ฉะ-หฺลาก ยา
ฉลากยา
 

วันที่
วัน-ที่
 
ชื่อผู้ป่วย
ชื่อ ผู้-ป่วย
 
ชื่อยา
ชื่อ ยา
 
สรรพคุณ
สับ-พะ-คุน
 
ประโยชน์
ปฺระ-โหฺยด
 
วิธีใช้
วิ-ที ไช้
 
วิธีรับประทาน
วิ-ที รับ-ปฺระ-ทาน
 
ครั้งละ
เม็ด
 
คฺรั้ง ละ
 
เม็ด
 
วันละ
ครั้ง
 
วัน ละ
 
คฺรั้ง
 
ทุก
ชั่วโมง
 
ทุก
 
ชั่ว-โมง
 
ส่วนประกอบ
ส่วน-ปฺระ-กอบ
 
วิธีเก็บรักษา
วิ-ที เก็บ-รัก-สา
 
คำเตือน
คำ เตือน
 
อาการข้างเคียง
อา-กาน ข้าง เคียง
 
ผลิตโดย
ผะ-หฺลิด โดย
 
วันที่ผลิต
วัน-ที่ ผะ-หฺลิด
 
วันหมดอายุ
วัน หฺมด อา-ยุ
 

ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก 

ควน เก็บ ยา ไห้ พ้น มือ เด็ก