Cíhuì

Zhǔtí
Search Zhǔtí
Tàiyǔ yīnyì cí
Search Tàiyǔ yīnyì cí
Search
Zìshù
Search Zìshù
Yǔ jìng
Search Yǔ jìng
Túxiàng
Search Túxiàng
อาหาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān 60
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Yīxué
อาคาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-kaān 28
 • Jiànzhú
 • Jīngjì
อาหารจีน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān zheēn 5
 • Cānyǐn
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚguǎn
อวัยวะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
à-wai-yá-wá 28
 • Yīxué
อาวุธ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-wút 5
 • Fǎlǜ
 • Jūnduì
 • SECURIT
อาหารไทย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān tai 30
 • Cānyǐn
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
อะตอม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
à-dtawm 9
 • Kēxué
อาชญากรรม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
àāt-yaā-gam 13
 • Fǎlǜ
 • Jǐngchá
 • Shèhuì xué
อาหารคาว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān-kaāo 7
 • Cānyǐn
อาหารเสริม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-hăān sĕērm 5
 • Yīxué
อาชีพ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
aā-chêēp 36
 • Jiàoyù
 • Lǚyóu
 • Shèhuì xué
 • Zhuānyè
ชาว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chaāo 5
 • DEMOG
 • ETHNO
 • Shèhuì xué
ชีวนิเวศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
cheē-wá-ní-wâēyt 13
 • Huánjìng
 • Néngliàng
 • Zìrán
ชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chán-din 8
 • Cèhuì
 • Dìzhí
 • Nóngyè
ชนิดของคำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chá-nít kăāwng kam 9
 • Yǔfǎ,
 • Yǔyán xué
ช้อนส้อม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
cháāwn sâāwm 6
 • Cānyǐn
เดือน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
deūan 26
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
 • Yuè
ดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
din 9
 • Cèhuì
 • Huánjìng
 • Zìrán
เอกสาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
àēyk-gà-săān 5
 • Fǎlǜ
 • Jiàoyù
 • Jīngjì
 • Shāngyè
 • Xíngzhèng
หิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
hĭn 14
 • Cèhuì
 • Gùtǐ
 • Shāngpǐn
 • Zìrán
จังหวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
zhang-wàt 78
 • Dìlǐ
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Lǚyóu
 • Zhèngzhì
จักรราศี  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
zhàk-grà-raā-sĕē 15
 • Tiānwén
 • Zōngjiào
แก๊ส  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gáāet 6
 • Kēxué
 • Néngliàng
ขนาด  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kà-nàāt 19
 • Fúzhuāng
 • Jīngjì
 • Kēxué
 • Niǎo lèi xué
 • Qìhòu
 • Tiānwén
 • shōucáng
เครื่องจักร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-zhàk 7
 • Jīngjì
 • Lìxué
ของเหลว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kăāwng-lăīu 7
 • Kēxué
การวัด  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gaān-wát 6
 • Kēxué
เครื่องหมาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-măāi 8
 • Kēxué
 • Yǔfǎ,
เครื่องมือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-meū 38
 • Jiàoyù
 • Lìxué
 • Xìnxī jìshù
ความรู้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kwaām-róō 5
 • Jiàoyù
 • Shèhuì xué
เครื่องใช้ไฟฟ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-chái-fai-fáā 15
 • Chǎnpǐn
 • Diàn
 • Jiā
 • Jīngjì
การทักทาย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
gaān ták-taāi 9
เครื่องสำอาง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-săm-aāng 9
 • Shízhuāng
 • Yīxué
ความรู้สึก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kwaām róō-sèuk 16
 • Shèhuì xué
 • Xīnlǐ xué
 • Yīxué
เครื่องเขียน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang kĭān 13
 • Jiàoyù
เครื่อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang 45
 • Chǎnyè
 • Jīngjì
 • Lìxué
ข้อมูล  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
kâāw-moōn 5
 • Fǎlǜ
 • Jīngjì
 • Kēxué
 • TG
 • Xìnxī jìshù
 • Xíngzhèng
เครื่องดื่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
krêūang-dèūm 17
 • Cānyǐn
 • Lǚguǎn
 • Lǚyóu
 • Yǐnliào
โลหะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
loūh-hà 5
 • Chǎnyè
 • Kēxué
เลขคณิต  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
lâēyk-ká-nít 8
 • Jiàoyù
 • Kēxué
แหล่งน้ำ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
làeng náām 6
 • Dìlǐ
 • Zìrán
แมลง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
má-laāeng 17
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Kūnchóng xué
 • Niǎo lèi xué
แมลงวัน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
má-laāeng-wan 7
 • Dòngwù xué
 • Kūnchóng xué
 • Lǚyóu
 • Yīxué
ไม้ล้มลุก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
máī-lóm-lúk 9
 • Zhíwù xué
ไม้พุ่ม  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
máī-pûm 10
 • Línyè
 • Nóngxué
 • Zhíwù xué
