Search results

Advanced Search
พี่น้อง
พี่-น้อง
พี่-น้อง

 
1
OK
พี่น้อง 
พี่น้อง
^phī¯nøng
[พี่-น้อง]
 brothers and sisters ; siblings ; sibs ; relatives ; relations ; kinsfolk
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:5075
Revision:
Context:
 • Family
 • Informal
 • Sociology
 • Royal Institute Dictionary (2011)

 
2
OK
น้อง 
น้อง
¯nøng
[น้อง]
 younger brother; younger sister; younger person
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน
Frequency:6497
Revision:
Context:
 • Informal
 • Family
 • Royal Institute Dictionary (2011)
Type of:

3
พี่ 
พี่
^phī
[พี่]
 friend (for s.o. older) ; [general term for s.o. older] ; you ( to s.o. older – inf.)
Word class:Noun (n.)
Frequency:4842
Context:
 • Informal
 • Tourism

4
น้อง 
น้อง
¯nøng
[น้อง]
 miss ; young lady
Word class:Noun (n.)
Classifier:คน

5
น้อง 
น้อง
¯nøng
[น้อง]
 I ; you
Word class:Pronoun (pr. pers.)

6
OK
ญาติพี่น้อง 
ญาติพี่น้อง
^yāt ^phī¯nøng
[ยาด พี่-น้อง]
 relatives ; kin
Word class:Noun (n. exp.)
Classifier:คน
Frequency:7000
Revision:
Context:
 • Family
 • Sociology
 • Law

Example:
 TH: ญาติพี่น้อง ญาติพี่น้องของเรามาทานอาหารที่บ้านเราเมื่อคืนนี้
 RO: yâadphîinɔ́ɔŋ yâadphîinɔ́ɔŋ khɔ̌ɔŋ raw maa thaan ʔaahǎan thîi bâan raw mʉ̂a khʉʉn níi
 EN: relatives Our relatives came to dinner last night.
7
พี่ 
พี่
^phī
 I ; you
Word class:Pronoun (pr. pers.)

8
อง 
อง
ong
[อง]
Word class:Noun (n.)
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

9
พี 
พี
-phī
[พี]
 fat
Word class:Adjective (adj.)

10
สองพี่น้อง ; อำเภอสองพี่น้อง = อ.สองพี่น้อง 
สองพี่น้อง ; อำเภอสองพี่น้อง = อ.สองพี่น้อง
/Søng ^Phi ¯Nøng ; -Am-phoē /Søng ^Phi ¯Nøng
 Song Phi Nong ; Song Phi Nong District
Word class:Proper noun (n. prop.)
Context:
 • (THA)

11
 
¯na
[นะ]
Word class:X
Context:
 • Royal Institute Dictionary (2011)

12
 
¯pha
[พะ]
 [syllable]