Tài zhì liù xiǎoshí jìshí zhì
นาฬิกาหกชั่วโมง 
นา-ลิ-กา หก ชั่ว-โมง

Tài zhì liù xiǎoshí jìshí zhì yǒu liǎng gè zhǔyào bǎnběn
Xiūgǎi de tài zhì liù xiǎoshí jìshí zhì (shǐyòng kǒuyǔ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

แปดโมงสามนาที 
แปด โมง สาม นา-ที

Liànxí jìyì Suíjī shíjiān


Zhèngshì de shūmiàn bǎnběn
Tài zhì liù xiǎoshí jìshí zhì shì yīgè chuántǒng de tàiyǔ shíjiān guīzé bǎ yī rì 24 xiǎoshí fēn wéi sì gè shíduàn. Měi gè shíduàn yóu liù gè xiǎoshí gòuchéng.
 • ตี   (Di) shì zhǐ língchén 1~5
 • โมงเช้า   (moūng cháū) shì zhǐ zǎoshang 6~11 diǎn
 • บ่ายโมง   (bàāi moūng) shì zhǐ zhōngwǔ 1~5 diǎn
 • ทุ่ม   (tùm) shì zhǐ wǎnshàng 7~11 diǎn

24 xiǎoshí zhì
Zhèngshì de
24 xiǎoshí zhì
Kǒuyǔ de
00:00
 • เที่ยงคืน  (เที่ยง-คืน)
 • หกทุ่ม  (หก-ทุ่ม)
 • สองยาม  (สอง-ยาม)
 • ยามสอง  (ยาม-สอง)
 • Zǐyè
 • Wǔyè 12:00
 • Zǐyè 12:00
 • Língchén 12:00
 • เที่ยงคืน  (เที่ยง-คืน)
01:00
 • ตีหนึ่ง  (ตี หฺนึ่ง)
 • Shàngwǔ 01:00
 • ตีหนึ่ง  (ตี หฺนึ่ง)
02:00
 • ตีสอง  (ตี สอง)
 • Shàngwǔ 02:00
 • ตีสอง  (ตี สอง)
03:00
 • ตีสาม  (ตี-สาม)
 • ยามสาม  (ยาม-สาม)
 • Shàngwǔ 03:00
 • ตีสาม  (ตี สาม)
04:00
 • ตีสี่  (ตี สี่)
 • Shàngwǔ 04:00
 • ตีสี่  (ตี สี่)
05:00
 • ตีห้า  (ตี ห้า)
 • Shàngwǔ 05:00
 • ตีห้า  (ตี ห้า)
06:00
 • ย่ำรุ่ง  (ย่ำ-รุ่ง)
 • ตีหก  (ตี-หก)
 • ยามสี่  (ยาม-สี่)
 • Rì chū
 • Shàngwǔ 06:00
 • หกโมงเช้า  (หก-โมง-เช้า)
 • หกโมง  (หก-โมง)
07:00
 • โมงเช้า  (โมง-เช้า)
 • Rì chū 1 xiǎoshí hòu
 • เจ็ดโมงเช้า  (เจ็ด-โมง-เช้า)
 • เจ็ดโมง  (เจ็ด-โมง)
08:00
 • สองโมงเช้า  (สอง-โมง-เช้า)
 • Rì chū 2 xiǎoshí hòu
 • แปดโมงเช้า  (แปด-โมง-เช้า)
 • แปดโมง  (แปด-โมง)
09:00
 • สามโมงเช้า  (สาม-โมง-เช้า)
 • Rì chū 3 xiǎoshí hòu
 • เก้าโมง  (เก้า-โมง)
10:00
 • สี่โมงเช้า  (สี่-โมง-เช้า)
 • Rì chū 4 xiǎoshí hòu
 • สิบโมง  (สิบ-โมง)
11:00
 • ห้าโมงเช้า  (ห้า-โมง-เช้า)
 • Rì chū 5 xiǎoshí hòu
 • สิบเอ็ดโมง  (สิบ-เอ็ด-โมง)
12:00
 • เที่ยงวัน  (เที่ยง-วัน)
 • เที่ยง  (เที่ยง)
 • Zhōngwǔ 12:00
 • Zhèngwǔ 12:00
 • Xiàwǔ 12:00
 • เที่ยง  (เที่ยง)
 • เที่ยงวัน  (เที่ยง-วัน)
13:00
 • บ่ายโมง  (บ่าย-โมง)
 • Zhōngwǔ 1 xiǎoshí hòu
 • บ่ายโมง  (บ่าย-โมง)
14:00
 • บ่ายสองโมง  (บ่าย-สอง-โมง)
 • Zhōngwǔ 2 xiǎoshí hòu
 • บ่ายสอง  (บ่าย-สอง)
15:00
 • บ่ายสามโมง  (บ่าย-สาม-โมง)
 • Zhōngwǔ 3 xiǎoshí hòu
 • บ่ายสาม  (บ่าย-สาม)
16:00
 • บ่ายสี่โมง  (บ่าย-สี่-โมง)
 • Zhōngwǔ 4 xiǎoshí hòu
 • บ่ายสี่  (บ่าย-สี่)
17:00
 • บ่ายห้าโมง  (บ่าย-ห้า-โมง)
 • Zhōngwǔ 5 xiǎoshí hòu
 • บ่ายห้า  (บ่าย-ห้า)
18:00
 • ย่ำค่ำ  (ย่ำ-ค่ำ)
 • หกโมงเย็น  (หก-โมง-เย็น)
 • Rìluò
 • Zhōngwǔ 6 xiǎoshí hòu
 • หกโมงเย็น  (หก-โมง-เย็น)
 • หกโมง  (หก-โมง)
19:00
 • หนึ่งทุ่ม  (หฺนึ่ง-ทุ่ม)
 • Rìluò 1 xiǎoshí hòu
 • หนึ่งทุ่ม  (หฺนึ่ง-ทุ่ม)
20:00
 • สองทุ่ม  (สอง-ทุ่ม)
 • Rìluò 2 xiǎoshí hòu
 • สองทุ่ม  (สอง-ทุ่ม)
21:00
 • สามทุ่ม  (สาม-ทุ่ม)
 • ยามหนึ่ง  (ยาม-หฺนึ่ง)
 • Rìluò 3 xiǎoshí hòu
 • สามทุ่ม  (สาม-ทุ่ม)
22:00
 • สี่ทุ่ม  (สี่-ทุ่ม)
 • Rìluò 4 xiǎoshí hòu
 • สี่ทุ่ม  (สี่-ทุ่ม)
23:00
 • ห้าทุ่ม  (ห้า-ทุ่ม)
 • Rìluò 5 xiǎoshí hòu
 • ห้าทุ่ม  (ห้า-ทุ่ม)