นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง
นาฬิกาหกชั่วโมง 
นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง

นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง ไท มี สอง เวอ-ชั่น หฺลัก
นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง (แผฺลง, พา-สา พูด)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

แปดโมงสี่สิบเจ็ดนาที 
แปด โมง สี่สิบ-เจ็ด นา-ที

ฝึก จำ เว-ลา สุ่ม


นา-ลิ-กา ที่ เขียน เป็น ทาง-กาน
นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง เป็น ระ-บบ กาน-นับ เว-ลา แต่ โบ-ราน ซึ่ง ไช้ ไน พา-สา-ไท ควบ คู่ กัน ไป กับ นา-ลิ-กา ยี่-สิบ-สี่ ชั่ว-โมง ที่ ไช้ หฺย่าง เป็น ทาง-กาน เช็่น-เดียว-กับ ระ-บบ อื่น ที่ ไช้ กัน ทั่ว-ไป ระ-บบ ดัง-กฺล่าว นับ ว่า หฺนึ่ง วัน มี ยี่-สิบ-สี่ ชั่ว-โมง แต่ ไน หฺนึ่ง วัน จะ แบ่ง-ออก-เป็น สี่ ส่วน ส่วน ละ หก ชั่ว-โมง
 • ตี หฺมาย-ถึง วิ-ที นับ เว-ลา ไน เว-ลา กฺลาง-คืน หฺลัง เที่ยง-คืน ตั้ง-แต่ 1 นา-ลิ-กา ถึง 5 นา-ลิ-กา
 • โมง-เช้า หฺมาย-ถึง วิ-ที นับ เว-ลา ก่อน-เที่ยง-วัน ตั้ง-แต่ เจ็ด นา-ลิ-กา ถึง สิบ-เอ็ด นา-ลิ-กา
 • บ่าย โมง หฺมาย-ถึง วิ-ที นับ เว-ลา ตอน-บ่าย ตั้ง-แต่ 13.00 นา-ลิ-กา ถึง 18.00 นา-ลิ-กา
 • ทุ่ม หฺมาย-ถึง วิ-ที นับ เว-ลา สำ-หฺรับ หก ชั่ว-โมง แรก ของ-กฺลาง คืน ตั้ง-แต่ 19.00 นา-ลิ-กา ถึง 23.00 นา-ลิ-กา

เว-ลา
นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง
นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง (แผฺลง)
00:00 นอ
 • เที่ยงคืน  (เที่ยง-คืน)
 • หกทุ่ม  (หก-ทุ่ม)
 • สองยาม  (สอง-ยาม)
 • ยามสอง  (ยาม-สอง)
 • เที่ยงคืน  (เที่ยง-คืน)
01:00 นอ
 • ตีหนึ่ง  (ตี หฺนึ่ง)
 • ตีหนึ่ง  (ตี หฺนึ่ง)
02:00 นอ
 • ตีสอง  (ตี สอง)
 • ตีสอง  (ตี สอง)
03:00 นอ
 • ตีสาม  (ตี-สาม)
 • ยามสาม  (ยาม-สาม)
 • ตีสาม  (ตี สาม)
04:00 นอ
 • ตีสี่  (ตี สี่)
 • ตีสี่  (ตี สี่)
05:00 นอ
 • ตีห้า  (ตี ห้า)
 • ตีห้า  (ตี ห้า)
06:00 นอ
 • ย่ำรุ่ง  (ย่ำ-รุ่ง)
 • ตีหก  (ตี-หก)
 • ยามสี่  (ยาม-สี่)
 • หกโมงเช้า  (หก-โมง-เช้า)
 • หกโมง  (หก-โมง)
07:00 นอ
 • โมงเช้า  (โมง-เช้า)
 • เจ็ดโมงเช้า  (เจ็ด-โมง-เช้า)
 • เจ็ดโมง  (เจ็ด-โมง)
08:00 นอ
 • สองโมงเช้า  (สอง-โมง-เช้า)
 • แปดโมงเช้า  (แปด-โมง-เช้า)
 • แปดโมง  (แปด-โมง)
09:00 นอ
 • สามโมงเช้า  (สาม-โมง-เช้า)
 • เก้าโมง  (เก้า-โมง)
10:00 นอ
 • สี่โมงเช้า  (สี่-โมง-เช้า)
 • สิบโมง  (สิบ-โมง)
11:00 นอ
 • ห้าโมงเช้า  (ห้า-โมง-เช้า)
 • สิบเอ็ดโมง  (สิบ-เอ็ด-โมง)
12:00 นอ
 • เที่ยงวัน  (เที่ยง-วัน)
 • เที่ยง  (เที่ยง)
 • เที่ยง  (เที่ยง)
 • เที่ยงวัน  (เที่ยง-วัน)
13:00 นอ
 • บ่ายโมง  (บ่าย-โมง)
 • บ่ายโมง  (บ่าย-โมง)
14:00 นอ
 • บ่ายสองโมง  (บ่าย-สอง-โมง)
 • บ่ายสอง  (บ่าย-สอง)
15:00 นอ
 • บ่ายสามโมง  (บ่าย-สาม-โมง)
 • บ่ายสาม  (บ่าย-สาม)
16:00 นอ
 • บ่ายสี่โมง  (บ่าย-สี่-โมง)
 • บ่ายสี่  (บ่าย-สี่)
17:00 นอ
 • บ่ายห้าโมง  (บ่าย-ห้า-โมง)
 • บ่ายห้า  (บ่าย-ห้า)
18:00 นอ
 • ย่ำค่ำ  (ย่ำ-ค่ำ)
 • หกโมงเย็น  (หก-โมง-เย็น)
 • หกโมงเย็น  (หก-โมง-เย็น)
 • หกโมง  (หก-โมง)
19:00 นอ
 • หนึ่งทุ่ม  (หฺนึ่ง-ทุ่ม)
 • หนึ่งทุ่ม  (หฺนึ่ง-ทุ่ม)
20:00 นอ
 • สองทุ่ม  (สอง-ทุ่ม)
 • สองทุ่ม  (สอง-ทุ่ม)
21:00 นอ
 • สามทุ่ม  (สาม-ทุ่ม)
 • ยามหนึ่ง  (ยาม-หฺนึ่ง)
 • สามทุ่ม  (สาม-ทุ่ม)
22:00 นอ
 • สี่ทุ่ม  (สี่-ทุ่ม)
 • สี่ทุ่ม  (สี่-ทุ่ม)
23:00 นอ
 • ห้าทุ่ม  (ห้า-ทุ่ม)
 • ห้าทุ่ม  (ห้า-ทุ่ม)