การทักทาย

การทักทาย 
การทักทาย
-kān ¯thak-thāi
[กาน ทัก-ทาย]
 greeting ; salutation ; hail