/khø
[ขอ]
 hook ; gaff
Word class:Noun (n.)
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)

11
อง 
อง
ong
[อง]
Word class:Noun (n.)
Context:
  • Royal Institute Dictionary (2011)

12
สถานะของเหลว 
สถานะของเหลว
_sa/thā¯na /khøng/lēo
Word class:Noun (n. exp.)
Context:
  • Science