นก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nók 14
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Lǚyóu
 • Niǎo lèi xué
เงินตรา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
ngen-dtraā 6
 • Dōngnányà guójiā liánméng
 • Jīngjì
 • Shāngyè
หน่วย  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nùay 15
 • Dānwèi
 • Kēxué
หน่วยเวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
nùay waēy-laā 8
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
องค์การ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
ong-gaān 12
 • Fǎlǜ
 • Jiàoyù
 • Jīngjì
 • Shèhuì xué
 • Zhèngzhì
ป่าไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpàā-máī 9
 • Cèhuì
 • Dìlǐ
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Zìrán
ปืน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpeūn 7
 • Jūnduì
ผัก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pàk 47
 • Cānyǐn
 • Kūnchóng xué
 • Lǚyóu
 • Shūcài
พืช  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pêūt 39
 • Huánjìng
 • Kēxué
 • Zhíwù xué
ผ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pâā 5
ผลไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pŏn-lá-máī 20
 • Cānyǐn
 • Lǚyóu
 • Niǎo lèi xué
 • Shuǐguǒ
 • Zhíwù xué
ปลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bplaā 8
 • Cānyǐn
 • Dòngwù xué
 • Huánjìng
 • Hǎiyáng xué
 • Lǚyóu
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Shāngpǐn
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bproūh-graāem kaāwm-pew-dtêēr 5
 • Kēxué
 • Xìnxī jìshù
ภาษาคน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
paā-săā kon 18
 • Yǔyán xué
พี่น้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pêē-náāwng 5
 • Fēi zhèngshì de
 • Jiātíng
 • Shèhuì xué
ภาชนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
paā-chá-ná 14
 • Jīngjì
 • Shāngpǐn
พาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
paā-hà-ná 15
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
ปรัชญา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
bpràt-yaā 5
 • Jiàoyù
 • Zhéxué
พืชดอก  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
pêūt-dàāwk 21
 • Zhíwù xué
พื้นที่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
péūn-têē 9
 • Kēxué
 • Shùxué
เรือ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
reūa 7
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
รถ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rót 13
 • Lìxué
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
แร่  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
râāe 6
 • Chǎnyè
 • Cèhuì
 • Gùtǐ
โรค  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
rôūhk 15
 • Yīxué
สัตว์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt 74
 • Dòngwù xué
สารอาหาร  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
săān aā-hăān 6
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Tǐyù
 • Yīxué
เสื้อผ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sêūa-pâā 28
 • Fúzhuāng
 • Lǚyóu
สี  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sĕē 16
 • Yánsè
 • Yìshù
สารสนเทศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
săā-rá-sŏn-tâēyt 5
สภาพอากาศ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sà-pâāp aā-gàāt 13
 • Qìhòu
สมาชิกในครอบครัว  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sà-maā-chík nai krâāwp-kruūa 27
 • Jiātíng
สัตว์เลื้อยคลาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt lúāi-klaān 6
 • Dòngwù xué
 • Páxíng dòngwù
ทวีป  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
tá-wêēp 8
 • Dìlǐ
ธาตุ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
tâāt 8
 • Kēxué
ต้นไม้  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
dtôn-máī 11
 • Huánjìng
 • Línyè
 • Zìrán
ธรณีสัณฐาน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
taāw-rá-neē săn-tăān 44
 • Cèhuì
วัน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wan 16
 • Dānwèi
 • Kēxué
 • Lìfǎ
เวลา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
waēy-laā 23
 • Kēxué
 • Lìfǎ
 • Lǚyóu
วิทยาศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wít-tá-yaā-sàāt 14
 • Jiàoyù
 • Kēxué
วิธีวิทยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wí-teē wít-tá-yaā 5
 • Kēxué
 • Zhéxué
ยา  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
yaā 5
 • Lǚyóu
 • Yīxué
หญ้า  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
yâā 5
 • Línyè
 • Niǎo lèi xué
 • Nóngxué
 • Nóngyè
 • Zhíwù xué
ยานพาหนะ  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
yaān-paā-hà-ná 28
 • Jīngjì
 • Lǚyóu
 • Yùnshū
 • Zài jù
สัตว์ขาปล้อง  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
sàt-kăā-bplâāwng 6
 • Dòngwù xué
ช่วงชั้นดิน  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
chûūang-chán-din 7
 • Dìzhí
 • Nóngyè
วัตถุทางดาราศาสตร์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wát-tù taāng daā-raā-sàāt 7
 • Kēxué
 • Tiānwén
วันในสัปดาห์  
Chákàn dāncí xiángqíng
Bǎocún dào wǒ de cí
wan nai sàp-daā 8
 • Lìfǎ